دانلود فایل


تحقیق درباره بررسی مصرف بهينه آب در مقياس حوضه و مزرعه در مناطق تحت تنش خشكي - دانلود فایلدانلود فایل تحقیق درباره بررسی مصرف بهینه آب در مقیاس حوضه و مزرعه در مناطق تحت تنش خشکی

دانلود فایل تحقیق درباره بررسی مصرف بهينه آب در مقياس حوضه و مزرعه در مناطق تحت تنش خشكي تعداد صفحات:12
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
لینک دانلود پایین صفحه
چكيده :
ايران در منطقه اي از جهان واقع شده كه از نظر آب و هوايي و تغييرات بارندگي متنوع مي باشد. اقليم كشور ما خشك و نيمه خشك , داراي محيط زيستي بسيار شكننده و در رديف ممالك فقير از نظر بارندگي قرار دارد (4). لذا اگر از منابع آب و خاك كشور استفاده معقولانه به عمل نيايد اين منابع براي هميشه از بين مي رود . ايران هم مثل اكثر مناطق دنيا با مشكل كمبود آب و بحران شوري به عنوان دو عامل محدود كننده آبياري پايدار روبرو مي باشد از اينرو به منظور بكارگيري تفكر جامع استفاده از منابع آب (ديدگاه حوضه اي) و تجزيه و تحليل سريع فرآيند تأثيرات متقابل آب و نمك از مدل(WSBM and salinity Basin Model ياWater ) استفاده به عمل آمد. در مرحله اول اقدام به واسنجي مدل شده و با استفاده از آمارمنابع آب در زمان حال و گذشته مدل اجرا گرديد . به رغو سادگي اين مدل , مقادير جريان مشاهداتي و شبيه سازي شده بهم نزديك بودند كه اين موضوع نشانگر قابليت و كارآيي مدل براي آزمايش سناريو هاي مختلف بود. اولين سناريويي كه توسط مدل تحليل گرديد افزايش راندمان آبياري با استفاده از سامانه هاي آبياري تحت فشار, پوشش انهار, كم آبياري و... در سطح حوضه بود. تنيجه اعمال اين سناريو , كاهش آب برگشتي به رودخانه و به دنبال آن كاهش سهم آب اراضي پايين دست حوضه مي باشد كه اين فرآيند منجر به كاهش 22 درصدي عملكرد محصول پنبه گرديد. تخمين درصد كاهش محصول در اثر كاهش جريان آب برگشتي و به دنبال آن افزايش شوري بوسيله مدل جامع SWAP يا (Soil- Water-Atmosphere-Plant) انجام گرديد.
دومين سناريو انتقال آب از حوضه هاي مجاور به دره زاينده رود به منظور مقابله با خطرات خشكساليهاي اخير و تأمين آب مورد نياز شبكه آبياري رودشتين بود. نتايج نشان داد براي حفظ شوري آب در سطح ds/m 3 متوسط خروجي از سد زاينده رود بايد از/s m352 به /s m354 همچنين حداكثر مصرف درفصل آبياري از /s m385 به /s m388 افزايش يابد.
مقدمه :
اراضي تحت كشت آبي (اراضي فارياب ) حدود 34 درصد غذاي مردم جهان را تأمين مي كند. خشكسالي از جمله حوادث تأمين كننده زراعت فارياب به شمار مي آيد. همچنين شوري نيز در حال حاضر از تهديدهاي عمده براي كشاورزي پايدار در سراسر دنيا محسوب مي گردد. پانل بين دولتي تغييرات آب و هوايي (IPCC , 2001) بر اساس مدارك و شواهد گرد آوري شده اعلام نمود كه تغييرات سيستماتيك زيادي در ميزان بارندگي طي قرن بيستم در جهان حادث گرديده است. اين تغييرات بدين صورت است كه مناطق بالاتر از عرض 30 درجه شمالي و بين 10 درجه جنوبي تا 10 درجه شمالي دچار افزايش بارش و شمالي دچار كاهش باران شده اند (3) .
به منظور كنترل اثرات نامطلوب خشكسالي و به تبع آن بروز شوري خاك و آب , نياز به مديريت كارآمد در سطح حوضه هاي آبريز مي باشد. Seckler و همكارانش (1996) در مطالعاتي نشان دادند كه صرفه جويي در مصرف آب در يك ناحيه مشخص از حوضه آبريز موجب كاهش جريان آب برگشتي در نواحي پايين دست حوضه مي گردد(6) لذا انجام مطالعات همه جانبه و جامع ضروري است تا كليه مصرف كنندگان آب را در برگرفته , و تعيين نمايند كه آيا پروژه هاي صرفه جويي در مصرف آب جنبه واقعي و همه نگر داشته اند يا صرفاً تأثيرات منطقه اي آنها بررسي گرديده است.
در اين تحقيق از يك مدل ساده بيلان آب و املاح (WSBM) در مقياس حوضه و يك مدل جامع در مقياس مزرعه (SWAP) به منظور بررسي روشهاي مديريت منابع آب براي مقابله با خشكسالي در سطح حوضه آبريز زاينده رود استفاده شده است. اهداف اين تحقيق عبارتند از : ارزيابي آب و شوري در مقياس حوضه ـ مزرعه , بررسي تأثيرات متقابل دو عامل يادشده در سطح حوضه ـ مزرعه , تعيين تأثيرات تغيير در روشهاي مديريت منابع آب بر عملكرد محصول .


تحقیق


مصرف بهینه آب


مقیاس حوضه و مزرعه


تنش خشکی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


چاپ این مقاله - آب و توسعه پایدار

24 مه 2015 ... مصرف آب در مزارع كشاورزي يكي از گزينه هاي عملي براي. مقابله با كم .... مطالعه در حوزه
ی فالت مركزي ايران داراي آب هاي شور و لب شور ... )1379( ضمن بررسي وضعيت موجود
مصرف آب در كشاورزي، ... در اراضي زراعي كشور )در مقياس مزرعه(، اصالح ساختار
آبياري در ... در كشاورزي، استفاده ی بهينه از مناطق ديم و استفاده از آبياري.

تحقیق درباره بررسی مصرف بهینه آب در مقیاس حوضه و مزرعه در مناطق ...

26 آگوست 2016 ... اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره بررسی مصرف بهینه آب در مقیاس حوضه و مزرعه
در مناطق تحت تنش خشکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

2011 2 2 2 85 Identification and application of anthocyanine from ...

در این تحقیق ابتدا ارزیابی ژرم پلاسم گلرنگ وحشی C. oxyacanthus از مناطق غربی
، ... بذور جمع آوری شده در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه صنعتی اصفهان واقع در لورک نجف
آباد ... می تواند رشد و نمو گیاهان و میزان روغن را در گیاهان دارویی تحت تأثیر قرار دهد.
هدف از مطالعهی حاضر بررسی اثر تنش شوری بر برخی صفات رشدی و عملکرد دو رقم ...

خشکسالی و راه های مقابه با آن - الهه آب

6 آوريل 2013 ... درباره نویسنده ... 1-4- مصرف کنندگانی که به طور مستقیم تحت تاثیر پدیده
خشکسالی قرار می ... بررسی اثرات گیاه یا گیاهان قبلی در تناوب کشت و تعیین
بهترین ... کمبود آب و تنش طولانی مدت می تواند ضایعات شدیدی را بر اکوسیستم های
... جنگل ها در مناطق نیمه مرطوب نیمه خشک در برابر تکرار پدیده خشکسالی ...

دانشگاه رازی کرمانشاه

1- بررسي روش هاي آبياري قطره اي (تيپ) و شياري از لحاظ عملكرد و كارآئي مصرف آب
در زراعت ... 2- مقايسه روش هاي آبياري سطحي (جويچه اي) و قطره اي (تيپ) از نظر مصرف
آب و ... 4- پتانسيل يابي سيستم هاي آبياري تحت فشار در مناطق مركزي استان
كرمانشاه .... 28 - مصرف بهينه آب كشاورزي ، چاپ شده در كنفرانس برگذار شده توسط
شركت آب ...

شركت سهامي مدیریت منابع آب ایران - دفتر پژوهشهای کاربردی - شرکت ...

1- روش‌هاي نوين برآورد بيلان منابع و مصارف آب در مقياس ملي، حوضه‌اي و استاني. 2-
روش‌هاي نوين برآورد ... مقياس‌هاي محلي و ملي. 2- بررسي آثار ناشي از تغيير اقليم بر
روي منابع آب زيرزميني ... 6- ارزيابي اثرات تغيير اقليم بر افزايش نيازهاي آبي در
مناطق مختلف كشور ..... 1- تخصيص بهينه منابع آب با استفاده از GIS و ساير نرم
افزارها.

دانلود نسخه کامل کارنامه پژوهشی دانشگاه در سال 1393 - دانشگاه علوم ...

23 ژانويه 2016 ... ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺘﻤﻊ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻋﻠﻮم ﮐﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌـﯽ ﺳـﺎري در آﻣـﺪ و در. ﺳﺎل ...... ﺟﻬﺖ
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﭘﻬﻨﺎي ﺑﺎﻧﺪ ... ﻫﻤﮑﺎري و ﮐﻤﮏ در اﯾﺠﺎد ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش اردك. -11 ... ﻗﺮارداد ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺎرﺑﺮدي
در ﺣﻮزه آب ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ .... ﻫﺎي اﻗﻠﯿﻤﯽ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﻃﻮل دوره، ﺷﺪت و ......
ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺗﻨﺶ ﻫﺎي ﺷﻮري و ﺧﺸﮑﯽ روي ﭼﻨﺪ ...... ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺮﻧﺞ در ﻣﻘﯿﺎس ﻧﺎﺣﯿﻪ اي.

پاييز و زمستان 1391 - معاونت پژوهش و فناوري

14 دسامبر 2012 ... آموزش مبتني بر تحقيق و پژوهش و همچنين توليد علم و ثروت از پژوهش و ... حوزه معاونت
پژوهشي و فناوري دانشگاه اراك با توجه به هدف و رسالت خود در ... بررسي شرايط بهينه
براي استخراج اسانس گياه رزماري با روش تقطير با .... نتايج نشان می دهد كه نفت خام
تنش محيطی را در گياهچه ها القا می كند. ...... شركت سهامی آب منطقه ای.

سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال - مجموعه مقالات نهمین سمینار ...

عکس العمل 3 رقم گندم به تنش خشکی حاصل از پلی اتیلن گلایکول 6000 در مرحله
جوانه زنی 3. ... طراحی و بهینه همزمان انشعابات شبکه آبیاری با توجه به سطح زیر
کشت با .... بررسی صحت چند روش تجربی در برآورد تبخیر از یک خاک شور تحت سه
مدیریت ... بررسی روند تغییرات مکانی و زمانی بهره وری مصرف آب در مقیاس منطقه ای -
مطالعه ...

دریافت

عیت کمبود آب. یافته. های تحقیق. هایی. که محدود به بهینه. سازی مصرف آب در سطح
پروژه یا مزرعه می. باشند جهت ارائه توصی. ه. های. سیاستی در سطح حوضه مناسب نم.

ارتقای بهره وری مصرف آب - وزارت نیرو

کرج، بلوار شهید فهمیده، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزیآدرس .... در بخش
مقـدار آب مصرفی ، بهـره وری مصرف آب کشـاورزی ، راندمان هـای آبیاری روش هـای مناسـب
اسـت. ... تصمیم گیـری و تصمیم سـازی های مرتبـط بـا مصـرف بهینـه آب، الگـوی
کشـت و ... آبیـاری تحـت فشـار نیز مالحظه می شـود کـه میانگین راندمـان کاربرد آب
آبیـاری در ...

آنالیز عملکرد ابیاری و بیلان آب در سطح شبکه آبیاری

ﻫﺪف اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ارزﯾﺎﺑﯽ. ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﻠﯽ. ﺷﺒﮑﻪ. ﺣﻤﻮدي در ﺳﻄﺢ. 3079. ﻫﮑﺘﺎر ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ . ورودي. ﻫﺎي آب ...
ﺑﯿﺎن ﺑﻬﺘﺮي در ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﺑﯿﺎري در ﻣﻘﯿﺎس ﻣﺰرﻋﻪ. و ﻧﺤﻮه اﻧﺠﺎم آﺑﯿﺎري دارد، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
راﻧﺪﻣﺎن ﺧﺎﻟﺺ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻔﻬﻮم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻔﯿﺪ را در ﻣﻘﯿﺎس ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑـﺰرگ ... در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ آﺑﯿـﺎري در
ﺳﺮﺗﺎﺳـﺮ ... ﺣﻮﺿـﻪ. رودﺧﺎﻧﻪ ﮐﺮﺧﻪ، ﺧﻮزﺳﺘﺎن. ) و آﻧﺎﻟﯿﺰ آﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃـﻮر ﭘﺘﺎﻧﺴـﯿﻞ ﺗﺤـﺖ دو. ﺳﻨﺎرﯾﻮي ﻣﺪرن.
ﺳﺎزي ﻣﯽ.

وبلاگ تخصصی مهندسی آبخیزداری - موضوع : مهندسی آب - زبان مقاله ...

(چکیده) 89 - بررسی آزمایشگاهی خصوصیات هیدرولیکی جریان بر میزان آب ... تیز
متحرک در جریان آبهای کم عمق (چکیده) 97 - اثرات تنش آبی بر میزان جذب عناصر
غذایی ... حوضه آبخیز تنگ کنشت (چکیده) 99 - بررسی توزیع شوری خاک تحت
سیستم .... های بهنگام هواشناسی مزرعه در محاسبه نیاز آبیاری بر افزایش کارایی
مصرف آب در ذرت ...

تنش آبی | دانلود مقاله پروژه فایل رایگان

بمنظور اعمال تنش خشکی در شرایط جوانه زنی از چهار پتانسیل اسمزی با سطوح ...
تحقیق درباره بررسی مصرف بهينه آب در مقياس حوضه و مزرعه در مناطق تحت تنش
خشكي.

شركت سهامي مدیریت منابع آب ایران - دفتر پژوهشهای کاربردی - شرکت ...

1- روش‌هاي نوين برآورد بيلان منابع و مصارف آب در مقياس ملي، حوضه‌اي و استاني. 2-
روش‌هاي نوين برآورد ... مقياس‌هاي محلي و ملي. 2- بررسي آثار ناشي از تغيير اقليم بر
روي منابع آب زيرزميني ... 6- ارزيابي اثرات تغيير اقليم بر افزايش نيازهاي آبي در
مناطق مختلف كشور ..... 1- تخصيص بهينه منابع آب با استفاده از GIS و ساير نرم
افزارها.

اثر تنش قطع ابیاری و محلمل پاشی فسفر روی گیاه جو

4 فوریه 2013 ... اهداف این تحقیق مطالعه و بررسی اثر تنش خشکی و کودهای آلی بر روی مقدار پروتئین
دانه و ... مطالعه و بررسی کربوهیدراتها و قندهای محلول دانه جو تحت شرایط خشکی و ...
پس از کاشت،كليۀ مزرعه طرح آزمايشي براي تأمين رطوبت مورد نياز آبياري شد. ...
تيمار تنش قطع آب باعث کاهش ارتفاع گياه جو در اين آزمايش گرديد که ...

طرحهای پژوهشی - دانشگاه آزاد مرودشت

25, فردین, بوستانی, بررسي سيستم مديريت منابع آب در مقياس مزرعه در استان
فارس ... گونه نماتد مولد غده گوجه فرنگي در منطقه مرودشت و بررسي تغييرات
فراساختاري ... 93, حمیدرضا, فهام, محاسبه ضرایب تمرکز تنش در مخازن کروی در
تلاقی با دو نازل ..... 346, بیژن, هنرور, بهینه سازی مصرف انرژی در سیستمهای تهویه
مطبوع با استفاده ...

دی ۱۳۸۹ - علوم و مهندسی آب

در مرحله به اصطلاح ترش و شيرين با وجود حساسيت به تنش رطوبتي که بين
کشاورزان ... *علاوه بر استفاده از ديگر کودهاي مورد نياز درختچه انگور، مصرف سولفات
... با رشد و باردهي نرمال، براي افزيش مقاومت به خشکي و بالا بردن ظرفيت نگهداري آب
.... 1- روش آبياري كوزه اي در تمامي صفات برروش هاي ديگر مورد بررسي برتري داشته
است .

كاراموز و همكاران (1385) در تحقيق ديگري با استفاده از شبكه عصبي ...

پديده خشکسالی اثرات منفی بزرگی بر منابع آب و محيطهاي وابسته به اين منابع مي
.... بداق جمالي و همكاران (1382) در مقاله خود تحت عنوان ضرورت پايش وضعيت رطوبت
خاك در ... (1382) خشكسالي را با استفاده از شاخص SPI در حوزه مركزي ايران بررسي
نمودند. در اين بررسي مشخص شد كه SPI با مقياس زماني كوتاه مدت براي مناطق خشك و
نيمه ...

کارایی مصرف آب - مرکز توسعه علوم و فناوری پیشرفته

در منابع علمی این شاخص در مقیاس‌های مدیریتی گیاه، مزرعه، شبکه آبیاری، و یا حوضه
... گیاه به تنهایی نقش مهمی در استفاده بهینه از آب و افزایش کارایی مصرف آب ... در
مناطق انتخابی را تعیین و دلایل و منابع کاهش آن را نیز بررسی و تحلیل نموده است. ...
در برنامه¬های به¬نژادی برای افزایش عملکرد گندم در نواحی تحت تاثیر تنش خشکی
از ...

چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران - Vali-e-Asr University Of Rafsanjan ...

اثر تنش خشکی بر کارآیی مصرف آب و عملکرد سه رقم آفتابگردان در اصفهان ...
ارزیابی راندمان کاربرد آب در مزرعه با آبیاری سطحی درمزارع استان آذربایجان غربی ....
بررسی پاشمان ذرات اولیه خاک تحت تأثیر شیب با استفاده از باران های شبیه سازی
شده .... منحنی انقباض و ضریب انبساط خطی خاک در مقیاس حوضه آب خیز (مطالعه موردی:.

دسترسی به مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب ...

مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا در پایگاه ...
ارزیابی رشد ، میزان کلروفیل و غلظت پرولین در گیاه دارویی پریوش تحت شرایط
تنش شوری ... بررسی تغییرات بارندگی مشهد با استفاده از مدل ریز مقیاس کننده و مدل
گردش عمومی .... خاک به روش معکوس با استفاده از بهینه نمودن هر پارامتر در شرایط
مزرعه

دریافت

عیت کمبود آب. یافته. های تحقیق. هایی. که محدود به بهینه. سازی مصرف آب در سطح
پروژه یا مزرعه می. باشند جهت ارائه توصی. ه. های. سیاستی در سطح حوضه مناسب نم.

آرشیو مجله - انجمن آبیاری و آب ایران

تخمین آبدهی و همگن بندی حوضه های آبخیز فاقد آمار شمال غرب کشور با استفاده از ...
تاثیر کم آبیاري بر روي خواص کمی گندم و تعیین عمق آب مصرفی بهینه آن در
شهرکرد ... بررسی روند تغییرات نوسانات سطح آبزیرزمینی درحوضه آبریز نیشابور
تحت ..... ارزیابی روش‌های تجربی برآورد تبخیر و تعرق واقعی سالانه در مقیاس بزرگ
به کمک ...

دانلود نسخه کامل کارنامه پژوهشی دانشگاه در سال 1393 - دانشگاه علوم ...

23 ژانويه 2016 ... ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺘﻤﻊ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻋﻠﻮم ﮐﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌـﯽ ﺳـﺎري در آﻣـﺪ و در. ﺳﺎل ...... ﺟﻬﺖ
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﭘﻬﻨﺎي ﺑﺎﻧﺪ ... ﻫﻤﮑﺎري و ﮐﻤﮏ در اﯾﺠﺎد ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش اردك. -11 ... ﻗﺮارداد ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺎرﺑﺮدي
در ﺣﻮزه آب ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ .... ﻫﺎي اﻗﻠﯿﻤﯽ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﻃﻮل دوره، ﺷﺪت و ......
ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺗﻨﺶ ﻫﺎي ﺷﻮري و ﺧﺸﮑﯽ روي ﭼﻨﺪ ...... ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺮﻧﺞ در ﻣﻘﯿﺎس ﻧﺎﺣﯿﻪ اي.

بانك موضوعات پايان نامه رشته مهندسي آبياري - گرايشهاي هيدرولوژي ...

مديريت توزيع و انتقال آب به منظور بهره‌برداري بهينه از شبکه آبياري و زهکشي مغان.
... بررسي تاثير آبياري تکميلي با سيستم آبياري تحت فشار بر اجزاء عملکرد رقم
گندم سرداري در ... بررسي تغييرات ناحيه‌اي تبخير و تعرق پتانسيل در حوزه آبريز .
... بررسي بيلان آبي در مقياس سالانه و ماهانه در زير حوزه‌هاي مختلف هنديجان – جراحي.

شركت سهامي مدیریت منابع آب ایران - دفتر پژوهشهای کاربردی - شرکت ...

1- روش‌هاي نوين برآورد بيلان منابع و مصارف آب در مقياس ملي، حوضه‌اي و استاني. 2-
روش‌هاي نوين برآورد ... مقياس‌هاي محلي و ملي. 2- بررسي آثار ناشي از تغيير اقليم بر
روي منابع آب زيرزميني ... 6- ارزيابي اثرات تغيير اقليم بر افزايش نيازهاي آبي در
مناطق مختلف كشور ..... 1- تخصيص بهينه منابع آب با استفاده از GIS و ساير نرم
افزارها.

پی دی اف کشاورزی - .::بهترین مقالات کشاورزی::.از کاشت تا برداشت در ...

دانلود فایل pdf بررسی راهکارهای آموزشی – ترویجی مدیریت مصرف بهینه آب برای ...
سدیم بر سطح برگ، رشد و کارایی مصرف آب ارقام لوبیا قرمز تحت تنش کم آبی ...
دانلود فایل pdf سهم شیب مزرعه و کاربرد منابع مختلف کودی در تشکیل عملکرد گندم
.... دانلود فایل pdf تأثیر تنش خشکی و روش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم
نخود.

دانشگاه رازی کرمانشاه

1- بررسي روش هاي آبياري قطره اي (تيپ) و شياري از لحاظ عملكرد و كارآئي مصرف آب
در زراعت ... 2- مقايسه روش هاي آبياري سطحي (جويچه اي) و قطره اي (تيپ) از نظر مصرف
آب و ... 4- پتانسيل يابي سيستم هاي آبياري تحت فشار در مناطق مركزي استان
كرمانشاه .... 28 - مصرف بهينه آب كشاورزي ، چاپ شده در كنفرانس برگذار شده توسط
شركت آب ...

Determination and mapping of actual evapotranspiration using ... - Sid

مصرفي در هر کاربري اراضي، در مدیریت آب در مقیاس حوزه. و تعیین میزان آب ... پژوهش
دیگري میزان تبخیر و تعرق واقعي گیاهان تحت تنش های. محیطي در دشت آزادگان ...

دانلود پایان نامه و سمینار کارشناسی ارشد - همه رشته ها | پایان نامه های ...

23 سپتامبر 2016 ... ... تعیین دوره بحرانی علف های هرز مزرعه ذرت(Zea mays L.) در شرایط تنش خشکی ...
تخمین ارزش اقتصادی آب کشاورزی با استفاده از مدل الگوی کشت بهینه اقتصاد ...
پایان نامه رشته کشاورزی : بررسی اثر تنش خشکی بر عملکرد و برخی صفات .....
دانلود پایان نامه اقتصاد کشاورزی درباره امنیت غذایی در مناطق روستایی ...

دانشکده کشاورزی - مقالات - دانشگاه یاسوج

عنوان رساله: کانی شناسی، میکرومورفولوژی و تکامل خاکهای مناطق مختلف اقليمي
استان .... پلیمر سوپرجاذب و کود دامی بر خواص کمی و کیفی سویا تحت تنش خشکی.
.... مطالعه موردی پیرامون رفتار های جذبی و واجذبی آترازین در خاک یک مزرعه ذرت در
استان فارس. .... بهینه سازی مصرف آب با مصرف سوپرجاذب و کود آلی در تولید دانه های
روغنی .

با استفاده از روش عقیم‌سازی - سازمان انرژی اتمی

7 مارس 2015 ... صفحه اصلی · درباره ما ... امسال چهار طرح کلان در حوزه گیاهان زراعی، باغی، دام، طیور،
آبزیان، علوم ... مناطق استان اصفهان، آذربایجان شرقی و غربی و در مزرعه پژوهشکده
درحال ... برنج مقاوم به تنش خشکی در استان گیلان نیز یکی دیگر از ثمرات
تحقیقات ... 2-گروه پژوهشی علوم خاک، آب و تغذیه گیاه: با توجه به چالش‌هایی که در ...

تحقیق درباره بررسی مصرف بهینه آب در مقیاس حوضه و مزرعه در مناطق ...

26 آگوست 2016 ... اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره بررسی مصرف بهینه آب در مقیاس حوضه و مزرعه
در مناطق تحت تنش خشکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر - Symposia.ir

بررسی کاربرد پلیمر فرا جاذب آب جهت افزایش راندمان آبیاری در مناطق خشک و نیمه
خشک ... برآورد ضریب تبخیر- تعرق گیاهی گندم در شرایط آبیاری کامل و تنش آبی ·
بهینه یابی مصرف آب آبیاری در کشت توام گیاهان گندم و چغندر قند در شرایط آبیاری
کامل و کم .... ارزیابی تحمل به خشکی ذرت تحت تیمار اسید سالیسیلیک و آترازین.

انجام پایان نامه های کارشناسی و ارشد و تهیه پروپوزال پاورپوینت و ...

آلودگی آب های سطحی و زیر زمینی در مناطق غیر صنعتی Fulltext 19. ... اثر آبیاری با
پساب بر کیفیت خاک تحت کشت گیاه سورگوم ... اثر بهینه سازی مصرف کودهای
شیمیایی، آلی و بیولوژیک بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت رقم ... اثر تنش خشکی،
کود شیمیایی نیتروژنه و کود آلی در مراحل مختلف رشد بر خصوصیات زراعی ذرت
Fulltext

بانك موضوعات پايان نامه رشته مهندسي آبياري - گرايشهاي هيدرولوژي ...

مديريت توزيع و انتقال آب به منظور بهره‌برداري بهينه از شبکه آبياري و زهکشي مغان.
... بررسي تاثير آبياري تکميلي با سيستم آبياري تحت فشار بر اجزاء عملکرد رقم
گندم سرداري در ... بررسي تغييرات ناحيه‌اي تبخير و تعرق پتانسيل در حوزه آبريز .
... بررسي بيلان آبي در مقياس سالانه و ماهانه در زير حوزه‌هاي مختلف هنديجان – جراحي.

وبلاگ تخصصی مهندسی آبخیزداری - موضوع : مهندسی آب - زبان مقاله ...

(چکیده) 89 - بررسی آزمایشگاهی خصوصیات هیدرولیکی جریان بر میزان آب ... تیز
متحرک در جریان آبهای کم عمق (چکیده) 97 - اثرات تنش آبی بر میزان جذب عناصر
غذایی ... حوضه آبخیز تنگ کنشت (چکیده) 99 - بررسی توزیع شوری خاک تحت
سیستم .... های بهنگام هواشناسی مزرعه در محاسبه نیاز آبیاری بر افزایش کارایی
مصرف آب در ذرت ...

به کار گیری الگوی برنامه ریزی ریاضی مثبت در مدیریت منابع آب های ...

بخش کشاورزی در ایران مانند بیشتر کشورها بزرگترین مصرف کننده آب است. ....
سوی منابع آبهای زیرزمینی سوق یافته است که در مناطق خشک و نیمه خشکی مانند ایران
... استفاده از آب برای آبیاری مزارع،منابع آب را تحت تنش قرار داده و سرانجام منجر به
کاهش .... بررسي تاثير الگوي کشت بهينه بر فقر روستايي در بخش ارزوييه
شهرستان ...

آنالیز عملکرد ابیاری و بیلان آب در سطح شبکه آبیاری

ﻫﺪف اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ارزﯾﺎﺑﯽ. ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﻠﯽ. ﺷﺒﮑﻪ. ﺣﻤﻮدي در ﺳﻄﺢ. 3079. ﻫﮑﺘﺎر ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ . ورودي. ﻫﺎي آب ...
ﺑﯿﺎن ﺑﻬﺘﺮي در ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﺑﯿﺎري در ﻣﻘﯿﺎس ﻣﺰرﻋﻪ. و ﻧﺤﻮه اﻧﺠﺎم آﺑﯿﺎري دارد، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
راﻧﺪﻣﺎن ﺧﺎﻟﺺ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻔﻬﻮم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻔﯿﺪ را در ﻣﻘﯿﺎس ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑـﺰرگ ... در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ آﺑﯿـﺎري در
ﺳﺮﺗﺎﺳـﺮ ... ﺣﻮﺿـﻪ. رودﺧﺎﻧﻪ ﮐﺮﺧﻪ، ﺧﻮزﺳﺘﺎن. ) و آﻧﺎﻟﯿﺰ آﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃـﻮر ﭘﺘﺎﻧﺴـﯿﻞ ﺗﺤـﺖ دو. ﺳﻨﺎرﯾﻮي ﻣﺪرن.
ﺳﺎزي ﻣﯽ.

دانلود نسخه کامل کارنامه پژوهشی دانشگاه در سال 1393 - دانشگاه علوم ...

23 ژانويه 2016 ... ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺘﻤﻊ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻋﻠﻮم ﮐﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌـﯽ ﺳـﺎري در آﻣـﺪ و در. ﺳﺎل ...... ﺟﻬﺖ
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﭘﻬﻨﺎي ﺑﺎﻧﺪ ... ﻫﻤﮑﺎري و ﮐﻤﮏ در اﯾﺠﺎد ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش اردك. -11 ... ﻗﺮارداد ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺎرﺑﺮدي
در ﺣﻮزه آب ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ .... ﻫﺎي اﻗﻠﯿﻤﯽ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﻃﻮل دوره، ﺷﺪت و ......
ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺗﻨﺶ ﻫﺎي ﺷﻮري و ﺧﺸﮑﯽ روي ﭼﻨﺪ ...... ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺮﻧﺞ در ﻣﻘﯿﺎس ﻧﺎﺣﯿﻪ اي.

دی ۱۳۸۹ - علوم و مهندسی آب

در مرحله به اصطلاح ترش و شيرين با وجود حساسيت به تنش رطوبتي که بين
کشاورزان ... *علاوه بر استفاده از ديگر کودهاي مورد نياز درختچه انگور، مصرف سولفات
... با رشد و باردهي نرمال، براي افزيش مقاومت به خشکي و بالا بردن ظرفيت نگهداري آب
.... 1- روش آبياري كوزه اي در تمامي صفات برروش هاي ديگر مورد بررسي برتري داشته
است .

مایه حیات

الف-بهينه سازي روشهاي آبياري و افزايش كارآيي مصرف آب در اراضي زراعي ... روي ارقام
مقاوم به شوري و خشكي و دستيابي به آن; بررسي و تحقيق درباره آرايش ... آب آبياري و
كودهاي شيميليي; كاشت زود گياهان به منظور فرار از خشكي و تنش ... ج-كاهش تبخير
ازسطح مزرعه: ... این سدها حداقل در مقیاسهای بزرگ، غالبا از بتن مسلح ساخته می‌شوند.

كاراموز و همكاران (1385) در تحقيق ديگري با استفاده از شبكه عصبي ...

پديده خشکسالی اثرات منفی بزرگی بر منابع آب و محيطهاي وابسته به اين منابع مي
.... بداق جمالي و همكاران (1382) در مقاله خود تحت عنوان ضرورت پايش وضعيت رطوبت
خاك در ... (1382) خشكسالي را با استفاده از شاخص SPI در حوزه مركزي ايران بررسي
نمودند. در اين بررسي مشخص شد كه SPI با مقياس زماني كوتاه مدت براي مناطق خشك و
نيمه ...

دانشنامه - گروه آبیاری فاطر

هدف از انجام این تحقیق، بررسی تأثیر تنش رطوبتی خاک بر نحوه جذب آب توسط
ریشه ... استعدادیابی و پهنه بندی مناطق مستعد کشت زیتون با استفاده از سامانه
اطلاعات ... کارایی مصرف آب محصولات زراعی تحت مدیریت کشاورزان درکشور این
تحقیق با هدف .... مودیس تبخیر و تعرق واقعی برای دشت نیشابور در مقیاس حوضه
سال محاسبه شد.

نابع آب ايران تحقيقات م

باشد. در اين مقاله ضمن. بررسي تغييرات منابع و مصارف آب در مقياس اين حوضه آبريز
، به عنوان. واحد مديريت يکپارچه منابع آب، به ارائه راهکارهای مديريتي و سازه. ای در.

منابع آب - عوامل و راهکارهاي مقابله باخشکسالي در حوزه زاينده

در اين مقاله تلاش شده تا با ديد سيستمي و جامع ضمن بررسي عوامل بروز ... حوزه زاينده
رود، خشکسالي، آلودگي منابع آب، مديريت جامع و سيستمي ..... (وزارت کشاورزي، سازمان
تحقيقات و آموزش کشاورزي، 1381) از اين رو استفاده بهينه و توزيع عادلانه منابع آب
از ..... ترابي،1380، مصرف بهينه آب در مقياس حوضه و مزرعه در مناطق تحت تنش خشكي
...

تحقیق درباره بررسی مصرف بهینه آب در مقیاس حوضه و مزرعه در مناطق ...

26 آگوست 2016 ... اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره بررسی مصرف بهینه آب در مقیاس حوضه و مزرعه
در مناطق تحت تنش خشکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نیاز آبی - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

در این تحقیق داده های مدل گردش عمومی جو HADCM3 با استفاده از مدل LARS-WG5 ... و
بارندگی موثر به روش فائو محاسبه شده و نیاز آبی چغندرقند و گندم در مقیاس ماهانه و ...
و بارش تحت گرمایش جهانی و تأثیر آن بر نیاز آبی گیاهان زراعی حوضه کشف‌رود ....
با خشکی در ایران خصوصاً در بخش کشاورزی، استفاده بهینه و پایدار از منابع آب است.

مجموعه مقاله های پنجمين كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب ...

10 ژوئن 2012 ... ارزيابي كارائي بندسار در احياء پوشش گياهي مناطق خشك و نيمه خشك، مطالعه موردي
شهرستان سيريك استان هرمزگان · بررسي مقدار زياد نيترات در آب زيرزميني حوضه
آبخيز ميان جنگل فسا ... مديريت منابع آب در مقياس محلي با استفاده از سد زيرزميني
... تاثير عناصر پتاسيم و روي بر ميزان تحمل به تنش خشكي در ذرت رقم ...

اثر تنش قطع ابیاری و محلمل پاشی فسفر روی گیاه جو

4 فوریه 2013 ... اهداف این تحقیق مطالعه و بررسی اثر تنش خشکی و کودهای آلی بر روی مقدار پروتئین
دانه و ... مطالعه و بررسی کربوهیدراتها و قندهای محلول دانه جو تحت شرایط خشکی و ...
پس از کاشت،كليۀ مزرعه طرح آزمايشي براي تأمين رطوبت مورد نياز آبياري شد. ...
تيمار تنش قطع آب باعث کاهش ارتفاع گياه جو در اين آزمايش گرديد که ...

دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر - Symposia.ir

بررسی کاربرد پلیمر فرا جاذب آب جهت افزایش راندمان آبیاری در مناطق خشک و نیمه
خشک ... برآورد ضریب تبخیر- تعرق گیاهی گندم در شرایط آبیاری کامل و تنش آبی ·
بهینه یابی مصرف آب آبیاری در کشت توام گیاهان گندم و چغندر قند در شرایط آبیاری
کامل و کم .... ارزیابی تحمل به خشکی ذرت تحت تیمار اسید سالیسیلیک و آترازین.

خشکسالی و راه های مقابه با آن - الهه آب

6 آوريل 2013 ... درباره نویسنده ... 1-4- مصرف کنندگانی که به طور مستقیم تحت تاثیر پدیده
خشکسالی قرار می ... بررسی اثرات گیاه یا گیاهان قبلی در تناوب کشت و تعیین
بهترین ... کمبود آب و تنش طولانی مدت می تواند ضایعات شدیدی را بر اکوسیستم های
... جنگل ها در مناطق نیمه مرطوب نیمه خشک در برابر تکرار پدیده خشکسالی ...

دسترسی به مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب ...

مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا در پایگاه ...
ارزیابی رشد ، میزان کلروفیل و غلظت پرولین در گیاه دارویی پریوش تحت شرایط
تنش شوری ... بررسی تغییرات بارندگی مشهد با استفاده از مدل ریز مقیاس کننده و مدل
گردش عمومی .... خاک به روش معکوس با استفاده از بهینه نمودن هر پارامتر در شرایط
مزرعه

نشريه آب و خاك ، - Magiran

بررسي نقش روش هاي بهره برداري از ايستگاه هاي پمپاژ آب كشاورزي در مصرف انرژي ...
پديده هاي آشفتگي جريان در رسوبشويي تحت فشار با توسعه مجراي تخليه كننده
تحتاني ... بر خواص كمي و كيفي سيب زميني در شهركرد و تعيين عمق آب مصرفي
بهينه آن .... بررسي واكنش عملكرد ارقام پنبه حساس و متحمل به خشكي در شرايط تنش
كمبود آب

تحلیل سیستمهای آبیاری تحت فشار.docx

در روش های آبیاری تحت فشار ،آب ابتدا به وسیله نیروی پمپ تحت فشار قرار گرفته
... دراین مناطق تعداد محل قطره چکانهاییکه آب مورد نیاز گیاه راتامین می کنند ازاهمیت
زیادی .... آبیاری سطحی که به عنوان قدیمی ترین و معمولترین روش کاربرد آب در مزرعه
می باشد .... افزایش سطح زیرکشت از طریق صرفه جویی در مصرف آب و بالا بردن
راندمان ...

ﺎي ﮐﺎراﯾﯽ ﻓﻨﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺼﺮف آب در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪم و زﻋﻔﺮان ﻫ

اﯾـﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﺑـﺎ. ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎي ﮐﺎراﯾﯽ ﻓﻨﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺼﺮف آب ﻣﺤﺼﻮﻻت زﻋﻔﺮان و ﮔﻨﺪم و ...
ﻣﺤﺼﻮل ﮔﻨﺪم ﺗﺤﺼﯿﻼت زارﻋﯿﻦ و ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺰرﻋﻪ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ دو ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ...
زﯾﺴﺖ در ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ اﯾـﻦ ﻣﺸـﮑﻞ در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ... آب ﺧﻮد. (. ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از. 90. درﺻﺪ آن ﺳﻬﻢ ﺑﺨﺶ
ﮐﺸﺎورزي اﺳﺖ. ) ﺳﺎل. -. ﻫﺎﺳﺖ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻨﺶ آﺑﯽ .... ﮔﻨﺪم و ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ ﺗﺤﺖ دو روش آﺑﯿﺎري ﺳﻄﺤﯽ و ﺑـﺎراﻧﯽ.

با استفاده از روش عقیم‌سازی - سازمان انرژی اتمی

7 مارس 2015 ... صفحه اصلی · درباره ما ... امسال چهار طرح کلان در حوزه گیاهان زراعی، باغی، دام، طیور،
آبزیان، علوم ... مناطق استان اصفهان، آذربایجان شرقی و غربی و در مزرعه پژوهشکده
درحال ... برنج مقاوم به تنش خشکی در استان گیلان نیز یکی دیگر از ثمرات
تحقیقات ... 2-گروه پژوهشی علوم خاک، آب و تغذیه گیاه: با توجه به چالش‌هایی که در ...

به کار گیری الگوی برنامه ریزی ریاضی مثبت در مدیریت منابع آب های ...

بخش کشاورزی در ایران مانند بیشتر کشورها بزرگترین مصرف کننده آب است. ....
سوی منابع آبهای زیرزمینی سوق یافته است که در مناطق خشک و نیمه خشکی مانند ایران
... استفاده از آب برای آبیاری مزارع،منابع آب را تحت تنش قرار داده و سرانجام منجر به
کاهش .... بررسي تاثير الگوي کشت بهينه بر فقر روستايي در بخش ارزوييه
شهرستان ...

موضوعات مناسب پروژه و پایان نامه مهندسی آب - هیدروگراف

28 مارس 2012 ... برآورد و پیش‌بینی سیلاب ها (بررسی روش ها، ارائه روش های جدید مبتنی بر شبکه های
... سازی مصرف بهینه آب; بازچرخانی آب و استفاده از پساب; انتقال بین حوضه ای آب ...
از آن در داخل شیار دریچه‌ها، شیرها و مجاری تحت فشار; آبیاری با آب شور و شیرین ...
ابزار دقیق و تحلیل تنش و کرنش; فناوری های نوین در صنعت سد سازی ...

منابع آب - عوامل و راهکارهاي مقابله باخشکسالي در حوزه زاينده

در اين مقاله تلاش شده تا با ديد سيستمي و جامع ضمن بررسي عوامل بروز ... حوزه زاينده
رود، خشکسالي، آلودگي منابع آب، مديريت جامع و سيستمي ..... (وزارت کشاورزي، سازمان
تحقيقات و آموزش کشاورزي، 1381) از اين رو استفاده بهينه و توزيع عادلانه منابع آب
از ..... ترابي،1380، مصرف بهينه آب در مقياس حوضه و مزرعه در مناطق تحت تنش خشكي
...

چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران - Vali-e-Asr University Of Rafsanjan ...

اثر تنش خشکی بر کارآیی مصرف آب و عملکرد سه رقم آفتابگردان در اصفهان ...
ارزیابی راندمان کاربرد آب در مزرعه با آبیاری سطحی درمزارع استان آذربایجان غربی ....
بررسی پاشمان ذرات اولیه خاک تحت تأثیر شیب با استفاده از باران های شبیه سازی
شده .... منحنی انقباض و ضریب انبساط خطی خاک در مقیاس حوضه آب خیز (مطالعه موردی:.

نابع آب ايران تحقيقات م

باشد. در اين مقاله ضمن. بررسي تغييرات منابع و مصارف آب در مقياس اين حوضه آبريز
، به عنوان. واحد مديريت يکپارچه منابع آب، به ارائه راهکارهای مديريتي و سازه. ای در.

اثر تنش قطع ابیاری و محلمل پاشی فسفر روی گیاه جو

4 فوریه 2013 ... اهداف این تحقیق مطالعه و بررسی اثر تنش خشکی و کودهای آلی بر روی مقدار پروتئین
دانه و ... مطالعه و بررسی کربوهیدراتها و قندهای محلول دانه جو تحت شرایط خشکی و ...
پس از کاشت،كليۀ مزرعه طرح آزمايشي براي تأمين رطوبت مورد نياز آبياري شد. ...
تيمار تنش قطع آب باعث کاهش ارتفاع گياه جو در اين آزمايش گرديد که ...

رشته مواد – متالوژی | مرجع دانلود پایان نامه با فرمت ورد - متن کامل - همه ...

پایان نامه بررسي تاثير تيتانيم و کربن بر ريزساختار و خواص سايشي کامپوزيت
Fe – TiC ... تعیین دوره بحرانی علف های هرز مزرعه ذرت(Zea mays L.) در شرایط تنش
خشکی ... تخمین ارزش اقتصادی آب کشاورزی با استفاده از مدل الگوی کشت بهینه
اقتصاد ..... نامه اقتصاد کشاورزی درباره امنیت غذایی در مناطق روستایی شهرستان
گرگان ...

خبرنامه شماره اول مهر 1395 - پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی

پژوهشـکده بيوتکنولـوژی کشـاورزی کـه بـا هـدف تحقيقـات علمـی در زمينه ... و
فعاليت هــای علمــی ايــن پژوهشــکده و فرهنگســازی مصــرف محصــوالت ... پسـته بـرای
منطقـه مکـران نيـز مورد بحـث و بررسـی قـرار گرفت. ... کشـت طراحی و بهينه سـازی
شـده اسـت. ..... (Tpp) افزایش عملکرد ذرت تراریخته تحت تنش خشکی با ژن تری هالوز
6- ...

پاورپوینت درباره هوش مصنوعی در کاربریهای پزشکیسیستم خبره تشخیص سلامت ساکنین خانه به روش فازی