دانلود رایگان


دانلود مقاله بررسی علل و ميزان ضايعات آرد و نان های مختلف - دانلود رایگاندانلود رایگان مقاله بررسی علل و میزان ضایعات آرد و نان های مختلف یک فایل کامل و جامع است که برای شما عزیزان قرار داده شده است.

دانلود رایگان دانلود مقاله بررسی علل و ميزان ضايعات آرد و نان های مختلف مشخصات این فایل
عنوان:بررسی علل و ميزان ضايعات آرد و نان های مختلف
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 13
این مقاله در مورد بررسی علل و ميزان ضايعات آرد و نان های مختلف می باشد.

بخشی از تیترها به همراه مختصری از توضیحات هر تیتر از مقاله بررسی علل و ميزان ضايعات آرد و نان های مختلفمقدمه
قسمت اعظم ضايعات نان كه از طرف برخي سازمان ها با ميزان هاي متفاوت اعلام مي شود عملاً در مرحله مصرف ايجاد مي شود. البته ضايعات نان منشأ توليد را نيز دارد كه در اين زمينه ميتوان عدم يكنواختي كيفيت آردها كه درنتيجه عدم اختلاط گندم ها بوجود مي آيد برشمرد.
عدم اشتغال نانوايان با تجربه، رعايت نكردن اصول صحيح تهيه خمير، استفاده از جوش شيرين بجاي خميرمايه وخميرترش، رعايت نكردن مراحل تخمير، عدم دقت در پخت، درست نبودن عرضه و توزيع، فرم و نازك بودن نان ها عوامل زياد ديگري كه سبب دورريز مي شوند. شايان ذكراست كه دركشورهاي پيشرفته دو شغل بسيار مهم ارثي بوده و از پدر به پسر ارشد و يا به يكي از پسرها به ارث مي رسد: 1ـ حرفه نانوائي، 2ـ شغل كشاورزي
با اين قانون سبب مي شود كه درحرفه نانوائي پسر با استفاده از تجربيات پدر آميخته با تكنولوژي.....(ادامه دارد)
...(ادامه دارد)
نتيجه گيري
در رابطه با همبستگي هاي موجود بين موارد مختلف مصرف كننده و ضايعات نان و تعيين رابطه بين تعداد افراد خانواده با دورريز نان از ضريب همبستگي پيرسون استفاده بعمل آمد.
در رابطه با مقدار دورريزي در روز با نوع نان خريداري شده با تعداد خانوار بشرح زيرنتيجه گيري شد:
دورريز نان لواش در روز با تعداد افراد خانوار در سطح 5%، در رابطه با نان تافتون و بربـــري در سطح 1% اختلاف معني داري برقرار است. بطوريكه با افزايش تعداد افراد خانواده دورريز اين سه نوع نان بيشتر ولي اين همبستگي بين افراد خانواده و دو نوع نان ديگر يعني سنگك و نان حجيم برقرار نبود. بعبارت ديگر ضايعات اين دو نوع نان در خانوارهاي پرجمعيت و كم جمعيت بسيار اندك و معني دار نمي باشد. نتايج فوق از طرف افرادي كه مورد سئوال قرار گرفتند نيز مورد تأئيد قرار گرفت بطوريكه 1/33% اظهار داشتند.....(ادامه دارد)
توصيه و پيشنهاد
از يافته هاي اين تحقيق و نتايج بدست آمده از اين پروژه مي توان توصيه هاي لازم بشرح زير را ارائه نمود:
1ـ با توجه به نوع نان ها كه اكثراً نازك و مسطح مي باشند به دليل عدم يكنواختي در پخت، خميري بودن نان ها، بخصوص كنار نان لواش، ور نيامدن خمير به دليل استفاده از جوش شيرين، چرمي شدن بافت نان لواش بدليل فطير بودن، غيرقابل هضم بودن، توليد آنها در شرايط غير بهداشتي، عدم سازگاري با فن آوري پيشرفته توأم با ضايعات زياد و از همه مهمتر بدليل عدم رضايت مصرف كننده و ده ها عيب و ايراد ديگر مي توان گفت كه عمر اينگونه نان ها به آخر رسيده است.
همانگونه كه توليد نان مسطح و ابتدائي در اكثر كشورهاي دنيا تعطيل و كنار گذاشته شده است، در ايران نيز بايد توليد اينگونه نان ها هر چه سريع محدودتر و كمتر و تحقيقات در رابطه با نان هاي مسطح كه تا حالا بدليل ابتدائي بودن نوع نان ها نتايج كمتر مورد توجه و استفاده قرار گرفته است محدودتر.....(ادامه دارد)
فهرست منابع مقاله بررسی علل و ميزان ضايعات آرد و نان های مختلف2-ایراني، پ. 1374: بررسي ضايعات گندم از مرحله برداشت تا مصرف و طرق جلوگيري از آن، اجلاس تخصصي نان، انتشارات انستيتو تحقيقات تغذيه اي و صنايع غذائي كشور.
3-مجرد، م.ح.1374: بررسي علل ضايعات نان كشور و طرق جلوگيري از آن، مجموعه مقالات اجلاص تخصصي نان، انتشارات انستيتو تحقيقات تغذيه اي و صنايع غذائي كشور.
4-مرتضوي، ع.1374: آلودگي ميكروبي نان، مجموعه مقالات اجلاس تخصصي نان انتشارات انستيتو تحقيقات تغذيه اي و صنايع غذائي كشور.
5-Hickey, C. S. 1980: Sorbate spray application for protecting yeast-raised bakery products. Bakers Digest. 24:20-22,36.
6-King, B.D. 1981: Microbial inhibition in bakery products-a review. Baker Digest 55:8-12.


توضیح در مورد علل و میزان ضایعات آرد و نان های مختلف


ضایعات آرد


ضایعات نان


روشهای جلوگیری از ضایعات آرد و نان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود مقاله بررسی علل و میزان ضایعات آرد و نان های مختلف

16 فوریه 2018 ... دانلود مقاله بررسی علل و میزان ضایعات آرد و نان های مختلف ... علاوه، سیامک برای به
اشتراک گذاشتن تجربیات خود کانال دانلود مقاله را راه انداخته است.

بررسی مقدار جوش شیرین و نمک در انواع نان در نانوایی‌های استان کردستان

ارد. ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي: ﺟﻮش ﺷﯿﺮﯾﻦ، ﻧﻤﮏ، ﻧﺎن، ﻧﺎﻧﻮاﯾﯽ. وﺻﻮل ﻣﻘﺎﻟﻪ : /19. /9. 90. اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ: /15. /12.
91. ﭘﺬﯾﺮش: 4/2 ... و در ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﮐـﺎرﺑﺮد دارد . ﻃـﯽ ﺳـﺎل. ﻫـﺎ ﺑـﻪ دﻻﯾـﻞ ... ﻫـﺎي. ﻣﻌﺪه و روده ﻣﯽ.
ﺷﻮد . ﺑﻪ ﻋﻼوه. ،. ﮐـﺎﻫﺶ ﻋﻄـﺮ و ﻃﻌـﻢ ﻧـﺎن و. ﻓﻄﯿﺮ ﺷﺪن ﻧﺎن و اﻓﺰاﯾﺶ ﺿﺎﯾﻌﺎت. را ﻧﯿﺰ درﭘـﯽ دارد ... ﮐﻨﻨﺪ .
ﻫﺪف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑﺮرﺳـﯽ. ﻣﯿﺰان ﺟﻮش ﺷﯿﺮﯾﻦ و. درﺻﺪ. ﻧﻤﮏ. در اﻧﻮاع ﻧﺎن ﻧﺎﻧﻮاﯾ. ﯽ. ﻫـﺎي. اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳ.
ﺘﺎن در.

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي زﻧﺎن روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﺑﻬﺒﻮد اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﺎﻧ - Journal of Research and ...

ي زﻧﺎن روﺳﺘﺎﯾﯽ در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ در ﺑﻬﺒﻮد اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ. ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ... اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﻣﺴﺘﺨﺮج از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي زﻧﺎن روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﺑﻬﺒﻮ. د اﻣﻨﯿﺖ ... ﻧﺎن. و.
ﻏﻼت. ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ. درﺻﺪ. ﻣﺼﺮف. ﻓﺮد. را. در. ﺑﯿﻦ. ﮔﺮوه. ﻫﺎي. ﻏﺬاﯾﯽ. در. ﺧﺎﻧﻮاده. ﻫﺎي. روﺳﺘﺎﯾﯽ. دارد. و. ﺑﻘﯿﻪ
... ﺑﺮرﺳﯽ. ﺎيﻫ. اﻧﺠﺎم. ﺷﺪه. در. اﯾﺮان. ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر. ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ. ﻋﻠﻞ. ﺑﻮﺟﻮد. آورﻧﺪه. ﻣﺸﮑﻞ. ﺗﻐﺬﯾﻪ. در. ﮐﺸﻮر. ﻧﺸﺎن.
داده.

تحقیق بررسی علل و میزان ضایعات آرد و نان های مختلف |37838| آمارانتوس

14 مارس 2018 ... تحقیق بررسی علل و میزان ضایعات آرد و نان های مختلف |37838| ... دانلود تحقیق با
موضوع بررسی فرآیند نم زدایی از گاز در برج های آکنده و اثر عوامل ...

تحقیق علل و میزان ضایعات آرد و نان های مختلف - canavis

24 ژانويه 2018 ... تحقیق علل و میزان ضایعات آرد و نان های مختلف: دانلود فایل های دانشجویی ... این مطالعه
به منظور بررسی میزان ضایعات آرد و نان ها در نانوائی ها و در حین ...

بررسی علل و میزان ضایعات آرد و نان های مختلف - palsepet

18 آوريل 2018 ... مشخصات فایل |بررسی علل و میزان ضایعات آرد و نان های مختلف| در وبسایت پژوهشی
http://palsepet.ir. ... دانلود... چکیده این مطالعه به منظور بررسی میزان ضایعات آرد و نان
ها در نانوائی ها و در ... ضایعات آرد; نان های مختلف; مقاله; کشاورزی.

پروژه کاهش ضایعات - دانلود تحقیق مقاله پروژه پایان نامه : پروداک

براساس جستجو موارد زیر برای دانلود پروژه دانشجویی کاهش ضایعات در سایت یافت
شد که می توانید با کمک این فایل ها به تکمیل پروژه های دانشجویی خود در مورد کاهش
ضایعات بپردازید. ... تحقیق مقاله بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر کاهش
ضایعات گندم آرد و نان .... پروژه کارآفرینی نان آوران سبوس تولید نان و شیرینی.

عنوان مقاله: بررسی علل و میزان ضایعات آرد و نان های مختلف | دانلودفا

16 مارس 2018 ... دانلودفا {دانلودفا} - نظرات خود درمورد مقالات با عنوان عنوان مقاله: بررسی علل و میزان
ضایعات آرد و نان های مختلف را برای ما ارسال کنید. - (دانلودفا) دانلود ...

عنوان مقاله: بررسی علل و میزان ضایعات آرد و نان های مختلف | دانلودفا

16 مارس 2018 ... دانلودفا {دانلودفا} - نظرات خود درمورد مقالات با عنوان عنوان مقاله: بررسی علل و میزان
ضایعات آرد و نان های مختلف را برای ما ارسال کنید. - (دانلودفا) دانلود ...

خمیر مایه - Spoon-feed Baking

14 ژانويه 2016 ... خمیرمایه موجودی زندست که با تغذیه کردن فعال می شه و از حفره های دی اکسید ...
بادکنک کمی باد می شه که دقیقا حجم دهی این ماده در نان هم به همین شیوه انجام می شه. ...
البته در اون زمان برای بدست آوردن خمیر مایه، آب و آرد رو قاطی می کردن و ساعت ها ...
میزان رطوبت بالا در خمیرمایه تازه، مخمر رو در حالت نیمه فعال نگه می داره و عمرش ...

ﺑﺮﺑﺮي ﺧﻤﯿﺮ و ﻧﺎن ﻫﺎي ﻓﯿﺒﺮ ﺑﺎﮔﺎس ﻧﯿﺸﮑﺮ ﺑﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﺗﺄﺛﯿ - نشریه پژوهش و نوآوری در ...

ﻣﺴﺌﻮل. (. [email protected] ) ﭼﮑﯿﺪه. ازآﻧﺠﺎﯾﯽ. ﮐﻪ. ﻣﯿﺰان. ﻣﺼﺮف. ﻓﯿﺒﺮ. در. اﯾﺮان. ﮐﻤﺘﺮ
... ﺑﺮرﺳﯽ. ﻣﺠﻤﻮﻋ. ﮥ. وﯾﮋﮔﯽ. ﻫﺎي. آرد،. ﺧﻤﯿﺮ. و. ﻧﺎن. ﺑﺮﺑﺮي. ﻧﺸﺎن. داد ﮐﻪ. ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي داراي ﻓﯿﺒﺮ. ﺑﺎﮔﺎس.
ﻧﯿﺸﮑﺮ ... ﻫﺎي. روﻏﻨﯽ،. ﭼﻐﻨﺪر و. ﻧﯿﺸﮑﺮ. ﺑﻪ. دﺳﺖ. ﻣﯽ. آﯾﻨﺪ. ﮐﻪ در ﺑﯿﺸﺘﺮ. ﻣﻮاﻗﻊ. ﺑﻪ. ﺻﻮرت. ﺿﺎﯾﻌﺎت. ﺑﻪ. ﻫﺪر.
ﻣﯽ ... وﯾﮋﮔﯽ. ﻫﺎي. ﮐﯿﻔﯽ. و. ﺳﻼﻣﺘﯽ. ﺑﺨﺸﯽ. اﻧﻮاع. ﻧﺎن. ﺑﺎ. ﺑﺮرﺳﯽ. اﺛﺮ. اﻓﺰودن. ﻣﻨﺎﺑﻊ. ﻓﯿﺒﺮي. ﻣﺨﺘﻠﻒ. ﺻﻮرت.

رقابت عشقی بر سر دختر 16 ساله منجر به قتل شد! | هشترود نیوز

به گزارش خبرنگار هشترود نیوز، مسلم رضایی با بیان اینکه میزان صدقات جمع آوری
..... هشترود نیوز ، نشریه سیاسی هافینگتون پست آمریکا با انتشار مقاله ای نوشته
.... ورامین به علت فروختن نان با قیمتی کمتر از نرخ مصوب، توسط کارگروه آرد و نان
..... پس از بررسی گزینه‌های مختلف خداداد عزیزی به‌ عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال ...

پروژه کاهش ضایعات - دانلود تحقیق مقاله پروژه پایان نامه : پروداک

براساس جستجو موارد زیر برای دانلود پروژه دانشجویی کاهش ضایعات در سایت یافت
شد که می توانید با کمک این فایل ها به تکمیل پروژه های دانشجویی خود در مورد کاهش
ضایعات بپردازید. ... تحقیق مقاله بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر کاهش
ضایعات گندم آرد و نان .... پروژه کارآفرینی نان آوران سبوس تولید نان و شیرینی.

تحقیق بررسی علل و میزان ضایعات آرد و نان های مختلف | محتوای مقاله

20 آوريل 2018 ... این مطالعه به منظور بررسی میزان ضایعات آرد و نان ها در نانوائی ها و در حین ... این
بررسی ها از آذرماه 1380 طبق پرسشنامه های مختلف (پرسشنامه مربوط به خانوار .... دانلود
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی بررسی میزان و علل ...

تحقیق علل و میزان ضایعات آرد و نان های مختلف | link

3 آوريل 2018 ... تحقیق درباره بررسی علل و میزان ضایعات آرد و نان های مختلف. فرمت فایل word و
قابل ویرایش و پرینت. تعداد صفحات: 13. بررسی علل و میزان ...

مقاله بررسی علل و میزان ضایعات آرد و نان‌های مختلف: ایمبوک

مقاله بررسی علل و میزان ضایعات آرد و نان‌های مختلف |بررسی علل و میزان ضایعات آرد و
نان های مختلف میزان ضایعات آرد و نان های مختلف دانلود مقاله بررسی علل و میزان ...

تحقیق بررسی علل و میزان ضایعات آرد و نان های مختلف

بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق بررسی علل و میزان ضایعات آرد
و نان های مختلف نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ...

مقاله بررسی علل و میزان ضایعات آرد و نان‌های مختلف: ایمبوک

مقاله بررسی علل و میزان ضایعات آرد و نان‌های مختلف |بررسی علل و میزان ضایعات آرد و
نان های مختلف میزان ضایعات آرد و نان های مختلف دانلود مقاله بررسی علل و میزان ...

نوید اپتیک

برترین پکیج تحلیل معنایی نقش های سفالینه های نقش و نگار شوش – دانلود فایل ...
رشته روانشناسی با عنوان بررسی علل بازگشت معتادان به مواد · دانلود فایل (
پروپوزال و .... کاملترین فایل مقاله بررسی جایگاه سیستم حمل و نقل زمینی استان
بوشهر در ..... خرید و دانلود بررسی تطبیقی اثرات سطوح مختلف زئولیت و اسید
هیومیک در ...

دانلود فایل word تحقیق بررسی علل و میزان ضایعات آرد و نان های مختلف

25 ا کتبر 2017 ... دانلود فایل word تحقیق بررسی علل و میزان ضایعات آرد و نان های مختلف دارای 18
صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می ...

ﺑﺮﺑﺮي ﺧﻤﯿﺮ و ﻧﺎن ﻫﺎي ﻓﯿﺒﺮ ﺑﺎﮔﺎس ﻧﯿﺸﮑﺮ ﺑﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﺗﺄﺛﯿ - نشریه پژوهش و نوآوری در ...

ﻣﺴﺌﻮل. (. [email protected] ) ﭼﮑﯿﺪه. ازآﻧﺠﺎﯾﯽ. ﮐﻪ. ﻣﯿﺰان. ﻣﺼﺮف. ﻓﯿﺒﺮ. در. اﯾﺮان. ﮐﻤﺘﺮ
... ﺑﺮرﺳﯽ. ﻣﺠﻤﻮﻋ. ﮥ. وﯾﮋﮔﯽ. ﻫﺎي. آرد،. ﺧﻤﯿﺮ. و. ﻧﺎن. ﺑﺮﺑﺮي. ﻧﺸﺎن. داد ﮐﻪ. ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي داراي ﻓﯿﺒﺮ. ﺑﺎﮔﺎس.
ﻧﯿﺸﮑﺮ ... ﻫﺎي. روﻏﻨﯽ،. ﭼﻐﻨﺪر و. ﻧﯿﺸﮑﺮ. ﺑﻪ. دﺳﺖ. ﻣﯽ. آﯾﻨﺪ. ﮐﻪ در ﺑﯿﺸﺘﺮ. ﻣﻮاﻗﻊ. ﺑﻪ. ﺻﻮرت. ﺿﺎﯾﻌﺎت. ﺑﻪ. ﻫﺪر.
ﻣﯽ ... وﯾﮋﮔﯽ. ﻫﺎي. ﮐﯿﻔﯽ. و. ﺳﻼﻣﺘﯽ. ﺑﺨﺸﯽ. اﻧﻮاع. ﻧﺎن. ﺑﺎ. ﺑﺮرﺳﯽ. اﺛﺮ. اﻓﺰودن. ﻣﻨﺎﺑﻊ. ﻓﯿﺒﺮي. ﻣﺨﺘﻠﻒ. ﺻﻮرت.

ﺑﺮﺑﺮي ﺧﻤﯿﺮ و ﻧﺎن ﻫﺎي ﻓﯿﺒﺮ ﺑﺎﮔﺎس ﻧﯿﺸﮑﺮ ﺑﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﺗﺄﺛﯿ - نشریه پژوهش و نوآوری در ...

ﻣﺴﺌﻮل. (. [email protected] ) ﭼﮑﯿﺪه. ازآﻧﺠﺎﯾﯽ. ﮐﻪ. ﻣﯿﺰان. ﻣﺼﺮف. ﻓﯿﺒﺮ. در. اﯾﺮان. ﮐﻤﺘﺮ
... ﺑﺮرﺳﯽ. ﻣﺠﻤﻮﻋ. ﮥ. وﯾﮋﮔﯽ. ﻫﺎي. آرد،. ﺧﻤﯿﺮ. و. ﻧﺎن. ﺑﺮﺑﺮي. ﻧﺸﺎن. داد ﮐﻪ. ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي داراي ﻓﯿﺒﺮ. ﺑﺎﮔﺎس.
ﻧﯿﺸﮑﺮ ... ﻫﺎي. روﻏﻨﯽ،. ﭼﻐﻨﺪر و. ﻧﯿﺸﮑﺮ. ﺑﻪ. دﺳﺖ. ﻣﯽ. آﯾﻨﺪ. ﮐﻪ در ﺑﯿﺸﺘﺮ. ﻣﻮاﻗﻊ. ﺑﻪ. ﺻﻮرت. ﺿﺎﯾﻌﺎت. ﺑﻪ. ﻫﺪر.
ﻣﯽ ... وﯾﮋﮔﯽ. ﻫﺎي. ﮐﯿﻔﯽ. و. ﺳﻼﻣﺘﯽ. ﺑﺨﺸﯽ. اﻧﻮاع. ﻧﺎن. ﺑﺎ. ﺑﺮرﺳﯽ. اﺛﺮ. اﻓﺰودن. ﻣﻨﺎﺑﻊ. ﻓﯿﺒﺮي. ﻣﺨﺘﻠﻒ. ﺻﻮرت.

عنوان مقاله: بررسی علل و میزان ضایعات آرد و نان های مختلف | جدید 2017

28 مارس 2018 ... این مطالعه ب ه منظور بررسی میزان ضایعات آرد و نان ها در نانوائی ها و در حین ... این
بررسی ها از آذرماه 1380 طبق پرسشنامه های مختلف (پرسشنامه مربوط به .... دانلود مقاله
ترجمه شده با عنوان مدیریت استراتژیک در دانشگاه ها به عنوان عاملی ...

عنوان مقاله: بررسی علل و میزان ضایعات آرد و نان های مختلف | دانلودفا

16 مارس 2018 ... دانلودفا {دانلودفا} - نظرات خود درمورد مقالات با عنوان عنوان مقاله: بررسی علل و میزان
ضایعات آرد و نان های مختلف را برای ما ارسال کنید. - (دانلودفا) دانلود ...

دانلود مقاله بررسی علل و میزان ضایعات آرد و نان های مختلف - مقاله، پروژه ...

دانلود مقاله بررسی علل و میزان ضایعات آرد و نان های مختلف چکیده این مطالعه به منظور
بررسی میزان ضایعات آرد و نان ها در نانوائی ها و در حین مصرف و ارتباط آن با کیفیت
...

مقاله بررسی علل و میزان ضایعات آرد و نان های مختلف | 22554 - article7

9 آوريل 2018 ... این مطالعه به منظور بررسی میزان ضایعات آرد و نان ها در نانوائی ها و در حین مصرف و
ارتباط آن با کیفیت ماده اولیه، نوع نان، نحوه تولید، پخت و مصرف در ...

وب نیلو

این نوع موسیقی تحت تاثیر سبک‌ها و فرهنگ‌های مختلف به شکل امروزی درآمده‌است و
می‌توان گفت ..... -برترین فایل گزارش کارآموزی در كارخانه آرد زاودي بندرتركمن ... -
برترین پکیج مطالعات امکان سنجی مقدماتی توليد ذغال از ضايعات چوب - دانلود فایل
... -دانلود تحقیق شناخت و بررسی علل و انگیزه های طلاق در جامعه - خرید آنلاین و
دریافت

پاورپوینت مرجع شناسی و روش تحقیق

تحقیق مشتق در فقه

دانلود مقاله تخم کتان

فرم های مورد نیاز پوشه کار

مقاله: جعل و آثار و عواقب آن در قانون

تحقیق درمورد کارآموزی شیمی کاربردی آب و فاضلاب منطقه گرگان 58 ص

دانلود پاورپوینت فرآیند تولید و بسته بندی کشمش - 24 اسلاید

پاورپوینت درباره کانسر آندومتر

فرمول تولید روغن ترمز 1

نقشه طرح تفصیلی محله زیتون کارمندی اهواز