دانلود فایل


پاورپوینت تغذیه باغات - دانلود فایلدانلود فایل در این پاورپوینت تغذیه باغات پرداخته شده است

دانلود فایل پاورپوینت تغذیه باغاتنوع فایل: power point
قابل ویرایش 29 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:

شناسایی وضعیت تغذیه ای باغهای میوه درمدیریت موادغذایی بمنظورافزایش تولیدوبهبودکیفیت میوه ها کاری ضروری واجتناب ناپذیراست.کاربردموادغذایی موردنیازدرزمان مناسب وبه مقدارمناسب برای سلامت باغهای میوه ضروریست. کاربرد موادغذایی موردنیازبه شکل صحیح نیزخیلی مهم است. همچنین وجودموادغذایی دریک محدوده مطلوب موجب افزایش رشد وتولید میشود . افزایش کمیت وکیفیت محصول درباغات میوه علاوه برخودکفایی وتامین موادغذایی موردنیاز مردم در داخل کشور از نظرصادرات نیز حائز اهمیت است.

فهرست مطالب و اسلایدها:

مقدمه
دستورالعمل اجرايي طرح تغذيه بهينه درختان ميوه
روش اجراي طرح چا لكود
زمان محلولپاشي
غلظت مناسب جهت محلولپاشي


پاورپوینت


تغذیه باغات


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


برگزاری همایش آموزشی ترویجی مبارزه با آفات زمستانه باغات

27 دسامبر 2016 ... پیر شدن درختان،تغذیه نامناسب باغات باعث کاهش محصولات از لحاظ مقدار و کیفیت
شده بنابراین باید به دنبال نوسازی باغات و خارج شدن از باغداری سنتی باشیم. وی
احداث باغات ... در ادامه مهندس سجادی نژاد کارشناس آفات و بیماریهای سازمان با ارائه
پاورپوینت مطالبی در خصوص مبارزه با آفات زمستانه باغات ارائه نمودند.

تغذیه مرکبات - رویان

رویان - تغذیه مرکبات - اموزشگاه ازاد کشاورزی رویان-فضای سبز-خدمات کشاورزی -
رویان. ... شكل تركيدگي ميوه در چند سال اخير يكي از مشكلات بزرگ باغات جنوب است
كه مصرف پتاس با مقاومتي كه در پوست ميوه ايجاد مي‌كند كه تا حد بسيار زيادي با اين
مشكل مبارزه مي‌كند. با مصرف پتاس مقاومت گياه را به سرما نيز افزايش مي‌دهد . اين نوع
كود ...

پاورپوینت تغذیه باغات | دانلود فارسی

28 دسامبر 2017 ... پاورپوینت تغذیه باغات: Ask for what you need to develop a thesis for پاورپوینت
تغذیه باغات. -- دانلود فارسی … [دانلود فارسی] (دانلود فارسی) - Get پاورپوینت
تغذیه باغات online and effortlessly. ... [دانلود فارسی] اگر پاورپوینت تغذیه باغات
را پیدا نکردید، به ما گزارش دهید. ~ دانلود فارسی ~ دانلود فارسی دانلود ...

PowerPoint Presentation

پس آنچه كه در اين خصوص بيشتر اهميت دارد مصرف متناسب و متعادل عناصر غذايي
است و در توصيه‌هاي فني كارشناسي و ترويجي تاكنون از اين زاويه كمتر به بحث كود و
تغذيه پرداخته شده است. مقدمه 2 (ادامه). در اين مبحث ميزان مصرف كودها و زيادي يا كمي
مصرف كودهاي شيميائي مدنظر نبوده و صرفا به تاثير نسبت مصرف كودهاي كشاورزي
خصوصا ...

ﻋﻠﻒ ﻫﺎی ﻫﺮﺯ

۸ راه ﻫﺎی اﻧﺘﺸﺎر و ورود ﻋﻠﻒ ﻫﺎی ﻫﺮز ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ و ﺑﺎغ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ. ۹ــ راه ﻫﺎى ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى از ورود ﻋﻠﻒ
ﻫﺎى ﻫﺮز را ﺑﻴﺎن ﻧﻤﺎﻳﺪ. ... ۲ــ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ ﮐﻪ در آن آب آﺑﻴﺎرى در ﺷﺐ ﻫﺎى ﺳﺮد زﻣﺴﺘﺎن در ﻣﺰرﻋﻪ ﻳﺎ ﺑﺎغ رﻫﺎ ﻣﻰ
ﺷﻮد و ﻳﺦ ﻣﻰ زﻧﺪ ……… ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻰ ﺷﻮد. ۳ــ ﺑﺮاى ﺟﺪا ﮐﺮدن ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﻰ ﻫﺎ از ﺑﺬور ﭼﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ .... رﻳﺸﻪ ﻣﻰ
دواﻧﺪ، ﺗﻐﺬﻳﻪ و رﺷﺪ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ و ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ از ﺑﻴﻦ. ﻣﻰ رود. ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس ﭼﺮﺧﻪٔ زﻧﺪﮔﻰ ﻋﻠﻒ ﻫﺎى ﻫﺮز ﺑﻪ دو
دﺳﺘﻪٔ.

آموزشی و ترویجی - جهاد کشاورزی خشکبیجار

چگونگی مصرف کودهای شیمیایی در اراضی زراعی: کود یکی از نهادههای مهم بخش
کشاورزی است که از نقش چند جانبهای برخوردار است. به گونه ای که از یکطرف استفاده
صحیح از آن باعث افزایش محصول و حفظ حاصلخیزی خاک میشود و از طرفی مصرف بیش
از حد آن موجب آلودگی منابع آب، تخریب بافت خاک، آلودگی و تجمع بیش از حد آن در
محصول ...

توصیه های فنی از تهیه نهال تا احداث باغ

19 آوريل 2009 ... ﻣﺮﻏﻮب در ﻧﻬﺎﻟﺴﺘﺎن ﭘﻲ رﻳﺰي ﻣﻲ ﺷﻮد و. ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻛﻤﺒﻮد. ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ، ﺿﻌﻒ ﺗﻐﺬﻳﻪ و. ﻛﻢ رﺷﺪي ﻧﻬﺎل در ﻧﻬﺎﻟﺴﺘﺎن
ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ، ﺿﻌﻴﻒ و. رﻧﺠﻮر. ﺷﺪن درﺧﺘﺎن ﺣﺎﺻﻠﻪ درﺑﺎغ ﻣﻲ. ﮔﺮدد و. ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ ﻧﻬـﺎل در ﻧﻬﺎﻟـﺴﺘﺎن آﻟـﻮده
ﺑـﻪ ﺑﻴﻤـﺎ. ري ﻳـﺎ آﻓـﺖ. ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ آﻓﺖ ﻳﺎ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﺮاه ﻧﻬﺎل ﺑﻪ زﻣـﻴﻦ اﺻـﻠﻲ ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﺷـﻮد و
ﺿـﻤﻦ. اﺷﺎﻋﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ ﻧﻘﺎط دﻳﮕﺮ، درﺧﺘﺎن ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﻴﺰ در اﺛﺮ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺸﻚ ﺷﺪه و.

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : لمون ( لیمو ) و تغذیه ی آن. تنظيم : بلال طارمي علي آبادي ... این گیاه با وجود
دارا بودن خواص دارویی و تغذیه ای از قبیل ویتامین c ، اسید سیتریک ، کاروتن و ... ،
نقش مهمی در سلامت انسان ایفا ... گسترده ترین روش تکثیر لیمو پیوند جوانه ای است
و استفاده از قلمه در باغ های تجارتی به ندرت صورت میگیرد. پایه های مورد استفاده جهت
...

شماره 6 - Iran Pistachio Association

بــه یادگیــری اصــول تغذیــه ایــی بــاغ هــای. پســته، در محــل مرکــز خدمــات جهــاد.
کشــاورزی اســماعیل آبــاد بخــش نــوق. شهرســتان رفســنجان گــرد هــم آمدنــد. ســپس
رضایــی ســوابق و الزامــات تغذیــه ای. تکمیلــی را در قالــب یــک پاورپوینــت ارائــه.
داد و حاضریـن در ایـن خصـوص بـه بحـث و. تبــادل نظــر پرداختنــد. کارگاه آموزشی
تغذیه ...

Slide 1 - مجتمع کشاورزی خوشه چین فارس

خرگوش موش (پيکاي افغاني، موش كوهي، موش بي دم) Ochotona rufescens. نحوه زندگي:
روز فعال; بصورت کلنی در ارتفاعات، بين شکاف سنگها و نزديک باغات زندگی می
کنند. لانه دارای 1 تا 2سوراخ می باشد. چندين بار توليد مثل می کند و هر بار 4 تا 6 بار
بچه می زايد. دوره بارداری 21 روز است. از نباتات و علوفه تغذيه مي کنند. خواب
زمستانی ...

انگور زینتی درختان دارای بافت خشن - شهرداری منطقه 8 - شهرداری تهران

این فضاها یا طبیعی هستند مثل جنگلهای طبیعی حاشیه شهرها یا مصنوعی و دست
سازنده مثل باغات و جنگلهای مصنوعی. البته به علت توسعههای شهری ممکن است ......
حلزون ها از دیگر آفات این گیاه محسوب می‌شوند که می‌توانند از قسمت های مختلف گیاه
تغذیه کرده و سوراخ هایی را بر روی برگ ها و ساقه ایجاد کنند. آبیاری در فضای سبز
شهری:.

دانــلود باغــــــــبانى - میوه کاری

دانــلود باغــــــــبانى - میوه کاری - دانـلودکتــاب,جـــزوه,مـقـالـات,پـاورپــویــنـت,فىلم
های آموزشی وسـوالـات بـاغـبــانـی.

بیوتکنولوژی در کشاورزی Biotechnology

نقش پتاسیم در تغذیه درختان میوه. جزوه فارسی نقش پتاسیم در تغذیه درختان میوه را
از لینک زیر دریافت کنید. [ 29 Dec 2012 ] [ 18:53 ] [ سید محمد حسن ] [ نظر بدهید ].
کاربرد نیتریک اکسید در باغبانی. پاورپوینت فارسی کاربرد نیتریک اکسید در
باغبانی را از لینک زیر دریافت کنید. [ 29 Dec 2012 ] [ 18:51 ] [ سید محمد حسن ] [
نظر ...

علم کشاورزی|خواص دارویی|کشت گیاهان و قارچ - مطالب ابر پاورپوینت ...

پاور پوینت باغبانی/ تغذیه درختان مبوه به صورت رایگان برای دانلود در وبسایت علم
کشاورزی. درختان میوه مانند سایر موجودات زنده برای رشد و ادامه حیات نیاز به مواد غذایی
دارند. درختان باید غذای مورد نیاز خود را بسازند و برای این منظور از عناصر شیمیایی
موجود در طبیعت استفاده می‌نمایند، در علم تغذیه گیاه این عناصر به عنوان عناصر ...

هسته داران (گیلاس، آلبالو، هلو، آلو،…) – شرکت دانش بنیان خوشه پروران ...

21 نوامبر 2016 ... PowerPoint Presentation. هسته داران از مهم ... بسیاری از باغات هسته دار چون گیلاس و
آلبالو در بخش های کوه پایه ای کشور احداث شده اند. این امر موجبات ... تغذیه در نگهداری
گل و تشکیل میوه و همچنین پر شدن و ماندگاری بعد از برداشت و حتی مقاومت گیاهان در
برابر آفات و بیماری ها در هسته دارن نقش اساسی دارد. دوره های آبیاری ...

پاورپوینت-اندام-شناسی-درختان-میوه - مرجع دانلود پاورپوینت

30 آوريل 2017 ... طرحهای-اوليه-گل-در-جوانه-هايی-تشکيل-می-شود-يا-شکل-می-گيرد-که-دستخوش-
تغييرات-خاصی-شده-اند-و-اين-تغييرات-آنها-را-از-حالت-رويشی-به-حالت-زايشی-در-می-
آورد.

کارگاه آموزشی|نمایندگی انحصاری محصولات شرکت Morera اسپانیا ...

کارگاه آموزشی. برگزاری گارگاه آموزشی مدیریت کنترل آفات و بیماریها با روشهای کم
خطر و مدیریت تغذیه سالم مزارع و باغات در زنجان با همکاری سازمان نظام مهندسی
کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان و اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی استان
زنجان و با هماهنگی انجام شده توسط نماینده شرکت در استان زنجان ، جناب آقای دکتر
توحدی، در ...

پاورپوینت تغذیه باغات | 724 فایل

15 ژانويه 2018 ... پاورپوینت تغذیه باغات. لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی :
پاورپوینت نوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد اسلاید : ۲۹ اسلاید
قسمتی از متن .ppt : تغذیه باغات مقدمه شناسایی وضعیت تغذیه ای باغهای میوه
درمدیریت موادغذایی بمنظورافزایش تولیدوبهبودکیفیت میوه ها کاری ضروری واجتناب
...

ﻋﻠﻒ ﻫﺎی ﻫﺮﺯ

۸ راه ﻫﺎی اﻧﺘﺸﺎر و ورود ﻋﻠﻒ ﻫﺎی ﻫﺮز ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ و ﺑﺎغ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ. ۹ــ راه ﻫﺎى ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى از ورود ﻋﻠﻒ
ﻫﺎى ﻫﺮز را ﺑﻴﺎن ﻧﻤﺎﻳﺪ. ... ۲ــ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ ﮐﻪ در آن آب آﺑﻴﺎرى در ﺷﺐ ﻫﺎى ﺳﺮد زﻣﺴﺘﺎن در ﻣﺰرﻋﻪ ﻳﺎ ﺑﺎغ رﻫﺎ ﻣﻰ
ﺷﻮد و ﻳﺦ ﻣﻰ زﻧﺪ ……… ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻰ ﺷﻮد. ۳ــ ﺑﺮاى ﺟﺪا ﮐﺮدن ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﻰ ﻫﺎ از ﺑﺬور ﭼﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ .... رﻳﺸﻪ ﻣﻰ
دواﻧﺪ، ﺗﻐﺬﻳﻪ و رﺷﺪ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ و ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ از ﺑﻴﻦ. ﻣﻰ رود. ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس ﭼﺮﺧﻪٔ زﻧﺪﮔﻰ ﻋﻠﻒ ﻫﺎى ﻫﺮز ﺑﻪ دو
دﺳﺘﻪٔ.

1- مقدمه

4- آبياري سفالي. نياز آبي درخت انار : عمليات شخم : تغذيه باغات انار : ارزيابي
شرايط تغذيه اي درختان ميوه. آزمون آب : آزمون خاك : استفاده از تجزيه گياه در تشخيص
كمبود عناصر غذائي درختان ميوه : عناصر غذايي ميان مصرف. عناصر غذايي كم مصرف.
مديريت تغذيه بهينه انار: هرس : هرس فرم( نونهال ) : هرس باروري( هرس ساليانه) : گرده
افشاني :.

درﺧﺘﺎن ﻣﯿﻮه روش ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎزدﮔﯽ در ﺑﺎﻏﺎت ت ﮐﺸﺎو - مرکز تحقیقات ...

روش ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎزدﮔﯽ در ﺑﺎﻏﺎت. درﺧﺘﺎن ﻣﯿﻮه. ﺣﺴﯿﻦ ﻓﺮﯾﺪوﻧﯽ ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎ. ت ﮐﺸﺎورزي
وﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن. ﻣﻘﺪﻣﻪ. : ﺳﺮﻣﺎ و ﯾﺦ ﺑﻨﺪان از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ. ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﮐﻪ ﺧﺴﺎرت ﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﯽ
در ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺎل ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻏﺎت. ﻣﯿﻮه. وارد ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾ. ﻨ. ﺪ آﺳﯿﺐ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﺮﻣﺎ در درﺧﺘﺎن ﺧﺰاﻧﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع
ﮔﻮﻧﻪ و رﻗﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و. اﯾﻦ ﻋﻤﻞ. ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﺮﻣﺎي. زودرس ﺑﻬﺎره ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺮاي. ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ و رﻗﻢ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
...

بیماری های درختان میوه - گیاهپزشکی(حشره شناسی و بیماری شناسی ...

دانلود پاورپوینت انگلیسی کامل در مورد مدیریت آفات انگور ... لاروهاي سن يك فقط از
پارانشيم برگها به خصوص بين رگبرگها تغذيه مي نمايند ولي در سنين بعدي تمام
برگ را خورده و فقط قسمتهاي سخت آنرا باقي مي گذراند. ..... قابل توجه است که تنها يک
شانکر فعال ميتواند ميليون ها باکتري توليد کرده و تمامي باغ را آلوده نمايند .

اهمیت تغذیه درختان میوه در دوره پس از برداشت محصول ، نیازهای رختان میو

تغذیه صحیح. درختان میوه جهت رشد کافی و تولید میوه مرغوب ضروری می. باشد. د.
رختان میوه در مقاطع زمانی مختلف. ، نیازهای. تغذیه. ای و مراقبتی. متفاوتی دارند و
تامین عناصر و مواد مغذی مورد نیاز آن. ها در زمان مقتضی بسیار حائز اهمیت. است. به. طور
. کلی تغذیه درختان میوه. با در نظر داشتن نتایج تجزیه خاک و برگ و سابقه مدیریتی
باغ،.

دكتر پسته - مرجع تخصصي پسته - تغذيه پسته

دكتر پسته - مرجع تخصصي پسته - تغذيه پسته - وبلاگ تخصصي پسته، تغذيه و
آفات و مديريت باغات پسته.

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : لمون ( لیمو ) و تغذیه ی آن. تنظيم : بلال طارمي علي آبادي ... این گیاه با وجود
دارا بودن خواص دارویی و تغذیه ای از قبیل ویتامین c ، اسید سیتریک ، کاروتن و ... ،
نقش مهمی در سلامت انسان ایفا ... گسترده ترین روش تکثیر لیمو پیوند جوانه ای است
و استفاده از قلمه در باغ های تجارتی به ندرت صورت میگیرد. پایه های مورد استفاده جهت
...

بیماری های درختان میوه - گیاهپزشکی(حشره شناسی و بیماری شناسی ...

دانلود پاورپوینت انگلیسی کامل در مورد مدیریت آفات انگور ... لاروهاي سن يك فقط از
پارانشيم برگها به خصوص بين رگبرگها تغذيه مي نمايند ولي در سنين بعدي تمام
برگ را خورده و فقط قسمتهاي سخت آنرا باقي مي گذراند. ..... قابل توجه است که تنها يک
شانکر فعال ميتواند ميليون ها باکتري توليد کرده و تمامي باغ را آلوده نمايند .

توصیه های فنی از تهیه نهال تا احداث باغ

19 آوريل 2009 ... ﻣﺮﻏﻮب در ﻧﻬﺎﻟﺴﺘﺎن ﭘﻲ رﻳﺰي ﻣﻲ ﺷﻮد و. ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻛﻤﺒﻮد. ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ، ﺿﻌﻒ ﺗﻐﺬﻳﻪ و. ﻛﻢ رﺷﺪي ﻧﻬﺎل در ﻧﻬﺎﻟﺴﺘﺎن
ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ، ﺿﻌﻴﻒ و. رﻧﺠﻮر. ﺷﺪن درﺧﺘﺎن ﺣﺎﺻﻠﻪ درﺑﺎغ ﻣﻲ. ﮔﺮدد و. ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ ﻧﻬـﺎل در ﻧﻬﺎﻟـﺴﺘﺎن آﻟـﻮده
ﺑـﻪ ﺑﻴﻤـﺎ. ري ﻳـﺎ آﻓـﺖ. ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ آﻓﺖ ﻳﺎ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﺮاه ﻧﻬﺎل ﺑﻪ زﻣـﻴﻦ اﺻـﻠﻲ ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﺷـﻮد و
ﺿـﻤﻦ. اﺷﺎﻋﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ ﻧﻘﺎط دﻳﮕﺮ، درﺧﺘﺎن ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﻴﺰ در اﺛﺮ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺸﻚ ﺷﺪه و.

مراحل نحوه کاشت صحیح یک نهال | بازار بزرگ کشاورزی

14 آگوست 2016 ... 15- باید سطح زمین را خوب شخم زده و آماده کرد و حتی الامکان چاله ها را بزرگ گرفت و
خاک آن را تعویض نموده و اصول تغذیه کودی را در نظر گرفت. 16- در انتخاب ارقام مناسب
، توجه به تطابق با شرایط اقلیمی خاص منطقه، تطابق با شرایط باغ از نظر خاک،
تطابق ارقام با همدیگر از نظر تلقیح، مسائل اقتصادی، امکان حمل، ...

ﺗﻐﺬﻳﻪ درﺧﺘﺎن ﻣﻴﻮه ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﻛﻠﻴﺎت آﺷﻜﺎر ﺷﺪن ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎي

ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺻﺤﻴﺢ، ﺗﺠﺰﻳﻪ دﻗﻴﻖ ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺧﺎك ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . آزﻣﻮن ﺧﺎك.
ﻣﻲ ﺗ. ﻮاﻧﺪ در ﮔﻴﺎﻫﺎن زراﻋﻲ ﺳﺒﺰي و ﺻﻴﻔﻲ ﺟﺎت ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ ﻛﻤﻚ زﻳﺎدي ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ . ﺑﻴﻦ.
آزﻣﻮن ﺧﺎك و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑﺮگ در ﺑﺎغ ارﺗﺒﺎط ﻛﻤﻲ وﺟﻮد دارد . ﻳﻌﻨﻲ آزﻣﻮن ﺧﺎك ﻧﻤﻲ. ﺗﻮاﻧﺪ راﻫﻨﻤﺎي ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي
ﺗﻌﻴﻴﻦ. وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ. اي درﺧﺘﺎن ﻣﻴﻮه ﺑﺎﺷﺪ . آزﻣﻮن ﺧﺎك ﻗﺒﻞ از اﺣﺪاث ﺑﺎغ. ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺮاي ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن
ﺑﺎﻓﺖ.

پاورپوينت تغذيه درختان ميوه مناطق معتدله - باغبانی نوین

ftreenut.ppt ,پاورپوينت تغذيه درختان ميوه مناطق معتدله,باغبانی نوین.

توصیه های فنی از تهیه نهال تا احداث باغ

19 آوريل 2009 ... ﻣﺮﻏﻮب در ﻧﻬﺎﻟﺴﺘﺎن ﭘﻲ رﻳﺰي ﻣﻲ ﺷﻮد و. ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻛﻤﺒﻮد. ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ، ﺿﻌﻒ ﺗﻐﺬﻳﻪ و. ﻛﻢ رﺷﺪي ﻧﻬﺎل در ﻧﻬﺎﻟﺴﺘﺎن
ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ، ﺿﻌﻴﻒ و. رﻧﺠﻮر. ﺷﺪن درﺧﺘﺎن ﺣﺎﺻﻠﻪ درﺑﺎغ ﻣﻲ. ﮔﺮدد و. ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ ﻧﻬـﺎل در ﻧﻬﺎﻟـﺴﺘﺎن آﻟـﻮده
ﺑـﻪ ﺑﻴﻤـﺎ. ري ﻳـﺎ آﻓـﺖ. ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ آﻓﺖ ﻳﺎ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﺮاه ﻧﻬﺎل ﺑﻪ زﻣـﻴﻦ اﺻـﻠﻲ ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﺷـﻮد و
ﺿـﻤﻦ. اﺷﺎﻋﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ ﻧﻘﺎط دﻳﮕﺮ، درﺧﺘﺎن ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﻴﺰ در اﺛﺮ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺸﻚ ﺷﺪه و.

گیاهان دارویی - پاور پوینت

پاورپوینت فارسی تغذیه درختان میوه را از لینک زیر دانلود کنید. موضوعات مرتبط:
پاور پوینت. تاريخ : سه شنبه دوازدهم شهریور ۱۳۹۲ | | نویسنده : محسن اسکندری | آرشیو
نظرات · پاورپوینت تاثیر محلولهای مختلف اسمزی بر روی سبز شدن بذر پیاز-مهندس
اصغر زینلی. پاورپوینت تاثیر محلولهای مختلف اسمزی بر روی سبز شدن بذر ...

اهمیت تغذیه درختان میوه در دوره پس از برداشت محصول ، نیازهای رختان میو

تغذیه صحیح. درختان میوه جهت رشد کافی و تولید میوه مرغوب ضروری می. باشد. د.
رختان میوه در مقاطع زمانی مختلف. ، نیازهای. تغذیه. ای و مراقبتی. متفاوتی دارند و
تامین عناصر و مواد مغذی مورد نیاز آن. ها در زمان مقتضی بسیار حائز اهمیت. است. به. طور
. کلی تغذیه درختان میوه. با در نظر داشتن نتایج تجزیه خاک و برگ و سابقه مدیریتی
باغ،.

نام محصول: درختان میوه سردسیری

ë. استفاده از عوامل کنترل بیولوژیک ثبت شده از جمله. زنبور تریکوگراما با توجه
به دستورالعمل، روغن پاشی. به نسبت 5-10 در هزار در نسل اول و دوم جهت از بین. بردن
تخم های نس ل اول و دوم، رعایت اصول باغبانی. و جمع آوری میوه های آلوده ارکان اصلی
مبارزه تلفیقی. با آفات س یب را تشکیل می دهند. اس تفاده از تله های. فرمونی
جهت ...

امراض و آفات مهم درختان میوه

غرق آب نمودن باغ درزمستان. ➢. دفن کردن بقایای نباتی. شپشک سبزیا. Green
aphid. این آفت درتمام نقاط افغانستان نیزوجوددارد . شپشک سبزروی درختان شفتالو،
آلو،زردالو،بع. ضی گیاهان وسبزیجات ازقبیل کچالو،لبلبو،بادنجان. رومی، وبعضی
ازانواع غالت نیزفعالیت میکند . از شیره نباتات تغذیه میکند دربعضی حاالت سبب.

ﻋﻠﻒ ﻫﺎی ﻫﺮﺯ

۸ راه ﻫﺎی اﻧﺘﺸﺎر و ورود ﻋﻠﻒ ﻫﺎی ﻫﺮز ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ و ﺑﺎغ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ. ۹ــ راه ﻫﺎى ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى از ورود ﻋﻠﻒ
ﻫﺎى ﻫﺮز را ﺑﻴﺎن ﻧﻤﺎﻳﺪ. ... ۲ــ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ ﮐﻪ در آن آب آﺑﻴﺎرى در ﺷﺐ ﻫﺎى ﺳﺮد زﻣﺴﺘﺎن در ﻣﺰرﻋﻪ ﻳﺎ ﺑﺎغ رﻫﺎ ﻣﻰ
ﺷﻮد و ﻳﺦ ﻣﻰ زﻧﺪ ……… ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻰ ﺷﻮد. ۳ــ ﺑﺮاى ﺟﺪا ﮐﺮدن ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﻰ ﻫﺎ از ﺑﺬور ﭼﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ .... رﻳﺸﻪ ﻣﻰ
دواﻧﺪ، ﺗﻐﺬﻳﻪ و رﺷﺪ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ و ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ از ﺑﻴﻦ. ﻣﻰ رود. ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس ﭼﺮﺧﻪٔ زﻧﺪﮔﻰ ﻋﻠﻒ ﻫﺎى ﻫﺮز ﺑﻪ دو
دﺳﺘﻪٔ.

دفتر امور میوه های سردسیری و خشک - معاونت باغبانی

در ادامه پاورپوینت تهیه شده در خصوص وضعیت پسته در کشور و همچنین گزارش مسائل
و مشکالت مربوط به پسیل در استان. های مختلف. توسط همکاران ... وجود خرده مالکی از
مشکالت اساسی در باغات پسته بوده و به همین دلیل در. مدیریت دانش و انتقال به ....
تدوین و ارسال اطالعیه در خصوص ضرورت تغذیه پس از برداشت باغات پسته. آخر.
شهریور.

اهمیت تغذیه درختان میوه در دوره پس از برداشت محصول ، نیازهای رختان میو

تغذیه صحیح. درختان میوه جهت رشد کافی و تولید میوه مرغوب ضروری می. باشد. د.
رختان میوه در مقاطع زمانی مختلف. ، نیازهای. تغذیه. ای و مراقبتی. متفاوتی دارند و
تامین عناصر و مواد مغذی مورد نیاز آن. ها در زمان مقتضی بسیار حائز اهمیت. است. به. طور
. کلی تغذیه درختان میوه. با در نظر داشتن نتایج تجزیه خاک و برگ و سابقه مدیریتی
باغ،.

آشنایی با استفاده مجدد از فاضلاب

فاضالب، تغذيه، پرورش و تغذيه با هم( به صورت توأم مطرح شده اند، ولي فقط مسائل
مربوط به. آبياري به طور جزئي بررسي شده است. تحقيقات بنيادي در مورد تأثير
كشت آبي با استفاده از فاضالب. تصفيه شده برروي سالمت افــراد، هنــوز به طور كامل
انجام نشــده است و نتايج دربرگـيرنده تعاريف. مشخصي براي تضمين سالمت كيفي را
عنوان ...

Slide 1 - مجتمع کشاورزی خوشه چین فارس

خرگوش موش (پيکاي افغاني، موش كوهي، موش بي دم) Ochotona rufescens. نحوه زندگي:
روز فعال; بصورت کلنی در ارتفاعات، بين شکاف سنگها و نزديک باغات زندگی می
کنند. لانه دارای 1 تا 2سوراخ می باشد. چندين بار توليد مثل می کند و هر بار 4 تا 6 بار
بچه می زايد. دوره بارداری 21 روز است. از نباتات و علوفه تغذيه مي کنند. خواب
زمستانی ...

پاورپوینت سفره های آب زیر زمینی | رسانه تی وی

2 روز پیش ... علم کشاورزی خواص دارویی کشت گیاهان و قارچ مطالب ابر پاورپوینت پاور پوینت
باغبانی/ تغذیه درختان مبوه به صورت رایگان برای دانلود در انواع زمین ها ی زراعتی و
طبقه بندی آنها 43 پاورپوینت سفره های آب زیر زمین 28 اسلایدﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﺁﺏ
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣ Sidﻫﺎﻱ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﻔﺮﻩ ﻫﺎﻱ ﺁﺏ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻨﻲ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ...

کشاورزی و زراعت - cero.ir

... و بازاریابی فایل سِرو,کشاورزی و زراعت,دانلود پاورپوینت مینوزها,دانلود
پاورپوینت فتوپردیوسیم,دانلود پاورپوینت مگس سفید گلخانه,دانلود پاورپوینت
گیاه نخود - گیاه شناسی خواص و غیره,دانلود پاورپوینت ویروس موزاییك خیار و كدو,
دانلود پاورپوینت کشت بدون شخم,دانلود پاورپوینت عناصر غذایی و تغذیه باغات,
دانلود پاورپوینت ...

انواع کودهاي شيميايي،آلي(ارگانيک) و زيستي(بيولوژيک) در کشاورزي

استفاده از كودهاي شيميايي حاوي اين عنصر به خصوص بههمراه ماده الي گوگرد و
باكتريهاي مر بوطه باعث بهبود شرايط تغذيه اي گياهان شده و بسياري از نا رسائيهاي
تغذيه اي را .... این کود را می توان درهرمرحله ازرشد گیاه خصوصا برای باغات پسته،
درختان میوه،محصولات صیفی و سبزی،سیب زمینی،نیشکر و کشت های گلخانه ای
استفاده نمود.

پاورپوینت تغذیه باغات | دانلود فارسی

28 دسامبر 2017 ... پاورپوینت تغذیه باغات: Ask for what you need to develop a thesis for پاورپوینت
تغذیه باغات. -- دانلود فارسی … [دانلود فارسی] (دانلود فارسی) - Get پاورپوینت
تغذیه باغات online and effortlessly. ... [دانلود فارسی] اگر پاورپوینت تغذیه باغات
را پیدا نکردید، به ما گزارش دهید. ~ دانلود فارسی ~ دانلود فارسی دانلود ...

PowerPoint Presentation - اداره کل دامپزشکی استان قزوین

6 تا 12 روزگی: تغذیه کردن لاروهای جوان تر (خوردن عسل و گرده جهت ترشح ژله); 12 تا
18 روزگی: ترشح موم ، ساختن شان; 18 تا 20 روزگی: محافظت از کندو و تبدیل شهد به
عسل; 20 روزگی به بعد: پرواز در صحرا ، مزرعه و باغات جهت جمع آوری شهد،گرده گل،آب ،
بره موم و غیره. 37. 3- زنبوران نر: این زنبوران از تخم بدون نطفه به وجود می آیند.جثه آنها
...

پاورپوینت ها - جمن علمی مهندسی علوم باغبانی دانشگاه جهرم...ان

29 جولای 2013 ... َ- پاورپوینت ها - - َ. ... یک طراح امریکایی، طرح باغ هیدورپونیک عمودی خود موسوم به "
صفحه زنده" را به نمایش عمومی گذاشت. ... را محصول کشاورزی نظیر برنج تشكيل مي دهد
ممكن است با ايده هاي تروريستي، به آسيب بيولوژيك غلات و از بين بردن آنها
بپردازند و مسبب قحطي، سوء تغذيه، كاهش ايمني و عفونتهاي مكرر گردند.

خاک های ایران - تغذیه گیاه از جزء تا کل (قسمت اول)

خاک های ایران - تغذیه گیاه از جزء تا کل (قسمت اول) - The Soils of IRAN. ... عوامل موثر
در رشد (عوامل ژنتیکی – عوامل محیطی)؛ نقش PH در تغذیه گیاه؛ تاثیر شوری و سدیمی
بودن خاک در تغذیه گیاه؛ کیفیت آب آبیاری در تغذیه گیاه؛ نقش ماده آلی در تغذیه
گیاه؛ ... ممکن است عوامل محيطي در باغ و باغچه خيلي قابل کنترل نباشند مانند نور.

پاورپوینت درختان میوه – گل سم سپاهان

پاورپوینت درختان میوه. Published by saba gharaati at فوریه 22, 2017. Categories
. دسته بندی نشده. Tags. SONY DSC. برای دریافت پاورپوینت “درختان میوه” اینجا را
کلیک کنید ...

ﺗﺸﺨﯿﺺ و رﻓﻊ ﮐﻤﺒﻮد ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﯾﯽ در ﮐﯿﻮي : ﻧﮕﺎرش اﯾﺮان - ﺗ 8 - شرکت گیاه

اﺧﺘﻼت ﺗﻐﺬﯾﻪ. اي ﺗﺸﺨﯿﺺ. داده ﺷﻮﻧﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﯿﻮه دﻫﯽ ﻣﯽ. ﺗﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎ را ﺟﻤـﻊ آوري ﮐـﺮد . ﮐـﻪ در اﯾـﻦ.
ﺻﻮرت دوﻣﯿﻦ ﺑﺮگ از آﺧﺮﯾﻦ ﻣﯿﻮه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ. ﺷﻮد . در ﻫـﺮ دو ﻣـﻮرد ﺑﺮﮔﻬـﺎ از. 20. ﺷـﺎﺧﻪ ﻫـﺎي
. ﺟﺪﯾﺪ و آﺧﺮ. (. دو ﯾﺎ ﺳﻪ. ﺑ. ﺮگ در ﻫﺮ ﺷﺎﺧﻪ. ) در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ در ﺑﺎغ ﻣﯿﻮه ﮐﯿﻮي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﻮد اﯾـﻦ ﻣـﺴﺌﻠﻪ ﺑـﺴﯿﺎ.
ر. ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ. ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ. ي ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آﻧﺎﻟﯿﺰ ﮔﯿﺎه. ﻣﻌﻤﻮ ﻻً.

پاورپوینت ها - جمن علمی مهندسی علوم باغبانی دانشگاه جهرم...ان

29 جولای 2013 ... َ- پاورپوینت ها - - َ. ... یک طراح امریکایی، طرح باغ هیدورپونیک عمودی خود موسوم به "
صفحه زنده" را به نمایش عمومی گذاشت. ... را محصول کشاورزی نظیر برنج تشكيل مي دهد
ممكن است با ايده هاي تروريستي، به آسيب بيولوژيك غلات و از بين بردن آنها
بپردازند و مسبب قحطي، سوء تغذيه، كاهش ايمني و عفونتهاي مكرر گردند.

آموزش کاشت درختان میوه - صفحه 2 - نواندیشان

31 مارس 2013 ... همچنين داخل منازل به دليل اينكه حجم خاك باغچه كم است و محيط رشد ريشه محدود مي باشد،
بهتر است جهت تغذيه درختان خرمالو از كودهاي نيمه آلي به نام ورز استفاده گردد (در نجف
آباد اين نوع كود در عصاريها تهيه مي شود) كه در اسفند ماه پس از رفع سرماي زمستان به
ازاي هر درخت خرمالو 4 تا 5 كيلوگرم ورز در سطح باغچه پخش كرده و عمل ...

فروشگاه علم فایل پاورپوینت تغذیه باغات

نوع فایل power point. قابل ویرایش 29 اسلاید. قسمتی از اسلایدها. مقدمه. شناسایی
وضعیت تغذیه ای باغهای میوه درمدیریت موادغذایی بمنظورافزایش
تولیدوبهبودکیفیت میوه ها کاری ضروری واجتناب ناپذیراست.کاربردموادغذایی
موردنیازدرزمان مناسب وبه مقدارمناسب برای سلامت باغهای میوه ضروریست. کاربرد
موادغذایی موردنیازبه شکل ...

PowerPoint Presentation - سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی

24 مه 2015 ... افزایش تولیدزعفران (تغذیه). سازمان جهاد کشاورزی مدیریت باغبانی. 2500. هکتار.
37500. 20. افزایش تولیدزعفران (استفاده از پیاز استاندارد). 100. هکتار. 20000.
21. اصلاح و نوسازی باغات. 10000. هکتار. 400000. 22. احداث مزارع گیاهان دارویی.
100. هکتار. 2000. 23. آبرسانی به باغات و مزارع زعفران (تکمیلی).

Slide 1 - مجتمع کشاورزی خوشه چین فارس

خرگوش موش (پيکاي افغاني، موش كوهي، موش بي دم) Ochotona rufescens. نحوه زندگي:
روز فعال; بصورت کلنی در ارتفاعات، بين شکاف سنگها و نزديک باغات زندگی می
کنند. لانه دارای 1 تا 2سوراخ می باشد. چندين بار توليد مثل می کند و هر بار 4 تا 6 بار
بچه می زايد. دوره بارداری 21 روز است. از نباتات و علوفه تغذيه مي کنند. خواب
زمستانی ...

مقالات علوم کشاورزی - منابع کودی مورد استفاده برای تغذیه درختان میوه

7 سپتامبر 2012 ... منابع کودی مورد استفاده برای تغذیه درختان میوه 1- ازت از مصرف بیش از اندازه
نیتروژن در خاک باید پرهیز کرد زیرا باعث تاثیر منفی بر روی کیفیت میوه می شود
. مصرف سالانه ازت برای درختان بارور سیب بر روی پایه بذری 120 کیلوگرم در
هکتار ازت خالص و برای درختان هلو بسته به نوع خاک 150 -200 کیلوگرم در ...

پاورپوینت آفات موذي و جوندگان ايران

موشها سالیانه بالغ بر33میلیون تن مواد غذایی را از بین میبرندکه برای تغذیه
130میلیون نفر کافیست. جوندگان دارای قدرت ... در بيابانها، كوهستانهاي مرتفع، دره ها
، مراتع، جنگل ها ،‌كشتزارها ، باغات، انبارها، ساختمانها و بطور كلي با زندگي روي درخت،
‌سطح زمين ، زيرزمين و درآب (جويها، نهرها و درياچه ها) خود را مطابقت داده اند. از نظر
جغرافياي ...

خاک های ایران - تغذیه گیاه از جزء تا کل (قسمت اول)

خاک های ایران - تغذیه گیاه از جزء تا کل (قسمت اول) - The Soils of IRAN. ... عوامل موثر
در رشد (عوامل ژنتیکی – عوامل محیطی)؛ نقش PH در تغذیه گیاه؛ تاثیر شوری و سدیمی
بودن خاک در تغذیه گیاه؛ کیفیت آب آبیاری در تغذیه گیاه؛ نقش ماده آلی در تغذیه
گیاه؛ ... ممکن است عوامل محيطي در باغ و باغچه خيلي قابل کنترل نباشند مانند نور.

کلیک کنید

... داشته باشند، دراستفاده بیشتر از هرنهاده‌ای بویژه کود‌های شیمیایی و علی الخصوص
انواع سموم شیمیائی دریغ نمی ورزند وبه جرأت می‌توان گفت،شاید کمترزارعی آن هم به
جهت عدم توان مالی از سموم استفاده نکند بلکه به وفور وبا شدت تمام در بهار و تابستان
بصورت زمینی و هوایی جالیز، صیفی جات، باغات و زمین های زراعی‌اش سم باران می شود.

فرمول تولید اسپری اکتیواتور چسب فوری یک، دو، سه 2نقشه زمین شناسی 100000 میمه

پاورپوینت ارزیابی و بررسی کسب و کار هوشمند

دانلود پاورپوینت نقد ادبي - 158اسلاید

جزوه دستنویس زبان ارشد پزشکی (جزوه کلاس زبان تضمینی اساتید مطرح پزشکی)

پاسخ تشریحی فصل 11 حسابداری میانه2 جمشید اسکندریپاورپوینت سقف در معماری

پاسخ تشریحی فصل 11 حسابداری میانه2 جمشید اسکندری