دانلود فایل


تحقیق درباره بررسی مصرف بهينه آب در مقياس حوضه و مزرعه در مناطق تحت تنش خشكي - دانلود فایلدانلود فایل تحقیق درباره بررسی مصرف بهینه آب در مقیاس حوضه و مزرعه در مناطق تحت تنش خشکی

دانلود فایل تحقیق درباره بررسی مصرف بهينه آب در مقياس حوضه و مزرعه در مناطق تحت تنش خشكي تعداد صفحات:12
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
لینک دانلود پایین صفحه
چكيده :
ايران در منطقه اي از جهان واقع شده كه از نظر آب و هوايي و تغييرات بارندگي متنوع مي باشد. اقليم كشور ما خشك و نيمه خشك , داراي محيط زيستي بسيار شكننده و در رديف ممالك فقير از نظر بارندگي قرار دارد (4). لذا اگر از منابع آب و خاك كشور استفاده معقولانه به عمل نيايد اين منابع براي هميشه از بين مي رود . ايران هم مثل اكثر مناطق دنيا با مشكل كمبود آب و بحران شوري به عنوان دو عامل محدود كننده آبياري پايدار روبرو مي باشد از اينرو به منظور بكارگيري تفكر جامع استفاده از منابع آب (ديدگاه حوضه اي) و تجزيه و تحليل سريع فرآيند تأثيرات متقابل آب و نمك از مدل(WSBM and salinity Basin Model ياWater ) استفاده به عمل آمد. در مرحله اول اقدام به واسنجي مدل شده و با استفاده از آمارمنابع آب در زمان حال و گذشته مدل اجرا گرديد . به رغو سادگي اين مدل , مقادير جريان مشاهداتي و شبيه سازي شده بهم نزديك بودند كه اين موضوع نشانگر قابليت و كارآيي مدل براي آزمايش سناريو هاي مختلف بود. اولين سناريويي كه توسط مدل تحليل گرديد افزايش راندمان آبياري با استفاده از سامانه هاي آبياري تحت فشار, پوشش انهار, كم آبياري و... در سطح حوضه بود. تنيجه اعمال اين سناريو , كاهش آب برگشتي به رودخانه و به دنبال آن كاهش سهم آب اراضي پايين دست حوضه مي باشد كه اين فرآيند منجر به كاهش 22 درصدي عملكرد محصول پنبه گرديد. تخمين درصد كاهش محصول در اثر كاهش جريان آب برگشتي و به دنبال آن افزايش شوري بوسيله مدل جامع SWAP يا (Soil- Water-Atmosphere-Plant) انجام گرديد.
دومين سناريو انتقال آب از حوضه هاي مجاور به دره زاينده رود به منظور مقابله با خطرات خشكساليهاي اخير و تأمين آب مورد نياز شبكه آبياري رودشتين بود. نتايج نشان داد براي حفظ شوري آب در سطح ds/m 3 متوسط خروجي از سد زاينده رود بايد از/s m352 به /s m354 همچنين حداكثر مصرف درفصل آبياري از /s m385 به /s m388 افزايش يابد.
مقدمه :
اراضي تحت كشت آبي (اراضي فارياب ) حدود 34 درصد غذاي مردم جهان را تأمين مي كند. خشكسالي از جمله حوادث تأمين كننده زراعت فارياب به شمار مي آيد. همچنين شوري نيز در حال حاضر از تهديدهاي عمده براي كشاورزي پايدار در سراسر دنيا محسوب مي گردد. پانل بين دولتي تغييرات آب و هوايي (IPCC , 2001) بر اساس مدارك و شواهد گرد آوري شده اعلام نمود كه تغييرات سيستماتيك زيادي در ميزان بارندگي طي قرن بيستم در جهان حادث گرديده است. اين تغييرات بدين صورت است كه مناطق بالاتر از عرض 30 درجه شمالي و بين 10 درجه جنوبي تا 10 درجه شمالي دچار افزايش بارش و شمالي دچار كاهش باران شده اند (3) .
به منظور كنترل اثرات نامطلوب خشكسالي و به تبع آن بروز شوري خاك و آب , نياز به مديريت كارآمد در سطح حوضه هاي آبريز مي باشد. Seckler و همكارانش (1996) در مطالعاتي نشان دادند كه صرفه جويي در مصرف آب در يك ناحيه مشخص از حوضه آبريز موجب كاهش جريان آب برگشتي در نواحي پايين دست حوضه مي گردد(6) لذا انجام مطالعات همه جانبه و جامع ضروري است تا كليه مصرف كنندگان آب را در برگرفته , و تعيين نمايند كه آيا پروژه هاي صرفه جويي در مصرف آب جنبه واقعي و همه نگر داشته اند يا صرفاً تأثيرات منطقه اي آنها بررسي گرديده است.
در اين تحقيق از يك مدل ساده بيلان آب و املاح (WSBM) در مقياس حوضه و يك مدل جامع در مقياس مزرعه (SWAP) به منظور بررسي روشهاي مديريت منابع آب براي مقابله با خشكسالي در سطح حوضه آبريز زاينده رود استفاده شده است. اهداف اين تحقيق عبارتند از : ارزيابي آب و شوري در مقياس حوضه ـ مزرعه , بررسي تأثيرات متقابل دو عامل يادشده در سطح حوضه ـ مزرعه , تعيين تأثيرات تغيير در روشهاي مديريت منابع آب بر عملكرد محصول .


تحقیق


مصرف بهینه آب


مقیاس حوضه و مزرعه


تنش خشکی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بهره‌وري محصولات زراعي در ازاي مصرف آب در ايران و مقايسه آن با كشورهاي ...

وري ﻣﺼﺮف آب. 7. روش ﺗﺤﻘﻴﻖ. 8. راﻧﺪﻣﺎن ﻣﺼﺮف آب و ﺑﻬﺮه. وري آب. 9. ﺑﻬﺮه. وري آب در. ﺟﻬﺎن. 10
... ﺣﻮزه. آﺑﺮﻳﺰ. ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ. ﮔﻤﺎن. ﻣﻲ. رود ﻛﻪ واژه. ﺑﻬﺮه. وري. ﻣﺼﺮف آب. ،. ﻳﻌﻨﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ
ﺗﺒﺨﻴﺮ و ... در ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ... ﺧﺎﻟﺺ در ازاي ﻣﺼﺮف واﺣﺪ ﺣﺠـﻢ آب ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار داده
اﺳـﺖ ...... ﻣﻨﺎﻃﻖ. اﺳﺖ . ﻫﺮ ﭼﻨﺪ. در ﺣﺎل. ﺧﻄﺮ. ﺗﻨﺶ آﺑﻲ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن زﻳﺎد ﻧﻴﺴﺖ، وﻟﻲ در. آ. ﻳﻨﺪه ﺑﺴﻴﺎري از
ﻛﺸﻮر.

طرحهای پژوهشی - دانشگاه آزاد مرودشت

25, فردین, بوستانی, بررسي سيستم مديريت منابع آب در مقياس مزرعه در استان
فارس ... گونه نماتد مولد غده گوجه فرنگي در منطقه مرودشت و بررسي تغييرات
فراساختاري ... 93, حمیدرضا, فهام, محاسبه ضرایب تمرکز تنش در مخازن کروی در
تلاقی با دو نازل ..... 346, بیژن, هنرور, بهینه سازی مصرف انرژی در سیستمهای تهویه
مطبوع با استفاده ...

مقاله تاپیک جامع مقالات منابع طبیعی و جنگلداری [آرشیو] - سایت علمی ...

18 جولای 2007 ... اطلاعاتي تازه درباره جنس Tanacetum در ايران و معرفي گونه هاي جديد و تركيب هاي ...
بررسي اثر تنش شوري بر رشد رويشي تودهها و ارقام يونجه ..... در برخي از گونه هاي
محتواي آب برگ تحت تنش شديد خشكي به كمترين مقدار تا مرز 30 درصد كاهش يافت. ...
بهينه سازي مصرف چوب ارتباط تنگاتنگي با شناخت ويژگي آناتومي ...

آرشیو مجله - انجمن آبیاری و آب ایران

تخمین آبدهی و همگن بندی حوضه های آبخیز فاقد آمار شمال غرب کشور با استفاده از ...
تاثیر کم آبیاري بر روي خواص کمی گندم و تعیین عمق آب مصرفی بهینه آن در
شهرکرد ... بررسی روند تغییرات نوسانات سطح آبزیرزمینی درحوضه آبریز نیشابور
تحت ..... ارزیابی روش‌های تجربی برآورد تبخیر و تعرق واقعی سالانه در مقیاس بزرگ
به کمک ...

طرحهای پژوهشی - دانشگاه آزاد مرودشت

25, فردین, بوستانی, بررسي سيستم مديريت منابع آب در مقياس مزرعه در استان
فارس ... گونه نماتد مولد غده گوجه فرنگي در منطقه مرودشت و بررسي تغييرات
فراساختاري ... 93, حمیدرضا, فهام, محاسبه ضرایب تمرکز تنش در مخازن کروی در
تلاقی با دو نازل ..... 346, بیژن, هنرور, بهینه سازی مصرف انرژی در سیستمهای تهویه
مطبوع با استفاده ...

پی دی اف کشاورزی - .::بهترین مقالات کشاورزی::.از کاشت تا برداشت در ...

دانلود فایل pdf بررسی راهکارهای آموزشی – ترویجی مدیریت مصرف بهینه آب برای ...
سدیم بر سطح برگ، رشد و کارایی مصرف آب ارقام لوبیا قرمز تحت تنش کم آبی ...
دانلود فایل pdf سهم شیب مزرعه و کاربرد منابع مختلف کودی در تشکیل عملکرد گندم
.... دانلود فایل pdf تأثیر تنش خشکی و روش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم
نخود.

دسترسی به مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب ...

مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا در پایگاه ...
ارزیابی رشد ، میزان کلروفیل و غلظت پرولین در گیاه دارویی پریوش تحت شرایط
تنش شوری ... بررسی تغییرات بارندگی مشهد با استفاده از مدل ریز مقیاس کننده و مدل
گردش عمومی .... خاک به روش معکوس با استفاده از بهینه نمودن هر پارامتر در شرایط
مزرعه

آﻧﺎﻟﯿﺰﻫﺎي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وري ﻣﺼﺮف آب ﮔﻨﺪم دﯾﻢ در ﺣﻮزه ﮐﺮﺧ - مدیریت آب و آبیاری

ﻣﺰرﻋﻪ. اي ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ . ،ﻟﺬا. اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل. ﻫﺎي. ﺷﺒﯿﻪ. ﺳﺎزي راﻫﮑﺎري اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﻼن ... آب،
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺼﯽ از راﻧﺪﻣﺎن ﻣﺼﺮف آب در ﻣﻘﯿﺎس ﺣﻮزه و ﺑﺮرﺳﯽ ﺳـﻨﺎرﯾﻮﻫﺎي ﻣـﺪﯾﺮﯾﺘﯽ در ﺣـﻮزه ... ﺣﻮزه
ﮐﺮﺧﻪ. ) ، ﺑﻬﺮه. وري ﻣﺼﺮف آب، ﮔﻨﺪم دﯾﻢ،. CropSyst. 1. -. ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ... ﺟﻬﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ
. ﺳﺎزي ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ در ﻣﺤﯿﻂ. ﻫـﺎي. ﻣﺘﻐﯿﺮ از ﻣﺪل. ﻫـﺎي ﮔﯿـﺎﻫﯽ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﯽ .... ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺪم ﺗﻨﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ.

خبرنامه شماره اول مهر 1395 - پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی

پژوهشـکده بيوتکنولـوژی کشـاورزی کـه بـا هـدف تحقيقـات علمـی در زمينه ... و
فعاليت هــای علمــی ايــن پژوهشــکده و فرهنگســازی مصــرف محصــوالت ... پسـته بـرای
منطقـه مکـران نيـز مورد بحـث و بررسـی قـرار گرفت. ... کشـت طراحی و بهينه سـازی
شـده اسـت. ..... (Tpp) افزایش عملکرد ذرت تراریخته تحت تنش خشکی با ژن تری هالوز
6- ...

دسترسی به مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب ...

مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا در پایگاه ...
ارزیابی رشد ، میزان کلروفیل و غلظت پرولین در گیاه دارویی پریوش تحت شرایط
تنش شوری ... بررسی تغییرات بارندگی مشهد با استفاده از مدل ریز مقیاس کننده و مدل
گردش عمومی .... خاک به روش معکوس با استفاده از بهینه نمودن هر پارامتر در شرایط
مزرعه

چاپ این مقاله - آب و توسعه پایدار

24 مه 2015 ... مصرف آب در مزارع كشاورزي يكي از گزينه هاي عملي براي. مقابله با كم .... مطالعه در حوزه
ی فالت مركزي ايران داراي آب هاي شور و لب شور ... )1379( ضمن بررسي وضعيت موجود
مصرف آب در كشاورزي، ... در اراضي زراعي كشور )در مقياس مزرعه(، اصالح ساختار
آبياري در ... در كشاورزي، استفاده ی بهينه از مناطق ديم و استفاده از آبياري.

مایه حیات

الف-بهينه سازي روشهاي آبياري و افزايش كارآيي مصرف آب در اراضي زراعي ... روي ارقام
مقاوم به شوري و خشكي و دستيابي به آن; بررسي و تحقيق درباره آرايش ... آب آبياري و
كودهاي شيميليي; كاشت زود گياهان به منظور فرار از خشكي و تنش ... ج-كاهش تبخير
ازسطح مزرعه: ... این سدها حداقل در مقیاسهای بزرگ، غالبا از بتن مسلح ساخته می‌شوند.

گزارش فناورانه صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور در سال 1389

هر سال بالغ بر 1000 میلیارد دالر در دنیا صرف تحقیق و توسعه می شود که این رقم ....
بررسی تأثیر پروتکل های تقطیع دوز تابشی بهینه امواج .... اثرات مصرف
کرکیومین )رنگدانه زردچوبه( بر افزایش .... سنتز غشاي پلي وینیل الكل به منظور
جداسازي آب از .... سنتز شیمیایي ذرات اكسید روي و كنترل سایز در مقیاس .... تحت
تنش خشكي. 5.

بهره‌وري محصولات زراعي در ازاي مصرف آب در ايران و مقايسه آن با كشورهاي ...

وري ﻣﺼﺮف آب. 7. روش ﺗﺤﻘﻴﻖ. 8. راﻧﺪﻣﺎن ﻣﺼﺮف آب و ﺑﻬﺮه. وري آب. 9. ﺑﻬﺮه. وري آب در. ﺟﻬﺎن. 10
... ﺣﻮزه. آﺑﺮﻳﺰ. ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ. ﮔﻤﺎن. ﻣﻲ. رود ﻛﻪ واژه. ﺑﻬﺮه. وري. ﻣﺼﺮف آب. ،. ﻳﻌﻨﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ
ﺗﺒﺨﻴﺮ و ... در ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ... ﺧﺎﻟﺺ در ازاي ﻣﺼﺮف واﺣﺪ ﺣﺠـﻢ آب ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار داده
اﺳـﺖ ...... ﻣﻨﺎﻃﻖ. اﺳﺖ . ﻫﺮ ﭼﻨﺪ. در ﺣﺎل. ﺧﻄﺮ. ﺗﻨﺶ آﺑﻲ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن زﻳﺎد ﻧﻴﺴﺖ، وﻟﻲ در. آ. ﻳﻨﺪه ﺑﺴﻴﺎري از
ﻛﺸﻮر.

آﻧﺎﻟﯿﺰﻫﺎي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وري ﻣﺼﺮف آب ﮔﻨﺪم دﯾﻢ در ﺣﻮزه ﮐﺮﺧ - مدیریت آب و آبیاری

ﻣﺰرﻋﻪ. اي ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ . ،ﻟﺬا. اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل. ﻫﺎي. ﺷﺒﯿﻪ. ﺳﺎزي راﻫﮑﺎري اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﻼن ... آب،
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺼﯽ از راﻧﺪﻣﺎن ﻣﺼﺮف آب در ﻣﻘﯿﺎس ﺣﻮزه و ﺑﺮرﺳﯽ ﺳـﻨﺎرﯾﻮﻫﺎي ﻣـﺪﯾﺮﯾﺘﯽ در ﺣـﻮزه ... ﺣﻮزه
ﮐﺮﺧﻪ. ) ، ﺑﻬﺮه. وري ﻣﺼﺮف آب، ﮔﻨﺪم دﯾﻢ،. CropSyst. 1. -. ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ... ﺟﻬﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ
. ﺳﺎزي ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ در ﻣﺤﯿﻂ. ﻫـﺎي. ﻣﺘﻐﯿﺮ از ﻣﺪل. ﻫـﺎي ﮔﯿـﺎﻫﯽ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﯽ .... ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺪم ﺗﻨﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ.

تحقیق درباره بررسی مصرف بهینه آب در مقیاس حوضه و مزرعه در مناطق ...

26 آگوست 2016 ... اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره بررسی مصرف بهینه آب در مقیاس حوضه و مزرعه
در مناطق تحت تنش خشکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوعات مناسب پروژه و پایان نامه مهندسی آب - هیدروگراف

28 مارس 2012 ... برآورد و پیش‌بینی سیلاب ها (بررسی روش ها، ارائه روش های جدید مبتنی بر شبکه های
... سازی مصرف بهینه آب; بازچرخانی آب و استفاده از پساب; انتقال بین حوضه ای آب ...
از آن در داخل شیار دریچه‌ها، شیرها و مجاری تحت فشار; آبیاری با آب شور و شیرین ...
ابزار دقیق و تحلیل تنش و کرنش; فناوری های نوین در صنعت سد سازی ...

لیست مقالات رسیده به دبیرخانه نخستین کنفرانس ... - هواشناسی گرمي

نتیجه داوری تاریخ وصول عنوان مقاله کد مقاله عدم پذيرش 1390/03/20 بررسی آثار ...
قندهای محلول ، شاخص برداشت ، وزن هزار دانه چهار رقم گندم تحت شرایط تنش خشکی در
... کاربرد سری های زمانی در مدلسازی بارندگی ماهیانه (مطالعه موردی:مناطق سعادت شهر و
.... 1390/06/05 تخصیص بهینه آب آبیاری کشاورزی حوضه آبریز هراز آمل با استفاده
از ...

بسمه تعالي - انستیتو آب و انرژی

Launch meeting CRP1.1 Dryland Systems in Karkheh River Basin, 17 to 18 ... 9-
دبير و عضو كميته تحقيقات روشهاي آبياري تحت فشار وزارت كشاورزي ... 10- خشکی
و خشکسالی. .... 3- عضو کارگروه تخصصی سیستم های آبیاری در مزرعه، در کمیته ملی
آبیاری و ..... بررسی کارایی مصرف آب بر اساس مزایای نسبی مناطق و کم آبیاری.

بسمه تعالي - انستیتو آب و انرژی

Launch meeting CRP1.1 Dryland Systems in Karkheh River Basin, 17 to 18 ... 9-
دبير و عضو كميته تحقيقات روشهاي آبياري تحت فشار وزارت كشاورزي ... 10- خشکی
و خشکسالی. .... 3- عضو کارگروه تخصصی سیستم های آبیاری در مزرعه، در کمیته ملی
آبیاری و ..... بررسی کارایی مصرف آب بر اساس مزایای نسبی مناطق و کم آبیاری.

تنش آبی | دانلود مقاله پروژه فایل رایگان

بمنظور اعمال تنش خشکی در شرایط جوانه زنی از چهار پتانسیل اسمزی با سطوح ...
تحقیق درباره بررسی مصرف بهينه آب در مقياس حوضه و مزرعه در مناطق تحت تنش
خشكي.

دانلود فایلِ PDF - کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران

ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻬﺎن ﻗﺮار دارد ... ﺣﻮزه آﺑﺮﯾﺰ زاﯾﻨﺪه رود در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺮان ﯾﮑﯽ از ﺣﻮزه ﻫﺎی آﺑﺮﯾﺰ ﺗﺤﺖ
ﺗﻨﺶ آب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .... از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﺧﺎک ﮐﺸﻮر اﺳﺘﻔﺎده. ﺑﻬﯿﻨﻪ. ﺑﻌﻤﻞ . آﯾﺪ. ﺗﻮﺳﻌﻪ. ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ . اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ و
روﻧﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺪن ﮐﺸﻮر ﻟﺰوم .... ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎی زﯾﺎد در ﺗﺎﻣﯿﻦ آب، ﺣﻮزه ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﺶ ﻫﺎی ﺧﺸﮑﯽ و
ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﺣﺴﺎس ﺑﻮده اﺳﺖ .... ﯿﻞ ﺣﺎﺻﻞ از ﮐﺎرﺑﺮد ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮ از ﻧﻈﺮ ﻣﺼﺮف آب در ﻣﻘﯿﺎس
ﻣﺰرﻋﻪ.

موضوعات مناسب پروژه و پایان نامه مهندسی آب - هیدروگراف

28 مارس 2012 ... برآورد و پیش‌بینی سیلاب ها (بررسی روش ها، ارائه روش های جدید مبتنی بر شبکه های
... سازی مصرف بهینه آب; بازچرخانی آب و استفاده از پساب; انتقال بین حوضه ای آب ...
از آن در داخل شیار دریچه‌ها، شیرها و مجاری تحت فشار; آبیاری با آب شور و شیرین ...
ابزار دقیق و تحلیل تنش و کرنش; فناوری های نوین در صنعت سد سازی ...

مقالات استادان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

Sc 404 ) در شرایط تنش خشکی, آقایان دکتر محمد نبی الیکایی ، داود حبیبی ، فرزاد
پاک ... دانه در کلزا با استفاده از تجزیه علیت تحت شرایط نرمال و تنش طوبتی در
منطقه کرج ... بررسی کشتارگاهی میزان آلودگی گوشفندان مناطق مختلف ایران به
کیست ..... مقایسه عدم مصرف مایعات، مصرف آب و محلول کربوهیدرات - الکترولیت بر
میزان ...

به کار گیری الگوی برنامه ریزی ریاضی مثبت در مدیریت منابع آب های ...

بخش کشاورزی در ایران مانند بیشتر کشورها بزرگترین مصرف کننده آب است. ....
سوی منابع آبهای زیرزمینی سوق یافته است که در مناطق خشک و نیمه خشکی مانند ایران
... استفاده از آب برای آبیاری مزارع،منابع آب را تحت تنش قرار داده و سرانجام منجر به
کاهش .... بررسي تاثير الگوي کشت بهينه بر فقر روستايي در بخش ارزوييه
شهرستان ...

همه چیز درباره سيستم هاي آبياري مكانيزه كشاورزي - شرکت میراب قطره

5 مارس 2016 ... همه چیز درباره سیستم های آبیاری مکانیزه کشاورزی ... در روش های آبیاری تحت فشار ،
آب ابتدا به وسیله نیروی پمپ تحت فشار قرار گرفته سپس به ...

ﺎي ﮐﺎراﯾﯽ ﻓﻨﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺼﺮف آب در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪم و زﻋﻔﺮان ﻫ

اﯾـﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﺑـﺎ. ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎي ﮐﺎراﯾﯽ ﻓﻨﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺼﺮف آب ﻣﺤﺼﻮﻻت زﻋﻔﺮان و ﮔﻨﺪم و ...
ﻣﺤﺼﻮل ﮔﻨﺪم ﺗﺤﺼﯿﻼت زارﻋﯿﻦ و ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺰرﻋﻪ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ دو ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ...
زﯾﺴﺖ در ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ اﯾـﻦ ﻣﺸـﮑﻞ در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ... آب ﺧﻮد. (. ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از. 90. درﺻﺪ آن ﺳﻬﻢ ﺑﺨﺶ
ﮐﺸﺎورزي اﺳﺖ. ) ﺳﺎل. -. ﻫﺎﺳﺖ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻨﺶ آﺑﯽ .... ﮔﻨﺪم و ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ ﺗﺤﺖ دو روش آﺑﯿﺎري ﺳﻄﺤﯽ و ﺑـﺎراﻧﯽ.

لیست مقالات رسیده به دبیرخانه نخستین کنفرانس ... - هواشناسی گرمي

نتیجه داوری تاریخ وصول عنوان مقاله کد مقاله عدم پذيرش 1390/03/20 بررسی آثار ...
قندهای محلول ، شاخص برداشت ، وزن هزار دانه چهار رقم گندم تحت شرایط تنش خشکی در
... کاربرد سری های زمانی در مدلسازی بارندگی ماهیانه (مطالعه موردی:مناطق سعادت شهر و
.... 1390/06/05 تخصیص بهینه آب آبیاری کشاورزی حوضه آبریز هراز آمل با استفاده
از ...

دانلود - سازمان مديريت استان كردستان - سازمان برنامه و بودجه

ﺳﻨﺠﺶ ﺳﻄﺢ داﻧﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻣﺼﺮف اﻃﻼﻋﺎت و ﮔﺴﺘﺮش داﻧﺎﻳﻲ ﺑﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺳﺮﻳﻊ و آﺳﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﻲ
... در ﻫﺮ ﺳﻄﺤﻲ ﻛﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺗﻼﺷﻲ ﻣﻨﺴﺠﻢ و ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪ در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻣﻮﺟﻮد درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ
..... ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻃﺮح ﻣﻮرد اﺳﻨﻔﺎده ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺧﺎك و آب و ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ
... از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺎن ﺗﻈﻴﺮ ﺳﺮﻣﺎ و ﺧﺸﻜﻲ و ﻣﻌﺮﻓﻲ ارﻗﺎم
...

دریافت

عیت کمبود آب. یافته. های تحقیق. هایی. که محدود به بهینه. سازی مصرف آب در سطح
پروژه یا مزرعه می. باشند جهت ارائه توصی. ه. های. سیاستی در سطح حوضه مناسب نم.

کار آموزی مرکز تحقیقات کشاورزی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد زابل

درﺻﺪ ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻬﺎ و ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﮐﺸﺖ داﻧﻪ ﻫﺎي روﻏﻨﯽ در اﺳﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻊ اﻟﻮﺻﻒ در ﺻﻮرت ﺑﻬﺮه
ﺑﺮداري ... ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻣﺸﺘﺮك از دﯾﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ... ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
آﺑﯿﺎري ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋـﯽ و ﺑـﺎﻏﯽ ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﻣﺼـﺮف ﺑﻬﯿﻨـﻪ آب در ﺷـﺮاﯾﻂ ﻣﺤـﺪودﯾﺖ ﻣﻨـﺎﺑﻊ آب ... ﺗـﻨﺶ ﻫـﺎي
ﺷـﻮري و ﺧﺸـﮑﯽ ﺑـﺎ. راﻧﺪﻣﺎن ﺟﺬب ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎﻻي ﻣﺎﮐﺮو و ﻣﯿﮑﺮو . •. ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در ز ..... ﺑﺼﻮرت ﺗﺤﺖ
ﻓﺸﺎر ﻣ.

تأثیر کاهش آب زاینده‌رود بر اکوسیستم تالاب گاوخونی - آئین فرزانگی

تالاب و باتلاق گاوخونی یکی از مه‌ترین مناطق برای کوچ فلامینگوها از کشورهای
آفریقایی .... [۱] حمیدرضا سالمی، منوچهر ترابی، «معرف بهینه آب در مقیاس حوضه و
مزرعه در مناطق تحت تنش خشکی»،. مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان. ... [۴] محسن
کریمی، علی کریمی، «بررسی مشکلات زیست‌محیطی رودخانه زاینده‌رود»، دوازدهمین ...
درباره نویسنده.

دانلود نسخه کامل کارنامه پژوهشی دانشگاه در سال 1393 - دانشگاه علوم ...

23 ژانويه 2016 ... ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺘﻤﻊ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻋﻠﻮم ﮐﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌـﯽ ﺳـﺎري در آﻣـﺪ و در. ﺳﺎل ...... ﺟﻬﺖ
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﭘﻬﻨﺎي ﺑﺎﻧﺪ ... ﻫﻤﮑﺎري و ﮐﻤﮏ در اﯾﺠﺎد ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش اردك. -11 ... ﻗﺮارداد ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺎرﺑﺮدي
در ﺣﻮزه آب ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ .... ﻫﺎي اﻗﻠﯿﻤﯽ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﻃﻮل دوره، ﺷﺪت و ......
ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺗﻨﺶ ﻫﺎي ﺷﻮري و ﺧﺸﮑﯽ روي ﭼﻨﺪ ...... ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺮﻧﺞ در ﻣﻘﯿﺎس ﻧﺎﺣﯿﻪ اي.

دکتر حسین دهقانی سانیج - کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران

دبیر و عضو كمیته تحقیقات روشهای آبیاری تحت فشار وزارت كشاورزی مرداد‌1375. ....
عضو کارگروه تخصصی سیستم های آبیاری در مزرعه، در کمیته ملی آبیاری و زهکشی
.... بررسی کارایی مصرف آب بر اساس مزایای نسبی مناطق و کم آبیاری. ..... 1384(خرداد
ماه) مدیریت مصرف بهینه آب کشاورزی در ایران با در نظر گرفتن خشکی و خشکسالی.

تحقیق درباره بررسی مصرف بهينه آب در مقياس حوضه و مزرعه در مناطق ...

4 ژانويه 2017 ... تحقیق درباره بررسی مصرف بهينه آب در مقياس حوضه و مزرعه در مناطق تحت تنش
خشكي. تحقیق درباره بررسی مصرف بهينه آب در مقياس حوضه و مزرعه ...

گزارش فناورانه صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور در سال 1389

هر سال بالغ بر 1000 میلیارد دالر در دنیا صرف تحقیق و توسعه می شود که این رقم ....
بررسی تأثیر پروتکل های تقطیع دوز تابشی بهینه امواج .... اثرات مصرف
کرکیومین )رنگدانه زردچوبه( بر افزایش .... سنتز غشاي پلي وینیل الكل به منظور
جداسازي آب از .... سنتز شیمیایي ذرات اكسید روي و كنترل سایز در مقیاس .... تحت
تنش خشكي. 5.

دانشکده کشاورزی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات - دانشکده ...

ارزیابی مدل SWAP در شبیه‌سازی عملکرد و اجزای عملکرد و بهره‌وری مصرف آب سویا ...
تعیین حد آستانۀ کاهش عملکرد ریحان و ارزیابی مدل‌های جذب آب تحت شرایط تنش شوری
..... فرسایش 250000 :1 در مناطق کوهستانی، مطالعه موردی: حوزه آبخیز کن و سولقان. ....
بررسی اثر تنش خشکی بر خواص کمی و کیفی و شاخص های رشد ذرت،سورگوم و ارزن ...

مقاله تاپیک جامع مقالات منابع طبیعی و جنگلداری [آرشیو] - سایت علمی ...

18 جولای 2007 ... اطلاعاتي تازه درباره جنس Tanacetum در ايران و معرفي گونه هاي جديد و تركيب هاي ...
بررسي اثر تنش شوري بر رشد رويشي تودهها و ارقام يونجه ..... در برخي از گونه هاي
محتواي آب برگ تحت تنش شديد خشكي به كمترين مقدار تا مرز 30 درصد كاهش يافت. ...
بهينه سازي مصرف چوب ارتباط تنگاتنگي با شناخت ويژگي آناتومي ...

دانلود نسخه کامل کارنامه پژوهشی دانشگاه در سال 1393 - دانشگاه علوم ...

23 ژانويه 2016 ... ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺘﻤﻊ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻋﻠﻮم ﮐﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌـﯽ ﺳـﺎري در آﻣـﺪ و در. ﺳﺎل ...... ﺟﻬﺖ
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﭘﻬﻨﺎي ﺑﺎﻧﺪ ... ﻫﻤﮑﺎري و ﮐﻤﮏ در اﯾﺠﺎد ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش اردك. -11 ... ﻗﺮارداد ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺎرﺑﺮدي
در ﺣﻮزه آب ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ .... ﻫﺎي اﻗﻠﯿﻤﯽ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﻃﻮل دوره، ﺷﺪت و ......
ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺗﻨﺶ ﻫﺎي ﺷﻮري و ﺧﺸﮑﯽ روي ﭼﻨﺪ ...... ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺮﻧﺞ در ﻣﻘﯿﺎس ﻧﺎﺣﯿﻪ اي.

تلفن تماس o9373711949 - WordPress.com

15 آگوست 2007 ... ... كارايي همزيستي قارچهاي ميكوريزايي VA گياه ذرت تحت تأثير تنش شوري در ...
آلوده به هيدروكربنهاي نفتي در مقياس پايلوت صحرايي بررسي كارايي تثبيت ... خاك
هاي حوضه آبخيز گرگك تهيه نقشه كاربري اراضي منطقه ايزدخواست فارس به .... و
پتاسيم در عملكرد و كارآئي مصرف آب سه رقم گندم در شرايط شور تأثير ...

آﻧﺎﻟﯿﺰﻫﺎي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وري ﻣﺼﺮف آب ﮔﻨﺪم دﯾﻢ در ﺣﻮزه ﮐﺮﺧ - مدیریت آب و آبیاری

ﻣﺰرﻋﻪ. اي ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ . ،ﻟﺬا. اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل. ﻫﺎي. ﺷﺒﯿﻪ. ﺳﺎزي راﻫﮑﺎري اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﻼن ... آب،
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺼﯽ از راﻧﺪﻣﺎن ﻣﺼﺮف آب در ﻣﻘﯿﺎس ﺣﻮزه و ﺑﺮرﺳﯽ ﺳـﻨﺎرﯾﻮﻫﺎي ﻣـﺪﯾﺮﯾﺘﯽ در ﺣـﻮزه ... ﺣﻮزه
ﮐﺮﺧﻪ. ) ، ﺑﻬﺮه. وري ﻣﺼﺮف آب، ﮔﻨﺪم دﯾﻢ،. CropSyst. 1. -. ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ... ﺟﻬﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ
. ﺳﺎزي ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ در ﻣﺤﯿﻂ. ﻫـﺎي. ﻣﺘﻐﯿﺮ از ﻣﺪل. ﻫـﺎي ﮔﯿـﺎﻫﯽ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﯽ .... ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺪم ﺗﻨﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ.

کار آموزی مرکز تحقیقات کشاورزی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد زابل

درﺻﺪ ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻬﺎ و ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﮐﺸﺖ داﻧﻪ ﻫﺎي روﻏﻨﯽ در اﺳﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻊ اﻟﻮﺻﻒ در ﺻﻮرت ﺑﻬﺮه
ﺑﺮداري ... ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻣﺸﺘﺮك از دﯾﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ... ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
آﺑﯿﺎري ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋـﯽ و ﺑـﺎﻏﯽ ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﻣﺼـﺮف ﺑﻬﯿﻨـﻪ آب در ﺷـﺮاﯾﻂ ﻣﺤـﺪودﯾﺖ ﻣﻨـﺎﺑﻊ آب ... ﺗـﻨﺶ ﻫـﺎي
ﺷـﻮري و ﺧﺸـﮑﯽ ﺑـﺎ. راﻧﺪﻣﺎن ﺟﺬب ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎﻻي ﻣﺎﮐﺮو و ﻣﯿﮑﺮو . •. ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در ز ..... ﺑﺼﻮرت ﺗﺤﺖ
ﻓﺸﺎر ﻣ.

دانلود - سازمان مديريت استان كردستان - سازمان برنامه و بودجه

ﺳﻨﺠﺶ ﺳﻄﺢ داﻧﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻣﺼﺮف اﻃﻼﻋﺎت و ﮔﺴﺘﺮش داﻧﺎﻳﻲ ﺑﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺳﺮﻳﻊ و آﺳﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﻲ
... در ﻫﺮ ﺳﻄﺤﻲ ﻛﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺗﻼﺷﻲ ﻣﻨﺴﺠﻢ و ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪ در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻣﻮﺟﻮد درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ
..... ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻃﺮح ﻣﻮرد اﺳﻨﻔﺎده ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺧﺎك و آب و ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ
... از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺎن ﺗﻈﻴﺮ ﺳﺮﻣﺎ و ﺧﺸﻜﻲ و ﻣﻌﺮﻓﻲ ارﻗﺎم
...

ﻣﻘﺪﻣﻪ - سازمان حفاظت محیط زیست

ﺗﺎﺑﻊ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻨﺪم، ﺟﻮ و ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻏﺮﺑﯽ آﺟﯽ. ﭼﺎي. 23.. ... اداﻣﻪ ﺷﮑﻞ ..... 6
. اﺻﻼح ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﯾﺰي آﺑﯿﺎري ﻧﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﯿﺎز آﺑﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﮔﯿﺎه، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼﺮف. ﺑﻬﯿﻨﻪ آب. ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ.پاورپوینت مرمت عمارت نجف خان بهبهاندانلود طرح جابر با موضوع غذاهای سالم و ناسالمفایل فلش فارسی نوکیا 5130 ورژن 9.97