دانلود فایل


دانلود جزوه مورفولوژي گياهي - دانلود فایلدانلود فایل دانلود جزوه مورفولوژی گیاهی

دانلود فایل دانلود جزوه مورفولوژي گياهي مورفولوژي اندام هاي گياهي Plant morphology
مطالعه شكل و ساختار يك موجود زنده يا قسمت هاي مختلف آن با تأكيدي ويژه بر اشكال خارجي آن را مورفولوژي يا ريخت شناسي گويند. مورفولوژي اساس رده بندي گياهي است.
گياهان دانه دار (Spermatophytes) بطور كلي داراي اندام هاي رويشي شامل ريشه، ساقه، برگ و اندام هاي زايشي شامل گل و ساير اجزاي وابسته، ميوه و دانه مي باشند.
مورفولوژي ريشهاولين عضوي كه از دانه ميرويد، ريشه چه (Radicle) است كه از طويل شدن آن محور زير لپه (Hypocotyl) بوجود مي آيد. ريشه چه منشاء ريشه اوليه (Primary root) است كه بزودي منشعب شده و ريشه هاي ثانويه (Secondary roots) را بوجود مي آورد. در دو لپه ها ريشه از نوع ريشه راست ( Tap root) است و ريشه هاي اوليه بزرگتر از ريشه هاي ثانوي بوده و ريشه اصلي ناميده مي شوند. ريشه هاي ثانوي كوچك در اين گياهان را ريشك يا ريشه فرعي (Rootlet) مي نامند. در برخي از دولپه ها و تقريباً همه تك لپه ها از نظر اندازه تفاوتي بين ريشه اوليه و ثانويه ديده نمي شود. اين ريشه ها را ريشه افشان (Fibrous root) مي نامند. ريشه هايي كه از رشد ريشه چه بوجود نمي آيند و منشاء آنها ساير اندام هاي گياه مثل ساقه و برگ و حتي گل مي باشد را ريشه هاي جانبي يا نابجا (Adventitious roots) مي نامند. براي مثال مي توان به ريشه هاي تكيه گاهي (Prop roots) در ذرت اشاره كرد كه معمولاً از محل پايين ترين گره ساقه منشاء ميگيرند.
بسياري از گياهان ريشه راست، افشان و يا تلفيقي از اين دو نوع را توليد مي كنند. با اينحال، ريشه برخي گياهان تغييراتي مي يابند كه آنها را قادر ميسازد، علاوه بر جذب آب و مواد معدني، كارهاي ويژه اي نيز انجام دهند.
1 – ريشه هاي ذخيره اي (Storage roots)
اغلب ريشه ها و ساقه ها معمولاً موادي را در خود اندوخته مي كنند. اما در برخي گياهان، ريشه ها رشد يافته و مقادير زيادي از نشاسته و ساير كربوهيدرات ها را ذخيره مي سازند. مثال : سيب زميني شيرين، چغندرقند، هويج، شلغم، كوكب و گياه كاساواCassava . برخي از ريشه ها قادرند در خود آب ذخيره كنند. اين ريشه ها مخصوص نواحي خشك مي باشند. گياه در هنگام مواجهه با خشكي از اين اندوخته استفاده مي كند. وزن اين ريشه ها ممكن است به بيش از 70 كيلوگرم برسد.
2 – ريشه هاي تكثيري (Propagative roots)
بسياري از گياهان در طول ريشه هايشان جوانه هاي نابجا توليد مي كنند كه در نزديكي سطح خاك قرار دارند. اين جوانه ها، ساقه هاي هوايي بنام پاجوش (Sucker) را ايجاد مي كنند كه در قاعده خود داراي ريشه هاي كوچك بنام ريشه هاي تكثيري مي باشند. پاجوش مي تواند از گياه اصلي جدا شده و مستقلاً گياه جديدي را بوجود آورد. تعدادي از درختان ميوه مثل آلبالو و گلابي چنين ريشه هايي را به فراواني بوجود مي آورند.
3 – ريشه هاي تنفسي (Pneumatophores) يا Respiratory roots
محتواي اكسيژني آب معمولاً كمتر از 30/1 هواست. بنابراين گياهانيكه ريشه هايشان در هنگام رشد در آب قرار دارد، براي انجام عمل عادي تنفس شان با اكسيژن كمتري مواجهند. برخي از گياهان مردابي ريشه هاي اسفنجي ويژه اي توليد مي كنند كه پنوماتوفور ناميده مي شود كه از سطح آب بيرون آمده و تبادل گاز را در ريشه هايي كه در زير قرار دارند، تسهيل مي كند. اين ريشه ها در گياهان باتلاقي مثل گياه چندل و حرّا ديده مي شود.
4 – ريشه هاي هوايي (Aerial root)
انواع مختلفي از ريشه هاي هوايي بوسيله گياهان توليد مي شود از جمله آنها مي توان به ريشه هاي ولامن Velamen roots در اركيدها، ريشه هاي تكيه گاهي در ذرت و ريشه هاي هوايي در درخت انجير معابد و ريشه هاي نابجاي بالارونده (Climbing roots) در انواع عشقه و ريشه هاي فتوسنتزي (Photosynthetic roots) در برخي اركيده ها اشاره نمود. ريشه هاي ولامن داراي اپيدرمي با چند لايه سلولند و به نظر مي رسد كه ضخامت اپيدرم در آنها در جذب آب باران به گياه كمك مي كند. برخي نيز معتقدند كه اين وضعيت از هدررفت آب گياه جلوگيري مي كند. در گياه ذرت ريشه هاي پروپ باعث ايستايي بيشتر گياه در برابر باد مي شود. در انجير معابد اين ريشه ها از شاخه ها منشاء گرفته و تا سطح خاك ادامه پيدا مي كنند و به عنوان ستون براي گياه عمل مي كنند. ريشه هاي فتوسنتز كننده نيز كه در برخي اركيده هايي كه از آن وانيل استخراج مي شود، ديده مي شود. در ريشه هاي هوايي اين گياهان كلروفيل بوجود آمده و از اينرو آنها را قادر مي سازد كه فتوسنتز انجام داده و در جريان توليد غذا سهيم باشند. ريشه هاي بالارونده نيز به صعود گياه در تكيه گاه كمك مي كنند.
5 – ريشه پايه (نگهدارنده) (Buttress roots)
برخي گياهان حاره اي ريشه هاي سترگ، مانند پايه شمع در قاعده تنه ايجاد مي كنند كه ايستايي بسياري به گياه مي بخشند. اين ريشه ها اغلب بخشي از تنه به نظر مي رسند.
6 – ريشه هاي انگل (Parasitic roots)
تعدادي از گياهان مثل سس، گل جاليز فاقد كلروفيل مي باشند و نياز هاي غذايي خود را مجبورند از ساير گياهان تأمين كنند، اين گياهان با توليد برجستگي هاي ريشه مانند به نام مكينه Haustorium كه در ساقه ايجاد مي كنند با ميزبان تماس پيدا كرده و با آنها ارتباط غذايي برقرار مي سازند.
7 – ريشه كانتركتيل (Contractile roots)
در برخي گياهان علفي دولپه و تك لپه ها ريشه هايي وجود دارند كه گياه را به سمت عمق خاك فرو مي كشند كه در بسياري از پيازهاي تيره سوسنيان ديده مي شود.
مورفولوژي ساقه
ساقه بطور طبيعي از ساقه چه (Plumule) و محور بالاي لپه (Epicotyl) و در گياهان چند ساله از رشد جوانه انتهايي ساقه سال قبل منشاء ميگيرد. بعضاً ممكن است ساقه از ريشه ها منشاء گيرد، كه در اين حالت ساقه را نابجا (ريشه جوش) گويند. شكل ساقه بسيار متنوع است و ممكن است در خاك، هوا و آب توسعه يابد. ساقه ممكن است در بردارنده برگ، گل و ميوه باشد. علاوه بر اين، ساقه ممكن است داراي گره (Node) و جوانه انتهايي و جانبي و حتي ريشه هاي نابجا باشد.
ساقه هاي هوايي ساقه هايي هستند كه بحالت قائم در هوا قرار مي گيرند و طول آنها از چند سانتيمتر تا چند متر متفاوت است و شامل انواع ساقه هاي راست (مثل خرما، بلوط و نارون) و پيچنده (مثل نيلوفر)، ساقه هاي ماشوره اي (مثل گندم و جو) و بالارونده (مثل مو) مي باشند. ساقه هاي آبي داراي بافت نرم تري نسبت به ساير ساقه ها بوده و سلولهاي پارانشيمي در آنها فضاي بين سلولي فراواني دارد (مثل تيركمان آبي و نيلوفر آبي).
1 – ريزوم يا ساقه زير زميني Rhizomes
ريزوم ها ساقه هايي با رشد افقي در زير خاك و اغلب در نزديكي سطح خاك مي باشند كه از لحاظ ظاهري شبيه ريشه اند ولي با كمي دقت مي توان دريافت كه داراي برگهاي فلس مانند و جوانه هاي جانبي (Auxiliary buds) در هر گره و نيز جوانه انتهايي مي باشند. ريشه هاي نابجا در تمام طول ريزوم و عمدتاً در سطح تحتاني آن بوجود مي آيد. ريزوم ممكن است ضخيم و گوشتي و داراي مواد ذخيره اي (مانند ريزوم زنبق) و يا كاملاً باريك (مثل ريزوم برخي سرخس ها و بسياري از گراس هاي دائمي) باشد. در برخي از گياهان ريزوم به طرز عمودي قرار دارد مثل بابا آدم.
2 – ساقه رونده يا استولون Runners or Stolons
استولون ها ساقه هايي خزنده و كم و بيش افقي و روزميني مي باشند كه معمولاً نزديك خاك رشد مي كنند و داراي ميانگره هاي طويل مي باشند. در توت فرنگي، استولون ها معمولاً پس از اولين گلدهي بوجود مي آيند. چندين استولون ممكن است از گياه مادر بوجود آمده و در سطح خاك بطرف اطراف توسعه يابد. در عرض چند هفته طول آنها ممكن است به بيش از 1 متر برسد. جوانه هاي نابجا (اتفاقي) در گره هاي ثانوي در طول استولون ها بوجود مي آيند و گياهان جديد توت فرنگي بوجود مي آيند كه مي توان آنها را جدا كرده و بطور مستقل پرورش داد.
3 – غده Tubers
نوعي ساقه زيرزميني است كه در بخش زير جوانه انتهايي و گره هاي انتهايي آن مواد غذايي ذخيره مي شود كه داراي جوانه انتهايي و نيز جوانه هاي جانبي يا چشم (Eyes) كه روي غده ها قرار دارند، فلس ها بر خلاف فلس هاي ريزوم ناپايدارند و فقط در غده هاي بسيار جوان ديده مي شوند. مثل غده هاي سيب زميني.
4 – سوخ يا ساقه پياز Bulbs
پياز در واقع يك جوانه بزرگ با ساقه اي كوچك در انتهاي تحتاني است كه توسط برگهاي گوشتي فراوان احاطه شده است. ريشه هاي نابجا از زير ساقه رشد مي كنند. اما برگ هاي گوشتي در ذخيره مواد غذايي عمل مي كنند. مثل پياز خوراكي، پيازهاي زينتي در سوسني ها و سنبل و لاله ها.
5 – كورم يا بُنه Corms
كورم ها از نظر ظاهري شبيه پيازها مي باشند ولي بخش اعظم آنها را ساقه تشكيل ميدهد و برگهاي فلس مانند كاغذي بيرون آن را فرا مي گيرد. ريشه هاي نابجا در قاعده آنها رشد مي كند. كورم ها نيز مثل پيازها در ذخيره سازي مواد نقش دارند. مثل گلايول و زعفران.
6 – تريلر Trailers
اين ساقه نوعي ساقه رونده است كه از انشعابات ساقه اصلي از ارتفاع چند سانتيمتري سطح زمين منشاء گرفته و پس از رشد و توسعه روي زمين به صورت خزنده در مي آيند. اما با اينكه فرم رشد مثل ساقه رونده است ولي ساقه در محل گره ها ريشه زائي ندارد. مثل خربزه و بسياري از گياهان خانواده كدوئيان Cucurbitaceae
7 – پاجوش Offset
ساقه هايي هستند كه از گره هاي سطح خاك و اولين گره هاي داخل خاك بطرز عمودي رشد مي كند كه مي تواند از گياه مادري جدا و گياه جديدي را بوجود آورد. ممكن است پاجوش از ريزوم ها و يا از ريشه ها منشاء گيرد كه در اين صورت “ مكنده Sucker ناميده مي شود.
8 – كلادوفيل Cladophyll
در برخي گياهان مثل گياه s broom Butcherساقه ها پهن شده و بسيار شبيه برگ مي باشد. به اين برگ ها كلادود Cladode نيز مي گويند.
9 – ساير ساقه هاي تخصص يافته
در بسياري از كاكتوس ها و در برخي فرفيون ها، ساقه ها ستبر و گوشتي هستند. ساير ساقه ها ممكن است به شكل خار Spines تغيير شكل يابند. ولي همه خارها ساقه هاي تغيير شكل يافته نيستند. گياهان بالارونده داراي ساقه هايي هستند كه به لحاظ آداب رشدي شان، تغيييرشكل يافته اند.
مورفولوژي برگ
برگ ها از گره هاي ساقه و يا مريستم انتهايي ايجاد و توسعه مي يابد. ممكن است گياهي بدون برگ باشد (Aphyllous يا Efoliate). طرح اوليه برگ يا برگ آغازين پريموردياPrimordia ناميده مي شود. برگ توسط بخشي پهن و ضخيم كه در انتهاي دمبرگ قرار دارد و بالشتك (Pulvinus) ناميده مي شود به ساقه متصل مي شود. در برخي گياهان مثل گياهان خانواده گندميان، قاعده برگ رشد كرده و به شكل غلاف يا نيام (Sheath) در مي آيد. دمبرگ (Petiole) بين پهنك (Blade يا Lamina) و بالشتك است كه گاه پايك (Stalk) نيز ناميده مي شود. در برگ هاي مركب (كه پهنك در آنها چند يا چندين برگچه (Leaflets يا Foliole) داشته باشد) ممكن است دمبرگهاي ثانوي يا دمبرگچه (Petiolule) نيز ديده شود. برگ در برخي از گياهان بطور كلي فاقد دمبرگ مي باشد (Epetiolate يا Sessile) ناميده مي شوند. حالت بدون دمبرگچه (Epetiolulete) نيز در برگ شبدر به خوبي قابل مشاهده مي باشد. پهنك برگ معمولاً صفحه اي پهن را شامل مي شود كه اشكال بسيار متنوعي دارد. حالت بدون پهنك (Bladeless) زماني است كه پهنك تنها به رگبرگ مياني كاهش يافته يا اصلاً اثري از پهنك نباشد. گاه پهنك خيلي تحليل رفته و شيبه دمبرگ پهن مي باشد (Phyllode). گوشواره (Stipule) يك جفت زايده در پاي دمبرگ مي باشد. گوشوارك (Stipel) نيز يك جفت زائده است كه در قاعده دمبرگچه ها قرار دارد. پهنك معمولاً داراي رگه هايي است كه رگبرگ (Veins يا Nerves) ناميده مي شود كه به طرق مختلف در پهنك قرار مي گيرند). طرز قرار گرفتن رگبرگ ها در پهنك متفاوت است و ممكن است به حالت هاي زير ديده شود:
رگبرگ مشبك (Reticulate يا Netted) كه در آن رگبرگ فرعي منشعب از رگبرگ اصلي تقسيمات فراواني دارد و در دو لپه ها ديده مي شود. رگبرگ موازي (Parallel) رگبرگ هاي فرعي موازي رگبرگ اصلي بوده و در تك لپه ها مي توان آن را مشاهده نمود.
انواع برگ
برگ ممكن است سادهleaf Simple (پهنك يك پارچه يا بدون تقسيم) و يا مركبleaf Compound باشد. برگ هاي مركب داراي اجزاي مستقلي به نام برگچه است. برگ ساده ممكن است بيضي، نوك تيز، قلبي، تخم مرغي، سپري، ساقه در آغوش و به اشكال ديگر باشد. برگ ممكن است كامل (بدون دندانه در حاشيه) و يا ناقص (دندانه دار) باشد.
پهنك ممكن است داراي شكاف هاي عميق باشد كه در اين صورت آنها را برگ پنجه اي (Digitate) يا چناري (Plamate) مي نامند. اگر برگ داراي سه برگچه باشد كه در يك نقطه به دمبرگ متصل باشد، آن را برگ شبدري (Trifiliate) مي نامند.
در صورتيكه برگ هاي به تعداد زياد دو به دو بطور متقابل در طول محور دمبرگ كه در واقع همان رگبرگ اصلي است، گسترش يافته باشند، برگ شانه اي يا پري (Pinnate) ناميده مي شود (مثل برگ اقاقيا، شيرين بيان) براساس اينكه تعداد برگچه ها زوج يا فرد باشد، بدان برگ شانه اي زوج يا فرد گويند. برگ شانه اي ممكن است چند بار تقسيم شود. در صورتيكه تعداد تقسيمات 2 عدد باشد، آن را Bipinate مي نامند.
برگ ممكن است ساقه اي (روي ساقه) و يا طوقه اي (در قسمت طوقه يعني مرز بين ريشه و ساقه) باشد.
برگ آذين (Phyllotaxy)
به طرز استقرار برگ ها روي گره هاي ساقه يا شاخه ها، برگ آذين گويند كه در گونه هاي گياهي به عنوان صفتي ثابت به شمار ميرود.
برگ آذين به دو شكل اصلي ديده مي شود.
1 – الگوي غير چرخشي يا متناوب (Alternate pattern)
برگ آذيني است كه در يك گره، يك برگ وجود داشته باشد و برگ ها بطور متناوب يا مارپيچي روي ساقه قرار دارند.
2 – چرخشي (Spiral pattern)
برگ آذيني كه در هر گره دو برگ يا بيشتر وجود دارد. اگر دو برگ باشد آن را متقابل يا ديمر (Opposite) گويند و اگر در هر گره تعداد بيشتري برگ باشد به آن برگ فراهم (Verticilate يا Whorled) گويند كه ممكن است تريمر يا تترامر باشد.
1 – برگ هاي سايه اي Shade leaves : برخي از برگهاي موجود در سايه در يك گياه داراي تغييرات نامحسوسي مي باشند. اين تغييرات عبارتند از باريكتر و نازكتر شدن برگها، داراي كرك هاي كمتر، ديواره هاي سلولهاي مزوفيل نامشخص تر و داراي كلروپلاست كمتر مي باشد
2 – برگ هاي مناطق خشك Leaves of arid Region : در اقليم هاي متفاوت تغييرات بسيار مشخص تر است. برگهاي گياهان مناطق خشك ضخيم و چرمي است و تعداد روزنه ها و فرورفته اند. در برخي نيز برگ هاي گوشتي و ذخيره كننده آب ديده مي شود و يا اصلاً برگ ها وجود ندارد.
3 – پيچك يا تندريل ها Tendrils : پيچك ها برگ هاي تغيير شكل يافته اي اند كه گياه را در صعود و نيز حمايت از ساقه هاي ضعيف حمايت مي كنند. البته بسياري از پيچك ها در اثر تغيير شكل ساقه بوجود مي آيند.
4 – خارها Spines : بسياري از گياهان بياباني، برگهايشان به صورت خار تغيير شكل مي يابد كه با اينكار سطح هدررفت آب كم مي شود. بدين ترتيب چون سطح فتوسنتز پايين مي آيد، ساقه ها هم سبز باقي مي مانند. البته بسياري از خارها در اثر تغيير شكل ساقه بوجود مي آيند.
5 – برگهاي ذخيره اي Storage leaves : گياهان گوشتي Succulent plants كه آب را در خود ذخيره مي سازند.
6 – برگهاي گل يا برگك (براكته ها) : Bract
براكته ها برگهايي ميباشند كه سبز و كوچك بوده و در قاعده دمگل در گلاذين و يا گلهاي منفرد و يا گلچه ها توسعه مي يابد. به مجموعه براكته هاي سبز زير كاسه گل، اپي كاليكس يا كاسه چه (Epicalyx) گفته مي شود (در تيره پنيرك مثل پنبه و تيره گل سرخ). اين ساختار هاي برگ مانند اگر بطور طبيعي بين براكته ها و كاسبرگ (كاسه گل) قرار گيرند، براكته چه يا پيشبرگ Bracteoles ناميده مي شوند كه در دولپه ها 2 و تك لپه ها 1 عدد مي باشد. اين برگها فتوسنتز كننده اند و باعث استحكام بيشتر گل مي شوند. در گياهان اركيده پيشبرگ وجود ندارد.
جوانه ها
جوانه ها مراكز بالقوه اي هستند كه در فصل رويشي در حال رشد و نمو و تحول مي باشند. جوانه هاي انتهايي در انتهاي ساقه قرار داشته و همواره فعال مي باشند. جوانه هايي نيز در امتداد ساقه و در كنار برگها قرار دارند كه به جوانه هاي جانبي معروفند. اين جوانه ها ممكن است به توليد گل منتهي شوند كه جوانه هاي گلدهنده ناميده مي شوند، جوانه هايي كه به توليد شاخه و يا برگ منتهي مي شوند، جوانه شاخه زا ناميده مي شوند. جوانه هايي نيز وجود دارند كه در شرايطي ايجاد گل و در شرايط ديگر شاخه را بوجود مي آورند كه جوانه هاي مختلط ناميده مي شوند. در نحوه فعاليت اين جوانه ها ميزان نور تابشي و تنظيم كننده هاي رشد و ساير عوامل اكولوژيكي دخالت و تأثير دارند. جوانه هاي انتهايي غالباً نسبت به جوانه هاي جانبي از رشد بيشتري برخوردارند و نسبت به آنها حالت بازدارندگي دارند. قطع جوانه هاي انتهايي موجب رشد جوانه هاي انتهايي بلافاصله زير آن مي شود
مورفولوژي گل ها
گل مهمترين و حياتي ترين اندام گياه است، چرا كه بقاي نسل گياه به استعداد و چگونگي توليد گل بستگي دارد. گل عضوي ضروري براي توليد دانه و ميوه بوده و در شناسايي گياهان نيز كاربرد فراواني دارد. گلها تنوع فوق العاده اي دارند، ضمن اينكه گل تنها اندام غيرقابل تغيير در گياه بوده و از اينرو مبناي طبقه بندي گياهي و شناسايي آنهاست. از نظر اندازه، گلها ممكن است از چند صدم ميليمتر (كه با چشم ديده نمي شود) تا بقطر 1 متر باشد. گياهان از نظر گلدهي به دو گروه گياهان مونوكارپيك (Monocarpic) (در طول دوره زندگيشان فقط يكبار گل و ميوه مي دهند) و پلي كارپيك (Polycarpic) (كه در طول دوره زندگيشان چند بار گل مي دهند مثل گياهان دائمي) تقسيم مي شوند. گياهان از نظر زمان تكميل شدن سيكل زندگي به سه دسته يكساله (كه در پايان سال اول گل مي دهند و پس از آن زندگيشان خاتمه مي يابد) و دو ساله (كه در سال اول رشد رويشي داشته و سال دوم گل ميدهند) و چند ساله يا دائمي كه عمر چند ساله دارند، تقسيم بندي مي شوند.
اجزاي گل
اجزاي گل عبارتند از كاسه گل، جام گل، نافه و مادگي. كاسه و جام گل جزو بخشهاي فرعي و نافه و مادگي بخشهاي اصلي گل اند. بخشهاي فرعي نقش محافظتي براي قسمتهاي اصلي دارند. چنانچه گل يك يا تعدادي از اين اجزاء را نداشته باشد، گل ناقص و درصورت داشتن همه اين اجزاء، گل كامل ناميده مي شود. گلهاي ناقصي كه تنها يكي از اجزاء اصلي را داشته باشد، گل تك جنسي (Unisexual) گفته مي شود مثل گلهاي نر (Staminate يا Male) گلهاي ماده (Pistillate يا Female) در ذرت. در صورتيكه هر دو گل نر و ماده روي يك گياه باشد، گياه را تك پايه (Monoecious) (مثل ذرت و بسياري از خزه ها) و چنانچه در روي گياهان جداگانه اي باشد، به آن گياه دوپايه (Diecious) (مثل گياه شاهدانه، پسته، پاپايا و درخت ژينگو)
شامل 16 صفحه فایل word قابل ویرایش


دانلود جزوه مورفولوژی گیاهی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود کتاب آناتومی دندان Woelfel

8 نوامبر 2011 ... این متن، آناتومی را به عملکرد بالینی پیوند داده است و درک قوی‌تر و عملی‌تری از
ساختار دندان و کارکرد، مورفولوژی، آناتومی و اصطلاحات بسیاری به ...

خرداد ۱۳۹۴ - حشرات از منظر گیاهپزشکی

جزوه مرفولوژی و فیزیولوژی حشرات دکتر وحید حسینی نوه دانشگاه تهران (تایپی
100 صفحه) کتاب جامع هزارنکته از آفات گیاهی تالیف دکتر درویش زاده (تایپی 185
صفحه) ... 15 صفحه اول همه جزوات را می توانید از لینک زیر دانلود کنید .

دانلود کتاب تغذیه گیاهان - مزرعه نو

بدون شناخت کامل گیاه و مورفولوژی آن و همچنین رابطه آب، خاک گیاه و شناخت آب و خاک
تغذیه امکان ... صفحه نخست دانلود فایل کشاورزی تغذیه دانلود کتاب تغذیه گیاهان ...

دانلود جزوه مورفولوژي گياهي – فایل نایاب

8 فوریه 2017 ... مورفولوژي اندام هاي گياهي Plant morphology. مطالعه شكل و ساختار يك موجود زنده يا
قسمت هاي مختلف آن با تأكيدي ويژه بر اشكال خارجي آن را مورفولوژي ...

..:: کتابخانه ی الکترونیک ::.. - کتب علمی

دانلود کتاب آشنایی با میکرو کنترولرهای AVR و نرم افزار Codevision ... دانلود
کتاب دانستنی های زیست محیطی برای زنان ... نام اثر: مورفولوژی و تشریح گیاهی ...
توضیحات : وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی / معاونت تحقیقات و فن آوری –
کمیته ...

دانلود جزوات باغبانی _ دانلود جزوه گیاه شناسی سیستماتیک(مورفولوژی)

دانــلود باغــــــــبانى - دانلود جزوات باغبانی _ دانلود جزوه گیاه شناسی سیستماتیک(
مورفولوژی) - دانـلودکتــاب,جـــزوه,مـقـالـات,پـاورپــویــنـت,فىلم های آموزشی وسـوالـات ...

دانلود کتاب تشریح و مورفولوژی گیاهی

دانلود کتاب تشریح و مورفولوژی اهی-دانلود مجله زیست شناسی.

دانلود رایگان تشریح و مورفولوژی گیاهی

دانلود رایگان خلاصه دروس و جزوات درس تشریح و مورفولوژی گیاهی :شامل 3 جزوه.

دانلود تحقیق درباره جزوه گياهشناسي مورفولوژي گياهي.DOC فایل رایگان

6 مه 2017 ... دسته بندی : صنایع غذایی _ کشاورزی و زراعت فرمت فایل : Doc ( قابلیت ویرایش و
آماده چاپ ) Word قسمتی از محتوی متن … تعداد صفحات : ۱۸ صفحه ...

حشرات از منظر گیاهپزشکی - کتاب مرفولوژی و فیلوژنی حشرات

حشرات از منظر گیاهپزشکی - کتاب مرفولوژی و فیلوژنی حشرات - گیاهپزشکی،
حشره شناسی کشاورزی و بیماری شناسی گیاهی دانشگاه تهران، دانلود رایگان کتاب های
...

دروس تخصصی پاورپونت زیست - زیست شناسی biology

06. تشریح و مورفولوژی گیاهی. مولایی. دانلود. 07. تشریح و مورفولوژی گیاهی. اکرمی.
دانلود. 08. تکامل موجودات زنده. گلزار. دانلود. 09. رده بندی گیاهان. دکتر یوسفی.

دانلود جزوه تشريح اندامهاي گیاهی

فایل دانلود جزوه تشريح اندامهاي گیاهی را از فروشگاه فایل دانلود کنید.جهت دانلود روی '
دریافت فایل' کلیک نمائید. ... دانلود کتاب تشریح و مورفولوژی گیاهی پیام نور.

جزوه آزمایشگاه تشریح مرفولوژی گیاهی - زیست شناسی پیام نور اردبیل

از اول ترم پاییز تمامی جزوات ونمونه سوالات وبرنامه کلاسی گروه زیست شناسی در
سایت ... جزوه آزمایشگاه تشریح مرفولوژی گیاهی که به صورت پاورپوینت تهیه شده
است ...

دانلود جزوه مورفولوژی دندانی،دانلود جزوات دندانپزشکی ،گروه واد ...

جزوه و اطلس رنگی مورفولوژی ریشه و کانال های دندانی در دندانهای مختلف حجم:۶مگابایت
فرمت:رنگی نویسنده: نا مشخص زبان:انگلیسی نوع جزوه: رنگی تعداد…,دانلود جزوه ...

ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ

ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ، داروﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ... رﻧﺴﺎﻧﺲ و آﻏﺎز ﺗﺤﻮل ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ در ﻏﺮب ..
.............................. ................................ ................ 9 ... ﺑﺮاﺳﺎس ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ.

ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ

ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ، داروﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ... رﻧﺴﺎﻧﺲ و آﻏﺎز ﺗﺤﻮل ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ در ﻏﺮب ..
.............................. ................................ ................ 9 ... ﺑﺮاﺳﺎس ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ.

..:: کتابخانه ی الکترونیک ::.. - کتب علمی

دانلود کتاب آشنایی با میکرو کنترولرهای AVR و نرم افزار Codevision ... دانلود
کتاب دانستنی های زیست محیطی برای زنان ... نام اثر: مورفولوژی و تشریح گیاهی ...
توضیحات : وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی / معاونت تحقیقات و فن آوری –
کمیته ...

کتابفروشی فردا - تشریح و مورفولوژی گیاهی - دانشگاه پیام نور ...

کتاب تشریح و مورفولوژی گیاهی به نویسندگی فریده دخت سید مظفری توسط
انتشارات دانشگاه پیام نور منتشر شده است.

مطالب ابر دانلود کتاب آزمایشگاه تشریح و مورفولوژی گیاهی

دانلود کتاب " آزمایشگاه تشریح و مورفولوژی گیاهی " پیام نور در ادامه مطلب. ... برچسب
ها : دانلود جزوات و کتب پیام نور، کتابخانه الكترونیكی پیام نور، دانلود کتاب های ...

گیاهپزشکی آنلاین - فروش جزوات كارشناسي ارشد حشره شناسي

حشره شناسی: کتاب مرفولوژی و فیزیولوژی حشرات دکتر باقري زنوز - جزوه
سیستماتیک دکتر حبیب عباسی پور ... دانلود برترین کتاب های بیماری شناسی
گیاهی.

جزوه آزمایشگاه تشریح مرفولوژی گیاهی - زیست شناسی پیام نور اردبیل

از اول ترم پاییز تمامی جزوات ونمونه سوالات وبرنامه کلاسی گروه زیست شناسی در
سایت ... جزوه آزمایشگاه تشریح مرفولوژی گیاهی که به صورت پاورپوینت تهیه شده
است ...

جزوه درسي گياهشناسي عمومي (1) دكتر ناهيد حريري اگریسافت:::agrisoft

14 آگوست 2013 ... جزوه درسی گیاهشناسی عمومی (1) دکتر ناهید حریری (دانشگاه تهران پردیس
ابوریحان) ... اندام شناسی گیاهی یا مورفولوژی (plant morphology); فیزیولوژی ....
سلام من مبلغ رو با یک تراکنش موفق پرداخت کردم اما فایلی برای دانلود وجود ...

دانلود جزوه زیست شناسی سیستماتیک گیاهی یک - Plant Systematics 1

28 سپتامبر 2015 ... دانلود جزوه سیستماتیک گیاهی , جزوه زیست شناسی , کتاب سیستماتیک گیاهی ,
خلاصه ازمایشگاه زیست شناسی سیستماتیک گیاهی , Plant ...

دانلود جزوه درسی تشریح و مورفولوژی گیاهی پیام نور - جزوات پيام نور

لیست خلاصه دروس پیام نور که عبارت دانلود جزوه درسی تشریح و مورفولوژی گیاهی
پیام نور را دارند.

دانلود کتاب تشریح و مورفولوژی گیاهی فریده دخت سید مظفری :: دانلود ...

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دانلود کتاب تشریح و مورفولوژی گیاهی فریده دخت سید
مظفری» ثبت شده است - دانلود کتاب و جزوه.

منابع آزمون دکتری فیزیولوژی گیاهی براساس آخرین تغییرات | قبولی ...

11 ژوئن 2016 ... منابع آزمون دکتری فیزیولوژی گیاهی, منابع آزمون دکترا فیزیولوژی گیاهی, منابع
دکتری فیزیولوژی گیاهی, منابع دکترا فیزیولوژی گیاهی.

download.teachus.ir - دانلود خلاصه تشریح و مورفولوژی گیاهی پیام نور

کتاب سرای پیام نور خوزستان دانلود خلاصه تشریح و مورفولوژی گیاهی پیام نور . ...
گیاهی 2 پیام نور دانلود دفترچه نمونه سوالات اصول فقه 1 پیام نور دانلود جزوه روشهای ...

ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ

ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ، داروﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ... رﻧﺴﺎﻧﺲ و آﻏﺎز ﺗﺤﻮل ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ در ﻏﺮب ..
.............................. ................................ ................ 9 ... ﺑﺮاﺳﺎس ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ.

دانلود کتاب تشریح و مورفولوژی گیاهیدانلود - برنامه هک وای فای

14 فوریه 2017 ... دانلود رایگان خلاصه دروس و جزوات درس تشریح و مورفولوژی گیاهی :شامل 3 جزوه. …
خوب . خیلی خوب. عالی. 1 رای. از کتاب فوق 3 جزوه و خلاصه درس در ...

مورفولوژی حشرات - گیاهپزشکی(حشره شناسی و بیماری شناسی کشاورزی)

دانلود پاورپوینت مرفولوژی حشرات .ppt. منبعwww.insectologist.blogfa.com/. برای
دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید ... چاپ کتاب ردیابی و تشخیص پروکاریوت های
بیماری زای گیاهی (انتشارات جهاد دانشگاهی) 1394 · کلیپ چرخه زندگی پشه ها ... ترجمه
متون تخصصی گیاهپزشکی · فروش جزوات ارشد و دکتری · دانلود فیلم (علمی و آموزشی
) ...

پاور پوینت چکیده ای از درس تئوری تشریح مورفولوژی گیاهی

چکیده ای از درس تشریح مورفولوژی گیاهی در این پاور پوینت آورده شده ... شامل مباحث
ساختار تشریحی ... برچسب‌ها: تشریح گیاهی, پاور پوینت, دانلود, دانشگاه فرهنگیان,
امیر کبیر البرز. دبیر: آذردار ... کتاب و جزوه ریاضی و هندسه · استاد منوچهر قنبری.

دانلود جزوه زیست گیاهی - ایران مدرس

صفحه کنونی: دانلود جزوه دانلود جزوه کنکور دانلود جزوه زیست گیاهی ... مبحث ساختار
اولیه و ثانویه ریشه -- وظایف ریشه -- مرفولوژی ریشه -- ریشه های نابجا -- ریشه های ...

دانلود جزوه مورفولوژی - پی اچ دی تست

دانلود جزوه مورفولوژی. آناتومی دستگاه گوارش و دفع در حشرات · ماهیچه ها در حشرات ·
آناتومی سیستم عصبی حشرات · آناتومی دستگاه تناسلی در حشرات · آناتومی سیستم
...

دانلود مقاله جزوه گياهشناسي مورفولوژي گياهي.DOC فایل رایگان

6 مه 2017 ... برای دانلود مستقیم و رایگان فایل “ دانلود مقاله جزوه گياهشناسي مورفولوژي گياهي.
DOC “ روی دکمه دریافت فایل با رنگ آبی در بالای اینجا کلیک ...

مطالب ابر دانلود کتاب آزمایشگاه تشریح و مورفولوژی گیاهی

دانلود کتاب " آزمایشگاه تشریح و مورفولوژی گیاهی " پیام نور در ادامه مطلب. ... برچسب
ها : دانلود جزوات و کتب پیام نور، کتابخانه الكترونیكی پیام نور، دانلود کتاب های ...

سلام پیام نور - دانلود جزوه درس تشریح و مورفولوژی گیاهی

برای درس تشریح و مورفولوژی گیاهی تعداد 3 جزوه در سایت موجود است. دانلود جزوه 1
درس تشریح و مورفولوژی گیاهی دانلود. دانلود جزوه 2 درس تشریح و مورفولوژی گیاهی ...

دانلود کتاب تشریح و مورفولوژی گیاهی - فرد مطلب

دانلود رایگان خلاصه دروس و جزوات درس تشریح و مورفولوژی گیاهی :شامل ۳ جزوه. …
خوب . خیلی خوب. عالی. ۱ رای. از کتاب فوق ۳ جزوه و خلاصه درس در سایت وجود دارد.

آزمایشگاه تشریح مرفولوژی گیاهی

بافت شناسی در گیاهان. گزارشكار جامع آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی2. گزارشكار جامع
آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی1. دانلود جزوه آزمایشگاه تشریح ومورفولوژی.

جزوه اصلاح نباتات (ژنتیک گیاهی) « علی محمد طزری (سلولی تکوینی ...

23 آوريل 2016 ... جزوه درسی ... 3- منابع ژنتیکی گیاهی ..... مزرعه؛ صفات مورفولوژیکی ؛حاصلخیزی؛
مقاومت به تنش های زنده وغیر زنده وبرخی پارامترهای فیزیولوژیکی.

دروس تخصصی پاورپونت زیست - زیست شناسی biology

06. تشریح و مورفولوژی گیاهی. مولایی. دانلود. 07. تشریح و مورفولوژی گیاهی. اکرمی.
دانلود. 08. تکامل موجودات زنده. گلزار. دانلود. 09. رده بندی گیاهان. دکتر یوسفی.

دانلود نمونه سوالات درس تشريح و مورفولوژي گياهي با پاسخنامه رشته ...

دانلود نمونه سوالات درس تشریح و مورفولوژی گیاهی با پاسخنامه رشته زیست شناسی.
کد درس : ۱۱۱۲۰۰۸. تغییرات ... -آموزش ثبت نام در آلوخ. رویت و دریافت فایل ها تنها ...

..:: کتابخانه ی الکترونیک ::.. - کتب علمی

دانلود کتاب آشنایی با میکرو کنترولرهای AVR و نرم افزار Codevision ... دانلود
کتاب دانستنی های زیست محیطی برای زنان ... نام اثر: مورفولوژی و تشریح گیاهی ...
توضیحات : وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی / معاونت تحقیقات و فن آوری –
کمیته ...

دانلود جزوه مورفولوژي گياهي - سمینو

27 دسامبر 2016 ... دانلود خلاصه دروس تشریح و مورفولوژی گیاهی,دانلود جزوه درسی تشریح و مورفولوژی
گیاهی پیام نور,جزوه گیاهشناسی2مورفولوژی گیاهی.

دانلود کتاب تغذیه گیاهان - مزرعه نو

بدون شناخت کامل گیاه و مورفولوژی آن و همچنین رابطه آب، خاک گیاه و شناخت آب و خاک
تغذیه امکان ... صفحه نخست دانلود فایل کشاورزی تغذیه دانلود کتاب تغذیه گیاهان ...

دانلود کتاب مرفولوژی حشرات

دانلود کتاب مرفولوژی حشرات - بزرگترين وب سايت حشره شناسي کشور. ... دانلود
کتاب نماتد شناسی گیاهی (Plant Nematology) نوشته Roland N. Perry (247).

دانلود جزوه ی مورفولوژی گیاهی 1 رایگان - پرشین فایلز

جزوه ی مورفولوژی گیاهی 1. این جزوه شامل خلاصه ای از درس مورفولوژی گیاهی 1 این جزوه
شامل خلاصه ای از درس مورفولوژی گیاهی 1. جزوه. ی. مورفولوژی. گیاهی. آموزشی. دانلود ...

کشاورزی نوین - جزوه درسی گیاهشناسی (مرفولوژی ریشه ساقه برگ گل ...

کشاورزی نوین - جزوه درسی گیاهشناسی (مرفولوژی ریشه ساقه برگ گل میوه) ماندانا
نوین ... ريشه يكي از اندامهاي اصلي گياه محسوب مي شود كه عمدتاً عهده دار جذب مواد غذايي و
...

کتاب : ارگانوژنز (اندام‌زایی) و مورفوژنز (ریخت‌زایی) گیاهی - ویستا

پدیدآورندگان : نویسنده: مرتضی عطری موضوع : گیاهان - اثر مواد معدنی , گیاهان زینتی
... راهنما و بانک سوالات امتحانی تشریح و مورفولوژی گیاهی (رشته‌ی زیست‌شناسی) ...

download.teachus.ir - دانلود خلاصه تشریح و مورفولوژی گیاهی پیام نور

کتاب سرای پیام نور خوزستان دانلود خلاصه تشریح و مورفولوژی گیاهی پیام نور . ...
گیاهی 2 پیام نور دانلود دفترچه نمونه سوالات اصول فقه 1 پیام نور دانلود جزوه روشهای ...

منابع آزمون کارشناسی ارشد - مجموعه زیست شناسی گیاهی | خبرنامه ...

26 ژانويه 2015 ... 6- جزوه سیستماتیک(1و2و3) دکتر آخانی، دانشگاه تهران 7- مورفولوژی گیاهی دکتر
دینا عزیزیان 8- اکولوژی گیاهی جزوه دانشگاه الزهرا 9- ریخت زایی و ...

دانلود کتاب مرفولوژی حشرات

دانلود کتاب مرفولوژی حشرات - بزرگترين وب سايت حشره شناسي کشور. ... دانلود
کتاب نماتد شناسی گیاهی (Plant Nematology) نوشته Roland N. Perry (247).

دانلود جزوه زیست گیاهی - ایران مدرس

صفحه کنونی: دانلود جزوه دانلود جزوه کنکور دانلود جزوه زیست گیاهی ... مبحث ساختار
اولیه و ثانویه ریشه -- وظایف ریشه -- مرفولوژی ریشه -- ریشه های نابجا -- ریشه های ...

زیست شناسی همدان - دانلود کتاب زیست شناسی گیاهی ppt و pdf

نویسنده : سعید سراوکی. دانلود رایگان کتاب زیست شناسی گیاهی پیام نور :ppt و
pdf: ... نام اثر: مورفولوژی و تشریح گیاهی. نگارنده: فریده دخت سید مظفری.

مطالب ابر دانلود کتاب آزمایشگاه تشریح و مورفولوژی گیاهی

دانلود کتاب " آزمایشگاه تشریح و مورفولوژی گیاهی " پیام نور در ادامه مطلب. ... برچسب
ها : دانلود جزوات و کتب پیام نور، کتابخانه الكترونیكی پیام نور، دانلود کتاب های ...

دانلود دانلود جزوه مورفولوژي گياهي رایگان - پرشین فایلز

14 ژانويه 2017 ... دانلود جزوه مورفولوژي گياهي فیلم از یوتیوب آهنگ جدید ایرانی فروشنده بادیگارد
بازار زیرنویس فارسی تلگرام معادلات دیفرانسیل مقاومت مصالح ...

معرفي كتاب هاي گياه پزشكي - هسته علمي گياه پزشكي دانشگاه ...

برای دانلود کتاب بر روی ادامه مطلب کلیک کنید ... حشره شناسی: کتاب مرفولوژی و
فیزیولوژی حشرات دکتر شجاعی - جزوه سیستماتیک دکتر حبیب عباسی پور ...

دانلود کتاب - تشریح و مورفولوژی گیاهی

دانلود رایگان کتاب با لینک مستقیم. کتاب، مقاله و مطلب خود را در 30000 عنوان
کتاب، ... تشریح و مورفولوژی گیاهی (0). ورود کاربران. نام کاربری. رمز عبور. من را به
...

دانلود کتاب تشریح و مورفولوژی گیاهی

دانلود کتاب تشریح و مورفولوژی اهی-دانلود مجله زیست شناسی.

تشریح و رده بندی گیاهی | دانلود جزوات ، نمونه سوالات ، آموزش های ...

بایگانی برچسب: تشریح و رده بندی گیاهی. دانلود نمونه سوال درس تشریح و
مورفولوژی گیاهی تابستان ۹۴-۹۵. کد درس: 1411237 نام درس: تشریح و رده بندی
گیاهی

ﮔﺮوه ﻣﺆﻟﻔﺎن : ﺗﺄﻟﻴﻒ دﻛﺘﺮ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺑﺨﺸﻲ ﺧﺎﻧﻴﻜﻲ : و وﻳﺮاﻳ

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﻲ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و. روﻳﺸﻲ اﻳﺮان ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﮔﻮﻧﻪ. ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ. وﻳﮋه ﺑﻪ. درﺧﺘ. ﻲ و درﺧﺘﭽﻪ ... ﻋﻠﻢ
ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻠﻤﻲ اﻧﻮاع و ﺗﻨﻮع ﻳﺎ ﺗﻔﺎوت ﮔﻴﺎﻫﺎن و ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن. ﻫﺎ آن ... از ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ.

خلاصه درس مورفولوژی و تشریح گیاهای – bioj.ir

19 جولای 2016 ... جزوه آموزشی درس مورفولوژی و تشریح گیاهی شامل ۳۸۰ اسلاید در دو ... ها در مورد چگونگی
رشد گیاهان میتوانند نسبت به دانلود جزوه حاضر اقدام فرمایند.

دانلود رایگان پاورپوینت گیاه شناسی 1 پیام نور | کالج پروژه | دانلود ...

دانلود رایگان پاورپوینت گیاه شناسی 1 پیام نور. فهرست: فصل اول. سلول و بافتهای
گیاهی فصل دوم. مورفولوژی اندامهای گیاهی فصل سوم. ساقه (Stem) فصل چهارم.

جزوه اصلاح نباتات (ژنتیک گیاهی) « علی محمد طزری (سلولی تکوینی ...

23 آوريل 2016 ... جزوه درسی ... 3- منابع ژنتیکی گیاهی ..... مزرعه؛ صفات مورفولوژیکی ؛حاصلخیزی؛
مقاومت به تنش های زنده وغیر زنده وبرخی پارامترهای فیزیولوژیکی.

جزوه گياهشناسي(2)مورفولوژي گياهي 18 ص - مهندس سلام

15 مارس 2017 ... دانلود فایل ارزشمند و کم یاب (جزوه گياهشناسي(2)مورفولوژي گياهي 18 ص) از مهندس
سلام.

دانلود دانلود کتاب تشریح و مورفولوژی گیاهی پیام نور (موضوع کتاب ...

28 سپتامبر 2016 ... دانلود کتاب تشریح و مورفولوژی گیاهی پیام نور رشته : زیست شناسی مولف : فریده
دخت سید مظفری قیمت کتاب : 3700 تومن قیمت با تخفیف : 2700 ...

تحقیق درمورد جزوه گياهشناسي مورفولوژي گياهي.DOC - پی سی دانلود

21 مه 2017 ... کلمات کلیدی : دانلود جزوه گیاهشناسی مورفولوژی گیاهی,DOC,تحقیق جزوه
گیاهشناسی مورفولوژی گیاهی,DOC,مقاله جزوه گیاهشناسی مورفولوژی گیاهی ...

دانلود تحقیق درباره جزوه گياهشناسي مورفولوژي گياهي.DOC

20 آوريل 2017 ... دسته بندی : صنایع غذایی _ کشاورزی و زراعت فرمت فایل : Doc ( قابلیت ویرایش و
آماده چاپ ) Word قسمتی از محتوی متن … تعداد صفحات : ۱۸ صفحه ...

برچسب دانلود جزوه مورفولوژی گیاهی - پی آرتیکل - خانه

22 جولای 2016 ... مورفولوژی اندام های گیاهی Plant morphology. مطالعه شکل و ساختار یک موجود زنده یا
قسمت های مختلف آن با تأکیدی ویژه بر اشکال خارجی آن را ...

تشريح و مورفولوژي گياهي | اخبار پیام نور | خبرگزاری پیام نور ...

تشريح و مورفولوژي گياهي. ... دانلود. جزوه های درسی پیام نور · نمونه سوالات امتحانی
پیام نور · مقالات و پایان نامه ها ... دانلود نمونه سوالات نیمسال دوم 93-92 پیام نور با
پاسخنامه تستی و تشریحی ... دانلود نمونه سوالات آزمونهای مختلف فراگیر پیام نور.

دانلود رایگان پاورپوینت گیاه شناسی 1 پیام نور | کالج پروژه | دانلود ...

دانلود رایگان پاورپوینت گیاه شناسی 1 پیام نور. فهرست: فصل اول. سلول و بافتهای
گیاهی فصل دوم. مورفولوژی اندامهای گیاهی فصل سوم. ساقه (Stem) فصل چهارم.

دانلود پاورپوینت مورفولوژی و تشریح گیاهی - فایل یابی

2 روز پیش ... فایل با عنوان دانلود پاورپوینت مورفولوژی و تشریح گیاهی که جزو فایلهای با ارزش
فارسی می باشد به صورت کاملا رایگان از سطح اینترنت جمع آوری ...

آزمایشگاه تشریح مرفولوژی گیاهی

بافت شناسی در گیاهان. گزارشكار جامع آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی2. گزارشكار جامع
آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی1. دانلود جزوه آزمایشگاه تشریح ومورفولوژی.

دانلود جزوه گياهشناسي مورفولوژي گياهي 18 ص.DOC

29 مه 2017 ... برچسب ها: دانلود جزوه گیاهشناسی مورفولوژی گیاهی ۱۸ ص,DOC,تحقیق جزوه
گیاهشناسی مورفولوژی گیاهی ۱۸ ص,DOC,مقاله جزوه گیاهشناسی ...

دانلود کتاب تشریح و مورفولوژی گیاهی پیام نور – دانلود کتاب های کمک ...

برچسب: جزوه مورفولوژی گیاهی, دانلود جزوه تشریح و مورفولوژی گیاهی, دانلود کتاب
تشریح و مورفولوژی گیاهی pdf, دانلود کتاب تشریح و مورفولوژی گیاهی فریده دخت ...

خرداد ۱۳۹۴ - حشرات از منظر گیاهپزشکی

جزوه مرفولوژی و فیزیولوژی حشرات دکتر وحید حسینی نوه دانشگاه تهران (تایپی
100 صفحه) کتاب جامع هزارنکته از آفات گیاهی تالیف دکتر درویش زاده (تایپی 185
صفحه) ... 15 صفحه اول همه جزوات را می توانید از لینک زیر دانلود کنید .

ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ

ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ، داروﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ... رﻧﺴﺎﻧﺲ و آﻏﺎز ﺗﺤﻮل ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ در ﻏﺮب ..
.............................. ................................ ................ 9 ... ﺑﺮاﺳﺎس ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ.

ﮔﺮوه ﻣﺆﻟﻔﺎن : ﺗﺄﻟﻴﻒ دﻛﺘﺮ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺑﺨﺸﻲ ﺧﺎﻧﻴﻜﻲ : و وﻳﺮاﻳ

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﻲ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و. روﻳﺸﻲ اﻳﺮان ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﮔﻮﻧﻪ. ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ. وﻳﮋه ﺑﻪ. درﺧﺘ. ﻲ و درﺧﺘﭽﻪ ... ﻋﻠﻢ
ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻠﻤﻲ اﻧﻮاع و ﺗﻨﻮع ﻳﺎ ﺗﻔﺎوت ﮔﻴﺎﻫﺎن و ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن. ﻫﺎ آن ... از ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ.

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته زیست شناسی به همراه پاسخنامه نیمسال ...

13 ژوئن 2014 ... دانلود رایگان نمونه سوالات رشته زیست شناسی به همراه پاسخنامه نیمسال اول 93-92
پیام نور. پایگاه خبری ... نام درس, دانلود سوال, دانلود پاسخنامه. زیست شناسی ...
تشریح و مورفولوژی گیاهی .... آموزش تصویری دریافت کارت ورود به جلسه.

جدیدترین طرح توجیهی تولید كوره ذوب القايی و قوس الكتريكی

پاورپوینت با موضوع مهدويت

جدیدترین طرح توجیهی تولید كوره ذوب القايی و قوس الكتريكی

شمارش اشیا در تصویر پروژه پردازش تصویراقدام پژوهی چگونه حس مسئولیت پذیری و نقش موثر اولیاء را در جلسات انجمن اولیاء و مربیان آموزشگاه پر رنگ نمایم؟

دانلود مقاله کامل درباره انرژي از خورشيدپاورپوینت درس 12 عربی هفتم

بهترین اپلیکیشن لاغري همراه با رژیم غذايي مناسب اندام شما (رژیم لاغري اختصاصي)