دانلود فایل


پروژه آماده: بررسی و طراحی مکانیزم تغذیه کننده کاسه ای ارتعاشی در فرآیند مونتاژ (69 صفحه فایل ورد - word) - دانلود فایلدانلود فایل پروژه آماده: بررسی و طراحی مکانیزم تغذیه کننده کاسه ای ارتعاشی در فرآیند مونتاژ (69 صفحه فایل ورد word)

دانلود فایل پروژه آماده: بررسی و طراحی مکانیزم تغذیه کننده کاسه ای ارتعاشی در فرآیند مونتاژ (69 صفحه فایل ورد - word) تغذیه کننده وسیله ای است که تعدادی قطعه با حالات و موقعیت های تصادفی را در ورودی دریافت می کن و قطعات صحیح که درموقعیت از پیش تعریف شده قرار گرفته اند را در محدوده زمانی مشخص در خروجی تحویل می دهد . همانطور که در روشهای ساخت و تولی به سمت سرعت بالا و هوشمند شدن پیش می روند ، طراحی تغدیه کننده ها نی اصولی تر می شوند. اگر تغذیه کننده نتواند به سرعت برای قطعات جدید تنظیم شود از تغییر سریع محصول و آغاز سریع مونتاژ جدید جلوگیری خواهند شد. فرآیند موقعیت دهی قطعات به شکل مورد نظر و تغذیه آنها به صورت انبوه یکی از ابعاد مهم اتوماسیون مونتاژ می باشد . در روش های مرسوم مشکلاتی نظیر عدم انعطاف پذیریدر تغذیه قطعات مختلف، مشکل تجمع قطعات و تراکم آنها ، زمان زیاد تنظیم مجدد وجود دارند. در عصر تولید حاضر که تنوع سرعت در تولید یکی از پارامترهای مهم تولید است تغذیه انعطاف پذیر قطعات در انواع مختلف به صورت وسیعی مورد بحث و تحقیق قرار گرفته است.
تغذیه کننده ها به دو دسته اصلی تغذیه کننده های ارتعاشی و تغذیه کننده های غیر ارتعاشی تقسیم می شوند . اغلب تغذیه کننده های غیر ارتعاشی برای تغذیه قطعات خاص و با یک خانواده بسیار محدود از قطعات طراحی می شوند. این قبیل تغذیه کننده ها بیشتر در تولیدات با حجم متوسط تا زیاد که تغییر در قطعات اندک است استفاده می شوند . تغذیه کننده های غیر ارتعاشی به دلیل طبیعت غیر انعطاف پذیری که دارند برای اتوماسیون تولیدات کم تا متوسط مناسب نیستند.
تغذیه کننده های کاسه ای ارتعاشی رایج ترین وسایلی هستند که برای تغذیه و جهت دهی قطعات کوچک در فرآیند مونتاژاتوماتیک به کار می روند. این گونه تغذیه کننده ها توسط شرکت های متعددی ساخت می شوند و برای تغذیه هر نوع قطعه از قطعات الکترونیکی گرفته تا قطعات فلزی ریخته گری شده مورد استفاده قرار می گیرند. تغذیه کننده کاسه ای ارتعاشی از دو جزء اصلی کاسه راهنما و پایه ارتعاشی تشکیل شده است.
تغذیه کننده های کاسه ای ارتعاشی یکی از پر کاربردترین گونه های تغذیه کننده کاسه ای جهت انتقال قطعات مهندسی کوچک می باشد. مطابق شکل 1-1 در این تغذیه کننده ها مسیر حرکتی که قطعات در طول آن جریان می یابند مارپیچ است و گرداگرد دیوار داخلی کاسه استوانه ای با عمق کم مستقر می گردند. کاسه معموات توسط 3 تا 4 عدد فنر صفحه ای که روی پایه ای سنگین محکم شده اند نگهداری می شود. ارتعاش توسط یک آهن ربای الکتریکی مستقر روی پایه به کاسه اعمال شده و سیستم نگهدارنده با مقید کردن حرکت کاسه منجر به ایجاد یک ارتعاش چرخشی حول محور قائم همراه با یک ارتعاش خطی قائم می گردد. این حرکت منجر می شود هر وسیله کوچک از مسیر مورب دچار یک ارتعاش کوچک با مسیر تقریبا مستقیم شده که با افق زاویه ای بیشتر ا زاویه مسیر حرکت می سازد قطعات در کاسه مستقر شوند حرکت ارتعاشی باعث می شود از روی مسیر حرکت به سمت خروجی در بالای کاسه جهش کنند قبل از بررسی مشخصات تغذیه کننده های کاسه ای ارتعاشی لازم است مکانیک انتقال ارتعاشی بررسی می شود . برای این منظور بهتر است حرکت قطعه برروی مسیر ارتعاش مستقیم تا حدودی شیب دار نسبت به افق در نظر گرفته شود.
فهرست مطالبعنوان صفحه
فهرست جدول ها ب
فهرست شكل ها ج
فصل 1- مقدمه 1
1-1- پیشگفتار. 1
1-2- مکانیک انتقال ارتعاشی.. 3
فصل 2- بررسی تاثیر پارامترهای محتلف.. 9
2-1- اثر فرکانس.... 9
2-2- اثر شتاب مسیر. 10
2-3- اثر زاویه ارتعاش.... 11
2-4- اثر زاویه مسیر. 12
2-5- اثر ضریب اصطکاک.. 14
2-6- ارزیابی سرعت متوسط انتقال.. 15
2-7- حساسیت به بار. 21
2-8- راه حل رفع حساسیت به بار. 24
2-9- اثر وسایل جهت دهی فعال بر نرخ سرعت.. 26
فصل 3- تحلیل سیستم های جهت دهنده. 28
3-1- سیستم جهت دهنده. 31
3-2- روش های تحلیل سیستم. 34
3-3- بهینه سازی.. 37
3-4- بهره وری یک وسیله جهت دهنده. 39
3-5- تحلیل 41
3-6- حالت استقرار طبیعی قطعات در انتقال اتوماتیک... 51
3-7- تحلیل سطوح نرم. 52
فصل 4- طراحی وسایل جهت دهنده. 57
4-1- ابزارهای بیرون کاسه ای.. 59
فهرست مراجع. 62
فهرست شكل ها
عنوان صفحه
شکل ‏1‑1: تغذیه کننده کاسه ای- ارتعاشی. 4
شکل ‏1‑2: نیروی وارده به قطعه در تغذیه کننده ارتعاشی. 4
شکل ‏1‑3: شرایط مدهای گوناگون انتقال ارتعاشی. 7
شکل ‏2‑1: اثر زاویه ارتعاش شتاب مسیر و فرکانس روی سرعت انتقال. 10
شکل ‏2‑2: نتایج تئوری اثر زاویه ارتعاش روی سرعت متوسط انتقال. 11
شکل ‏2‑3: نتایج تئوری اثر ضریب اصطکاک بر زاویه ارتعاش بهینه. 12
شکل ‏2‑4: نتایج تئوری اثر زاویه مسیر بر سرعت متوسط انتقال. 13
شکل ‏2‑5: نتایج تئوری اثر ضریب اصطکاک بر سرعت متوسط انتقال. 15
شکل ‏2‑6: ارزیابی سرعت متوسط انتقال روی مسیر افقی. 17
شکل ‏2‑7: ارزیابی تئوری طول موثر جهش روی مسیر افقی. 19
شکل ‏2‑8: ارزیابی تئوری ارتفاع ماکزیمم جهشی قطعه. 20
شکل ‏2‑9: بررسی حرکت قطعه بر اساس جهش قطعه. 21
شکل ‏2‑10: تعیین حساسیت به بار تغذیه کننده کاسه ای براساس آزمایش. 22
شکل ‏2‑11: اثر بار کاسه بر شتاب کاسه. 23
شکل ‏2‑12: منحنی پاسخ فرکانسی یک تغذیه کننده کاسه ای ارتعاشی. 24
شکل ‏2‑13: طرح دیواره دار و مسیر باریک. 25
شکل ‏2‑14: جهت دهی بلوک های مستطیلی در تغذیه کننده کاسه ای ارتعاشی. 26
شکل ‏3‑1: قطعات بکار رفته در آزمایش. 28
شکل ‏3‑2: جهت دهی قطعات فنجانی شکل. 29
شکل ‏3‑3: نمایش حالت استقرار طبیعی قطعات. 30
شکل ‏3‑4: سیستم جهت دهی آزمایشی. 32
شکل ‏3‑5: حرکت قطعه روی مسیر در ضمن آزمایش. 33
شکل ‏3‑6: اثر پله بر قطعه 7. 34
شکل ‏3‑7: تحلیل سیستم جهت دهی. 35
شکل ‏3‑8: اثر ارتفاع پله بر بهره وری در قطعات 1 و2 و 3 و4. 38
شکل ‏3‑9: اثر ارتفاع بهره وری در قطعات 5 و 6 و 7 و 8. 38
شکل 3‑10: اثر شکل قطعه بر بهره وری سیستم جهت دهی. 39
شکل ‏3‑11: تعیین i برای مقاطع با زاویه کم. 41
شکل ‏3‑12: اثر b0 بر مردود کردن قطعات.. 45
شکل ‏3‑13: اثر θ بر bs و bw. 48
شکل ‏3‑14: اثر زاویه مقطع بر بازه کاری. 49
شکل ‏3‑15: سیستم جهت دهی تغذیه کننده کاسه ای. 51
شکل ‏3‑16: قطعات مستطیلی روی مسیر. 52
شکل ‏3‑17: انرژی لازم برای تغییر حالت در یک منشور مربعی با شیب θ. 53
شکل ‏3‑18: احتمال استقرار طبیعی برای منشور مستطیلی قائم. 54
شکل ‏3‑19: احتمال جهت دهی منشور مستطیل در مسیر یک تغدیه کننده کاسه ای. 56
شکل ‏4‑1: طراحی تیغه جاروب. 57
شکل ‏4‑2: طراحی قسمت باریک شده مسیر. 58
شکل ‏4‑3: طراحی داده های لبه بالا برنده سیستم جهت دهی. 59
شکل ‏4‑4: جهت دهی مجدد قطعه فنجانی. 60
شکل ‏4‑5: جهت دهی مجدد قطعه فنجانی. 60
شکل ‏4‑6: جهت دهی مجدد اجسام با ارتفاع کم. 61


پروژه آماده


بررسی


طراحی


مکانیزم


تغذیه کننده


کاسه ای


ارتعاشی


فرآیند


مونتاژ


فایل ورد


wordمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


135 بررسی عقاید و آثار ابوعلی سینا 8 صفحه فایل ورد

135 بررسی عقاید و آثار ابوعلي سينا 8 صفحه فایل ورد جرج سارتن مي گويد : تمدن ...
پروژه آماده: بررسی نقش بر جسته هاي تخت جمشيد و جنبه های طراحی و ساخت آنها (39 ...
تحقیق آماده: بررسی انواع راکتورهای شیمیایی (20 صفحه فایل ورد - word) ... پروژه
آماده: بررسی و طراحی مکانیزم تغذیه کننده کاسه ای ارتعاشی در فرآیند مونتاژ (69 ...

پروژه آماده: بررسی و طراحی مکانیزم تغذیه کننده کاسه ای ... - مگ فایل

پروژه آماده: بررسی و طراحی مکانیزم تغذیه کننده کاسه ای ارتعاشی در فرآیند مونتاژ (
69 صفحه فایل وردword). توسط mohsenjoseph · ژانویه 5, 2018. دریافت فایل ...

بایگانی‌ها مکانیک - صفحه 50 از 82 - مقالات

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است ... انداخته بود و
با پایان جنگ همكاریهای گسترده ای را با پژو آغاز كرد و در سال 69 این خودرو با ... فایل
ورد گزارش کارآموزی در تعمیرگاه خودرو (پیکان – پژو RD ) کاملا فرمت بندی و .... 3-4
فرآیند مهندسی ارزش ... 4-11-9 بررسی و ارزیابی پیشنهاد توسط مرجع بررسی کننده

نویسنده: admin - (word) فایل ورد مقاله هیأت منصفه

(word) فایل ورد مقاله ستاره نوترونی دارای 37 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در ... در
حین این مطالعه و برای بررسی تغییرات طیف پرتوهای ایکس یک منبع ... کلیه
ستارگان فرایند سنتز هسته ای را با گداخت هیدروژن در هسته شان برای ...... محور ترمز
كاسه ای از لبه بطرف Heel كفشك باشد كفشك هدایت كننده نامیده می شود و ..... (نحل 67-
69)

چگونه تغذیه کننده کاسه ارتعاشی - سنگ شکن سنگ کامل و کارخانه معدن

... بررسی و طراحی مکانیزم تغذیه کننده ... دانلود رایگان پروژه آماده: بررسی و طراحی
مکانیزم تغذیه کننده کاسه ای ارتعاشی در فرآیند مونتاژ (69 صفحه فایل ورد word).

ارزانترین سایت خرید پروژه, تحقیق, پایان نامه و مقاله آماده 124- پروژه ...

492 بررسی بانكداري الكترونيك در كشور سوئيس 17 صفحه فایل ورد .... تحقیق آماده:
بررسی انواع راکتورهای شیمیایی (20 صفحه فایل ورد - word) ... پروژه آماده: بررسی و
طراحی مکانیزم تغذیه کننده کاسه ای ارتعاشی در فرآیند مونتاژ (69 صفحه فایل ورد ...

دانلود گزارش کارآموزی و کارورزی

پروژه کارآموزی ساختمان های بتنی و نحوه اجرای آنها .... نوع فایل :word | تعداد صفحات :
111 .... این فایل با فرمت ورد و آماده پرینت می باشد. ... بخش كنترل و آناليز و مواد
اوليه و محصولات آماده طبق استانداردهاي بين‌المللي و .... سازمان مشانيز خدمات دوطرفه
مدريتي برنامه و طراحي مهندسي را مبناي كار خود قرار داده ..... سوراخهای چشم ماهی یا کاسه
ای شدن

ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.ﻓﺎﻗﺪ آرم ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻓﻮﻧﺘﻬﺎي ﻻزم ﭘﺎور ﺟ

ﺑﺮاي درﯾﺎﻓﺖ ﻓﺎﯾﻞ word. اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ. ﭘﺎور ﺟﺎم. ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.ﻓﺎﻗﺪ آرم ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻓﻮﻧﺘﻬﺎي ﻻزم ...
ﻋﻨﻮان ﭘﺮوژه : ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺑﺎدي. ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه : ﻣﺤﺴﻦ ﺣﺪاد. ﺑﺮاي ﺧﺮﯾﺪ ﻓﺎﯾﻞ word. اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ......
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژي ﻓﺴﯿﻠﯽ و ﻫﺴﺘﻪ اي، ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻫﺰﯾﻨﻪ زﯾﺎد و اﻓﺰاﯾﺶ آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﻋﻮارض ......
ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻮرﺑﯿﻦ و ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﭼـﺮﺧﺶ را ﻣﺮاﻗﺒـﺖ و ﻣﻮﻧﯿﺘﻮرﯾﻨـﮓ ......
Page 69 ...

دانلود پروژه آماده: بررسی و طراحی مکانیزم تغذیه کننده کاسه ای ارتعاشی ...

دانلود پروژه آماده: بررسی و طراحی مکانیزم تغذیه کننده کاسه ای ارتعاشی در فرآیند
مونتاژ (۶۹ صفحه فایل وردword). توسط mohsenjoseph| منتشر شده اسفند ۱۵,
۱۳۹۶.

ارتعاشی مونتاژ صفحه - ciros

29 آوريل 2018 ... ابزار چرخان ارتعاشی در فرایند تراشکاری به کمک ارتعاش ... مکانیزم تغذیه کننده
کاسه ای ارتعاشی در فرآیند مونتاژ (69 صفحه فایل ورد - word). پروژه آماده: بررسی و
طراحی مکانیزم تغذیه کننده کاسه ای ارتعاشی در فرآیند مونتاژ (.

ارزانترین سایت خرید پروژه, تحقیق, پایان نامه و مقاله آماده 124- پروژه ...

492 بررسی بانكداري الكترونيك در كشور سوئيس 17 صفحه فایل ورد .... تحقیق آماده:
بررسی انواع راکتورهای شیمیایی (20 صفحه فایل ورد - word) ... پروژه آماده: بررسی و
طراحی مکانیزم تغذیه کننده کاسه ای ارتعاشی در فرآیند مونتاژ (69 صفحه فایل ورد ...

پاورپوینت درباره مدیریت کیفیت فراگیر - Iranian1pope

16 دسامبر 2017 ... پروژه طراحی ماشین های کشاورزی: تئوری پاک کردن محصول در این فایل پاورپوینت
62 صفحه ای موارد زیر بررسی می شود معرفی قسمت های پاک کننده محصولات در ادوات
..... دانلود شیطان پرستی 38 ص فرمت فایل: ورد( قابلیت ویرایش و آماده چاپ ) ..... 69
صفحه برنامه ریزی استراتژیک مراحل و متدها (Management) مدیریّت ...

مدگرایی و علل گرایش جوانان به مد 12 صفحه فایل ورد

32 خرید و دانلود تحقیق: مدگرايی و علل گرايش جوانان به مد 12 صفحه فایل ورد در كنار
مد ... های طراحی و ساخت آنها (39 صفحه فایل ورد - word) پروژه آماده: بررسی ، الگوریتم
... و طراحی مکانیزم تغذیه کننده کاسه ای ارتعاشی در فرآیند مونتاژ (69 صفحه فایل ...

بایگانی: د - gf3.ir

ترجمه مقاله ISI در رابطه با آنالیزهای اکسرژی متمرکز کننده های خورشیدی و مساعدت
کنند .... تحقیق/مقاله آماده بررسی مدل سایمون آنهولت و برند سازی با فرمت ورد(word)
...... (CBT) از کتاب رفتاردرمانی معاصر (فصل 12 بخش اول - 10 صفحه) به همراه فایل
انگلیسی ..... پروژه دینامیک ماشین , بررسی مکانیزم برگشت سریع , تحلیل
دینامیکی ...

gallwe

تحقیق درباره بررسی خواص مقدماتی و رفتار فرایندهای شاخه ای گالتون واتسون ...
دانلود پروژه طراحی و شبیه سازی تقویت کننده چند طبقه CMOS با استفاده از نرم
افزار ... نوشته شده در نرم‌افزار MATLAB و 40 صفحه اسلاید آماده به همراه مقالات
انگلیسی ...... دانلود تحقیق و مقاله پیرامون مسیر زندگی فرمت فایل word ورد تعداد
صفحات 10.

دانلود گزارش کارآموزی و کارورزی

پروژه کارآموزی ساختمان های بتنی و نحوه اجرای آنها .... نوع فایل :word | تعداد صفحات :
111 .... این فایل با فرمت ورد و آماده پرینت می باشد. ... بخش كنترل و آناليز و مواد
اوليه و محصولات آماده طبق استانداردهاي بين‌المللي و .... سازمان مشانيز خدمات دوطرفه
مدريتي برنامه و طراحي مهندسي را مبناي كار خود قرار داده ..... سوراخهای چشم ماهی یا کاسه
ای شدن

ارزانترین سایت خرید پروژه, تحقیق, پایان نامه و مقاله آماده پروژه آماده ...

پروژه آماده: بررسی انواع فشارسنج های پیزوالکتریک و مکانیزم آنها (57 صفحه فایل
... در صورت بروز مشکل و یا نیاز به پروژه ای که در لیست سایت موجود نمی باشد، لطفا
از ... سنسورهای فشار از نظر تکنولوژی، طراحی، عملکرد، کاربرد و قیمت باهم متفاوت
هستند. .... تغذیه کننده کاسه ای ارتعاشی در فرآیند مونتاژ (69 صفحه فایل ورد - word)

پاورپوینت ورد پی دی اف| مقاله تحقیق پروژه |تحقیق پروژه آماده: انتقال ...

تحقیق / پروژه آماده: انتقال حرارت از طریق دیواره ها و فین یا پره (81 صفحه فایل ورد -
word) دیوار مسطحدر ... موضوع را با بررسی شرایط داخل دیوار شروع می کنیم، ابتدا
توزیع دما و سپس آهنگ انتقال گرمای رسانشی را تعیین می کنیم. ... آماده: بررسی و
طراحی مکانیزم تغذیه کننده کاسه ای ارتعاشی در فرآیند مونتاژ (69 صفحه فایل ورد -
word) ...

ارتعاشی طراحی صفحه نمایش توسط indiamart - آسیاب آسیاب

... و طراحی مکانیزم تغذیه کننده کاسه ای ,. دانلود رایگان پروژه آماده: بررسی و طراحی
مکانیزم تغذیه کننده کاسه ای ارتعاشی در فرآیند مونتاژ (69 صفحه فایل ورد word).

177 بررسی ویژگی ها و خواص انواع ویتامین‌ها و بیوفلاوین 9 صفحه ...

177 بررسی ویژگی ها و خواص انواع ويتامين‌ها و بيوفلاوين 9 صفحه فایل ورد
ويتامين‌ها ... پروژه آماده: بررسی نقش بر جسته هاي تخت جمشيد و جنبه های طراحی و
ساخت آنها (39 ... تحقیق آماده: بررسی انواع راکتورهای شیمیایی (20 صفحه فایل ورد -
word) ... پروژه آماده: بررسی و طراحی مکانیزم تغذیه کننده کاسه ای ارتعاشی در فرآیند
مونتاژ (69 ...

بایگانی‌ها مکانیک - صفحه 50 از 82 - مقالات

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است ... انداخته بود و
با پایان جنگ همكاریهای گسترده ای را با پژو آغاز كرد و در سال 69 این خودرو با ... فایل
ورد گزارش کارآموزی در تعمیرگاه خودرو (پیکان – پژو RD ) کاملا فرمت بندی و .... 3-4
فرآیند مهندسی ارزش ... 4-11-9 بررسی و ارزیابی پیشنهاد توسط مرجع بررسی کننده

تحقیق پروژه آماده: انتقال حرارت از طریق دیواره ها و فین یا پره 81 ...

پروژه آماده: بررسی و طراحی مکانیزم تغذیه کننده کاسه ای ارتعاشی در فرآیند مونتاژ (
69 صفحه فایل ورد - word) · تحقیق / پروژه آماده: انتقال حرارت از طریق دیواره ها و فین
...

ارتعاشی مونتاژ صفحه

... فرآیند مونتاژ (69 صفحه فایل. دانلود رایگان پروژه آماده: بررسی و طراحی مکانیزم
تغذیه کننده کاسه ای ارتعاشی در فرآیند مونتاژ (69 صفحه فایل ورد word). چت آنلاین
...

zaum/fa_50K.txt at master · zacharydenton/zaum · GitHub

آماده 31356. فارس 31307. انتقال 31296. شب 31277. شکل 31237. جاري 31170 ......
بايستي 2173. مكعب 2173. بلژیک 2172. آنهایی 2171. چنانکه 2171. آي 2171 .....
نيازي 1610. تلاشهاي 1610. اختلالات 1609. شمارش 1609. طراح 1609. بنی 1608 ......
فهمیده 652. نگهداشتن 652. لفظ 652. مهری 652. بانوی 652. فایل 652. نبرده 652.

دانلود ,فایل ,پاورپوینت ,بررسی ,تحقیق ,دریافت ... - بلاگفا

طراحی و ساخت منبع تغذیه سوئیچینگ Fly back (آپدیت شده با 203 صفحه) ...... -
برترین پکیج آموزش مهارت چهارم ICDL ؛ صفحه گسترده - دانلود فایل -دریافت ...... -
دریافت فایل گزارش کار آزمایش ارتعاشات عرضی تیر با یک و چندمین جرم - پرداخت و
دانلود آنی .... -خرید آنلاین پاورپوینت بررسی استانداردهای یاتاقان های غلتشی و کاسه
نمد ها

ارتعاشی مونتاژ صفحه

... فرآیند مونتاژ (69 صفحه فایل. دانلود رایگان پروژه آماده: بررسی و طراحی مکانیزم
تغذیه کننده کاسه ای ارتعاشی در فرآیند مونتاژ (69 صفحه فایل ورد word). چت آنلاین
...

ارتعاشی و طرح صفحه - تجهیزات سنگ زنی سنگ آهن

... مکانیزم تغذیه کننده کاسه ای ارتعاشی در فرآیند مونتاژ. پروژه آماده: بررسی و
طراحی مکانیزم تغذیه کننده کاسه ای ارتعاشی در فرآیند مونتاژ (69 صفحه فایل ورد
word).

جایگزینی برای تغذیه کننده کاسه ارتعاشی

146 بررسی و طراحی مکانیزم های تغذیه کننده کاسه ای ارتعاشی و تاثیر پارامترهای
مختلف 69 صفحه فايل ورد word چهار شنبه 3 می 2017 . ... پروژه تکنیک جایگزینی
ژنراتور توزیع شده PSD ... فایل:3546 ... دانلود رایگان پروژه آماده: بررسی و طراحی
مکانیزم تغذیه کننده کاسه ای ارتعاشی در فرآیند مونتاژ (69 صفحه فایل ورد word) ...

بتن

مقاله پراگمادانلود مقاله پراگمااین فایل در قالب Word قابل ویرایش، آماده پرینت و ...
کتاب حاضر به بررسی طریقه طراحی و ساخت مدار چاپی توسط این نرم افزار پرداخته
است. ..... به این موضوع است و همچنین مقاله ای جامع برای ارائه پروژه دانشجویی می باشد.
...... نوع دوم بيان کننده فرايند تبديل مواد پليمري به گونه هاي اشکال مفيد مورد نظر
است ...

پاورپوینت ورد پی دی اف| مقاله تحقیق پروژه |تحقیق پروژه آماده: انتقال ...

تحقیق / پروژه آماده: انتقال حرارت از طریق دیواره ها و فین یا پره (81 صفحه فایل ورد -
word) دیوار مسطحدر ... موضوع را با بررسی شرایط داخل دیوار شروع می کنیم، ابتدا
توزیع دما و سپس آهنگ انتقال گرمای رسانشی را تعیین می کنیم. ... آماده: بررسی و
طراحی مکانیزم تغذیه کننده کاسه ای ارتعاشی در فرآیند مونتاژ (69 صفحه فایل ورد -
word) ...

کاسه ارتعاشی نرم افزار طراحی فیدر

... مکانیزم تغذیه کننده کاسه ای ارتعاشی ... دانلود رایگان پروژه آماده: بررسی و طراحی
مکانیزم تغذیه کننده کاسه ای ارتعاشی در فرآیند مونتاژ (69 صفحه فایل ورد word).

ارتعاشی و طرح صفحه - تجهیزات سنگ زنی سنگ آهن

... مکانیزم تغذیه کننده کاسه ای ارتعاشی در فرآیند مونتاژ. پروژه آماده: بررسی و
طراحی مکانیزم تغذیه کننده کاسه ای ارتعاشی در فرآیند مونتاژ (69 صفحه فایل ورد
word).

249 بررسی فرآیند جوش آرگون یا تیگ TIG شامل 14 صفحه فایل ورد ...

249 بررسی فرآیند جوش آرگون یا تیگ (TIG) شامل 14 صفحه فایل ورد در جوش ... و
جنبه های طراحی و ساخت آنها (39 صفحه فایل ورد - word) پروژه آماده: بررسی ، الگوریتم
های ... آماده: بررسی و طراحی مکانیزم تغذیه کننده کاسه ای ارتعاشی در فرآیند مونتاژ (
69 ...

بایگانی‌ها مکانیک - صفحه 58 از 92 - bir98

24 آوريل 2017 ... گزارش کارآموزی در اتومکانیک دارای 53 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و ... این پروژه
توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است .... فایل ورد پروژه طراحی
گیربکس های سه سرعته و نوشتن برنامه ای جامع جهت انجام ...... ششم :بررسی جوانب
طراحی ..... 5-9- تقسیم بندی ترمزها کاسه ای از لحاظ مکانیزم عمل کننده

خرید صفحه ارتعاشی - سنگزنی خرد کردن خط تولید

مقاله ارتعاشات صفحه هوشمند با وصله پیزوالکتریک, در پانزدهمین کنفرانس ... قبل
از اقدام به خرید اینترنتی این ... نامه و مقاله آماده پروژه آماده ... پروژه آماده: بررسی و
طراحی مکانیزم تغذیه کننده کاسه ای ارتعاشی در فرآیند مونتاژ (69 صفحه فایل ورد
word) ...

تغذیه کننده کاسه ارتعاشی - سنگ شکن

... بررسی و طراحی مکانیزم تغذیه کننده ... دانلود رایگان پروژه آماده: بررسی و طراحی
مکانیزم تغذیه کننده کاسه ای ارتعاشی در فرآیند مونتاژ (69 صفحه فایل ورد word).

135 بررسی عقاید و آثار ابوعلی سینا 8 صفحه فایل ورد

135 بررسی عقاید و آثار ابوعلي سينا 8 صفحه فایل ورد جرج سارتن مي گويد : تمدن ...
پروژه آماده: بررسی نقش بر جسته هاي تخت جمشيد و جنبه های طراحی و ساخت آنها (39 ...
تحقیق آماده: بررسی انواع راکتورهای شیمیایی (20 صفحه فایل ورد - word) ... پروژه
آماده: بررسی و طراحی مکانیزم تغذیه کننده کاسه ای ارتعاشی در فرآیند مونتاژ (69 ...

415 بررسی و مطالعه شیرهای گنترل گننده جریان 12 صفحه فایل ورد

415 بررسی و مطالعه شیرهای كنترل كننده جريان 12 صفحه فایل ورد وظيفة كنترل
كننده ... پروژه آماده: بررسی نقش بر جسته هاي تخت جمشيد و جنبه های طراحی و ساخت آنها
(39 ... تحقیق آماده: بررسی انواع راکتورهای شیمیایی (20 صفحه فایل ورد - word) ...
پروژه آماده: بررسی و طراحی مکانیزم تغذیه کننده کاسه ای ارتعاشی در فرآیند مونتاژ (
69 ...

پروژه آماده: بررسی و طراحی مکانیزم تغذیه کننده کاسه ای ارتعاشی در ...

پروژه آماده: بررسی و طراحی مکانیزم تغذیه کننده کاسه ای ارتعاشی در فرآیند مونتاژ (
69 صفحه فایل ورد - word) تغذیه کننده وسیله ای است که تعدادی قطعه با حالات و ...

کاسه تبتی بایگانی - پرشین فایلز

پروژه آماده: بررسی و طراحی مکانیزم تغذیه کننده کاسه ای ارتعاشی در فرآیند مونتاژ (
... کننده کاسه ای ارتعاشی و تاثیر پارامترهای مختلف – 69 صفحه فايل ورد (word).

249 بررسی فرآیند جوش آرگون یا تیگ TIG شامل 14 صفحه فایل ورد ...

249 بررسی فرآیند جوش آرگون یا تیگ (TIG) شامل 14 صفحه فایل ورد در جوش ... و
جنبه های طراحی و ساخت آنها (39 صفحه فایل ورد - word) پروژه آماده: بررسی ، الگوریتم
های ... آماده: بررسی و طراحی مکانیزم تغذیه کننده کاسه ای ارتعاشی در فرآیند مونتاژ (
69 ...

ارزانترین سایت خرید پروژه, تحقیق, پایان نامه و مقاله آماده 124- پروژه ...

492 بررسی بانكداري الكترونيك در كشور سوئيس 17 صفحه فایل ورد .... تحقیق آماده:
بررسی انواع راکتورهای شیمیایی (20 صفحه فایل ورد - word) ... پروژه آماده: بررسی و
طراحی مکانیزم تغذیه کننده کاسه ای ارتعاشی در فرآیند مونتاژ (69 صفحه فایل ورد ...

کاسه ای | همه و همه

پروژه آماده: بررسی و طراحی مکانیزم تغذیه کننده کاسه ای ارتعاشی در فرآیند مونتاژ (
69 صفحه فایل وردword) تغذیه کننده وسیله ای است که تعدادی قطعه با حالات و ...

244 بررسی فن آوری و نگهداری محصولات کشاورزی 9 صفحه فایل ورد ...

244 بررسی فن آوری و نگهداری محصولات کشاورزی 9 صفحه فایل ورد اهمیت از نظر
تولید غذا : با توجه به افزایش روز به روز جمعیت و تقاضای روز ... تحقیق آماده: بررسی
انواع راکتورهای شیمیایی (20 صفحه فایل ورد - word) ... پروژه آماده: بررسی و طراحی
مکانیزم تغذیه کننده کاسه ای ارتعاشی در فرآیند مونتاژ (69 صفحه فایل ورد - word).

صفحه ارتعاشی در بوته - سنگ شکن و آسیاب آسیاب

... بررسی و طراحی مکانیزم تغذیه کننده ... دانلود رایگان پروژه آماده: بررسی و طراحی
مکانیزم تغذیه کننده کاسه ای ارتعاشی در فرآیند مونتاژ (69 صفحه فایل ورد word).

بایگانی: د - gf3.ir

ترجمه مقاله ISI در رابطه با آنالیزهای اکسرژی متمرکز کننده های خورشیدی و مساعدت
کنند .... تحقیق/مقاله آماده بررسی مدل سایمون آنهولت و برند سازی با فرمت ورد(word)
...... (CBT) از کتاب رفتاردرمانی معاصر (فصل 12 بخش اول - 10 صفحه) به همراه فایل
انگلیسی ..... پروژه دینامیک ماشین , بررسی مکانیزم برگشت سریع , تحلیل
دینامیکی ...

پروژه تحقیق آماده: بررسی لحیم کاری سخت آلیاژهای آلومینیوم بویژه ...

پروژه / تحقیق آماده: بررسی لحیم کاری سخت آلیاژهای آلومینیوم بویژه سری 3000 (83
صفحه فایل ورد - word) لحیم کاری سخت یا بریزینگ گروهی از فرآیندهای ... و طراحی
مکانیزم تغذیه کننده کاسه ای ارتعاشی در فرآیند مونتاژ (69 صفحه فایل ورد - word) ...

جایگزینی برای تغذیه کننده کاسه ارتعاشی

146 بررسی و طراحی مکانیزم های تغذیه کننده کاسه ای ارتعاشی و تاثیر پارامترهای
مختلف 69 صفحه فايل ورد word چهار شنبه 3 می 2017 . ... پروژه تکنیک جایگزینی
ژنراتور توزیع شده PSD ... فایل:3546 ... دانلود رایگان پروژه آماده: بررسی و طراحی
مکانیزم تغذیه کننده کاسه ای ارتعاشی در فرآیند مونتاژ (69 صفحه فایل ورد word) ...

بایگانی:

منبع تغذيه تك فاز براي تعادل بارهاي سه فاز از طريق جبران گرهاي svar. منبع,تغذيه
..... دانلود پروژه/پایان نامه شناخت و طراحی معماری روستا-روستای قلات با فرمت ورد 45
صفحه .... دانلود پایان نامه آماده درباره ماشینهای CNC با فرمت word-ورد 69 صفحه ....
دانلود پایان نامه آماده درباره بررسی فرآیند بودجه بندی جامع با فرمت word-ورد 59
صفحه.

دانلود ,فایل ,پاورپوینت ,بررسی ,تحقیق ,دریافت ... - بلاگفا

طراحی و ساخت منبع تغذیه سوئیچینگ Fly back (آپدیت شده با 203 صفحه) ...... -
برترین پکیج آموزش مهارت چهارم ICDL ؛ صفحه گسترده - دانلود فایل -دریافت ...... -
دریافت فایل گزارش کار آزمایش ارتعاشات عرضی تیر با یک و چندمین جرم - پرداخت و
دانلود آنی .... -خرید آنلاین پاورپوینت بررسی استانداردهای یاتاقان های غلتشی و کاسه
نمد ها

سیستم تغذیه کاسه - سنگ شکن

27 ا کتبر 2009 ... مرجع مقالات فارسی پروژه آماده: بررسی و طراحی مکانیزم تغذیه کننده کاسه ای ارتعاشی
در فرآیند مونتاژ (69 صفحه فایل ورد word). ادامه مطلب ...

249 بررسی فرآیند جوش آرگون یا تیگ TIG شامل 14 صفحه فایل ورد ...

249 بررسی فرآیند جوش آرگون یا تیگ (TIG) شامل 14 صفحه فایل ورد در جوش ... و
جنبه های طراحی و ساخت آنها (39 صفحه فایل ورد - word) پروژه آماده: بررسی ، الگوریتم
های ... آماده: بررسی و طراحی مکانیزم تغذیه کننده کاسه ای ارتعاشی در فرآیند مونتاژ (
69 ...

پروژه بر روی صفحه نمایش ارتعاشی

14 آگوست 2013 . فرمت فایل : word حجم فایل : 703.50 Kb تعداد صفحات : 37 صفحه .
.. در مسيرش بطرف كنترل و ... پروژه آماده: بررسی و طراحی مکانیزم تغذیه کننده کاسه
ای ارتعاشی در فرآیند مونتاژ (69 صفحه فایل ورد . کاسه معموات توسط 3 تا 4 عدد فنر
...

ارزانترین سایت خرید پروژه, تحقیق, پایان نامه و مقاله آماده 124- پروژه ...

492 بررسی بانكداري الكترونيك در كشور سوئيس 17 صفحه فایل ورد .... تحقیق آماده:
بررسی انواع راکتورهای شیمیایی (20 صفحه فایل ورد - word) ... پروژه آماده: بررسی و
طراحی مکانیزم تغذیه کننده کاسه ای ارتعاشی در فرآیند مونتاژ (69 صفحه فایل ورد ...

کاسه ارتعاشی نرم افزار طراحی فیدر

... مکانیزم تغذیه کننده کاسه ای ارتعاشی ... دانلود رایگان پروژه آماده: بررسی و طراحی
مکانیزم تغذیه کننده کاسه ای ارتعاشی در فرآیند مونتاژ (69 صفحه فایل ورد word).

خرید و سفارش اینترنتی

در این پاورپوینت 20 صفحه ای، به بررسی رعایت نکات ایمنی در کارگاه یک ساختمان
در حال ساخت (5 ... نمونه پروژه آماده پریماورا p6 (کاربرد کامپیوتر در مدیریت پروژه)

برچسب تولیدی - فایل شاپ

گزارش کارآموزی شرکت تولیدی رضا نخ مشهد در 130 صفحه ورد قابل ویرایش ..... (
راندم ) در طول منطقه کشش به مکانیزم های مخلوط کننده احتیاجی نبوده و تا پس نهایی
دارای الیاف به ... آخرین مرحله تبدیل tow به تاپس انجام می شود و تاپس در ای مرحله آماده
می گردد. ...... پروژه کارآفرینی طرح تولیدی چراغ های اضطراری در 43 صفحه ورد قابل
ویرایش ...

دانلود مثالهای پروژه محور Word 2016 - 02 -به زبان فارسی - آپارات

11 Jul 2017

ارتعاشی مونتاژ صفحه

... فرآیند مونتاژ (69 صفحه فایل. دانلود رایگان پروژه آماده: بررسی و طراحی مکانیزم
تغذیه کننده کاسه ای ارتعاشی در فرآیند مونتاژ (69 صفحه فایل ورد word). چت آنلاین
...

gallwe

تحقیق درباره بررسی خواص مقدماتی و رفتار فرایندهای شاخه ای گالتون واتسون ...
دانلود پروژه طراحی و شبیه سازی تقویت کننده چند طبقه CMOS با استفاده از نرم
افزار ... نوشته شده در نرم‌افزار MATLAB و 40 صفحه اسلاید آماده به همراه مقالات
انگلیسی ...... دانلود تحقیق و مقاله پیرامون مسیر زندگی فرمت فایل word ورد تعداد
صفحات 10.

جیمز جدول ارتعاشی طلا - سنگ شکن فکی

پروژه آماده: بررسی و طراحی مکانیزم تغذیه کننده کاسه ای ارتعاشی در فرآیند مونتاژ (
69 صفحه فایل ورد - word) پروژه آماده: بررسی و ... >> احصل على تسعيرة ...

Iranian1pope

16 دسامبر 2017 ... دانلود تحقیق بررسی سطح نمرات فیزیک دو کلاس تجربی در یک ... ریکاوری فوق
حرفه ای .... پروژه طراحی ماشین های کشاورزی: تئوری کوبش در این فایل پاورپوینت
36 .... دانلود شیطان پرستی 38 ص فرمت فایل: ورد( قابلیت ویرایش و آماده چاپ ) ..... 69
صفحه برنامه ریزی استراتژیک مراحل و متدها (Management) مدیریّت ...

صفحه ارتعاش - محطم ومجموع النبات

ارتعاشی در فرآیند مونتاژ (69 صفحه فایل ورد - word). (69 صفحه فایل پروژه آماده:
بررسی و طراحی مکانیزم تغذیه کننده کاسه ای ارتعاشی در فرآیند مونتاژ (69 صفحه ...

طرح توجیهی کارخانه تولید چراغ جلو پژو 206 | پیشینه تحقیق

23 ژوئن 2017 ... پروژه کارآفرینی کارخانه تولید چراغ جلو پژو 206 در 132 صفحه ورد قابل ..... تناژ
پرس ضربه ای که به منظور برش قطعات بکار می رود از رابطه ذیل ... فرآیند تولید
قطعات چراغ پژو 206… ... ج) بازرسی پس از پوشش دهی کاسه چراغ:… ...... در این طرح به
بررسی کارخانه تولید چراغ جلو پژو 206پرداخته شده است ..... تغذیه خط.

بایگانی: د - gf3.ir

ترجمه مقاله ISI در رابطه با آنالیزهای اکسرژی متمرکز کننده های خورشیدی و مساعدت
کنند .... تحقیق/مقاله آماده بررسی مدل سایمون آنهولت و برند سازی با فرمت ورد(word)
...... (CBT) از کتاب رفتاردرمانی معاصر (فصل 12 بخش اول - 10 صفحه) به همراه فایل
انگلیسی ..... پروژه دینامیک ماشین , بررسی مکانیزم برگشت سریع , تحلیل
دینامیکی ...

ارتعاشی مونتاژ صفحه

... فرآیند مونتاژ (69 صفحه فایل. دانلود رایگان پروژه آماده: بررسی و طراحی مکانیزم
تغذیه کننده کاسه ای ارتعاشی در فرآیند مونتاژ (69 صفحه فایل ورد word). چت آنلاین
...

ارتعاشی طراحی صفحه نمایش توسط indiamart - آسیاب آسیاب

... و طراحی مکانیزم تغذیه کننده کاسه ای ,. دانلود رایگان پروژه آماده: بررسی و طراحی
مکانیزم تغذیه کننده کاسه ای ارتعاشی در فرآیند مونتاژ (69 صفحه فایل ورد word).

دانلود ,فایل ,پاورپوینت ,بررسی ,تحقیق ,دریافت ... - بلاگفا

طراحی و ساخت منبع تغذیه سوئیچینگ Fly back (آپدیت شده با 203 صفحه) ...... -
برترین پکیج آموزش مهارت چهارم ICDL ؛ صفحه گسترده - دانلود فایل -دریافت ...... -
دریافت فایل گزارش کار آزمایش ارتعاشات عرضی تیر با یک و چندمین جرم - پرداخت و
دانلود آنی .... -خرید آنلاین پاورپوینت بررسی استانداردهای یاتاقان های غلتشی و کاسه
نمد ها

کاسه ارتعاشی نرم افزار طراحی فیدر

... مکانیزم تغذیه کننده کاسه ای ارتعاشی ... دانلود رایگان پروژه آماده: بررسی و طراحی
مکانیزم تغذیه کننده کاسه ای ارتعاشی در فرآیند مونتاژ (69 صفحه فایل ورد word).

ارتعاشی طراحی صفحه نمایش توسط indiamart - آسیاب آسیاب

... و طراحی مکانیزم تغذیه کننده کاسه ای ,. دانلود رایگان پروژه آماده: بررسی و طراحی
مکانیزم تغذیه کننده کاسه ای ارتعاشی در فرآیند مونتاژ (69 صفحه فایل ورد word).

بایگانی: د - gf3.ir

ترجمه مقاله ISI در رابطه با آنالیزهای اکسرژی متمرکز کننده های خورشیدی و مساعدت
کنند .... تحقیق/مقاله آماده بررسی مدل سایمون آنهولت و برند سازی با فرمت ورد(word)
...... (CBT) از کتاب رفتاردرمانی معاصر (فصل 12 بخش اول - 10 صفحه) به همراه فایل
انگلیسی ..... پروژه دینامیک ماشین , بررسی مکانیزم برگشت سریع , تحلیل
دینامیکی ...

خرید صفحه ارتعاشی - سنگزنی خرد کردن خط تولید

مقاله ارتعاشات صفحه هوشمند با وصله پیزوالکتریک, در پانزدهمین کنفرانس ... قبل
از اقدام به خرید اینترنتی این ... نامه و مقاله آماده پروژه آماده ... پروژه آماده: بررسی و
طراحی مکانیزم تغذیه کننده کاسه ای ارتعاشی در فرآیند مونتاژ (69 صفحه فایل ورد
word) ...

ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.ﻓﺎﻗﺪ آرم ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻓﻮﻧﺘﻬﺎي ﻻزم ﭘﺎور ﺟ

ﺑﺮاي درﯾﺎﻓﺖ ﻓﺎﯾﻞ word. اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ. ﭘﺎور ﺟﺎم. ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.ﻓﺎﻗﺪ آرم ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻓﻮﻧﺘﻬﺎي ﻻزم ...
ﻋﻨﻮان ﭘﺮوژه : ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺑﺎدي. ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه : ﻣﺤﺴﻦ ﺣﺪاد. ﺑﺮاي ﺧﺮﯾﺪ ﻓﺎﯾﻞ word. اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ......
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژي ﻓﺴﯿﻠﯽ و ﻫﺴﺘﻪ اي، ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻫﺰﯾﻨﻪ زﯾﺎد و اﻓﺰاﯾﺶ آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﻋﻮارض ......
ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻮرﺑﯿﻦ و ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﭼـﺮﺧﺶ را ﻣﺮاﻗﺒـﺖ و ﻣﻮﻧﯿﺘﻮرﯾﻨـﮓ ......
Page 69 ...

btosay

DOC ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه : 7 صفحه قسمتی از متن . ..... بررسی
عوامل مؤثر بر انگیزش کارکنان در پتروشیمی بندر امام فرمت فایل: ورد قابل .... اهمیت
فزاینده ای به استراتژیهای سازمانی داده شده است و نیاز به معیارهایی که در فرآیند ......
ورد (قابلیت ویرایش ) قسمتی از محتوی متن پروژه تعداد صفحات : 69 صفحه مقدمه ...

ويژگي هاي حضرت مهدي (ع)و حكومت جهاني اش

نمونه سوالات درس آسیب شناسی اجتماعی (جامعه شناسی انحرافات اجتماعی)

کارت ویزیت لایه باز امانت فروشی

نمونه سوالات درس آسیب شناسی اجتماعی (جامعه شناسی انحرافات اجتماعی)

دانلود پاورپوینت مطالعات اجتماعی پایه 5 فصل نهم(تمام فصل)

نقشه اتوکد طرح تفصیلی شهر ساری

مقاله کامل در مورد نمامی و سخن چینی در احادیث و روایات

پاورپوینت بررسي مصالح جدید در صنعت ساختمان -273 اسلاید

ادبیات پژوهش کارشناسی ارشد،مبانی نظری،پیشینه پژوهش ،تعریف، انواع و نظریه های پیشرفت تحصیلی ( ادبیات پژوهش کارشناسی ارشد)

مقاله درمورد كرامت و تكريم