دانلود فایل


تحقیق در مورد پنجره های ارسی در معماری ایران - دانلود فایلدانلود فایل یا لزوما نوشتن را احساس نمی کرده اند. البته گاهی نیز اعضای خانواده علاقه ای به ادامه شغل پدر نداشت

دانلود فایل تحقیق در مورد پنجره های ارسی در معماری ایران لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب*
فرمت فايل:Word (قابل ويرايش و آماده پرينت)
تعداد صفحه18
فهرست مطالب
چوب های مرغوب مورد استفاده ارسی
پنجره های ارسی در معماری ایران

وسایل و ابزار گره چینی
ارسی،رقص نور با ساز چوب و شیشه
ویژگی های پنجره های گره چینی شده و ارسی ها

مقدمه
بی شک بسیاری از بینندگان ، حتی کسانی که در زمینه معماری سنتی فعالیت دارند. هنگامی که در برابر عظمت و شکو گنبد ها، طاق ها ،کاربندی ها، و نگاره ها که در نهایت دقت و ظرافت بنا ها را آذیین بسته اند، قرار می گیرند از خود می پرسند: آیا هنرمند معمار بر اساس ذوق و تجربه به چنین طاق ها و گنبد هایی را بر پا داشته اند، یا کسانی به یاری آنها بر خاسته اند؟
در گذشه آموختن هنر و پیشه ،سینه به سینه ،از ستاد به شاگرد، یا از پدر به پسر بوده است. استادان هر فن برای حفظ راز و رمز پیشه و هنر خود آموزش را در محدوده خانواده یا صنف خود که در نهایتبا پیوند های خویشاوندی همراه می شد. مجاز می دانسته و به ندرت دانسته های خود را مکتوب کرده اند، این احتمال نیز هست که توان چنین کاری را نداشته و یا لزوما نوشتن را احساس نمی کرده اند. البته گاهی نیز اعضای خانواده علاقه ای به ادامه شغل پدر نداشته ،به همین سبب رمز و راز برخی از فنون هنری و اصطلاحات به تریج از میان رفته است همچو ارسی.


تعریف گره چینی
در اصطلاح هنری گره چینی عبارت است از مجموعه ای از شکلهای هندسی که با نظم و ترتیب و پیچ و شکنهای هماهنگ و قرینه در کنار هم چیده شده اند.در تعریفی دیگر ،گره چینی عبارت است از یک ترکیب هماهنگ از شکلهای هندسی به هم پیچده شده ، موزون و جاذب که با استفاده از خط


تحقیق در مورد پنجره های ارسی در معماری ایران


دانلودتحقیق در مورد پنجره های ارسی در معماری ایران


پنجره های ارسی در معماری ایران


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پیدایش پنجره رنگی ارسی * یو پی وی سی کرج

شيشه هاي رنگي پنجره هاي ارسي با ايجاد نورهاي رنگارنگ باعث دورشدن و خارج شدن
حشرات مزاحم از فضاي دروني اتاق هاي داراي پنجره هاي ارسي مي شود كه اين مورد مي تواند
يكي از مهم ترين خاصيتهاي اين نوع پنجره ها در فضاي معماري ايراني باشد . .... كه نياز
مند مطالعه و تحقيقات خاص و ريشه اي در همه ابعاد مي باشد. خرداد ۴, ۱۳۹۵ /توسط
upvcman ...

سنندج شهر اُرسی بررسی روند شکل گیری و گسترش هنر اُرسی سازی ...

7 مه 2014 ... با اینکه اُرسی در معماری ایران در تعدادی از ساختمان ها به طور گسترده ... از جایگاهی
پذیرفتنی برخوردار و مورد توجه بانیان، سفارش دهندگان و هنرمندان سازندۀ اُرسی بوده
است. ... تحقیقات نگارنده نشان می دهد با اینکه اُرسی های بسیار زیادی در بناهای شهر ...
پنجره ها کشویي باز و بسته مي شوند؛ لذا این نوع پنجره ها اُرسي است.

تفاوت معماری قدیم با حال - طرح وساختمان

برای پاسخ به این سوال ها ،بهتر است ساختمان های جدید را با نوع قدیمی آن ، مورد
بررسی ... در این ساختمان ها پنجره ها دارای ارسی هستند و شیشه های رنگی، نور صبح گاه
را به ... ما باید ساختمان های خود را امروزه مانند معماری پیش از هجوم اعراب به ایران باز
گردانیم.

جادوی نور در معماری سنتی ایران

... ایـن مقولـه اسـت. کلیدواژه ها: اقلیم های چهارگانه، خانه مسکونی،معماری سنتی ایران،
نور طبیعی. ... در ایـن پژوهـش سـعی بـر آن اسـت کـه تأثیـر اقلیـم بـر نحـوه. دریافــت
نــور و به ... نــوری کــه متمایــز می کنــد و نــوری کــه مــورد تأکیــد قــرار. می گیـرد:
یخرجهـم .... شاه نشــین از طریــق پنجره هــای ارســی بــا شیشــه های رنگــی. تأمیــن شــده
و ...

راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﻃﺮاﺣﯽ اﻗﻠﯿﻤﯽ در ﻣﻌﻤﺎري ﺑﻨﺎﻫﺎي ﺳﻨﺘﯽ ﯾﺰد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ...

در ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﻣﺘﻌﺎدل و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺣﺪاث ﻣﺴﮑﻦ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ. ﻗﺮار
ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ... در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي آﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻌﻤﺎري اﯾﺮان در اﯾﻦ اﻗﻠﯿﻢ ،آﮔﺎﻫﺴﺎزي
و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزي ﺻﺤﯿﺢ و. ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑ ... اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﯿﻖ. ﺑﺮرﺳﯽ راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﻃﺮاﺣﯽ اﻗﻠﯿﻤﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻗﻠﯿﻢ ﮔﺮم و
ﺧﺸﮏ در ﯾﺰد. -6. روش ﺗﺤﻘﯿﻖ. در ﭘﮋوﻫﺶ ..... درﻫﺎ، ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ، ارﺳﯽ ﻫﺎ و اﺗﺎق ﻫﺎي آﺋﯿﻨﻪ ﮐﺎري و ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺷﺪه.

آتــلـیـهــ مـعـماری اورهـان آرشـیـتـکـت - دانلود مقاله رایگان در مورد معماری ...

ارتباط بیش‌تر ایران با غرب، معماران ایرانی را بر آن داشت تا عوامل مشخص معماری
ایران را با روش‌بینی و توجه .... استفاده از پنجره های عمودی مشبک رنگی به نام ارسی

بررسي تاثير شيشه هاي رنگي بر ميزان نور و انرژي عبوري در محدوده مرئي

پنجره هاي با شيشه هاي رنگي كه نور را در رنگ هاي متنوع و متعدد عبور مي دهند، در ...
براي بررسي ميزان اين تاثير، 9 ارسي سنتي به عنوان نمونه موردي انتخاب شد و ... هاي
به کار رفته در آنها به وسيله اسپکتروفوتومتر به دست آمد و در مورد تاثيرات ... كليد
واژه: شيشه کم گسيل رنگي، نور روز سرد، کنترل تابش، صرفه جويي انرژي، معماري
ايران.

اصل مقاله (285 K) - معمار شهر

بازخوانی هویت معماری مسکونی ایرانی، درظرف زمان و مکان. سینا قاضی .... تمدن های
اولیه ایرانی می باشد در بناهای سنتی مورد. استفاده و ..... ارسی ها و حیاط مرکزی ها جهت
دستیابی به این مهم. اشاره کرد. ... این پنجره های بوسیله ابزاری چون پرده ها محدود شده.
اند.

روزنامه ايران87/1/14: ارسي، رقص نور با ساز چوب و شيشه - Magiran

2 آوريل 2008 ... اعتبار اوليه دانلود مقالات برای مشترکان طلايي جديد از ابتدای سال 92 به 100 مقاله
کاهش خواهد يافت. ... استاد «محمدكريم پيرنيا» از معماران پيشكسوت قديمي در تعريف
واژه ... از آنكه ارسي در معماري روسي جايي باز كند در بناها و نقاشي هاي ايران مشاهده شده
است. ... اما پنجره هاي گره چيني شده و ارسي ها چه ويژگي هاي داشته است

درباره گره سنتی و چینی - گره سنتی فلزی | گره چینی | گنبد ...

بر اساس شواهد و آثار موجود پیشینه هنر گره چینی در معماری ایران به دوره سلجوقی و ...
سقف های دوجداره خارجی و توفال سازی، در ساختن پنجره های ارسی و پنجره های ظریف با ...

ﺷﻤﺎره 134 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 90

6 مارس 2011 ... ﺟ ﺴﺘﺎري در ﻣﻔﻬﻮم ﭘﻨﺠﺮه در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻳﺮاﻧﻲ ... در ﻣﻌﻤﺎري اﻗﻮام ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﭘﻨﺠﺮه ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻠﻲ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ در ﺷﻜﻞ دادن ﺑﻪ ... ﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ، ﺑﻌﻀﻲ از اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﺮاي اﻧﻮاع ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺎ
ﻧﺎم اﺗﺎق .... روش ﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ... ﻣﻜﺘﻮب در ﻣﻮرد ﻣﻌﻤﺎري ﺑﻪ ﺷﺮح و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻌـﺎ.

جادوی نور در معماری سنتی ایران

... ایـن مقولـه اسـت. کلیدواژه ها: اقلیم های چهارگانه، خانه مسکونی،معماری سنتی ایران،
نور طبیعی. ... در ایـن پژوهـش سـعی بـر آن اسـت کـه تأثیـر اقلیـم بـر نحـوه. دریافــت
نــور و به ... نــوری کــه متمایــز می کنــد و نــوری کــه مــورد تأکیــد قــرار. می گیـرد:
یخرجهـم .... شاه نشــین از طریــق پنجره هــای ارســی بــا شیشــه های رنگــی. تأمیــن شــده
و ...

روزنامه ايران87/1/14: ارسي، رقص نور با ساز چوب و شيشه - Magiran

2 آوريل 2008 ... اعتبار اوليه دانلود مقالات برای مشترکان طلايي جديد از ابتدای سال 92 به 100 مقاله
کاهش خواهد يافت. ... استاد «محمدكريم پيرنيا» از معماران پيشكسوت قديمي در تعريف
واژه ... از آنكه ارسي در معماري روسي جايي باز كند در بناها و نقاشي هاي ايران مشاهده شده
است. ... اما پنجره هاي گره چيني شده و ارسي ها چه ويژگي هاي داشته است

جادوی نور در معماری سنتی ایران

... ایـن مقولـه اسـت. کلیدواژه ها: اقلیم های چهارگانه، خانه مسکونی،معماری سنتی ایران،
نور طبیعی. ... در ایـن پژوهـش سـعی بـر آن اسـت کـه تأثیـر اقلیـم بـر نحـوه. دریافــت
نــور و به ... نــوری کــه متمایــز می کنــد و نــوری کــه مــورد تأکیــد قــرار. می گیـرد:
یخرجهـم .... شاه نشــین از طریــق پنجره هــای ارســی بــا شیشــه های رنگــی. تأمیــن شــده
و ...

‌ارسی؛ هنر معماری ایران زمین - ایسنا

25 نوامبر 2015 ... ‌ارسی؛ هنر معماری ایران زمین ... جلیلی در رابطه با اثرات و دلایل استفاده از پنجره‌های
ارسی توضیح داد: این نوع پنجره‌ها باعث می‌شود، نور به اندازه کافی ...

نور در معماری اسلامی 54 اسلاید - مقاله کامل در مورد نور در معماری اسلامی ...

23 مه 2013 ... تحقیق در مورد نور در معماری اسلامی,مقاله در مورد نور در معماری اسلامی,دانلود مقاله ... از
جمله کهنترین مدارک و نمونه های در و پنجره در معماری ایران را شاید بتوان در ... در اصل از
خصوصیات سبک پارسی، تعبیه سایبان و آفتابگیر منطقی و ...

اصل مقاله (2120 K) - پژوهش های باستان شناسی ایران

هدف نشریه ی علمی - پژوهشی پژوهشهای باستان شناسی ایران انتشار پژوهش ها و ..... کـه
متاسـفانه در بيـن انـواع گوناگـون شـکل های معمـاری ایرانـیِ ایـن دوره کمتـر مـورد .....
عمومـاً بنـای سـقاخانه بـه شـکل اتاقـی بـا در و پنجـره اُرسـی )کشـابی( چوبـی اسـت.

مقاله پنجره ارسی چشم معماری ایرانی - سیویلیکا

پنجره های ارسی درمعماری ایرانی جایگاه ویژه ای داشته و همیشه برای طبقات مختلف جامعه
... این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد ...

تركيب رنگ، چوب و شيشه در اُرُسی | معمارنت(سایت معماری وشهرسازی ...

22 فوریه 2014 ... الف: نگاهی مختصر به تاریخ پیدایی و ویژگی های درها و پنجره های ارسی اُرُسی ها از ویژه
ترین عناصر معماری ایرانی هستند. ارسی در یا پنجره ی کشویی ...

آشنایی با پنجره‌های ارسی ایران، اوج هنر چوب و شیشه رنگی+عکس ...

31 آگوست 2013 ... آشنایی با پنجره‌های ارسی ایران، اوج هنر چوب و شیشه رنگی+عکس,ارس در فارسی ... در
این مقاله با هنر نازک کاری درساخت پنجره های اروسی آشنا... ... آفتاب و گرما ایجاد
زیبایی در نمای ساختمان حفظ حریم و محرویت فضای بیرون ... از طبیعت در فرهنگ
بسیاری از هنر های اسلامی چندان مورد توجه قرار نگیرد و جایگاه والایی نیابد.

نور در معماری اسلامی 54 اسلاید - مقاله کامل در مورد نور در معماری اسلامی ...

23 مه 2013 ... تحقیق در مورد نور در معماری اسلامی,مقاله در مورد نور در معماری اسلامی,دانلود مقاله ... از
جمله کهنترین مدارک و نمونه های در و پنجره در معماری ایران را شاید بتوان در ... در اصل از
خصوصیات سبک پارسی، تعبیه سایبان و آفتابگیر منطقی و ...

آشنایی با هنر و معماری ایران در دوره باستان - سایت پژوهش هنر، نماد و ...

30 دسامبر 2011 ... این بنای بزرگ عیلامی به وسیله «رمان گیرشمن» کشف و مورد حفاری قرار گرفت. .....
در معماری دورۀ هخامنشیان نیز در دو مکان شاهد پنجره های کور هستیم. یکی در نقش ...
کتیبه هایی نیز وجود دارد که تنها به زبان پارسی باستان می باشند.

دانلود تحقیق پنجره های ارسی

دانلود تحقیق پنجره های ارسی بی شک بسیاری از بینندگان ، حتی کسانی که در زمینه
معماری ... و ظرافت بنا ها را آذیین بسته اند، قرار می گیرند از خود می پرسند: آیا هنرمند
معمار بر. ... پیشینه هنر گره چینی در آثار معماری ایران 10 ... درباره پنجره های ارسی،
تحقیقات دانش آموزی در مورد پنجره های ارسی، مقالات دانش آموزی در مورد پنجره های ارسی.

اصل مقاله (2120 K) - پژوهش های باستان شناسی ایران

هدف نشریه ی علمی - پژوهشی پژوهشهای باستان شناسی ایران انتشار پژوهش ها و ..... کـه
متاسـفانه در بيـن انـواع گوناگـون شـکل های معمـاری ایرانـیِ ایـن دوره کمتـر مـورد .....
عمومـاً بنـای سـقاخانه بـه شـکل اتاقـی بـا در و پنجـره اُرسـی )کشـابی( چوبـی اسـت.

آموزش و پرورش ناحیه یک استان کرمان

درمانی این عنصر مهم معماری ایرانی راهکاری جهت کاربردی کردن شیشه های رنگی ... ارسی
نورهای رنگی پنجره نوردرمانی پنجره های رنگی ... پیشینه تحقیق .... کشورمان
ساختمانهایی که براساس اصول استحکامی طراحی شده و پنجره های فلزی مورد تأیید قرار
.

بررسي تاثير شيشه هاي رنگي بر ميزان نور و انرژي عبوري در محدوده مرئي

پنجره هاي با شيشه هاي رنگي كه نور را در رنگ هاي متنوع و متعدد عبور مي دهند، در ...
براي بررسي ميزان اين تاثير، 9 ارسي سنتي به عنوان نمونه موردي انتخاب شد و ... هاي
به کار رفته در آنها به وسيله اسپکتروفوتومتر به دست آمد و در مورد تاثيرات ... كليد
واژه: شيشه کم گسيل رنگي، نور روز سرد، کنترل تابش، صرفه جويي انرژي، معماري
ايران.

پنجره ارسی- پنجره دوجداره ارسی - فاراد پنجره

9 سپتامبر 2014 ... با توجه به ورود سبک ها و نمادهای مدرن غربی در ایجاد بناهای ساختمانی و جهت حفظ و عدم از
بین رفتن معماری سنتی ایرانی اسلامی، باید بتوانیم پنجره های ...

نور در معماری اسلامی 54 اسلاید - مقاله کامل در مورد نور در معماری اسلامی ...

23 مه 2013 ... تحقیق در مورد نور در معماری اسلامی,مقاله در مورد نور در معماری اسلامی,دانلود مقاله ... از
جمله کهنترین مدارک و نمونه های در و پنجره در معماری ایران را شاید بتوان در ... در اصل از
خصوصیات سبک پارسی، تعبیه سایبان و آفتابگیر منطقی و ...

تركيب رنگ، چوب و شيشه در اُرُسی | معمارنت(سایت معماری وشهرسازی ...

22 فوریه 2014 ... الف: نگاهی مختصر به تاریخ پیدایی و ویژگی های درها و پنجره های ارسی اُرُسی ها از ویژه
ترین عناصر معماری ایرانی هستند. ارسی در یا پنجره ی کشویی ...

ارسی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

ج - زیبایی: سطح پنجره‌های ارسی را با استفاده از انواع نقش‌های ... از هنرهای اسلامی چندان
مورد توجه قرار نگیرد و جایگاه والایی نیابد. ... اطلاق می‌شود که به تقلید از معماری
روسی در ایران رواج یافته، در ...

تركيب رنگ، چوب و شيشه در اُرُسی | معمارنت(سایت معماری وشهرسازی ...

22 فوریه 2014 ... الف: نگاهی مختصر به تاریخ پیدایی و ویژگی های درها و پنجره های ارسی اُرُسی ها از ویژه
ترین عناصر معماری ایرانی هستند. ارسی در یا پنجره ی کشویی ...

آشنایی با هنر و معماری ایران در دوره باستان - سایت پژوهش هنر، نماد و ...

30 دسامبر 2011 ... این بنای بزرگ عیلامی به وسیله «رمان گیرشمن» کشف و مورد حفاری قرار گرفت. .....
در معماری دورۀ هخامنشیان نیز در دو مکان شاهد پنجره های کور هستیم. یکی در نقش ...
کتیبه هایی نیز وجود دارد که تنها به زبان پارسی باستان می باشند.

PDF: تحقیق پنجره های ارسی | Metered

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮔﺮه ﭼﯿﻨﯽ 2. ﭼﻮب ﻫﺎی ﻣﺮﻏﻮب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ارﺳﯽ 2. وﺳﺎﯾﻞ و اﺑﺰار ﮔﺮه ﭼﯿﻨﯽ 3. ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی ارﺳﯽ
در ﻣﻌﻤﺎری اﯾﺮان 4. ارﺳﯽ رﻗﺺ ﻧﻮر ﺑﺎ ﺳﺎز ﭼﻮب و ﺷﯿﺸﻪ 6. وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی ﮔﺮه ﭼﯿﻨﯽ ﺷﺪه و ارﺳﯽ 7.

آموزش و پرورش ناحیه یک استان کرمان

درمانی این عنصر مهم معماری ایرانی راهکاری جهت کاربردی کردن شیشه های رنگی ... ارسی
نورهای رنگی پنجره نوردرمانی پنجره های رنگی ... پیشینه تحقیق .... کشورمان
ساختمانهایی که براساس اصول استحکامی طراحی شده و پنجره های فلزی مورد تأیید قرار
.

درباره کاشان | آثار تاریخی کاشان | دانشگاه علوم پزشکی | کاشان | خانه ...

معماری اصیل ایرانی و اسلامی، طرح های بدیع و نقشهای خیال انگیز گچبری و .... که از آن
جمله می توان به گچبریهای زیبا، درب های ارسی و پنجره های مشبکی گچی اشاره نمود.

راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﻃﺮاﺣﯽ اﻗﻠﯿﻤﯽ در ﻣﻌﻤﺎري ﺑﻨﺎﻫﺎي ﺳﻨﺘﯽ ﯾﺰد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ...

در ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﻣﺘﻌﺎدل و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺣﺪاث ﻣﺴﮑﻦ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ. ﻗﺮار
ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ... در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي آﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻌﻤﺎري اﯾﺮان در اﯾﻦ اﻗﻠﯿﻢ ،آﮔﺎﻫﺴﺎزي
و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزي ﺻﺤﯿﺢ و. ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑ ... اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﯿﻖ. ﺑﺮرﺳﯽ راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﻃﺮاﺣﯽ اﻗﻠﯿﻤﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻗﻠﯿﻢ ﮔﺮم و
ﺧﺸﮏ در ﯾﺰد. -6. روش ﺗﺤﻘﯿﻖ. در ﭘﮋوﻫﺶ ..... درﻫﺎ، ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ، ارﺳﯽ ﻫﺎ و اﺗﺎق ﻫﺎي آﺋﯿﻨﻪ ﮐﺎري و ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺷﺪه.

معماری خانه های قدیمی ایرانی - طراحی نما و دکوراسیون داخلی پادنا آمود

2 نوامبر 2016 ... معماری خانه های قدیمی ایرانی از جمله خصوصیات خانه های قدیمی در اصفهان و ... شما اينجا
هستيد : طراحی نما و دکوراسیون داخلی پادنا آمود > مقالات > معماری خانه های قدیمی ایرانی
... تالار برای پذیرایی از مهمانان محترم و مخصوص مورد استفاده قرار می گرفت. ...
بیشتر نور خورشید اغلب پنجره های آنرا از ارسی های بزرگ می ساخته اند.

همه چیز درباره ی خانه قدیم ایران - شهر املاک

27 آوريل 2013 ... شهر املاک - امین املاک شما در شهر - همه چیز درباره ی خانه قدیم ایران - ... صفحه اصلی >
مقالات ... همه اینها باعث شده که معماری خانه های سنتی ایران را یک معماری درونگرا بنامند.
... تا با اولین اشعه های آفتاب، اتاق ارسی پر از لکه های رنگی نور شود؛ لکه هایی که ...
البته این پنجره های بزرگ پر از شیشه که تمام دیوار رو به حیاط را می ...

همه چیز درباره ی خانه قدیم ایران - شهر املاک

27 آوريل 2013 ... شهر املاک - امین املاک شما در شهر - همه چیز درباره ی خانه قدیم ایران - ... صفحه اصلی >
مقالات ... همه اینها باعث شده که معماری خانه های سنتی ایران را یک معماری درونگرا بنامند.
... تا با اولین اشعه های آفتاب، اتاق ارسی پر از لکه های رنگی نور شود؛ لکه هایی که ...
البته این پنجره های بزرگ پر از شیشه که تمام دیوار رو به حیاط را می ...

تحقیق در مورد پنجره های ارسی در معماری ایران – jnmrazavi.ir

لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب*. فرمت فايل:Word (قابل ويرايش و آماده پرينت).
تعداد صفحه18. فهرست مطالب. چوب های مرغوب مورد استفاده ارسی. پنجره های ارسی در ...

مرمت آثار و ابنیه تاریخی - محمد کریم پیرنیا

نظریات نوین پیرنیا در معماری ایرانی اسلامی و تحقیقات گستردة پیرنیا در ...
پیرنیا ، به تبع تخصص خود ، کاربرد آنها را بیشتر در بخش معماری مورد توجه قرار
.... خانه واقع در سه طبقه و دارای گودال باغچه بود که تمام پنجره های زیر زمینها به آن باز
می شد . ..... بر اساس این عکس ها ما بادگیر را دوباره ساختیم و ارسی ها را در جای خود
گذاشتیم ...

پنجره‌های ارسی ایران، اوج هنر چوب و شیشه رنگی - ایران دوستان

ارسی در فرهنگ عمید به معنای در اتاقی است که رو به حیاط باز میشود. ارسی از عناصر
معماری قدیم ایران است به صورتی که هم اکنون نیز در آثار و بنا های به جا مانده از قدیم ...

روﻧﺪ ﺳﻨﺖ و ﻧﻮآوري ارﺳﻲ در

اُرﺳﻲ، ﭘﻨﺠﺮه. ﻫﺎي رو ﺑﻪ ﻧﻮر. ﭘﻮﺳﻴﺪه اﺳﺖ . ﻳﻚ ﺗﻌﺮﻳﻒ از ﺳﻨﺖ. (tradition). ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ. آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻨﺖ، ﭘﺪﻳﺪه.
اي اﺳﺖ ... ﺳﻨﺖ ﻣﻮرد. ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوت از ﺳﻨﺖ ﻣﻌﻬﻮد. و راﻳﺞ اﺳـﺖ . اﻳـﻦ ﺳـﻨﺖ داراي ﺧﺎﺳـﺘﮕﺎه ازﻟـﻲ و
ﺟـﺎودان. (eternal) ... ﺷﻬﺮت رﺳﻴﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از اﺟﺰاي ﻫﻨﺮ ﺳﻨﺘﻲ اﻳﺮان، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ. اي اﺳـﺖ ....
ﻣﻌﻤﺎري اﻳﺮان اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ... ﻛﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺗﻼش و ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺖ، ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ از ﺑﺮﺧـﻲ.

ﺷﻤﺎره 134 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 90

6 مارس 2011 ... ﺟ ﺴﺘﺎري در ﻣﻔﻬﻮم ﭘﻨﺠﺮه در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻳﺮاﻧﻲ ... در ﻣﻌﻤﺎري اﻗﻮام ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﭘﻨﺠﺮه ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻠﻲ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ در ﺷﻜﻞ دادن ﺑﻪ ... ﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ، ﺑﻌﻀﻲ از اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﺮاي اﻧﻮاع ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺎ
ﻧﺎم اﺗﺎق .... روش ﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ... ﻣﻜﺘﻮب در ﻣﻮرد ﻣﻌﻤﺎري ﺑﻪ ﺷﺮح و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻌـﺎ.

زندگینامه استاد محمد کریم پیرنیا (پدر معماری سنتی ایران)

کتب : کتب و مقالات بسیار در مورد سبک‌شناسی و معماری اصیل و سنتی ایرانی ....
شناسی و هنر ایران تحت عنوان چگونگی استفاده معماران از در و پنجره در معماری بنا ها
اشاره ... شیوه های معماری ایرانی - شیوه اصفهانی -شیوه های پارسی - شیوه های پارتی -
شیوه ...

اُرسی خانه

اُرسی خانه, معماری معاصر, خانه ایرانی,نیما کیوانی,سینا کیوانی, طراحی خانه ... پژوهش و
ورکشاپ · کتاب · یادداشت · پاناروما · عکاسان · فرصت های شغلی · مطالعه .... طراحی دیده
شد که کاربر، مانند پنجره اُرسی آن را بالا و پایین ببرد و بدین ترتیب علاوه بر ...
مورد توجه در طراحی بوده است و مبحث بعد چهارم در معماری نیز از ایده های کلی طراحی بود.

پنجره و معماری ایرانی - قسمت اول

21 جولای 2016 ... پنجره های عمودی دو لته هنوز هم در خانه های ایرانی پیام آور سنت های دیرینه ... جنبه با
اهمیت دیگری در مورد پنجره، جلوه بصری آن از بیرون ساختمان است. ... (تصویر 1)
بعضی ارسی را از ریشه اروز و یا اروس پهلوی، به معنای روشنایی دانسته اند.

نور در معماری اسلامی 54 اسلاید - مقاله کامل در مورد نور در معماری اسلامی ...

23 مه 2013 ... تحقیق در مورد نور در معماری اسلامی,مقاله در مورد نور در معماری اسلامی,دانلود مقاله ... از
جمله کهنترین مدارک و نمونه های در و پنجره در معماری ایران را شاید بتوان در ... در اصل از
خصوصیات سبک پارسی، تعبیه سایبان و آفتابگیر منطقی و ...

دانلود پاورپوینت قابلیت اطمینان

پاورپوینت با موضوع يك مدل اعتماد توزيع شده براي محيطهاي محاسبات فراگير

جدیدترین طرح توجیهی توليد خمير كاغذ فلوتينگ از كاه و كلش

پاورپوینت آریایی ها و تشکیل حکومت های قدرتمند در ایران درس 19 مطالعات هفتم

دانلود تحقیق رمزنگاری

دانلود نقشه زمین‌شناسی 25000: 1 همدان به همراه گزارش کامل

پاورپوینت نظم و نظارت اجتماعی

پاورپوینت درس سوم آمادگی دفاعی پایه نهم انقلاب اسلامی، تداوم نهضت عاشورا

پاورپوینت اختلالات پرزنتاسیون جنین و بند ناف

تحقیق حقوق تفاوت شركتهاي دولتي و موسسات دولتي