دانلود فایل


تحقیق درباره بررسی مصرف بهينه آب در مقياس حوضه و مزرعه در مناطق تحت تنش خشكي - دانلود فایلدانلود فایل تحقیق درباره بررسی مصرف بهینه آب در مقیاس حوضه و مزرعه در مناطق تحت تنش خشکی

دانلود فایل تحقیق درباره بررسی مصرف بهينه آب در مقياس حوضه و مزرعه در مناطق تحت تنش خشكي تعداد صفحات:12
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
لینک دانلود پایین صفحه
چكيده :
ايران در منطقه اي از جهان واقع شده كه از نظر آب و هوايي و تغييرات بارندگي متنوع مي باشد. اقليم كشور ما خشك و نيمه خشك , داراي محيط زيستي بسيار شكننده و در رديف ممالك فقير از نظر بارندگي قرار دارد (4). لذا اگر از منابع آب و خاك كشور استفاده معقولانه به عمل نيايد اين منابع براي هميشه از بين مي رود . ايران هم مثل اكثر مناطق دنيا با مشكل كمبود آب و بحران شوري به عنوان دو عامل محدود كننده آبياري پايدار روبرو مي باشد از اينرو به منظور بكارگيري تفكر جامع استفاده از منابع آب (ديدگاه حوضه اي) و تجزيه و تحليل سريع فرآيند تأثيرات متقابل آب و نمك از مدل(WSBM and salinity Basin Model ياWater ) استفاده به عمل آمد. در مرحله اول اقدام به واسنجي مدل شده و با استفاده از آمارمنابع آب در زمان حال و گذشته مدل اجرا گرديد . به رغو سادگي اين مدل , مقادير جريان مشاهداتي و شبيه سازي شده بهم نزديك بودند كه اين موضوع نشانگر قابليت و كارآيي مدل براي آزمايش سناريو هاي مختلف بود. اولين سناريويي كه توسط مدل تحليل گرديد افزايش راندمان آبياري با استفاده از سامانه هاي آبياري تحت فشار, پوشش انهار, كم آبياري و... در سطح حوضه بود. تنيجه اعمال اين سناريو , كاهش آب برگشتي به رودخانه و به دنبال آن كاهش سهم آب اراضي پايين دست حوضه مي باشد كه اين فرآيند منجر به كاهش 22 درصدي عملكرد محصول پنبه گرديد. تخمين درصد كاهش محصول در اثر كاهش جريان آب برگشتي و به دنبال آن افزايش شوري بوسيله مدل جامع SWAP يا (Soil- Water-Atmosphere-Plant) انجام گرديد.
دومين سناريو انتقال آب از حوضه هاي مجاور به دره زاينده رود به منظور مقابله با خطرات خشكساليهاي اخير و تأمين آب مورد نياز شبكه آبياري رودشتين بود. نتايج نشان داد براي حفظ شوري آب در سطح ds/m 3 متوسط خروجي از سد زاينده رود بايد از/s m352 به /s m354 همچنين حداكثر مصرف درفصل آبياري از /s m385 به /s m388 افزايش يابد.
مقدمه :
اراضي تحت كشت آبي (اراضي فارياب ) حدود 34 درصد غذاي مردم جهان را تأمين مي كند. خشكسالي از جمله حوادث تأمين كننده زراعت فارياب به شمار مي آيد. همچنين شوري نيز در حال حاضر از تهديدهاي عمده براي كشاورزي پايدار در سراسر دنيا محسوب مي گردد. پانل بين دولتي تغييرات آب و هوايي (IPCC , 2001) بر اساس مدارك و شواهد گرد آوري شده اعلام نمود كه تغييرات سيستماتيك زيادي در ميزان بارندگي طي قرن بيستم در جهان حادث گرديده است. اين تغييرات بدين صورت است كه مناطق بالاتر از عرض 30 درجه شمالي و بين 10 درجه جنوبي تا 10 درجه شمالي دچار افزايش بارش و شمالي دچار كاهش باران شده اند (3) .
به منظور كنترل اثرات نامطلوب خشكسالي و به تبع آن بروز شوري خاك و آب , نياز به مديريت كارآمد در سطح حوضه هاي آبريز مي باشد. Seckler و همكارانش (1996) در مطالعاتي نشان دادند كه صرفه جويي در مصرف آب در يك ناحيه مشخص از حوضه آبريز موجب كاهش جريان آب برگشتي در نواحي پايين دست حوضه مي گردد(6) لذا انجام مطالعات همه جانبه و جامع ضروري است تا كليه مصرف كنندگان آب را در برگرفته , و تعيين نمايند كه آيا پروژه هاي صرفه جويي در مصرف آب جنبه واقعي و همه نگر داشته اند يا صرفاً تأثيرات منطقه اي آنها بررسي گرديده است.
در اين تحقيق از يك مدل ساده بيلان آب و املاح (WSBM) در مقياس حوضه و يك مدل جامع در مقياس مزرعه (SWAP) به منظور بررسي روشهاي مديريت منابع آب براي مقابله با خشكسالي در سطح حوضه آبريز زاينده رود استفاده شده است. اهداف اين تحقيق عبارتند از : ارزيابي آب و شوري در مقياس حوضه ـ مزرعه , بررسي تأثيرات متقابل دو عامل يادشده در سطح حوضه ـ مزرعه , تعيين تأثيرات تغيير در روشهاي مديريت منابع آب بر عملكرد محصول .


تحقیق


مصرف بهینه آب


مقیاس حوضه و مزرعه


تنش خشکی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دی ۱۳۸۹ - علوم و مهندسی آب

در مرحله به اصطلاح ترش و شيرين با وجود حساسيت به تنش رطوبتي که بين
کشاورزان ... *علاوه بر استفاده از ديگر کودهاي مورد نياز درختچه انگور، مصرف سولفات
... با رشد و باردهي نرمال، براي افزيش مقاومت به خشکي و بالا بردن ظرفيت نگهداري آب
.... 1- روش آبياري كوزه اي در تمامي صفات برروش هاي ديگر مورد بررسي برتري داشته
است .

بهره‌وري محصولات زراعي در ازاي مصرف آب در ايران و مقايسه آن با كشورهاي ...

وري ﻣﺼﺮف آب. 7. روش ﺗﺤﻘﻴﻖ. 8. راﻧﺪﻣﺎن ﻣﺼﺮف آب و ﺑﻬﺮه. وري آب. 9. ﺑﻬﺮه. وري آب در. ﺟﻬﺎن. 10
... ﺣﻮزه. آﺑﺮﻳﺰ. ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ. ﮔﻤﺎن. ﻣﻲ. رود ﻛﻪ واژه. ﺑﻬﺮه. وري. ﻣﺼﺮف آب. ،. ﻳﻌﻨﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ
ﺗﺒﺨﻴﺮ و ... در ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ... ﺧﺎﻟﺺ در ازاي ﻣﺼﺮف واﺣﺪ ﺣﺠـﻢ آب ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار داده
اﺳـﺖ ...... ﻣﻨﺎﻃﻖ. اﺳﺖ . ﻫﺮ ﭼﻨﺪ. در ﺣﺎل. ﺧﻄﺮ. ﺗﻨﺶ آﺑﻲ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن زﻳﺎد ﻧﻴﺴﺖ، وﻟﻲ در. آ. ﻳﻨﺪه ﺑﺴﻴﺎري از
ﻛﺸﻮر.

تحقیق درباره بررسی مصرف بهينه آب در مقياس حوضه و مزرعه در مناطق ...

تحقیق درباره بررسی مصرف بهينه آب در مقياس حوضه و مزرعه در مناطق تحت تنش ...
ايران هم مثل اكثر مناطق دنيا با مشكل كمبود آب و بحران شوري به عنوان دو عامل محدود
كننده ...

تحقیق درباره بررسی مصرف بهينه آب در مقياس حوضه و مزرعه در مناطق ...

4 ژانويه 2017 ... تحقیق درباره بررسی مصرف بهينه آب در مقياس حوضه و مزرعه در مناطق تحت تنش
خشكي. تحقیق درباره بررسی مصرف بهينه آب در مقياس حوضه و مزرعه ...

مقاله تاپیک جامع مقالات منابع طبیعی و جنگلداری [آرشیو] - سایت علمی ...

18 جولای 2007 ... اطلاعاتي تازه درباره جنس Tanacetum در ايران و معرفي گونه هاي جديد و تركيب هاي ...
بررسي اثر تنش شوري بر رشد رويشي تودهها و ارقام يونجه ..... در برخي از گونه هاي
محتواي آب برگ تحت تنش شديد خشكي به كمترين مقدار تا مرز 30 درصد كاهش يافت. ...
بهينه سازي مصرف چوب ارتباط تنگاتنگي با شناخت ويژگي آناتومي ...

تحلیل سیستمهای آبیاری تحت فشار.docx

در روش های آبیاری تحت فشار ،آب ابتدا به وسیله نیروی پمپ تحت فشار قرار گرفته
... دراین مناطق تعداد محل قطره چکانهاییکه آب مورد نیاز گیاه راتامین می کنند ازاهمیت
زیادی .... آبیاری سطحی که به عنوان قدیمی ترین و معمولترین روش کاربرد آب در مزرعه
می باشد .... افزایش سطح زیرکشت از طریق صرفه جویی در مصرف آب و بالا بردن
راندمان ...

چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران - Vali-e-Asr University Of Rafsanjan ...

اثر تنش خشکی بر کارآیی مصرف آب و عملکرد سه رقم آفتابگردان در اصفهان ...
ارزیابی راندمان کاربرد آب در مزرعه با آبیاری سطحی درمزارع استان آذربایجان غربی ....
بررسی پاشمان ذرات اولیه خاک تحت تأثیر شیب با استفاده از باران های شبیه سازی
شده .... منحنی انقباض و ضریب انبساط خطی خاک در مقیاس حوضه آب خیز (مطالعه موردی:.

دانلود نسخه کامل کارنامه پژوهشی دانشگاه در سال 1393 - دانشگاه علوم ...

23 ژانويه 2016 ... ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺘﻤﻊ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻋﻠﻮم ﮐﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌـﯽ ﺳـﺎري در آﻣـﺪ و در. ﺳﺎل ...... ﺟﻬﺖ
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﭘﻬﻨﺎي ﺑﺎﻧﺪ ... ﻫﻤﮑﺎري و ﮐﻤﮏ در اﯾﺠﺎد ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش اردك. -11 ... ﻗﺮارداد ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺎرﺑﺮدي
در ﺣﻮزه آب ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ .... ﻫﺎي اﻗﻠﯿﻤﯽ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﻃﻮل دوره، ﺷﺪت و ......
ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺗﻨﺶ ﻫﺎي ﺷﻮري و ﺧﺸﮑﯽ روي ﭼﻨﺪ ...... ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺮﻧﺞ در ﻣﻘﯿﺎس ﻧﺎﺣﯿﻪ اي.

چاپ این مقاله - آب و توسعه پایدار

24 مه 2015 ... مصرف آب در مزارع كشاورزي يكي از گزينه هاي عملي براي. مقابله با كم .... مطالعه در حوزه
ی فالت مركزي ايران داراي آب هاي شور و لب شور ... )1379( ضمن بررسي وضعيت موجود
مصرف آب در كشاورزي، ... در اراضي زراعي كشور )در مقياس مزرعه(، اصالح ساختار
آبياري در ... در كشاورزي، استفاده ی بهينه از مناطق ديم و استفاده از آبياري.

دانشگاه رازی کرمانشاه

1- بررسي روش هاي آبياري قطره اي (تيپ) و شياري از لحاظ عملكرد و كارآئي مصرف آب
در زراعت ... 2- مقايسه روش هاي آبياري سطحي (جويچه اي) و قطره اي (تيپ) از نظر مصرف
آب و ... 4- پتانسيل يابي سيستم هاي آبياري تحت فشار در مناطق مركزي استان
كرمانشاه .... 28 - مصرف بهينه آب كشاورزي ، چاپ شده در كنفرانس برگذار شده توسط
شركت آب ...

دانلود فایلِ PDF - کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران

ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻬﺎن ﻗﺮار دارد ... ﺣﻮزه آﺑﺮﯾﺰ زاﯾﻨﺪه رود در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺮان ﯾﮑﯽ از ﺣﻮزه ﻫﺎی آﺑﺮﯾﺰ ﺗﺤﺖ
ﺗﻨﺶ آب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .... از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﺧﺎک ﮐﺸﻮر اﺳﺘﻔﺎده. ﺑﻬﯿﻨﻪ. ﺑﻌﻤﻞ . آﯾﺪ. ﺗﻮﺳﻌﻪ. ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ . اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ و
روﻧﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺪن ﮐﺸﻮر ﻟﺰوم .... ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎی زﯾﺎد در ﺗﺎﻣﯿﻦ آب، ﺣﻮزه ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﺶ ﻫﺎی ﺧﺸﮑﯽ و
ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﺣﺴﺎس ﺑﻮده اﺳﺖ .... ﯿﻞ ﺣﺎﺻﻞ از ﮐﺎرﺑﺮد ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮ از ﻧﻈﺮ ﻣﺼﺮف آب در ﻣﻘﯿﺎس
ﻣﺰرﻋﻪ.

عايق روطوبتي - فایل دانش

1 ساعت قبل ... ... نفوذ سرما و رطوبت به داخل خانه از مشكلاتي ست كه در تمامي مناطق دنيا با آن ...
تحقیق درباره بررسی مصرف بهينه آب در مقياس حوضه و مزرعه در مناطق ...

خشکسالی و راه های مقابه با آن - الهه آب

6 آوريل 2013 ... درباره نویسنده ... 1-4- مصرف کنندگانی که به طور مستقیم تحت تاثیر پدیده
خشکسالی قرار می ... بررسی اثرات گیاه یا گیاهان قبلی در تناوب کشت و تعیین
بهترین ... کمبود آب و تنش طولانی مدت می تواند ضایعات شدیدی را بر اکوسیستم های
... جنگل ها در مناطق نیمه مرطوب نیمه خشک در برابر تکرار پدیده خشکسالی ...

چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران - Vali-e-Asr University Of Rafsanjan ...

اثر تنش خشکی بر کارآیی مصرف آب و عملکرد سه رقم آفتابگردان در اصفهان ...
ارزیابی راندمان کاربرد آب در مزرعه با آبیاری سطحی درمزارع استان آذربایجان غربی ....
بررسی پاشمان ذرات اولیه خاک تحت تأثیر شیب با استفاده از باران های شبیه سازی
شده .... منحنی انقباض و ضریب انبساط خطی خاک در مقیاس حوضه آب خیز (مطالعه موردی:.

شماره 98 - سازمان جنگل‌ها

نگاهی به وسعت و پراکندگی بیابان های ایران از دریچه تحقیقات. بررسی ... بررسی
ترکیب گونه ای وضعیت مراتع تحت اثر شدت های مختلف چرای دام ..... 7- مديريت منابع
آب و خاك و پوشش گياهي در حوزه هاي آبخيز )زيست بوم ها( ... اين رويكرد نيز اگرچه مي
تواند درباره بعضي از گونه هاي گياهي يا .... کاهش مصرف نهاده ها و استفاده اصولی تر.

آرشیو مجله - انجمن آبیاری و آب ایران

تخمین آبدهی و همگن بندی حوضه های آبخیز فاقد آمار شمال غرب کشور با استفاده از ...
تاثیر کم آبیاري بر روي خواص کمی گندم و تعیین عمق آب مصرفی بهینه آن در
شهرکرد ... بررسی روند تغییرات نوسانات سطح آبزیرزمینی درحوضه آبریز نیشابور
تحت ..... ارزیابی روش‌های تجربی برآورد تبخیر و تعرق واقعی سالانه در مقیاس بزرگ
به کمک ...

وبلاگ تخصصی مهندسی آبخیزداری - موضوع : مهندسی آب - زبان مقاله ...

(چکیده) 89 - بررسی آزمایشگاهی خصوصیات هیدرولیکی جریان بر میزان آب ... تیز
متحرک در جریان آبهای کم عمق (چکیده) 97 - اثرات تنش آبی بر میزان جذب عناصر
غذایی ... حوضه آبخیز تنگ کنشت (چکیده) 99 - بررسی توزیع شوری خاک تحت
سیستم .... های بهنگام هواشناسی مزرعه در محاسبه نیاز آبیاری بر افزایش کارایی
مصرف آب در ذرت ...

گزارش فناورانه صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور در سال 1389

هر سال بالغ بر 1000 میلیارد دالر در دنیا صرف تحقیق و توسعه می شود که این رقم ....
بررسی تأثیر پروتکل های تقطیع دوز تابشی بهینه امواج .... اثرات مصرف
کرکیومین )رنگدانه زردچوبه( بر افزایش .... سنتز غشاي پلي وینیل الكل به منظور
جداسازي آب از .... سنتز شیمیایي ذرات اكسید روي و كنترل سایز در مقیاس .... تحت
تنش خشكي. 5.

عايق روطوبتي - فایل دانش

1 ساعت قبل ... ... نفوذ سرما و رطوبت به داخل خانه از مشكلاتي ست كه در تمامي مناطق دنيا با آن ...
تحقیق درباره بررسی مصرف بهينه آب در مقياس حوضه و مزرعه در مناطق ...

تحقیق درباره بررسی مصرف بهينه آب در مقياس حوضه و مزرعه در مناطق ...

تحقیق درباره بررسی مصرف بهينه آب در مقياس حوضه و مزرعه در مناطق تحت تنش ...
ايران هم مثل اكثر مناطق دنيا با مشكل كمبود آب و بحران شوري به عنوان دو عامل محدود
كننده ...

با استفاده از روش عقیم‌سازی - سازمان انرژی اتمی

7 مارس 2015 ... صفحه اصلی · درباره ما ... امسال چهار طرح کلان در حوزه گیاهان زراعی، باغی، دام، طیور،
آبزیان، علوم ... مناطق استان اصفهان، آذربایجان شرقی و غربی و در مزرعه پژوهشکده
درحال ... برنج مقاوم به تنش خشکی در استان گیلان نیز یکی دیگر از ثمرات
تحقیقات ... 2-گروه پژوهشی علوم خاک، آب و تغذیه گیاه: با توجه به چالش‌هایی که در ...

نشريه آب و خاك ، - Magiran

بررسي نقش روش هاي بهره برداري از ايستگاه هاي پمپاژ آب كشاورزي در مصرف انرژي ...
پديده هاي آشفتگي جريان در رسوبشويي تحت فشار با توسعه مجراي تخليه كننده
تحتاني ... بر خواص كمي و كيفي سيب زميني در شهركرد و تعيين عمق آب مصرفي
بهينه آن .... بررسي واكنش عملكرد ارقام پنبه حساس و متحمل به خشكي در شرايط تنش
كمبود آب

ﺎي ﮐﺎراﯾﯽ ﻓﻨﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺼﺮف آب در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪم و زﻋﻔﺮان ﻫ

اﯾـﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﺑـﺎ. ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎي ﮐﺎراﯾﯽ ﻓﻨﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺼﺮف آب ﻣﺤﺼﻮﻻت زﻋﻔﺮان و ﮔﻨﺪم و ...
ﻣﺤﺼﻮل ﮔﻨﺪم ﺗﺤﺼﯿﻼت زارﻋﯿﻦ و ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺰرﻋﻪ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ دو ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ...
زﯾﺴﺖ در ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ اﯾـﻦ ﻣﺸـﮑﻞ در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ... آب ﺧﻮد. (. ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از. 90. درﺻﺪ آن ﺳﻬﻢ ﺑﺨﺶ
ﮐﺸﺎورزي اﺳﺖ. ) ﺳﺎل. -. ﻫﺎﺳﺖ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻨﺶ آﺑﯽ .... ﮔﻨﺪم و ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ ﺗﺤﺖ دو روش آﺑﯿﺎري ﺳﻄﺤﯽ و ﺑـﺎراﻧﯽ.

دانلود - سازمان مديريت استان كردستان - سازمان برنامه و بودجه

ﺳﻨﺠﺶ ﺳﻄﺢ داﻧﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻣﺼﺮف اﻃﻼﻋﺎت و ﮔﺴﺘﺮش داﻧﺎﻳﻲ ﺑﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺳﺮﻳﻊ و آﺳﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﻲ
... در ﻫﺮ ﺳﻄﺤﻲ ﻛﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺗﻼﺷﻲ ﻣﻨﺴﺠﻢ و ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪ در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻣﻮﺟﻮد درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ
..... ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻃﺮح ﻣﻮرد اﺳﻨﻔﺎده ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺧﺎك و آب و ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ
... از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺎن ﺗﻈﻴﺮ ﺳﺮﻣﺎ و ﺧﺸﻜﻲ و ﻣﻌﺮﻓﻲ ارﻗﺎم
...

دانلود - سازمان مديريت استان كردستان - سازمان برنامه و بودجه

ﺳﻨﺠﺶ ﺳﻄﺢ داﻧﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻣﺼﺮف اﻃﻼﻋﺎت و ﮔﺴﺘﺮش داﻧﺎﻳﻲ ﺑﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺳﺮﻳﻊ و آﺳﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﻲ
... در ﻫﺮ ﺳﻄﺤﻲ ﻛﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺗﻼﺷﻲ ﻣﻨﺴﺠﻢ و ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪ در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻣﻮﺟﻮد درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ
..... ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻃﺮح ﻣﻮرد اﺳﻨﻔﺎده ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺧﺎك و آب و ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ
... از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺎن ﺗﻈﻴﺮ ﺳﺮﻣﺎ و ﺧﺸﻜﻲ و ﻣﻌﺮﻓﻲ ارﻗﺎم
...

به کار گیری الگوی برنامه ریزی ریاضی مثبت در مدیریت منابع آب های ...

بخش کشاورزی در ایران مانند بیشتر کشورها بزرگترین مصرف کننده آب است. ....
سوی منابع آبهای زیرزمینی سوق یافته است که در مناطق خشک و نیمه خشکی مانند ایران
... استفاده از آب برای آبیاری مزارع،منابع آب را تحت تنش قرار داده و سرانجام منجر به
کاهش .... بررسي تاثير الگوي کشت بهينه بر فقر روستايي در بخش ارزوييه
شهرستان ...

دسترسی به مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب ...

مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا در پایگاه ...
ارزیابی رشد ، میزان کلروفیل و غلظت پرولین در گیاه دارویی پریوش تحت شرایط
تنش شوری ... بررسی تغییرات بارندگی مشهد با استفاده از مدل ریز مقیاس کننده و مدل
گردش عمومی .... خاک به روش معکوس با استفاده از بهینه نمودن هر پارامتر در شرایط
مزرعه

سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال - مجموعه مقالات نهمین سمینار ...

عکس العمل 3 رقم گندم به تنش خشکی حاصل از پلی اتیلن گلایکول 6000 در مرحله
جوانه زنی 3. ... طراحی و بهینه همزمان انشعابات شبکه آبیاری با توجه به سطح زیر
کشت با .... بررسی صحت چند روش تجربی در برآورد تبخیر از یک خاک شور تحت سه
مدیریت ... بررسی روند تغییرات مکانی و زمانی بهره وری مصرف آب در مقیاس منطقه ای -
مطالعه ...

چاپ این مقاله - آب و توسعه پایدار

24 مه 2015 ... مصرف آب در مزارع كشاورزي يكي از گزينه هاي عملي براي. مقابله با كم .... مطالعه در حوزه
ی فالت مركزي ايران داراي آب هاي شور و لب شور ... )1379( ضمن بررسي وضعيت موجود
مصرف آب در كشاورزي، ... در اراضي زراعي كشور )در مقياس مزرعه(، اصالح ساختار
آبياري در ... در كشاورزي، استفاده ی بهينه از مناطق ديم و استفاده از آبياري.

رشته مواد – متالوژی | مرجع دانلود پایان نامه با فرمت ورد - متن کامل - همه ...

پایان نامه بررسي تاثير تيتانيم و کربن بر ريزساختار و خواص سايشي کامپوزيت
Fe – TiC ... تعیین دوره بحرانی علف های هرز مزرعه ذرت(Zea mays L.) در شرایط تنش
خشکی ... تخمین ارزش اقتصادی آب کشاورزی با استفاده از مدل الگوی کشت بهینه
اقتصاد ..... نامه اقتصاد کشاورزی درباره امنیت غذایی در مناطق روستایی شهرستان
گرگان ...

عايق روطوبتي - فایل دانش

1 ساعت قبل ... ... نفوذ سرما و رطوبت به داخل خانه از مشكلاتي ست كه در تمامي مناطق دنيا با آن ...
تحقیق درباره بررسی مصرف بهينه آب در مقياس حوضه و مزرعه در مناطق ...

وزارت جهاد کشاورزی

1 مه 2014 ... مصرف آب، بررسی تاثیرات ماده PBZ بر اندام ها و مکانیسم های مختلف در گیاهان متفاوت
و ... گلجایی گل های بریده، صدمه به گیاهان در مواجه با تنش سرما،.

تلفن تماس o9373711949 - WordPress.com

15 آگوست 2007 ... ... كارايي همزيستي قارچهاي ميكوريزايي VA گياه ذرت تحت تأثير تنش شوري در ...
آلوده به هيدروكربنهاي نفتي در مقياس پايلوت صحرايي بررسي كارايي تثبيت ... خاك
هاي حوضه آبخيز گرگك تهيه نقشه كاربري اراضي منطقه ايزدخواست فارس به .... و
پتاسيم در عملكرد و كارآئي مصرف آب سه رقم گندم در شرايط شور تأثير ...

آنالیز عملکرد ابیاری و بیلان آب در سطح شبکه آبیاری

ﻫﺪف اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ارزﯾﺎﺑﯽ. ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﻠﯽ. ﺷﺒﮑﻪ. ﺣﻤﻮدي در ﺳﻄﺢ. 3079. ﻫﮑﺘﺎر ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ . ورودي. ﻫﺎي آب ...
ﺑﯿﺎن ﺑﻬﺘﺮي در ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﺑﯿﺎري در ﻣﻘﯿﺎس ﻣﺰرﻋﻪ. و ﻧﺤﻮه اﻧﺠﺎم آﺑﯿﺎري دارد، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
راﻧﺪﻣﺎن ﺧﺎﻟﺺ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻔﻬﻮم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻔﯿﺪ را در ﻣﻘﯿﺎس ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑـﺰرگ ... در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ آﺑﯿـﺎري در
ﺳﺮﺗﺎﺳـﺮ ... ﺣﻮﺿـﻪ. رودﺧﺎﻧﻪ ﮐﺮﺧﻪ، ﺧﻮزﺳﺘﺎن. ) و آﻧﺎﻟﯿﺰ آﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃـﻮر ﭘﺘﺎﻧﺴـﯿﻞ ﺗﺤـﺖ دو. ﺳﻨﺎرﯾﻮي ﻣﺪرن.
ﺳﺎزي ﻣﯽ.

ﺎي ﮐﺎراﯾﯽ ﻓﻨﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺼﺮف آب در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪم و زﻋﻔﺮان ﻫ

اﯾـﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﺑـﺎ. ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎي ﮐﺎراﯾﯽ ﻓﻨﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺼﺮف آب ﻣﺤﺼﻮﻻت زﻋﻔﺮان و ﮔﻨﺪم و ...
ﻣﺤﺼﻮل ﮔﻨﺪم ﺗﺤﺼﯿﻼت زارﻋﯿﻦ و ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺰرﻋﻪ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ دو ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ...
زﯾﺴﺖ در ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ اﯾـﻦ ﻣﺸـﮑﻞ در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ... آب ﺧﻮد. (. ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از. 90. درﺻﺪ آن ﺳﻬﻢ ﺑﺨﺶ
ﮐﺸﺎورزي اﺳﺖ. ) ﺳﺎل. -. ﻫﺎﺳﺖ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻨﺶ آﺑﯽ .... ﮔﻨﺪم و ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ ﺗﺤﺖ دو روش آﺑﯿﺎري ﺳﻄﺤﯽ و ﺑـﺎراﻧﯽ.

آنالیز عملکرد ابیاری و بیلان آب در سطح شبکه آبیاری

ﻫﺪف اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ارزﯾﺎﺑﯽ. ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﻠﯽ. ﺷﺒﮑﻪ. ﺣﻤﻮدي در ﺳﻄﺢ. 3079. ﻫﮑﺘﺎر ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ . ورودي. ﻫﺎي آب ...
ﺑﯿﺎن ﺑﻬﺘﺮي در ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﺑﯿﺎري در ﻣﻘﯿﺎس ﻣﺰرﻋﻪ. و ﻧﺤﻮه اﻧﺠﺎم آﺑﯿﺎري دارد، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
راﻧﺪﻣﺎن ﺧﺎﻟﺺ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻔﻬﻮم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻔﯿﺪ را در ﻣﻘﯿﺎس ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑـﺰرگ ... در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ آﺑﯿـﺎري در
ﺳﺮﺗﺎﺳـﺮ ... ﺣﻮﺿـﻪ. رودﺧﺎﻧﻪ ﮐﺮﺧﻪ، ﺧﻮزﺳﺘﺎن. ) و آﻧﺎﻟﯿﺰ آﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃـﻮر ﭘﺘﺎﻧﺴـﯿﻞ ﺗﺤـﺖ دو. ﺳﻨﺎرﯾﻮي ﻣﺪرن.
ﺳﺎزي ﻣﯽ.

آﻧﺎﻟﯿﺰﻫﺎي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وري ﻣﺼﺮف آب ﮔﻨﺪم دﯾﻢ در ﺣﻮزه ﮐﺮﺧ - مدیریت آب و آبیاری

ﻣﺰرﻋﻪ. اي ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ . ،ﻟﺬا. اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل. ﻫﺎي. ﺷﺒﯿﻪ. ﺳﺎزي راﻫﮑﺎري اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﻼن ... آب،
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺼﯽ از راﻧﺪﻣﺎن ﻣﺼﺮف آب در ﻣﻘﯿﺎس ﺣﻮزه و ﺑﺮرﺳﯽ ﺳـﻨﺎرﯾﻮﻫﺎي ﻣـﺪﯾﺮﯾﺘﯽ در ﺣـﻮزه ... ﺣﻮزه
ﮐﺮﺧﻪ. ) ، ﺑﻬﺮه. وري ﻣﺼﺮف آب، ﮔﻨﺪم دﯾﻢ،. CropSyst. 1. -. ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ... ﺟﻬﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ
. ﺳﺎزي ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ در ﻣﺤﯿﻂ. ﻫـﺎي. ﻣﺘﻐﯿﺮ از ﻣﺪل. ﻫـﺎي ﮔﯿـﺎﻫﯽ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﯽ .... ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺪم ﺗﻨﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ.

Determination and mapping of actual evapotranspiration using ... - Sid

مصرفي در هر کاربري اراضي، در مدیریت آب در مقیاس حوزه. و تعیین میزان آب ... پژوهش
دیگري میزان تبخیر و تعرق واقعي گیاهان تحت تنش های. محیطي در دشت آزادگان ...

مقالات استادان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

Sc 404 ) در شرایط تنش خشکی, آقایان دکتر محمد نبی الیکایی ، داود حبیبی ، فرزاد
پاک ... دانه در کلزا با استفاده از تجزیه علیت تحت شرایط نرمال و تنش طوبتی در
منطقه کرج ... بررسی کشتارگاهی میزان آلودگی گوشفندان مناطق مختلف ایران به
کیست ..... مقایسه عدم مصرف مایعات، مصرف آب و محلول کربوهیدرات - الکترولیت بر
میزان ...

نیاز آبی - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

در این تحقیق داده های مدل گردش عمومی جو HADCM3 با استفاده از مدل LARS-WG5 ... و
بارندگی موثر به روش فائو محاسبه شده و نیاز آبی چغندرقند و گندم در مقیاس ماهانه و ...
و بارش تحت گرمایش جهانی و تأثیر آن بر نیاز آبی گیاهان زراعی حوضه کشف‌رود ....
با خشکی در ایران خصوصاً در بخش کشاورزی، استفاده بهینه و پایدار از منابع آب است.

دانشکده کشاورزی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات - دانشکده ...

ارزیابی مدل SWAP در شبیه‌سازی عملکرد و اجزای عملکرد و بهره‌وری مصرف آب سویا ...
تعیین حد آستانۀ کاهش عملکرد ریحان و ارزیابی مدل‌های جذب آب تحت شرایط تنش شوری
..... فرسایش 250000 :1 در مناطق کوهستانی، مطالعه موردی: حوزه آبخیز کن و سولقان. ....
بررسی اثر تنش خشکی بر خواص کمی و کیفی و شاخص های رشد ذرت،سورگوم و ارزن ...

تنش آبی | دانلود مقاله پروژه فایل رایگان

بمنظور اعمال تنش خشکی در شرایط جوانه زنی از چهار پتانسیل اسمزی با سطوح ...
تحقیق درباره بررسی مصرف بهينه آب در مقياس حوضه و مزرعه در مناطق تحت تنش
خشكي.

عايق روطوبتي - فایل دانش

1 ساعت قبل ... ... نفوذ سرما و رطوبت به داخل خانه از مشكلاتي ست كه در تمامي مناطق دنيا با آن ...
تحقیق درباره بررسی مصرف بهينه آب در مقياس حوضه و مزرعه در مناطق ...

پايان نامه هاي دانشجويي - PWUT.AC.IR

درباره. حوزه ریاست ...... م‍طال‍ع‍ه‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ت‍ه‌ ن‍ش‍ی‍ن‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ه‍ای‌ ل‍ول‍ه‌ای‌ م‍رح‍ل‍ه‌ ای‌ در ح‍ذف‌ ک‍دورت‌
آب‌ در م‍ق‍ی‍اس‌ پ‍ای‍ل‍وت‌, پ‍رت‍وی‌ راد ، اع‍ظم‌ .... م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ض‍ری‍ب‌ ب‍ازت‍اب‌ آی‍ی‍ن‌ ن‍ام‍ه‌ ۲۸۰۰ ب‍ا
ن‍ت‍ای‍ج‌ ب‍ه‌ ث‍ب‍ت‌ رس‍ی‍ده‌ از زل‍زل‍ه‌ ه‍ای‌ م‍خ‍رب‌ گ‍ذش‍ت‍ه‌ در م‍ن‍اطق‌ ب‍ا خ‍طر ن‍س‍ب‍ی‌ ب‍الا و ب‍س‍ی‍ار
ب‍الا ...... بررسي انواع تكنولوژي نيروگاه هاي مقياس كوچك زباله سوز و امكان سنجي
احداث آن ...

بانك موضوعات پايان نامه رشته مهندسي آبياري - گرايشهاي هيدرولوژي ...

مديريت توزيع و انتقال آب به منظور بهره‌برداري بهينه از شبکه آبياري و زهکشي مغان.
... بررسي تاثير آبياري تکميلي با سيستم آبياري تحت فشار بر اجزاء عملکرد رقم
گندم سرداري در ... بررسي تغييرات ناحيه‌اي تبخير و تعرق پتانسيل در حوزه آبريز .
... بررسي بيلان آبي در مقياس سالانه و ماهانه در زير حوزه‌هاي مختلف هنديجان – جراحي.

دانلود فایلِ PDF - کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران

ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻬﺎن ﻗﺮار دارد ... ﺣﻮزه آﺑﺮﯾﺰ زاﯾﻨﺪه رود در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺮان ﯾﮑﯽ از ﺣﻮزه ﻫﺎی آﺑﺮﯾﺰ ﺗﺤﺖ
ﺗﻨﺶ آب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .... از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﺧﺎک ﮐﺸﻮر اﺳﺘﻔﺎده. ﺑﻬﯿﻨﻪ. ﺑﻌﻤﻞ . آﯾﺪ. ﺗﻮﺳﻌﻪ. ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ . اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ و
روﻧﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺪن ﮐﺸﻮر ﻟﺰوم .... ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎی زﯾﺎد در ﺗﺎﻣﯿﻦ آب، ﺣﻮزه ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﺶ ﻫﺎی ﺧﺸﮑﯽ و
ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﺣﺴﺎس ﺑﻮده اﺳﺖ .... ﯿﻞ ﺣﺎﺻﻞ از ﮐﺎرﺑﺮد ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮ از ﻧﻈﺮ ﻣﺼﺮف آب در ﻣﻘﯿﺎس
ﻣﺰرﻋﻪ.

رشته مواد – متالوژی | مرجع دانلود پایان نامه با فرمت ورد - متن کامل - همه ...

پایان نامه بررسي تاثير تيتانيم و کربن بر ريزساختار و خواص سايشي کامپوزيت
Fe – TiC ... تعیین دوره بحرانی علف های هرز مزرعه ذرت(Zea mays L.) در شرایط تنش
خشکی ... تخمین ارزش اقتصادی آب کشاورزی با استفاده از مدل الگوی کشت بهینه
اقتصاد ..... نامه اقتصاد کشاورزی درباره امنیت غذایی در مناطق روستایی شهرستان
گرگان ...

اردیبهشت 1392 - آب مایه ی حیات

آب مایه ی حیات - نجات آب. ... به گزارش" ام بی ای نیوز" ، در بررسی صورت گرفته در
بازار جهانی مصرف آب .... که آب را توسط لوله و تحت فشاری بیش از فشار اتمسفر در
سطح مزرعه توزیع می کنند. ..... بررسی و تحقیق درباره آرایش کاشت گیاهان زراعی
مختلف .... حوضه‌ آبریز بخشی از یک خشکی است که تمام آب بارش یافته و یا جاری شده
در آن ...

مقالات استادان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

Sc 404 ) در شرایط تنش خشکی, آقایان دکتر محمد نبی الیکایی ، داود حبیبی ، فرزاد
پاک ... دانه در کلزا با استفاده از تجزیه علیت تحت شرایط نرمال و تنش طوبتی در
منطقه کرج ... بررسی کشتارگاهی میزان آلودگی گوشفندان مناطق مختلف ایران به
کیست ..... مقایسه عدم مصرف مایعات، مصرف آب و محلول کربوهیدرات - الکترولیت بر
میزان ...

شركت سهامي مدیریت منابع آب ایران - دفتر پژوهشهای کاربردی - شرکت ...

1- روش‌هاي نوين برآورد بيلان منابع و مصارف آب در مقياس ملي، حوضه‌اي و استاني. 2-
روش‌هاي نوين برآورد ... مقياس‌هاي محلي و ملي. 2- بررسي آثار ناشي از تغيير اقليم بر
روي منابع آب زيرزميني ... 6- ارزيابي اثرات تغيير اقليم بر افزايش نيازهاي آبي در
مناطق مختلف كشور ..... 1- تخصيص بهينه منابع آب با استفاده از GIS و ساير نرم
افزارها.

دانلود نسخه کامل کارنامه پژوهشی دانشگاه در سال 1393 - دانشگاه علوم ...

23 ژانويه 2016 ... ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺘﻤﻊ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻋﻠﻮم ﮐﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌـﯽ ﺳـﺎري در آﻣـﺪ و در. ﺳﺎل ...... ﺟﻬﺖ
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﭘﻬﻨﺎي ﺑﺎﻧﺪ ... ﻫﻤﮑﺎري و ﮐﻤﮏ در اﯾﺠﺎد ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش اردك. -11 ... ﻗﺮارداد ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺎرﺑﺮدي
در ﺣﻮزه آب ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ .... ﻫﺎي اﻗﻠﯿﻤﯽ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﻃﻮل دوره، ﺷﺪت و ......
ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺗﻨﺶ ﻫﺎي ﺷﻮري و ﺧﺸﮑﯽ روي ﭼﻨﺪ ...... ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺮﻧﺞ در ﻣﻘﯿﺎس ﻧﺎﺣﯿﻪ اي.

دانلود فایلِ PDF - کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران

ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻬﺎن ﻗﺮار دارد ... ﺣﻮزه آﺑﺮﯾﺰ زاﯾﻨﺪه رود در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺮان ﯾﮑﯽ از ﺣﻮزه ﻫﺎی آﺑﺮﯾﺰ ﺗﺤﺖ
ﺗﻨﺶ آب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .... از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﺧﺎک ﮐﺸﻮر اﺳﺘﻔﺎده. ﺑﻬﯿﻨﻪ. ﺑﻌﻤﻞ . آﯾﺪ. ﺗﻮﺳﻌﻪ. ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ . اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ و
روﻧﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺪن ﮐﺸﻮر ﻟﺰوم .... ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎی زﯾﺎد در ﺗﺎﻣﯿﻦ آب، ﺣﻮزه ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﺶ ﻫﺎی ﺧﺸﮑﯽ و
ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﺣﺴﺎس ﺑﻮده اﺳﺖ .... ﯿﻞ ﺣﺎﺻﻞ از ﮐﺎرﺑﺮد ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮ از ﻧﻈﺮ ﻣﺼﺮف آب در ﻣﻘﯿﺎس
ﻣﺰرﻋﻪ.

ارزیابی و سنجش پایداری زراعت برنج با استفاده از روش‌های ...

متغیرهای تحقیق شامل ویژگیها و وضع موجود بهرهبرداری از منابع آب و خاک منطقه در
رابطه ... از سه حوزه ی کلی «پایداری منابع آب»، «پایداری منابع خاک» و «اصول کلی
پایداری ... مدیریت و بهرهوری پایدار آب در شبکههای آبیاری حوزههای آبریز تحت تنش
آبی ... منابع آب در مناطق کویری در جهت توسعهی پایدار مطالعه‌ی موردی قنات روستای
مزرعه نو ...

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺠﻠﻪ ١٣٩١ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ٢٢ ﺟﻠﺪ - دانشگاه تبریز

10 ا کتبر 2012 ... ﭘﻬﻨﻪ ﺑﻨﺪي آﮔﺮواﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ ﮔﻨﺪم در ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﯾﺰ ﺑﺮوﺟﻦ .... ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎراﯾﯽ ﻓﻨﯽ ... ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺤﻤﻞ ﺧﺸﮑﯽ ارﻗﺎم
ﺑﺮﻧﺞ در ﻣﺮاﺣﻞ روﯾﺸﯽ و زاﯾﺸﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﯽ ... ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺂوري
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و از ﺳﺎل ... ﺑﺮاي ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﻨﺪم در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﺪودﯾﺖ آب از ﻣﺪل ......
ﻣﺼﺮف. 200. ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻧﯿﺘﺮوژن در ﻫﮑﺘﺎر ﺑﺮاي ﻫﻤﺪان و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ. ﻣﯽ. ﮔﺮدد.

تلفن تماس o9373711949 - WordPress.com

15 آگوست 2007 ... ... كارايي همزيستي قارچهاي ميكوريزايي VA گياه ذرت تحت تأثير تنش شوري در ...
آلوده به هيدروكربنهاي نفتي در مقياس پايلوت صحرايي بررسي كارايي تثبيت ... خاك
هاي حوضه آبخيز گرگك تهيه نقشه كاربري اراضي منطقه ايزدخواست فارس به .... و
پتاسيم در عملكرد و كارآئي مصرف آب سه رقم گندم در شرايط شور تأثير ...

دکتر حسین دهقانی سانیج - کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران

دبیر و عضو كمیته تحقیقات روشهای آبیاری تحت فشار وزارت كشاورزی مرداد‌1375. ....
عضو کارگروه تخصصی سیستم های آبیاری در مزرعه، در کمیته ملی آبیاری و زهکشی
.... بررسی کارایی مصرف آب بر اساس مزایای نسبی مناطق و کم آبیاری. ..... 1384(خرداد
ماه) مدیریت مصرف بهینه آب کشاورزی در ایران با در نظر گرفتن خشکی و خشکسالی.

پایان نامه های دفاع شده ی دانشگاه - دانشگاه محقق اردبیلی

29, مظلومی اسکویی ،رزیتا, تاثیر محدودیت آب بر کیفیت بذر سه ژنو تیپ لوبیا ...
33, عباسی ،اباذر, بررسی جذب و کارایی مصرف نیتروژن در ارقام سیب زمینی, زراعت
... 35, پناهیان گیوی ،مهدی, مقایسه عملکرد و روند رشد ارقام عدس تحت تنش خشکی ... 36
, قنبر پور ،یاور, بهینه سازی سیستم کنترل جرم میراگر برای کاهش پاسخ لرزه ای ...

تأثیر کاهش آب زاینده‌رود بر اکوسیستم تالاب گاوخونی - آئین فرزانگی

تالاب و باتلاق گاوخونی یکی از مه‌ترین مناطق برای کوچ فلامینگوها از کشورهای
آفریقایی .... [۱] حمیدرضا سالمی، منوچهر ترابی، «معرف بهینه آب در مقیاس حوضه و
مزرعه در مناطق تحت تنش خشکی»،. مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان. ... [۴] محسن
کریمی، علی کریمی، «بررسی مشکلات زیست‌محیطی رودخانه زاینده‌رود»، دوازدهمین ...
درباره نویسنده.

همه چیز درباره سيستم هاي آبياري مكانيزه كشاورزي - شرکت میراب قطره

5 مارس 2016 ... همه چیز درباره سیستم های آبیاری مکانیزه کشاورزی ... در روش های آبیاری تحت فشار ،
آب ابتدا به وسیله نیروی پمپ تحت فشار قرار گرفته سپس به ...

تحقیق درباره بررسی مصرف بهینه آب در مقیاس حوضه و مزرعه در مناطق ...

26 آگوست 2016 ... اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره بررسی مصرف بهینه آب در مقیاس حوضه و مزرعه
در مناطق تحت تنش خشکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ارتقای بهره وری مصرف آب - وزارت نیرو

کرج، بلوار شهید فهمیده، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزیآدرس .... در بخش
مقـدار آب مصرفی ، بهـره وری مصرف آب کشـاورزی ، راندمان هـای آبیاری روش هـای مناسـب
اسـت. ... تصمیم گیـری و تصمیم سـازی های مرتبـط بـا مصـرف بهینـه آب، الگـوی
کشـت و ... آبیـاری تحـت فشـار نیز مالحظه می شـود کـه میانگین راندمـان کاربرد آب
آبیـاری در ...

2- آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک - اولین کنفرانس ملی راه کارهای ...

20 - مکان یابی مناطق مناسب برای استحصال آب باران، مطالعه موردی حوزه آبخیز سیج و
آل ... 27 - بررسي راهکارهاي بهينه سازي مديريت منابع آب از ديدگاه آب بران (مطالعه ...
35 - بررسی تاثیر مدیریت بقایای گیاهی بر قابلیت تولید رواناب در شرایط مزرعه
ای ..... 216 - بررسی عملکرد دانه نخود تحت شرایط تنش خشکی و نرمال با استفاده از ...

عايق روطوبتي - فایل دانش

1 ساعت قبل ... ... نفوذ سرما و رطوبت به داخل خانه از مشكلاتي ست كه در تمامي مناطق دنيا با آن ...
تحقیق درباره بررسی مصرف بهينه آب در مقياس حوضه و مزرعه در مناطق ...

مقایسه فنی و اقتصادی چیلرهای جذبی و تراکمی

پاورپوینت بلبرينگ و رولبري نگ هاي خطي (Linear ball bearing)پاورپوینت سازه های چوبیپاورپوینت تحلیل کلان عرصه فرهنگ