دانلود فایل


دانلود تحقیق کامل درمورد لیبرالیسم - دانلود فایلدانلود فایل لیبرالیسم از تفکرات و فحله های فکری جدیدی است که در اروپای معاضر هم به عنوان یک نظریه و آموزه و هم به عنوان یک برنامه عمل به وجود آمده

دانلود فایل دانلود تحقیق کامل درمورد لیبرالیسم لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب*
فرمت فايل:Word (قابل ويرايش و آماده پرينت)
تعداد صفحه: 25


لیبرالیسم
مقدمه:
پس از تحولاتي كه در نتيجة پيدايش رنسانس در اروپا رخ داد، يكي از پرنمودترين نحله هاي فكري كه تمام ساختارهاي اجتماعي، فرهنگي، اخلاقي و سياسي را در بر گرفته و زندگي آدمي را در مسير سلسله اي از تغييرات قرارداد ليبراليسم بود كه مثابه يك ايدئولوژي در سراسر جهان غرب به جاي اديان الهي مطرح شد.
به دليل اينكه اين جريان فكري، اجتماعي و سياسي در عصرهاي اخير، از جاذبه هايي هم برخوردار شده و در كشورهاي شرقي و مقر اديان ابراهيمي و پايگاه هاي اسلامي هم مورد توجه خيل روشنفكران قرار گرفته نسبت به آن تبليغات فراواني صورت گرفته و نيز به دليل سنت شكني ها و دين ستيزهايي كه داشته و مدتها است كه پس از رنسانس داعيه اداره جهان و رهبري فكري بشر را داشته شايسته بررسي ئ تاميل بيشتر است و اين بررسي از آنجا بيشتر اهميت مي يابد كه به دليل توجه و توسعه و به ميدان آمدن فناوري نوين و رسانه هاي پيشرفته ارتباطات جمعي و سطح پوشش هايي كه ليبراليسم مدعي آن مي باشند ليبراليسم نه تنها در حوزه انديشه بلكه مي خواهد دنياي بودن و عمل كردن را به سامان برساند و بسان اقلانيتي ظهور و نمود يابد. از سوي ديگر دين به عنوان يك واقعيت انكارناپذيري وجود دارد كه در نوع تفكر، زيست و حيات سياسي ملت – دولتها مي تواند نقش بازي كند و عده اي از منورالفكرهاي وطني در كشورهاي اسلامي علي رغم تكوين روحيه و شخصيت ايشان در نظام هاي غربي و ماهيت ليبراليستي اما تعلقاتي به حوزة به عومل و دلايل متعددي دارند كه هموراه مي كوشند تا با خرج كردن از دين به كيسة ليبراليسم و به نفع جريان غالب نوعي العاب ديني به عملكرد خود بدهند و عملاً آنچه بكنند كه نظام جهاني از ايشان توقع دارند.
اين مهم در مقولة نسبت دين و ليبراليسم، مي گنجد و اينكه آيا ساسااً دين نسبت و ارتباطي با ليبراليسم دارد يا نه بحث ها در ادامه در اين خصوص مي باشد و مي كوشيم تا با بررسي اجمالي ماهيت ليبراليسم و دين به بررسي نسبت، ارتباط و سازگاري يا عدم موارد فوق بپردازيم. (به عون اله متعالي)
تحليل مساله نسبت دين و ليبراليسم
پرسش از نسبت دين و ليبراليسم يك پرسش مركب مي باشد كه در حقيقت سوالات و پرسشهاي بسياري را در درون خود دارد كه پش از تحليل مفاهمي مندرج در مساله مذكور وضوح مي يابند. اولين ابهام در مفهوم واژه نسبت است. گاهي به جاي واژه سبت در مساله مورد نظر ما واژه رابطه به كار مي ورد.
رابطه منطقي – توليدي، رابطه روش نشاختي، رابطه معرفت شناختي، راذبطه تولديدي – مصرفي، رابطه مبتني بر اصل رفع تعارض و رابطه ديالوگي
همچنين از مفهوم نسبت نيز مي توان استفاده هاي زيادي كرد كه برخي از آنها عبارتند از:
الف – مقايسه ذوشي: به عنوان دو مفهوم كلي از حيث مصاديق يا دو مجموعه از حيث اعضاء
ب – مقايسه دو قضيه
در مساله نسبت دين و ليبراليسم، آنچه بيشتر از مفهوم نسبت همراه شده است مربوط به مفهوم سازگاري است.
- ليبراليسم در مقام تعريف
ليبراليسم از تفكرات و فحله هاي فكري جديدي است كه در اروپاي معاضر هم به عنوان يك نظريه و آموزه و هم به عنوان يك برنامه عمل به وجود آمده و به خود سامان بخشيده است و يك جريان غالب در غرب است كه امواج آن به گوشه و كنار جهان هم رسيده است.
مهم ترين چيزي كه در مرحله نخست بايد آن را مورد دقت و ارزيابي قرار داد، تعريفي منطبق بر واقعيت ليبراليسم است. تا در پرتو آن چيستي ليبراليسم كاملاً روشن و نمودار گردد.
كلمة ليبراليسن از واژة Liberty گرفته شده كه به مفهوم آزادي است و كلمه Liberall به معناي فرد آزادي خواه است. اين كلمه هم اكنون به عنوان جرياني آزادي خواهانه كه داراي بنيادهاي معرفتي، نظري و تئوريك خاص است، در غرب شناخته مي شود. اين كلمه به معناي نوعي خاص از آزادي خواهي است نه به معناي هر نوع آزادي خواهي، زيرا اگر چنين باشد بايد مخالفان ليبراليسم را مخالفان آزادي خواهي بدانميم و حال آنكه همه مخالفان ليبراليسم، مخالفان آزادي نيستند. پس ليبراليسم به مفهوم نوعي خاص از آزادي خواهي است كه جوهر ليبراليسم با همان مفهوم خاص انطباق دارد نه با مفهومي ديگر. لذا در يك تعريف كلي تر مي توان گفت ليبراليسم طرز تفكر معرفتي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي است كه به نوع خاصي از آزادي فرد منجر مي شود و در تمام ظهوذ و عينيت اجتماعي همچون يك ايدئولوژي عمل مي نميايد. اين طرز تفكر از محصولات عضر روشنگري و متعاقب آن در حد تعاقب پيدايش رنشانس شكل گرفته و به وجود آمده است.
- مباني جوهري ليبراليسم
ما نمي توانيم بدون اينكه به مباني ظهور ليبراليسم پي ببريم، مفهوم سازي دقيقي از آن ارايه نماييم. بدين سبب لازم است ابتدا مباني اصلي پيدايش ليبراليسم را درك نماييم تا تعريف و مفهوم اصلي آن دريافت شود.
ليبراليسم در تقابل با نظام و تفكر توتاليتر كه با لعابي صوري از مسيحيت در اروپا حاكميت يافته بود، به وجود آمد، حاكميتي هزار ساله كه در اواخر آن، مخالفت هاي شديدي با عقلانيت، علم و آزادي صورت گرفت. در تفكر مسيحي، علم، نوآوري و پرسش گري كه منجر به ايجاد سوال در برابر حاكميت مسيحي مي شود، ممنوع شناخته شده بود. اين وضعيت، تاريخ طولاني را در اروپا به خودش اختصاص داد.
نهضت پروتستان كه افراد ي همچون كالون و لوتر آن را در اروپا عرضه كردند. عصر روشنگري را رقم مي زند و لذا گفتمان پرسش گري در عصر روشنگري همچون رويكريدي عالب مطرح مي شود.
عضر روشنگري بر هم زننده مناسبت هاي پيشين است، زيرا نقطه ثقل تلاش هاي پيش گامان عصر روشنگري در برابر دگماتيزم مذهبي حاك بر ساختار حكومت هاي مسيحي، بر عنصر آزادي بوده است. پافشاري پيش گامان عصر روشنگري بر سلسله اي از عناصر پايه و بنيادي سب مي شود در فاصله اي كوتاهد ليبراليسم به عرصه حيات فكري سياسي و اجتماعي غربيان وارد شود. از اين جهت لازم مي نمايد كه به مباني جوهري ليبراليسم اشاره كنيم تا چيستي و ماهيت آن، به طور عيني و ملموس، مشخص گردد.
ليبراليسم را مي توان ترجمان اصالت فرد دانست. ليرباليسم ارزش مطلق هستي فرد را با هيچ مانع و رادعي مطرح مي كند.
در شيوه هاي رنگارنگ ليبراليسم، اصلي روشن و استوار تر از اصلي كه انسان را به غايت برين مي رساند، نمي توان يافت، همه نام آوران فلسفه از متالهان گرفته تا سياسي نگاران آغاز سده ي ما، در اين بركشيدن فرد همبازند. و در واقع لحظه هاي مهم تاريخ، مانند اصلاح ديني، انقلاب هاي انگلستان، آمريكا و فرانسه در رابطه با اين اصل، معنا مي دهند و بالاخره، فرد، چون غايت اصلي نگريسته شد [1]
در حقيقت ليبراليسم، اهميت نقش هاي متقابل را رد نمي كند و مكانيسم هاي اجتماعي و تاثير گروه بر رفتارهاي فردي را ناديده نمي انگارد. آنچه ليبراليسم مردود مي شمارد، اين است كه براي كنش اين نيروها هدفي بيرون از فرد درنظر گرفته مي شود. از اين ديدگاه، همه چيز گرداگرد فرد مي گردد و جامعه به معناي كامل واژه، هماتنا محيطي است براي حفظ و نگهداري زندگي فرد و ايجاد امكان لازم براي شكوفايي اش [2]
عقل و خرد را به دو نوع كلي و جزئي تقسيم نموده اند و اين تقسيم، مورد پذيرش اكثر فيلسوفان غرب هم قرار گرفته است. عقل كلي نگاهي سيستمي و كل نگرانه به مجموعه نظام هستي مجموعه تعالي خواهي هاي روحي مي كند، وظايف و رسالت هاي ماورايي و پيام هاي قدسي را مي شنود و سر در آستانه آفريننده و امر متعالي مي سايد اما عقل جزئي عقل سود محور و لذت گراست، عقلي كه به امور جزئي عالن نظر مي كند و حسابگري ها و سنجش هايش با محور قرار دادن سود و لذت است. عقلي كه به امور جزئي عالم نظر مي كند و حسابگري ها و سنجش هايش با محور قرار دادن سود و لذت است و به اين خاطر هم امور ماورايي را نمي پذيرد و قادر به شناخت خوبي هاي مطلق و امور ماورايي نمي باشد، زيرا دايره قضاوت هايش، امور محسوس طبيعي و تجربي است.
روح عقلانيت ليبرالي را بايد مواجهه با مذهب ناميد و چنانكه بدان اشاره نموديم، ليبراليسم در پي دست يابي به شويه هاي حاكميتي است كه بر قانون بشري ابتناد داشته باشد و لذا به نقادي عليه مذهب و امور قدسي مبادرت مي نمايد، چنانكه در آغاز نشو و نماي ليبراليسم افرادي همچون مارتين لوتر و كالون دست به يك جنبش مذهبي زدند كه با معرفي سازي شريعت مقارنه داشته باشد.
باري اين مهم بدين گونه به انجام رسيد كه نويسندگان سده هجدهم با ياري خردباوري، الهيات و اخلاق مذهبي را به شيوه اي بي سابقه، با باد انتقاد بي رحمانه اي گرفتند [3]
نگرش به عقلانيت و خرد جزئي رويكرد مي شد كه ليبرال ها آن را آموره جوهري ديگر ليبراليسم مي انگاشتند و در اصل، چره واقعي ليبراليسم را بايد در خردباوري محض و افراطي آن بسان يك نحله و همچون قطبي مركزي تلقي نمودند.
گرايش به عقلانيت جزئي و حل همه امور بشري به وسيله آن، چره واقعي ليبراليسم را آشكار نمود و ليبراليسم بدين سان خود را از قيموميت باورهاي ديني رها ساخت.
ژرژ بوردو چنين مي نگارد كه:
چنين نگرشي (به عق) سه پيامد مهم داشت، نخستين پيامد عبارت بود از رهايي فرد از دل مشغولي هايي كه ايمان ديني مي توانست در مورد رفتار اجتماعي، در وي بيدار كند چون قلمرو خدا فراسوي اين جهاني است... دومين پيامد، ناشي از به كنار نهادن دريافتهاي انجيلي از سازماندهي زندگي مادي، همانا واگذاري نقش فرودست به دين در زندگي اجتماعي بود، در حقيقت به دين در زندگي اجتماعي بود، در حقيقت به دين، تنها نقش تسلي بخش واگذار شد... سرانجام تلقي دين، به مانند امرثي منحصراً خصوصي، پيامد بسيار مهمي در صحنه هاي سياسي داشت... و آن ايمان بي عمل بود كه تنها جنبة ذهني مي يافت و محدود ساختن خميرمايه انقلابي انجيل به پهنه وجدان فردي بود... [4]
در تفكر ليربالي، هيچ موضوعي كه با عقل قدسي انظباق يابد وجود ندارد و هرچه هست بايد به داوري و آزمون خرد جزئي وانهاده شود. اين عقل چنان ره پوييده و از چنان منزلتي برخوردار گشتهخ كه انسان فقط به وسيله اين عقل بايد راه خود را پيدا كند و البته افت و خيزهاي خرد جزئي، امري است كه در سرشت انسان نهاده شده و از آن مفري نيست.
در انديشه ليبرال، انسان بايد به ياري عقل خود، راه خود را پيدا كند در عين حال معتقد است انسان جايزالخطاست و خطا پذير بودن انسان را يك امر طبيعي داخل در ماهيت او مي داند و از اين مطلب، چنين نتيجه مي گيرد كه راه دست يابي انسان به حقيقت، تضارب آراء انساني است و هيچ كس نمي تواند به طور انحصاري ادعا كند كه حق با اوست [5]
- افول فضيلت ها در سنت ليبرالي
اگرچه ليبراليسم در پروسه عمل به بك هرج و مرج اخلاقي و بي بندوباري حاد اجتماعي منجر شده و گرچه منتقدان بسيار فراواني در غرب، ليبراليسم را مورد همجمه خود قرار داده اند و با توجه به نابساماني شديد اخلاقي، آن را مورد تعرض و انتقاد شديد قرار داده اند چنانكه نقل كرده اند در تمام تلاش هاي تاريخي بشر مرهون اين نكته گشته است كه فضايلي بدست آيد و جامعه بشري به سوي درك فضيلت ها به پيش رود، اما همة اين ها در قربانگاه ليبراليسم، با تيغي دودم قرباني شده اند.
- چالش هاي جدي در فرهنگ ليبرالي
چالش هاي جدي فراروي سنت ليبرالي قرار گرفته كه همين چالش ها هم محور نقادي هاي جديدي .اقع گرديده كه از سنت ليبرالي صورت مي پذير. در اينجا به برخي از اين چالش ها كه ناشن دهنده ناكامي ليبراليسم در مقام تحقيق و عمل مي باشد اشاره نمي كند و نشان مي دهيم كه سنت ليبرالي ديگر جانمايه اي براي دوام و بقا و ثبات ندارد.
مساله فقدان كارآيي ليبراليسم در شرايط حاضر، يكي از جستارهاي كليدي و بنيادي در ناحيه شناخت كنوني ليبراليسم است. ليبراليسم علي رغم ادعاهاي فراواني كه در خصوص ايجاد توازن اقتصادي در جامعه نموده، نتوانست در هيچ يك از كشورهاي غربي و اروپايي به بازنشستن توازن اقتصادي را نشان دهد، بلكه بر مشكلات طبقه هاي نشل هاي اروپايي به شكل لفزون تري از پيش منجر گرديد و حتي سياست ها و مناسبات دولت هاي ليبرالي به گونه اي درآمد كه چون مساله سود و لذت فرد مطرح بود، در راه خواسته هاي خويش و افراد طبقه حاكم، تلاش اقتصادي را معمول ساخت.
اين مساله طبقه بورژوا را هم به طمع هاي سيري ناپذيري واداشت و هر دو (بورژوا و طبقه حاكم) اشتهاي افراطي درخواست هاي اقتصادي نشان دادند.
بدين سان طبقه بورژوا كه بر پايه آموزه ي ناب ليبرالي، نمي بايست چيزي از حكومت كنندگان بطلب به اين خو گرفت كه سياست را كمك بسيار شامل براي خويش بينگارد، بهانه هايي مانند پيوندهاي خانوادگي يا رابطه يا شو.راهاي اداري، مناسبات نوش خوارانه، تماس هاي اتفاق يا درخواست شده و غيره براي ايجاد پيوند دوسويه ميان محافل حاكم و دولت نبود.[6]
درست از اين هنگام عنوان دولت ليبرالي معنايي خلاف معناي نخستين خود يافت. حكومت ليبرالي بدين سان به حكوكتي تبديل شد كه به ياري آزادي به دفاع از موقعيت هاي اقتصادي به دست آمده پرداخت، نه حكومتي كه قلمرو آزادي را بگستراند و بر شمار بهره مندان از آزادي بيفزايد [7]
آربلاستر بر اين نكته پاي مي فشارد كه اقتصاد ليبرالي چهره خبيثي را از شهرهاي اروپايي به نمايش گذارد، او در كتاب ليبراليسم غرب، ظهور و سقوط چنين مي نگارد، منچستر بيش از تمام شهرها به نماد سرمايه داري صنعتي با تمام عظمت و خباثت آن تبديل شد. منچستر بين سالهاي 1815 و 1850 روح مجسم نوگرايي و شگفت انگيزترين شهر دوران جديد بود، شهري كه به گفته يكي از شخصيت هاي كتاب كانيگزباي ديزرائيلي، مردم براي بدست آورن سيماي آينده از آن ديدن مي كردند اما ديداركنندگان همان قدري كه از نيروي تولديدي آن به شگفت مي آمدند، از كثافت آن و رابطه بين اين دو مقوله نيز حيرت زده مي شدند.[8] همچنان آربلاستر از قول دوتوكويل، چنين مي نگارد:
از اين آبگذر كثيف است كه بزرگترين جريان تلاشي بشر جاري مي شود تا سراسر جهان را بارور سازد، در اين فاضلاب كثيف، طلاي ناب جريان دارد [9]
از مهمترين نمادها و نشانه هاي شكست و ناكامي ليبراليسم در قرن هاي اخير و به ويژه قرن معاصر بحران ارزش هاي معنايي و غيبت شديد معنا از صحنه زندگي انسان است كه در پي كاسته شدن قدسيت ها و عبور مفاهميم ارزشي از ميدان هاي اشراقي به ميدان هاي ناسوتي و دينامدار بوجود آمده كه خودش ريشه و مبناي پيدايش بسياري از بحران هاي ديگر جهان محسوب مي شود، تظاهر حروشن و عيني اين بحران را هم اكنون در قالب هاي گوناگوني همچون عرفي سازي شرايع آسماني، غلبه انديشه هاي راسيوناليستي و تخليه ايدئولوژيكي جوامع، صنعتي شدن، مدرنيزاسيون، رواج انديشه هاي حس گرايي و تجربه مدار و ... مشاهده مي كنيم.

منابع:
این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

لیبرالیسم


نسبت دین و لیبرالیسم


دانلود تحقیق درمورد لیبرالیسم


مقاله درباره لیبرالیسممقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


کتاب آنارشیسم وارد کامل - آنارشیسم

17 سپتامبر 2016 ... کتاب آنارشیسم وارد کامل .... در سیر اندیشه‌های سیاسی، آنارشیسم را می‌شود خواست
نهایی هر دو مکتب لیبرالیسم و سوسیالیسم دید، وجریان های متفاوت در اندیشه‌ی
آنارشیسم را به تأکید بیشتر ... این در مورد مشرب های آنارشیستی گوناگونی که به
تازگی ظهورکرده اند، مانند آنارکوفمینیسم و آنارشیسم سبز، نیز صدق می‌کند.

1392 - کامل ترین مقاله درباره ی انقلاب اسلامی

1392 - کامل ترین مقاله درباره ی انقلاب اسلامی - ... اگر با كشته شدن من انقلاب به
نتيجه كامل خود برسد، چرا به چنين امري راضي نباشم؟ .... تضاد با ليبراليسم. ويژگي
هايي كه ذكر شدند و صدها ويژگي ديگر، كه از مختصات مكتب عاشورا يا مشتركات آن با
انقلاب اسلامي هستند، همه در يك چالش جدّي با مكتب جهان شمول امروزين يعني «
ليبراليسم» ...

فهرست برخی کتاب ها در بارهً تاریخچهً لیبرالیسم در ایران - ایران لیبرال

فهرست برخی کتاب ها در بارهً تاریخچهً لیبرالیسم در ایران این فهرست بنا بدرخواست
برخی از خوانندگان « ایران لیبرا ل» فراهم شده است و بتدریج کامل خواهد شد: مصدق در
محکمه ی نظامی (دو جلد) انتشارات دوستان – چاپ گلشن – تهران 1378 مصدق در دادگاه
تجدید نظر (1جلد) شرکت سهامی انتشار- تهران- 1365 جلیل بزرگمهر کتابهایی که
توسط ...

جواب های فعاالیت های کتاب علوم اجتماعی پیش دانشگاهی چاپ 91

گفتگو کنید(ص14): دربارة نمونه هاي تاريخي فرهنگ هايي كه عقايد و ارزش هاي آنها با
هنجارها و رفتارهايشان ناسازگار باشد، گفت و گو كنيد. 1- فرهنگ کلیسایی قرون
وسطی 2- فرهنگ حاکم بر زندگی بعضی از مسلمان 3- فرهنگ حاکم بر خلافت بنی امیه ،
امویان، عباسیان 4-برخورد دوگانه غرب با ازادی های فرهنگی. • تحقیق کنید:ص15 ؛
درباره ...

دانلود برنامه مکاتب و ایدئولوژی های سیاسی از بازار اندرویدی مایکت

18 آوريل 2016 ... در این نرم افزار با استفاده از منابع معتبر اینترنتی و کتابی اکثر مکاتب و
ایدئولوژی های سیاسی با توضیح کامل و تاریخ شکل گیری آن ها قرار گرفته است،
این نرم افزار با محیط گرافیکی جذاب می تواند مورد استفاده دانشجویان و علاقمندان
قرار بگیرد. از جمله این مکاتب و ایدئولوژی ها می توان به لیبرالیسم، ...

جواب های فعاالیت های کتاب علوم اجتماعی پیش دانشگاهی چاپ 91

گفتگو کنید(ص14): دربارة نمونه هاي تاريخي فرهنگ هايي كه عقايد و ارزش هاي آنها با
هنجارها و رفتارهايشان ناسازگار باشد، گفت و گو كنيد. 1- فرهنگ کلیسایی قرون
وسطی 2- فرهنگ حاکم بر زندگی بعضی از مسلمان 3- فرهنگ حاکم بر خلافت بنی امیه ،
امویان، عباسیان 4-برخورد دوگانه غرب با ازادی های فرهنگی. • تحقیق کنید:ص15 ؛
درباره ...

دانلود کتاب ثروت ملل - کتابناک

13 آگوست 2010 ... آیا میخواهید بهترین کتاب اقتصادی را مطالعه کنید؟ ... طبق نظر سنجی فایننشال
تایمز کتاب ثروت ملل بعد از 2 قرن همچنان بهترین کتاب اقتصادی شناخته میشود. .....
غیر از مکتب کلاسیک آدام اسمیت بسیاری از مکاتب اقتصادی بعد از او آمدند که خیلی
هاشون بهتر و کامل تر بودت و مشکلات اقتصاد آزاد او را نداشتند.

انسان و آزادی در نگرش قرآنی

این ها برخی از آن پرسش هایی است که در مورد انسان مطرح است. این پژوهش در پی دست
یابی به پاسخ یکی از این پرسش ها در رابطه با انسان و آزادی او، با رهیافت قرآنی است
. واژگان کلیدی: آزادی، انسان، دین، قرآن. مقدمه. در تعالیم ادیان آسمانی، به ویژه اسلام،
پس از مسأله ی خدا، انسان، محوری ترین مسأله به شمار آمده و آفرینش جهان ،فرستادن
پیامبران ...

بهترین کتاب های حوزه لیبرالیسم و سکولاریسم - برترین ها

30 نوامبر 2015 ... درباره سکولاریسم و لیبرالیسم آثار زیادی در حوزه روشنفکری و دانشگاهی مغرب زمین
تالیف شده است. معدودی از این آثار به زبان فارسی نیز برگردانده شده است. برخی از
ایرانیان نیز به تالیف درباره لائیسیته و سکولاریسم خطر کرده اند. اما واقعیت این
است که هنوز مخاطب فارسی با گزینه های فراوانی برای آشنایی با ...

دانلود تحقیق کامل درمورد لیبرالیسم

دانلود تحقیق کامل درمورد لیبرالیسم. لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب* فرمت
فايل:Word (قابل ويرايش و آماده پرينت) تعداد صفحه: 25. لیبرالیسم. مقدمه: پس از
تحولاتي كه در نتيجة پيدايش رنسانس در اروپا رخ داد، يكي از پرنمودترين نحله هاي
فكري كه تمام ساختارهاي اجتماعي، فرهنگي، اخلاقي و سياسي را در بر گرفته و زندگي
آدمي را در ...

تحقیق زندگی و آثار آنتونی گیدنز - یک دو سه پروژه

مقدمه; روش تحقیق; زندگینامه; آثار; تولد نظریه گیدنز و تجربیات شخصی و حرفه ای
وی; جامعه از دیدگاه گیدنز; 6چرخ های مدرنیته در مسیر جهانی; 6 مدرنیته و پیامدهای آن در
اندیشه گیدنز; 6پیامدهای مدرنیته; دین و مدرنیته از نظر گیدنز; تعریف و تبیین
گیدنز از دین; نظریه ساختاربندی گیدنز; آنتونی گیدنز و فرهنگ; منقدهای گیدنز;
نتیجه ...

انجمن راسخون - مقاله ای کامل در مورد مکتب کلاسیک نظام اقتصادی

25 ژانويه 2014 ... انجمن راسخون ، مقاله ای کامل در مورد مکتب کلاسیک نظام اقتصادی. ... مکتب کلاسیک (
نظریه لیبرالیسم اقتصادی)، بر اساس فلسفه اصالت فرد در امور اقتصادی، در سال
۱۷۷۶ در انگلستان بنیان نهاده شد. آدام اسمیت(۱۷۹۰-۱۷۲۳) دانشمند اسکاتلندی‌الاصل
انگلیسی در این سال کتاب معروف خود را تحت عنوان “پژوهشی درباره ...

کتاب آنارشیسم وارد کامل - آنارشیسم

17 سپتامبر 2016 ... کتاب آنارشیسم وارد کامل .... در سیر اندیشه‌های سیاسی، آنارشیسم را می‌شود خواست
نهایی هر دو مکتب لیبرالیسم و سوسیالیسم دید، وجریان های متفاوت در اندیشه‌ی
آنارشیسم را به تأکید بیشتر ... این در مورد مشرب های آنارشیستی گوناگونی که به
تازگی ظهورکرده اند، مانند آنارکوفمینیسم و آنارشیسم سبز، نیز صدق می‌کند.

لیبرالیسم‌ سیاسی‌ جان‌ رالز :: عزت اله فولادوند | Nasour نصور

5 ژانويه 2008 ... هدف‌ فلسفه‌ سیاسی‌ لیبرال‌ تحقیق‌ در بنیادها و اصولی‌ است‌ که‌ معمولا به‌ لیبرالیسم‌
سیاسی‌ نسبت‌ داده‌ می‌شود یعنی‌ آزادی‌،تساهل‌،حقوق‌ فردی‌، دموکراسی‌ و حکومت‌ ... در مورد
اندیشه‌ رالز خواهیم‌ دید که‌ این‌ هردو جنبه‌ موردنظر است‌ و او می‌خواهد بین‌ این‌ دو،
گونه‌ای‌توازن‌ و تعادل‌ برقرار کند،برای‌ این‌ که‌ توجه‌ بفرمایید که‌ برچسب‌های‌ ...

دانلود کتاب‌های علوم سیاسی - کتاب سبز

دانلود متن کامل سخنرانی حسن روحانی در سازمان ملل ۲۰۱۷. نویسنده: پایگاه اطلاع رسانی
ریاست جمهوری اسلامی ایران; موضوع: کتاب‌های علوم سیاسی; جزئیات: ۵ صفحه | ۱۴۰
کیلوبایت | ۱۳۹۶/۶/۲۹; برچسب‌ها: متن سخنرانی حسن روحانی در سازمان ملل، سخنان حسن
روحانی در سازمان ملل · دانلود کتاب۱۸۸۷ بازدید۱ نظر ...

آزادی از نگاه اسلام تا لیبرالیسم – تبیان فرهنگی

این هم-که معیار انسانی آزادی است-نظریه ای است، چنان که در مکتب اگزیستانسیالیسم
در مورد معیار انسانیت، بیشتر روی مسألهُ آزادی تکیه شده است. آیا آزادی به .....
لیبرالیسم، که بینش خود را انتقادی، تحقیقی و شکاک قلمداد می کند، در قبال امیال،
بینشی چنان غیر انتقادی و تردیدناپذیر اتخاذ می کند که شگفت آور می نماید. فرض
ضمنی ...

پیشینه تحقیق آزادی و امنیت در اسلام و غرب

پیشینه تحقیق آزادی و امنیت در اسلام و غرب دارای ۵۵ صفحه می باشد فایل پیشینه
تحقیق به صورت ورد word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید
لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً
لینک دانلود فایل همان لحظه ... جایگاه آزادی در اندیشه لیبرالیسم ۳۹ تطور معنای آزادی
۴۱

معرفی 100 کتاب برتر اقتصادی – اقتصاد نهادگرایی

29 جولای 2016 ... دیدگاه‌ها برای معرفی ۱۰۰ کتاب برتر اقتصادی بسته هستند 11,308 بازدید ... ۳۱-
تاریخچه مختصری از نئو لیبرالیسم/ توسط دیوید هاروی .... یکی از استنباط هایی که
می توان از نظریه عمومی برداشت کرد این است که، عدم رقابت موضوع اصلی درمورد
بیکاری نیست، حتی کاهش دستمزد یا مزایای دیگر نیز تاثیر عمده ای بر ...

نگاهی گذرا به زندگینامه‌ی حضرت آیت‌ الله‌العظمی سید علی حسینی ...

21 مارس 1989 ... ما بچه‌ها دورش جمع میشدیم و برایمان به مناسبت، آیه‌هایی را که در مورد زندگی پیامبران
است، میگفت. من خودم اولین بار، زندگی حضرت ... آیت‌الله خامنه‌ای تحقیق و تألیف را از
دوران طلبگی آغاز کرد و تقریرات دروس اساتید خود را نگاشت[۳۰] و قبل از پیروزی
انقلاب به ترجمه و تألیف چند اثر نیز همت گماشت. تألیف‌ها و پژوهش‌ها:

مناظره جنجالی درباره توان موشکی ایران - دانلود کامل گفتگوی جنجالی ...

31 ا کتبر 2017 ... دانلود کامل گفتگوی جنجالی شبکه خبر در رابطه با موشک -

ایدئولوژی یعنی چه؟ - Tebyan - تبیان

29 مارس 2012 ... رشد ملی گرایی، لیبرالیسم، ایجاد انقلاب های متعدد وایجاد حکومت های تمامیت خواه
راست گرا (نازی) و چپ گرا (کمونیست) از نتایج شکل گیری ایدئولوژی های مختلف در
سطح جامعه بشری است. تمام انقلاب های مهم ... برای مثال دانیل بل در کتاب معروف خود
پایان ایدئولوژی نگاهی منفی به مقوله ایدئولوژی داشت. برپایه این گونه ...

انسان و آزادی در نگرش قرآنی

این ها برخی از آن پرسش هایی است که در مورد انسان مطرح است. این پژوهش در پی دست
یابی به پاسخ یکی از این پرسش ها در رابطه با انسان و آزادی او، با رهیافت قرآنی است
. واژگان کلیدی: آزادی، انسان، دین، قرآن. مقدمه. در تعالیم ادیان آسمانی، به ویژه اسلام،
پس از مسأله ی خدا، انسان، محوری ترین مسأله به شمار آمده و آفرینش جهان ،فرستادن
پیامبران ...

(واقعگرایی و لیبرالیسم) و اسلام - download-thesis.com

دانلود و مشاهده قسمتی از متن کامل پایان نامه : [embeddoc url="http://download-thesis.
com/wp-content/uploads/2016/05/download-thesis.com-c2347-Contents.doc" ...
در این پژوهش دیدگاههای واقعگرایی، لیبرالیسم و اسلام در مورد انسان و تأثیر این
دیدگاهها بر فهم آنها از پدیدههای بینالمللی بر اساس روش هرمونتیک کوئنتین اسکینر
مورد ...

مقاله مکاتب اقتصاديناصر جبرائیل اوغلی | ناصر جبرائیل اوغلی

4 مارس 2014 ... مقاله اي کامل در مورد مکاتب اقتصادي نيازها و احتياجات انسان در طول تاريخ، او را وارد
عرصه اقتصادي جامعه نموده است. تلاش براي رفع نيازها و اقدام به توليد کالا و
محصولات متنوع سرآغازي براي رشد علم اقتصاد مي‌باشد. دامنه انديشه بشري بسيار
گسترده است و هر جا که مسئله احتياج انسان مطرح گردد، انديشه خاصي در جهت ...

مجموعه مقالات شهید آوینی

نویسنده مقاله مزبور در طول این تحلیل تلاش کرده است که از موضعی ضاهراً طرفدار
انقلاب اسلامی و نگران دستاوردهای آن، پیروزی کامل انقلاب را موکول به « برقراری
نهادهای دموکراتیک و تأمین آزادی برای همه » بگرداند و برای وصول به این نتیجه، از همان
آغاز، بنیان بحث را به گونه ای اختیار کرده که تو گویی غایت انقلاب از همان آغاز چیزی
جز ...

دوست شما - مقاله کامل جنگ نرم

12 فوریه 2013 ... دوست شما - مقاله کامل جنگ نرم - دوست شما - دوست شما. ... اين نوع تفكيك ابتدا در مورد
تفكيك قدرت، به قدرت نرم و سخت، از سوي جوزف ناي انجام شده، و سپس در دهه ي اخير از
سوي انديشمندان تكامل يافته است. درپاسخ به اين پرسش كه .... اين تحرك ها با
شعارهايي مبتني بر دموكراسي خواهي و ليبراليسم انجام گرفت. ثقل زماني ...

ترجمان - دو لیبرالیسم مبتنی بر ترس

2 مه 2013 ... ریشۀ اندیشۀ لیبرال عشق به آزادی و امید به ترقی نیست بلکه ترس است. ترس از
جنگ‌های داخلی و جنگ‌های خارجی. یک طرح لیبرالی درصدد کاهش هراسی است که انسان‌ها خود
[از طریق جنگ] برای یکدیگر فراهم می‌کنند. نظریات توماس هابز را می‌توان ناب‌ترین
نمونۀ لیبرالیسم هراس دانست. در نگاه هابز، جنگ مانع اساسی رفاه ...

قورباغه رو قورت بده - کتابی بسیار جذاب که می توانی رایگان دانلود کنی

این کتاب شامل 21 روش عالی غلبه بر تنبلی و انجام بیشتر کار در کمترین زمان است
. هیچ محدودیتی در مورد آنچه باید انجام دهید وجود نخواهد داشت به شرطی که بتوانید و یاد
بگیرید که قورباغه رو قورت بدهید. لینک دانلود. برای دریافت رمز ابتدا عضو خبرنامه
شو دوست من که هم در پایین صفحه هست و هم هر صفحه را که باز می‌کنی آن را نشان می‌دهد.

ﻟﻴﺒﺮاﻟﻴﺴﻢ و اﺳﻼم

4 فوریه 2010 ... ﻟﻴﺒﺮاﻟﻴﺴﻢ ﻳﻜﻲ از اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژي. ﻫﺎي ﻣﺪرن ﺳﻴﺎﺳﻲ. اﺳﺖ ﻛﻪ. اﻣﺮوزه ﺑﺴﻂ و ﻧـﺸﺮ. آن، از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﻫﺎي اﺳﺘﻜﺒﺎر ﺟﻬﺎﻧﻲ
در روﻳﺎروﻳﻲ ﺑـﺎ اﺳـﻼم و اﻧﻘـﻼب اﺳـﻼﻣﻲ. اﺳﺖ . در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘـﻨﺞ ﻣـﺴﺌﻠﻪ از دﻳـﺪﮔﺎه ﻟﻴﺒﺮاﻟﻴـﺴ. ﻢ و اﺳـﻼم ﻛﺎو.
ﻳـﺪه ﺷـﺪه. اﺳﺖ . اﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﺒﺎرت. اﻧﺪ. : از .1. ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻓﺮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ؛ .2. آزادي؛ .3. دوﻟﺖ. وﺣﻜﻮﻣﺖ؛ .4.
ﻋﺪاﻟﺖ؛ .5. اﺧﻼ .ق. اﻓﺰون ﺑﺮ اﻧﺘﻘﺎداﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻫﺮ. ﻳﻚ از ﮔﻤﺎﻧﻪ. -. ﻫﺎي ﻟﻴﺒﺮاﻟﻲ درﺑﺎرة ﻣﻘﻮﻟﻪ.

اصل مقاله - مطالعات توسعه اجتماعی ایران

مقاله. سعی. می. کنیم. در. ابتدا. مروری. بر نظريات. انديشمندان ساختارگرا. و. خالصه. ای
. بر. خود. مکتب. داشته. باشیم. و. در. ادامه مفهوم. توسعه و انديشمندان توسعه گرا در اين
حوزه را ..... تو معتقد به کشف قوانین جهانشمول در مورد شکل جامعه و تغییرات آن و يا به
عبارت ديگر موضوع توسعه بود. ... وری، لیبرالیسم فرهنگی و تحرک از سوی ديگر می.

دانلود چند اثر ماندگار از متفکران لیبرال | نجات بهرامی

14 دسامبر 2011 ... سرمایه داری و آزادی از میلتون فریدمن (پی دی اف ) (فایل ورد ) رساله در باره آزادی از جان
استوارت میل (پی دی اف) ذهنیت ضد سرمایه داری از فن میزس ( پی دی اف ) ( ورد )
توضیحات بیشتر (اینجا ) آینده آزادی یا اولویت لیبرالیسم بر دموکراسی از فرید
زکریا (پی…

ترجمان - دو لیبرالیسم مبتنی بر ترس

2 مه 2013 ... ریشۀ اندیشۀ لیبرال عشق به آزادی و امید به ترقی نیست بلکه ترس است. ترس از
جنگ‌های داخلی و جنگ‌های خارجی. یک طرح لیبرالی درصدد کاهش هراسی است که انسان‌ها خود
[از طریق جنگ] برای یکدیگر فراهم می‌کنند. نظریات توماس هابز را می‌توان ناب‌ترین
نمونۀ لیبرالیسم هراس دانست. در نگاه هابز، جنگ مانع اساسی رفاه ...

ایدئولوژی یعنی چه؟ - Tebyan - تبیان

29 مارس 2012 ... رشد ملی گرایی، لیبرالیسم، ایجاد انقلاب های متعدد وایجاد حکومت های تمامیت خواه
راست گرا (نازی) و چپ گرا (کمونیست) از نتایج شکل گیری ایدئولوژی های مختلف در
سطح جامعه بشری است. تمام انقلاب های مهم ... برای مثال دانیل بل در کتاب معروف خود
پایان ایدئولوژی نگاهی منفی به مقوله ایدئولوژی داشت. برپایه این گونه ...

افراسیاب ابراهیمی - لیبرالیسم و آموزش و پرورش

افراسیاب ابراهیمی - لیبرالیسم و آموزش و پرورش - مطالعه و تحقیق در آموزش و پرورش
تطبیقی. ... قانونی شدن طلاق ، فروپاشی محله های یهودی نشین ، فروپاشی دادگاه های
تفتیش عقاید ، محو کامل و نابودی امپراطوری مقدس روم ، محو دادگاه های .... رساله ای در
باب فهم انسان تحقیقی است انتقادی در باره ی اصل و منشأ علم ، چنبه ی یقینی آن و
گستره

خط امام

تماس با ما; ورود اعضا; ثبت نام; جستجوی پیشرفته. صفحه اول; صحیفه امام. اعلام ·
مجلدات. مکتب امام. پرونده ها; مقالات. کتابخانه. آثار امام · درباره امام. چند رسانه ای. فیلم ·
صوت · عکس · طرح · نشریه · آموزشکده مجازی · دوره‌های مطالعاتی; ۰۷ بهمن ۱۳۹۶. یادداشت
گذاری ...

افراسیاب ابراهیمی - لیبرالیسم و آموزش و پرورش

افراسیاب ابراهیمی - لیبرالیسم و آموزش و پرورش - مطالعه و تحقیق در آموزش و پرورش
تطبیقی. ... قانونی شدن طلاق ، فروپاشی محله های یهودی نشین ، فروپاشی دادگاه های
تفتیش عقاید ، محو کامل و نابودی امپراطوری مقدس روم ، محو دادگاه های .... رساله ای در
باب فهم انسان تحقیقی است انتقادی در باره ی اصل و منشأ علم ، چنبه ی یقینی آن و
گستره

لیبرالیسم - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

شاخه‌های مختلف لیبرالیسم ممکن است سیاست‌های متفاوتی را پیشنهاد کنند، اما همه آن‌ها
به صورت عمومی در مورد چند قاعده متحد هستند، از جمله گسترش آزادی اندیشه و آزادی بیان
، .... کامل و نابودی امپراتوری مقدس روم، محو دادگاه‌های کلیسایی و اختیارات ویژهٔ مذهبی،
استقرار سیستم اندازه‌گیری متریک، و برابری در پیشگاه قانون برای تمام افراد بود.

دانلود کتاب های سیاسی - رزبوک

کتاب زندگی همچون سیاست اثر آصف بیات در برگیرنده برخی از بهترین و واقع
گرایانه ترین تحلیل ها و بینش ها در مورد جوامع خاورمیانه ای است که در پی سال ها ....
کتاب درآمدی بر لیبرالیسم با بررسی تاریخ پیدایش، دگرگون شدن و فراز و نشیب
حاکم بر این مکتب فراگیر و پیگیری مفاهیم کلیدی و مبانی ریشه ای و لوازم غیر
قابل انکار ...

(واقعگرایی و لیبرالیسم) و اسلام - download-thesis.com

دانلود و مشاهده قسمتی از متن کامل پایان نامه : [embeddoc url="http://download-thesis.
com/wp-content/uploads/2016/05/download-thesis.com-c2347-Contents.doc" ...
در این پژوهش دیدگاههای واقعگرایی، لیبرالیسم و اسلام در مورد انسان و تأثیر این
دیدگاهها بر فهم آنها از پدیدههای بینالمللی بر اساس روش هرمونتیک کوئنتین اسکینر
مورد ...

انجمن راسخون - مقاله ای کامل در مورد مکتب کلاسیک نظام اقتصادی

25 ژانويه 2014 ... انجمن راسخون ، مقاله ای کامل در مورد مکتب کلاسیک نظام اقتصادی. ... مکتب کلاسیک (
نظریه لیبرالیسم اقتصادی)، بر اساس فلسفه اصالت فرد در امور اقتصادی، در سال
۱۷۷۶ در انگلستان بنیان نهاده شد. آدام اسمیت(۱۷۹۰-۱۷۲۳) دانشمند اسکاتلندی‌الاصل
انگلیسی در این سال کتاب معروف خود را تحت عنوان “پژوهشی درباره ...

قورباغه رو قورت بده - کتابی بسیار جذاب که می توانی رایگان دانلود کنی

این کتاب شامل 21 روش عالی غلبه بر تنبلی و انجام بیشتر کار در کمترین زمان است
. هیچ محدودیتی در مورد آنچه باید انجام دهید وجود نخواهد داشت به شرطی که بتوانید و یاد
بگیرید که قورباغه رو قورت بدهید. لینک دانلود. برای دریافت رمز ابتدا عضو خبرنامه
شو دوست من که هم در پایین صفحه هست و هم هر صفحه را که باز می‌کنی آن را نشان می‌دهد.

بازنگری پوپولیسم (متن کامل) | دریچه‌ها

15 ژانويه 2017 ... با این حال، هنوز توافق اندکی در مورد اینکه چگونه آن را به درستی تعبیر و تعریف
کرد، وجود دارد. تعاریف غالب پوپولیسم عموما وصله ناجوری هستند و موفق به درک
ویژگی این پدیده نمی‌گردند. بنجامین موفیت. این مقاله نقدی از مفاهیم غالب پوپولیسم
را ارائه می‌کند، و در عین حال به معرفی مقوله «سبک سیاسی»، به عنوان روش ...

اصل مقاله - مطالعات توسعه اجتماعی ایران

مقاله. سعی. می. کنیم. در. ابتدا. مروری. بر نظريات. انديشمندان ساختارگرا. و. خالصه. ای
. بر. خود. مکتب. داشته. باشیم. و. در. ادامه مفهوم. توسعه و انديشمندان توسعه گرا در اين
حوزه را ..... تو معتقد به کشف قوانین جهانشمول در مورد شکل جامعه و تغییرات آن و يا به
عبارت ديگر موضوع توسعه بود. ... وری، لیبرالیسم فرهنگی و تحرک از سوی ديگر می.

فهرست برخی کتاب ها در بارهً تاریخچهً لیبرالیسم در ایران - ایران لیبرال

فهرست برخی کتاب ها در بارهً تاریخچهً لیبرالیسم در ایران این فهرست بنا بدرخواست
برخی از خوانندگان « ایران لیبرا ل» فراهم شده است و بتدریج کامل خواهد شد: مصدق در
محکمه ی نظامی (دو جلد) انتشارات دوستان – چاپ گلشن – تهران 1378 مصدق در دادگاه
تجدید نظر (1جلد) شرکت سهامی انتشار- تهران- 1365 جلیل بزرگمهر کتابهایی که
توسط ...

دانلود تحقیق و مقاله و پروژه دانشجویی در مورد مدرنیته

براساس جستجوی شما موارد زیر برای دانلود تحقیق و مقاله در مورد مدرنیته و پروژه
دانشجویی و گزارش کارآموزی در مورد مدرنیته یافت گردید.

(واقعگرایی و لیبرالیسم) و اسلام - download-thesis.com

دانلود و مشاهده قسمتی از متن کامل پایان نامه : [embeddoc url="http://download-thesis.
com/wp-content/uploads/2016/05/download-thesis.com-c2347-Contents.doc" ...
در این پژوهش دیدگاههای واقعگرایی، لیبرالیسم و اسلام در مورد انسان و تأثیر این
دیدگاهها بر فهم آنها از پدیدههای بینالمللی بر اساس روش هرمونتیک کوئنتین اسکینر
مورد ...

دانلود مقالات ترجمه شده : علوم سیاسی::صفحه 1

دانلود مقالات رایگان و معتبر isi علوم سیاسی، دانلود و خرید ترجمه مقالات با کیفیت
علوم سیاسی.

مجموعه مقالات شهید آوینی

نویسنده مقاله مزبور در طول این تحلیل تلاش کرده است که از موضعی ضاهراً طرفدار
انقلاب اسلامی و نگران دستاوردهای آن، پیروزی کامل انقلاب را موکول به « برقراری
نهادهای دموکراتیک و تأمین آزادی برای همه » بگرداند و برای وصول به این نتیجه، از همان
آغاز، بنیان بحث را به گونه ای اختیار کرده که تو گویی غایت انقلاب از همان آغاز چیزی
جز ...

دانلود کتاب مکتب های سیاسی - پی سی دانلود

19 دسامبر 2014 ... کتاب مکتب های سیاسی به معرفی مکاتب سیاسی مختلف از جمله لیبرالیسم
سکولاریسم سوسیالیسم رادیکالیسم و بسیاری دیگر از ایسم هایی که شنیده ایم و ...
این فرصت طلایی را از دست بدهیم !!! با اجرای این فرمول 3 مرحله ای میتوانی خیلی
سریع همین امروز کسب و کارت در آمازون را شروع کنی !!! دانلود رایگان و فوری ...

دانلود پروژه تاریخ شفاهی ایران (دانشگاه هاروارد) – ۲۰ جلد کامل ...

25 ا کتبر 2016 ... دانلود پروژه تاریخ شفاهی ایران (دانشگاه هاروارد) – ۲۰ جلد کامل درباره : پروژهٔ تاریخ
شفاهی ایران نام برنامه‌ای برای مصاحبه با عده‌ای از ایرانیانی است که در تاریخ معاصر
نقشی داشته‌اند. هدف این طرح جمع آوری و نگهداری خاطرات افرادی بود که در رویدادهای
سیاسی و تصمیمات مهم ایران نقش داشتند. این برنامه به…

نگاهی گذرا به زندگینامه‌ی حضرت آیت‌الله‌العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای

21 مارس 2014 ... ما بچه‌ها دورش جمع میشدیم و برایمان به مناسبت، آیه‌هایی را که در مورد زندگی پیامبران
است، میگفت. من خودم اولین بار، زندگی ... احاطه دارند. [۲۹] ۲.۲. آثار. آیت‌الله خامنه‌ای
تحقیق و تألیف را از دوران طلبگی آغاز کرد و تقریرات دروس اساتید خود را نگاشت[۳۰]
و قبل از پیروزی انقلاب به ترجمه و تألیف چند اثر نیز همت گماشت.

مجموعه مقالات همایش منطقه ای علوم سیاسی و روابط بین الملل از دیدگاه اسلام

مجموعه مقالات همایش منطقه ای علوم سیاسی و روابط بین الملل از دیدگاه اسلام (Regional
conference of political science and international relations from the perspective of
Islam) ... دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۹ ... بررسی تطبیقی نظریه اسلام روابط
بین الملل با دو رویکرد لیبرالیسم و رئالیسم از بعدهستی شناسی (فول تکست دارد).

ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي - معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

و ﺣﻘﻮق ﺷﮭﺮوﻧﺪی http://www.lri.ir. 4. ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي. ﻧﺎم ﮐﺘﺎب. : ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي. (. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت. /)1
. ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ. : ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت،. آﻣﻮزش و ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬـﻮري . ﺗﻬـﺮان ......
ﮐﺎﻣـﻞ و ﺟـﺎﻣﻊ داﻟﺘـﻮن. 4. در ﻣـﻮرد. ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ در اروﭘﺎ و اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽ. دﻫﺪ، اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫـﺎي
ﺳـﻨﺘﯽ ﺣﮑـﻮﻣﺘﯽ رو. ﺑﻪ اﻓﻮل اﺳﺖ و ﺗﻌﺪاد رأي دﻫﻨﺪﮔﺎن در دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ. ﻫﺎي ﻟﯿﺒﺮال در ﺣﺎل ﮐﺎﻫﺶ اﺳـﺖ.

مقالات

مقالات کنگره امام خمینی و اندیشه حکومت اسلامی. ج3، چاپ اول، تهران: مؤسسه تنظیم و
نشر آثار امام خمینی، 1378، ص325 359. 83. اِکْلِشال، رابرت. «لیبرالیسم». ترجمه م.
قائد. ایدئولوژی های ... بشیریه، حسین. «لیبرالیسم نو: گرایش های اخیر در تفکر
سیاسی و اقتصادی در غرب». .... «دیدگاه اسلام در مورد آزادی عقیده و بیان». دیدگاه های
جدید در ...

دانلود تحقیق مکتب لیبرالیسم (Liberalism) - دانلود از جغرافیا فایل ...

12 نوامبر 2017 ... فایل رشته جغرافیا با عنوان دانلود تحقیق مکتب لیبرالیسم (Liberalism) که از پر
بیننده ترین فایلهای جغرافی در کشور ایران است، به صورت اختصاصی و رایگان
توسط سرور های سایت ما از ... تحقیق لیبرالیسم, دانلود تحقیق لیبرالیسم, تحقیق
Liberalism ,دانلود تحقیق Liberalism ,دانلود تحقیق در مورد لیبرالیسم.

ایدئولوژی یعنی چه؟ - Tebyan - تبیان

29 مارس 2012 ... رشد ملی گرایی، لیبرالیسم، ایجاد انقلاب های متعدد وایجاد حکومت های تمامیت خواه
راست گرا (نازی) و چپ گرا (کمونیست) از نتایج شکل گیری ایدئولوژی های مختلف در
سطح جامعه بشری است. تمام انقلاب های مهم ... برای مثال دانیل بل در کتاب معروف خود
پایان ایدئولوژی نگاهی منفی به مقوله ایدئولوژی داشت. برپایه این گونه ...

بایگانی‌ها دانلود تحقیق درمورد لیبرالیسم - دانلود رایگان فایل 59

30 ا کتبر 2017 ... فایل با نام اصلی دانلود تحقیق کامل درمورد لیبرالیسم که بسیار پرطرفدار و نایاب
بوده و از جمله فایل های دارای بیشترین میزان جستجو در موتورهای جستجوگر گوگل و
یاهو و بینگ می باشد و از این حیث رکورد دار است، بصورت کاملا رایگان توسط
سرورهای پر قدرت سایت ما از محیط اینترنت گرد آوری و لینک دانلود مستقیم ...

تحقیق درباره سوسیالیسم چیست؟ - کافه لینک

صفحه اصلی کافه تحقیق تحقیق درباره سوسیالیسم چیست؟ ... سوسیالیسم در واقع،
بر ضد لیبرالیسم اقتصادی و کاپیتالیسم است؛ زیرا از نظر لیبرالیسم و
کاپیتالیسم دخالت دولت در اقتصاد موجب اخلال و عدم شکوفایی سیستم اقتصادی
است؛ اما سوسیالیستها معتقدند مالکیت ... دانلود فایل سوسیالیسم چیست بصورت
pdf.

ناکجاآباد و خشونت سیاسی از منظر پوپر - رادیو فردا

15 ژانويه 2010 ... خسرو ناقد، از مترجمان «ناکجاآباد و خشونت»، در نخستین مقاله خواندنی کتاب با عنوان
«جهان انديشگی پوپر» گزارشی ارزنده را با زبانی روان و ساده درباره مهم‌ترین آرا و
مفاهیم پوپر به دست داده و کوشیده است تا با نفی تصویر رایج و پذیرفته شده پوپر
به عنوان متفکری هوادار لیبرالیسم و بازار آزاد سرمایه‌داری نزدیکی ...

فهرست برخی کتاب ها در بارهً تاریخچهً لیبرالیسم در ایران - ایران لیبرال

فهرست برخی کتاب ها در بارهً تاریخچهً لیبرالیسم در ایران این فهرست بنا بدرخواست
برخی از خوانندگان « ایران لیبرا ل» فراهم شده است و بتدریج کامل خواهد شد: مصدق در
محکمه ی نظامی (دو جلد) انتشارات دوستان – چاپ گلشن – تهران 1378 مصدق در دادگاه
تجدید نظر (1جلد) شرکت سهامی انتشار- تهران- 1365 جلیل بزرگمهر کتابهایی که
توسط ...

انسان و آزادی در نگرش قرآنی

این ها برخی از آن پرسش هایی است که در مورد انسان مطرح است. این پژوهش در پی دست
یابی به پاسخ یکی از این پرسش ها در رابطه با انسان و آزادی او، با رهیافت قرآنی است
. واژگان کلیدی: آزادی، انسان، دین، قرآن. مقدمه. در تعالیم ادیان آسمانی، به ویژه اسلام،
پس از مسأله ی خدا، انسان، محوری ترین مسأله به شمار آمده و آفرینش جهان ،فرستادن
پیامبران ...

روند دموکراسی | توانا

آینده آزادی, فرید زکریا؛ ترجمه امیر حسین نوروزی, دغدغه زکریا لیبرالیسم و حاکمیت
قانون است و نگران است که مبادا دموکراسی خاطر آزادی و لیبرالیسم را آزرده کند. .....
نافرمانی مدنی, هنری دیوید ثورو, این نوشته، ترجمه کامل مقاله «نافرمانی مدنی» اثر
مشهور هنری دیوید ثورو است، اثری که به باور مهاتما گاندی و مارتین لو‌تر کینگ
تاثیر ...

طرح و برنامه براندازی انقلاب در پروژه 2020 ( فایل صوتی ) - تی وی شیعه

9 نوامبر 2016 ... تفاول کمیونیسم و لیبرالیسم در چیست ؟ آمریکا در ایران و شوروی در نیکاراگوئه ....
چگونه آمریکا در نیکاراگوئه ، شوروی را کنار زد . روزنامه ای که سه شعار داشت : 1
توسعه سیاسی 2 توسعه اقتصادی 3 اصلاحات. چگونه آمریکا و انگلیس طرح فروپاشی
آمریکا را طراحی کردند ؟ چگونگی نفوذ آمریکا در سیستم اطلاعات شوروی.

علل خاتمه جنگ ايران و عراق از ديد نظريه های روابط بين الملل

31 جولای 2012 ... نظريه پردازی های مختلف در رشته روابط بین الملل در مورد علل خاتمه آن است. است كه: مهم
ترين علل پايان جنگ ايران و سؤال اين مقاله در پی پاسخ دادن به اين. عراق از ديد نظريه
های رئالیستی، لیبرالیستی، ماركسیستی، و برساخت گرايانه روابط بین الملل.
مقاله به فرضیه كدامند و كدام نظريه بهتر می تواند پايان جنگ ايران و ...

اصل مقاله - مطالعات توسعه اجتماعی ایران

مقاله. سعی. می. کنیم. در. ابتدا. مروری. بر نظريات. انديشمندان ساختارگرا. و. خالصه. ای
. بر. خود. مکتب. داشته. باشیم. و. در. ادامه مفهوم. توسعه و انديشمندان توسعه گرا در اين
حوزه را ..... تو معتقد به کشف قوانین جهانشمول در مورد شکل جامعه و تغییرات آن و يا به
عبارت ديگر موضوع توسعه بود. ... وری، لیبرالیسم فرهنگی و تحرک از سوی ديگر می.

مقاله بررسی تطبیقی نظریه اسلام روابط بین الملل با دو رویکرد ...

این پژوهش به دنبال بررسی تطبیقی مبانی هستی شناسی نظریه اسلامی روابط بین
الملل با دو رویکرد عام و فراگیر رئالیسم و لیبرالیسم به عنوان دو جریان اصلی نظریه
... ... راهنمای دانلود فایل کامل این مقاله ... مشخصات نویسندگان مقاله بررسی تطبیقی
نظریه اسلام روابط بین الملل با دو رویکرد لیبرالیسم و رئالیسم از بعدهستی شناسی
.

پاورپوینت گل زنبق

اصول فن بیان و ارائه قدرتمند

دانلودشبیه سازی متلب برای رله فرکانسی

طرح توجیهی کارگاه خیاطی سامانه کارا

کلیپ پرچم ایران بدون پس زمینه نسخه 6

بروشور بیماریهای ایسکمی قلبی

بازسازی

گزارش کارآموزی در یک شرکت کامپیوتری