دانلود فایل


دانلود حل تمرین مهندسی مایکروویو ویرایش چهارم دیوید پوزار Microwave Engineering David M Pozar - دانلود فایلدانلود فایل نسخه جدید مهندسی مایکروویو Pozar شامل مواد بیشتری در مورد مدارهای فعال, نویز, اثرات غیر خطی و سیستم های بی سیم است. فصل های مربوط به نویز و اعوجا?

دانلود فایل دانلود حل تمرین مهندسی مایکروویو ویرایش چهارم دیوید پوزار Microwave Engineering David M Pozar حل تمرین کتاب مهندسی میکروویو (نسخه چهارم)، نویسندگان: دیوید پوزار

Microwave Engineering, 4th Editionby David M. Pozar آنچه تحویل داده می شود:
1. فایل PDF حل تمرینات (با کیفیت عالی - متن دستنویس اسکن شده)
تعداد صفحات: 315 صفحه

زبان انگلیسی

دروس مرتبط: کتاب منبع مخابرات, مخابرات پیشرفته, مایکروویو,مخابرات سیستم

توضیحات:Microwave Engineering includes more material on active circuits, noise, nonlinear effects, and wireless systems. Chapters on noise and nonlinear distortion, and active devices have been added along with the coverage of noise and more material on intermodulation distortion and related nonlinear effects. On active devices, there's more updated material on bipolar junction and field effect transistors.
Table of Contents1 ELECTROMAGNETIC THEORY 1 1.1 Introduction to Microwave Engineering 1 1.2 Maxwell’s Equations 6 1.3 Fields in Media and Boundary Conditions 10 1.4 The Wave Equation and Basic Plane Wave Solutions 15 1.5 General Plane Wave Solutions 20 1.6 Energy and Power 25 1.7 Plane Wave Reflection from a Media Interface 28 1.8 Oblique Incidence at a Dielectric Interface 35 1.9 Some Useful Theorems 40 2 TRANSMISSION LINE THEORY 48 2.1 The Lumped-Element Circuit Model for a Transmission Line 48 2.2 Field Analysis of Transmission Lines 51 2.3 The Terminated Lossless Transmission Line 56 2.4 The Smith Chart 63 2.5 The Quarter-Wave Transformer 72 2.6 Generator and Load Mismatches 76 2.7 Lossy Transmission Lines 78 2.8 Transients on Transmission Lines 85 3 TRANSMISSION LINES AND WAVEGUIDES 95 3.1 General Solutions for TEM, TE, and TM Waves 96 3.2 Parallel Plate Waveguide 102 3.3 Rectangular Waveguide 110 3.4 Circular Waveguide 121 3.5 Coaxial Line 130 3.6 Surface Waves on a Grounded Dielectric Sheet 135 3.7 Stripline 141 3.8 Microstrip Line 147 3.9 The Transverse Resonance Technique 153 3.10 Wave Velocities and Dispersion 154 3.11 Summary of Transmission Lines and Waveguides 157 4 MICROWAVE NETWORK ANALYSIS 165 4.1 Impedance and Equivalent Voltages and Currents 166 4.2 Impedance and Admittance Matrices 174 4.3 The Scattering Matrix 178 4.4 The Transmission (ABCD) Matrix 188 4.5 Signal Flow Graphs 194 4.6 Discontinuities and Modal Analysis 203 4.7 Excitation of Waveguides—Electric and Magnetic Currents 210 4.8 Excitation of Waveguides—Aperture Coupling 215 5 IMPEDANCE MATCHING AND TUNING 228 5.1 Matching with Lumped Elements (L Networks) 229 5.2 Single-Stub Tuning 234 5.3 Double-Stub Tuning 241 5.4 The Quarter-Wave Transformer 246 5.5 The Theory of Small Reflections 250 5.6 Binomial Multisection Matching Transformers 252 5.7 Chebyshev Multisection Matching Transformers 256 5.8 Tapered Lines 261 5.9 The Bode–Fano Criterion 266 6 MICROWAVE RESONATORS 272 6.1 Series and Parallel Resonant Circuits 272 6.2 Transmission Line Resonators 278 6.3 Rectangular Waveguide Cavity Resonators 284 6.4 Circular Waveguide Cavity Resonators 288 6.5 Dielectric Resonators 293 6.6 Excitation of Resonators 297 6.7 Cavity Perturbations 306 7 POWER DIVIDERS AND DIRECTIONAL COUPLERS 317 7.1 Basic Properties of Dividers and Couplers 317 7.2 The T-Junction Power Divider 324 7.3 The Wilkinson Power Divider 328 7.4 Waveguide Directional Couplers 333 7.5 The Quadrature (90?) Hybrid 343 7.6 Coupled Line Directional Couplers 347 7.7 The Lange Coupler 359 7.8 The 180? Hybrid 362 7.9 Other Couplers 372 8 MICROWAVE FILTERS 380 8.1 Periodic Structures 381 8.2 Filter Design by the Image Parameter Method 388 8.3 Filter Design by the Insertion Loss Method 399 8.4 Filter Transformations 408 8.5 Filter Implementation 415 8.6 Stepped-Impedance Low-Pass Filters 422 8.7 Coupled Line Filters 426 8.8 Filters Using Coupled Resonators 437 9 THEORY AND DESIGN OF FERRIMAGNETIC COMPONENTS 451 9.1 Basic Properties of Ferrimagnetic Materials 452 9.2 Plane Wave Propagation in a Ferrite Medium 465 9.3 Propagation in a Ferrite-Loaded Rectangular Waveguide 471 9.4 Ferrite Isolators 475 9.5 Ferrite Phase Shifters 482 9.6 Ferrite Circulators 487 10 NOISE AND NONLINEAR DISTORTION 496 10.1 Noise in Microwave Circuits 496 10.2 Noise Figure 502 10.3 Nonlinear Distortion 511 10.4 Dynamic Range 519 11 ACTIVE RF AND MICROWAVE DEVICES 524 11.1 Diodes and Diode Circuits 525 11.2 Bipolar Junction Transistors 540 11.3 Field Effect Transistors 543 11.4 Microwave Integrated Circuits 547 11.5 Microwave Tubes 552 12 MICROWAVE AMPLIFIER DESIGN 558 12.1 Two-Port Power Gains 558 12.2 Stability 564 12.3 Single-Stage Transistor Amplifier Design 571 12.4 Broadband Transistor Amplifier Design 585 12.5 Power Amplifiers 596 13 OSCILLATORS AND MIXERS 604 13.1 RF Oscillators 605 13.2 Microwave Oscillators 613 13.3 Oscillator Phase Noise 622 13.4 Frequency Multipliers 627 13.5 Mixers 637 14 INTRODUCTION TO MICROWAVE SYSTEMS 658 14.1 System Aspects of Antennas 658 14.2 Wireless Communications 671 14.3 Radar Systems 690 14.4 Radiometer Systems 696 14.5 Microwave Propagation 701 14.6 Other Applications and Topics 705

ترجمه گوگل:
نسخه جدید مهندسی مایکروویو Pozar شامل مواد بیشتری در مورد مدارهای فعال، نویز، اثرات غیر خطی و سیستم های بی سیم است. فصل های مربوط به نویز و اعوجاج غیر خطی و دستگاه های فعال همراه با پوشش سر و صدا و مواد بیشتر در مورد اعوجاج بین مدولاسیون و اثرات غیرخطی مرتبط شده است. در دستگاه های فعال، مواد به روز بیشتر در مورد اتصال دو قطبی و ترانزیستور اثر میدان وجود دارد.
جدید و به روز شده در سیستم های ارتباطی بی سیم، از جمله بودجه لینک، حاشیه لینک، روش های مدولاسیون دیجیتال، و نرخ های خطای بیت نیز بخشی از نسخه جدید است. دیگر مواد جدید شامل بخش هایی در گذرنده در خطوط انتقال، نظریه امواج قدرت، بحث در مورد حالت های مرتبه بالاتر و اثرات فرکانس خط میکرو استریپ و بحث در مورد چگونگی تعیین تخلیه می شود.فهرست عناوین:1 تئوری الکترومغناطیس 1 1.1 مقدمه ای بر مهندسی مایکروویو 1 1.2 معادلات ماکسول 6 1.3 زمینه های رسانه ها و شرایط مرزی 10 1.4 معادله موج و راه حل های اولیه هواپیما 15 1.5 راه حل های موج عریض 20 1.6 انرژی و قدرت 25 1.7 انعکاس موج هوا از رسانه رابط 28 1.8 سوق زدگی در یک رابط دی الکتریک 35 1.9 برخی از مفاهیم مفید 40 2 تئوری خطوط انتقال 48 2.1 مدل المان مدار توزیع برای یک خط انتقال 48 2.2 تجزیه و تحلیل میدان خطوط انتقال 51 2.3 خط خالی انتقال بدون خط 56 2.4 نمودار اسمیت 63 2.5 ترانسفورماتور چهارماهه 72 2.6 ناپیوستگی ژنراتور و بار 76 2.7 خطوط انتقال از دست دادن 78 2.8 انتقال در خطوط انتقال 85 3 خطوط انتقال و موجک 95 3.1 راه حل های عمومی برای امواج TEM، TE و TM 96 3.2 خط موازی Waveguide 102 3.3 مستطیل شکل Waveguide 110 3.4 دایره المعارف 121 3.5 خط کواکسیال 130 3.6 امواج سطحی در صفحات دی الکتریکی زمینی 13 5 3.7 خط کش 141 3.8 خط میکروستری 147 3.9 تکنیک رزونانس عرضی 153 3.10 سرعت و پخش موج 154 3.11 خلاصه خطوط انتقال و موجهای 157 4 تحلیل شبکه میکرو 165 4.1 امپدانس و ولتاژ و جریان مشابه 166 4.2 امپدانس و ماتریس پذیرش 174 4.3 پراکندگی ماتریس 178 4.4 انتقال (ABCD) ماتریس 188 4.5 نمودار جریان های سیگنال 194 4.6 عدم انقطاع و تجزیه و تحلیل مودال 203 4.7 هیجان زدن موج های جریان الکتریکی و مغناطیسی 210 4.8 هیجان زدگی موج آبادی ها-دیافراگم 215 5 تطبیق و توازن IMPEDANCE 228 5.1 مطابقت با عناصر توده (L Networks) 229 5.2 تنظیم مجدد یکپایه 234 5.3 تنظیم دو ستون 241 5.4 ترانسفورماتور چهار ستاره 246 5.5 تئوری بازتاب های کوچک 250 5.6 ترانسفورماتورهای مطابق با چندتایی چندگانه 252 5.7 ترانسفورماتورهای مطابق با چندتایی چیبیشو 256 5.8 خطوط کروی 261 5.9 بید -Fano Criterion 266 6 RESONATORS MICROWAVE 272 6.1 سری و موازی R مدارهای پیشین 272 6.2 واکنشهای خط انتقال 278 6.3 واکنشهای خازنی مستطیلی Waveguide 284 6.4 رزوناتورهای حفره ای موجی 288 6.5 واکنشهای دی الکتریک 293 6.6 هیجان از رزوناتورها 297 6.7 اختلالات حفره 306 7 دیود های قدرت و اتصالات جابجایی 317 7.1 ویژگی های اساسی دوده ها و اتصالات 317 7.2 تقسیم قدرت T-Junction 324 7.3 قدرت تقسیم قدرت ویلکینسون 328 7.4 کوپلینگ های موجدار جهت اتصال 333 7.5 کوادراتور (90؟) هیبرید 343 7.6 کوپلینگ های روتاری 347 7.7 لانگه سوکت 359 7.8 180؟ هیبرید 362 7.9 سایر جفت ها 372 8 فیلترهای میکرو 380 8.1 ساختارهای دوره ای 381 8.2 طراحی فیلتر توسط روش پارامتر تصویر 388 8.3 طراحی فیلتر توسط روش کاهش ورودی 399 8.4 ترانسفورماتور فیلتر 408 8.5 پیاده سازی فیلتر 415 8.6 فیلترهای پایین گذر امپدانس 422 8.7 فیلترهای خطوط متحرک 426 8.8 فیلترها با استفاده از رزوناتورهای مختلط 437 9 تئوری و طراحی سازه های فرسایش مولکولی 451 9.1 خصوصیات اساسی مواد فرمیژنتیک 452 9.2 انتشار هوا در یک فریت متوسط ​​465 9.3 انتشار در موج فرابنفش 471 9.4 عایق های فریتی 475 9.5 فریت فیدر 482 9.6 فریت 487 10 نوری و نشتی نشتی 496 10.1 سر و صدا در مدارهای مایکروویو 496 10.2 شکل نوری شکل 502 10.3 ناهنجاری های غیر خطی 511 10.4 محدوده دینامیکی 519 11 دستگاه های فعال RF و میکرو 524 11.1 دیودها و مدارهای دیود 525 11.2 ترانزیستورهای اتصال دو قطبی 540 11.3 ترانزیستورهای اثر میدان 543 11.4 مدارهای مجتمع مایکروویو 547 11.5 لوله های مایکروویو 552 12 MICROWAVE AMPLIFIER DESIGN 558 12.1 دو پورت افزایش قدرت 558 12.2 پایداری 564 12.3 تک مرحله ترانزیستور تقویت کننده طراحی 571 12.4 ترانزیستور پهنای باند طراحی 585 12.5 تقویت کننده های قدرت 596 13 اشباع و میکسر 604 13.1 نوسان ساز RF 605 13.2 نوسان سازهای مایکروویو 613 13.3 نویز فاز نویز 622 13.4 تعدیل کننده فرکانس 627 13.5 میکسر 637 14 مقدمه به سیستم های میکرو 658 14.1 جنبه های سیستم آنتن ها 658 14.2 ارتباطات بی سیم 671 14.3 سیستم های رادار 690 14.4 سیستم های رادیوم 696 14.5 تولید مایکروویو 701 14.6 برنامه های کاربردی دیگر و موضوعات 705
پیشنهاد ما برای ترجمه تمرینات این کتاب:اگر خواستید این کتاب را ترجمه نمایید به ما اطلاع دهید و کار را به ما بسپارید (ترجمه مقالات شما با بهترین کیفیت و قیمت مناسب):
09301644413 (تلگرام)
پس از خرید از درگاه امن بانکی، لینک دانلود در اختیار شما قرار میگیرد و همچنین به آدرس ایمیل شما فرستاده می شود. تماس با ما برای راهنمایی، درخواست مقالات و پایان نامه ها و یا ترجمه و یا انجام پروژه های برنامه نویسی و حل تمرینات با آدرس ایمیل:
[email protected]
یا شناسه تلگرام (آی دی تلگرام ما): @ebarkat
توجه: اگر کارت بانکی شما رمز دوم ندارد و یا در خرید الکترونیکی به مشکل برخورد کردید و یا به هر دلیلی تمایل به پرداخت الکترونیکی ندارید با ما تماس بگیرید تا راههای دیگری برای پرداخت به شما پیشنهاد کنیم.
توجه توجه توجه: هرگونه کپی برداری و فروش فایل های فروشگاه برکت الکترونیک (به آدرس solutions.sellfile.ir) در فروشگاه های دیگر شرعاً حرام است، تمامی فایل ها و پروژه های موجود در فروشگاه، توسط ما اجرا و پیاده سازی و یا از منابع معتبر زبان اصلی جمع آوری شده اند و دارای حق کپی رایت اسلامی می باشند.
از پایین همین صفحه (بخش پرداخت و دانلود) می توانید این پروژه را خریداری و دانلود نمایید.
کد محصول: 60598


کتاب منبع مخابرات


مخابرات پیشرفته


مایکروویو


مخابرات سیستم


دانلود حل تمرین پوزار


حل تمرین مایکروویو


Microwave Engineering


David M Pozar


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


حل المسائل مهندسی مایکروویو (پوزار) (ویرایش چهارم ... - کتابخانه پوناتو

ویرایش چهارم کتاب حل المسائل مهندسی مایکروویو تالیف دیوید پوزار در سال 2011 و
در 317 صفحه منتشر شده است. این کتاب با عنوان انگلیسی Microwave Engineering
Solutions توسط ... پدیدآورنده/پدیدآورندگان (انگلیسی), David M. Pozar (Author) ...
ما سعی می‌کنیم این مجموعه‌ها را به شما معرفی کنیم و امکان مشاهده آنلاین و دانلود آن‌ها را ...

دانلود حل تمرین مهندسی مایکروویو ویرایش چهارم دیوید پوزار Microwave ...

نسخه جدید مهندسی مایکروویو Pozar شامل مواد بیشتری در مورد مدارهای فعال, نویز,
اثرات ... مایکروویو ویرایش چهارم دیوید پوزار Microwave Engineering David M
Pozar.

جزوه حل تمرین میدان و امواج خانم علیزاده - جلسه سوم - برق شهرری

22 آوريل 2013 ... جهت دانلود جزوه جلسه پنجم (92/02/16) حل تمرین میدان و امواج روی لینک زیر کلیک ...
کتاب مهندسی مایکروویو (ویرایش چهارم) با کیفیت عالی. جهت دانلود کتاب
Microwave Engineering دیوید پوزار ویرایش چهارم (2011) با کیفیت عالی روی
لینک زیر کلیک کنید : David M. Pozar - Microwave Engineering 4th edition

Microwave Engineering – تحقیق و پاورپوینت مهندسی - دانلود ...

23 آوريل 2018 ... حل المسائل مهندسی مایکروویو پوزار ویرایش چهارم ۲۰۱۱ ... دانلود حل تمرین کتاب
مهندسی مایکروویو Microwave Engineering در ... دانلود حل تمرین مهندسی مایکروویو
ویرایش چهارم دیوید پوزار Microwave Engineering David M Pozar که از ...

David Pozar - ایبوک یاب - پایگاه دانلود حل المسائل و کتابهای دانشجویی

حل المسائل کتاب مهندسی میکروویو پوزارویرایش دوم و سوم و چهارم. Solution
Manual for Microwave Engineering 2nd, 3rd and 4th Edition. نویسنده(گان):David
M.

پاورپوینت هوش مصنوعي جستجوی خصمانه

پرسشنامه حمایت اجتماعی زیمت و همکاران

دانلود ویژه + پروژه کامل متره و برآورد ساختمان بتنی با نقشه و محاسبات

آشنایی با انواع بیماری ها - تحقیق:استرس و راههای مقابله با آن از پودمان تغذیه و سلامت کارشناسی مدیریت خانواده ...