دانلود فایل


نرم افزار لغتنامه دستیار طب سنتی با اقتباس از مراجع مجموعه لغتنامه تفسیری طب سنتی   - دانلود فایلدانلود فایل فروشگاه جامع تحقیقات و فنآوری طب سنتی

دانلود فایل نرم افزار لغتنامه دستیار طب سنتی با اقتباس از مراجع مجموعه لغتنامه تفسیری طب سنتی  
تعدادی از واژه های مربوط به نرم افزار لغت نامه تفسیری طب سنتی در ادامه تقدیم شما گردید به اطلاع میرسد نرم افزار ذکر شده دارای بیش از شش هزار و پانصد لغت و امکانات جستجو از لیست و متن بوده ومیتواند برای استفاده محققین و دانش پژوهان طب سنتی بسیار کارساز و مفید باشد.

- اجام : بمعنی نی زار است .
2- استنشاق : ببینی کشیدن چیزی مائع بود که بسیار سائل باشد .
3- اصل : یعنی بیخ و آن عام است از انکه از شجر باشد یا از گیاه .
4- اصول اربعه : عبارت از بیخ رازیانه و کاسنی و کرفس و کِبَراست .
5- اغصان : یعنی شاخها و آن مخصوص بشجر و گیاه شاخدار است و مفرد آن غصن .
6- افومالی : چیزی است که دران عسل را حل کنند و نگهدارند و جوش ندهند آنرا .
7- اکتحال : بچشم کشیدن چیزی بود .
8- اکسومالی : سکنجبین متخذ از سرکه و عسل است و بعضی زیاده میکنند دران آب دریا شور یا نمک دریا .
9- اکلیل : بمعنی تاج و ابر تاریک و غیر آن نیز آمده است و در ادویه مراد از ان چنبری و کج بودن شکوفه و بار نباتات است و اکله و اکالیل جمع آن آمده .
10- انکباب : مراد ازان نگاه داشتن عضو است به بخار ادویه که درآب جوشانیده باشند و یا گرم کرده باشند
11- اودیه : جمع وادی بمعنی کناره دریا و رودخانها است .
12- اوذرومالی : عسل و آب باران بالمناصفه درهم ممزوج نموده در آفتاب گذاشته است .
13- اوکسائی : سرکه مخلوط با آب و نمک است .
حرف الباء :
14- بادزهر : اسم فارسی تَریاق است و گویند هر چه دفع سم کند و مصنوع مرکب نباشد مخصوص باین اسم است.
15- باقور : جمع بقر است .
16- باکور : نخستین میوه است که برسد .
17- بتر : بوئیدن
18- بخور : هر چه دود آنرا استعمال نمایند .
19- بربور : بفارسی بلغور نامند .
20- بزاق و بصاق : آب دهن را گویند .
21- بزر: آنچه از بار نباتات در غلاف و در قشر باشد مثل خشخاش .
22- بشع : بمعنی بدمزه است وهرچه را طعم مرکب از مرارت و قبض باشد باین اسم خوانند .
23- بصیص : نورانی و درخشنده
24- بطایح : زمینهائیکه آب دران جمع شده باشد و بفارسی مرداب نامند .
25- بعر : بفتح اول سرکین است .
26- بکر : شتر جوان و بکسر اول دوشیزه .
27- بثک : بتحریک کرمها است که در ساق اشجار متکون شود .
حرف التاء :
28- تِریاق : بکسرتـاء بفارسی تریاک نامند و هر چه درشـأن او باشدکه حفظ قوت صحت مزاج روح بحدی کنـد که رفـع ضرر هم از خود نمایـد باین اسم نامند وگوینـد تِریـاق مخصوص بدوائـی صناعـی است و آنکـه افیـون را تِریـاق مینامنـد بجـهت حفظ قوت آن است که دریـن امر با تَریـاق حقیقی اشتراک دارد .
29- تصعیق : آمیختن شراب با آب است .
30- تصعید : آنچه بآتش اجزای آنرا صعود فرمایند لطیف آنرا اخذ کنند .
31- تعلیق : آویختن چیزی بگردن و بسائر اعضا .
32- تفه : یعنی بی مزه و مراد طعمی است که نه لذیذ باشد .
33- تکریه : تاثیر آن ترطیب ، وتلیین و ارخاء بسیار و تولید بلغم باشد .
34- تکرج : بفارسی پادر گویند و آن متغیر شدن طعم است یا بو یا هر دو .
35- تکلیس : بمعنی صـاروج کردن و سوختن چیز و سیـراب نمـودن و بهـره برداشتن آمده و مـراد ازان مهیـا ساختن بعضی ادویه است بجهت نفوذ و سرعت تـاثیر و رفع کردن ثقـل وکثافت آن خواه بـاحراق باشد و یـا بعمل دیگر .
حرف الثاء :
36- ثقیل : یعنی کران و بمعنی کران آمدن بر طبع که دیر فعل بود و سریع الزوال نباشد .
37- ثمر : بار نبات است مثل خوشه میوه و امثال آن .
38- ثمنش : لغت یونانی است و مراد ازان هر چه از نباتات مابین درخت و گیاه باشد .
حرف الجیم :
39- جبر: کسر ، عضو شکسته را بستن است .
40- جرله : بر راء مهمله ، زمین سنگ لاخ
41- جریش : نیم کوفته که بلغور نامند .
42- جفاف : خشک و خشکی
43- جمـد : بفتح اول و ثانـی ، آب گرد آمده و جمع شده و بسته شده از سردی و نیز جـزو چیز را نامند .
حرف الحاء :
44- حامض : یعنی ترش
45- حاد : بمعنی تنـد است و آن مرکب از تلخی و حرافت است و فعل آن مثل افعال اجزای آن است.
46- حب : آنچه در ثمر بارز و بی غلاف باشد مثل گندم و جو .
47- حریف : یعنی گزنده که اجزای آن در زبان فرو رود و بسیار بگزد و تفریق اجزای آن نماید .
48- حشیش :گیـاه خشـک و شبیه بخشک شده وگوینـد مخصوص نباتـی است که بـر روی زمین پهن نموده یا ساق باشد و بحد ثمنش نرسد .
49- حکاکه : آنچه از سائیدن دو چیز جدا شود .
50- حلاق : سترنده موی
51- حلو : یعنی نمیرین و هر چه زبان را منبسط سازد و اندک حرارت دران احداث کند و لذیذ باشد ، شیرین نامند .
52- حلیب : شیره تخم ها و غیر آن و شیر تازه دوشیده است .
53- حمل : بار نباتات است اعم از ثمر و مشابه ثمر
54- حُمول : اعم از ثمر و مشابه ثمر است .
حرف الخاء :
55- خائز : آنچه اجزاء خلط را بهم آورد و غلیظ گرداند .
56- خرء : سرکین طیور و غیرها است .
57- خفیف : بمعنی سبک و آنچه بر طبع احتمال آن آسان بود و سریع الزوال باشد .
58- خلع : بیرون رفتن سر استخوان از مکان خود .
59- خلعلع : اسم ضبع است .
60- خلیع : سست
61- خمل : بمعنی پرز است و در ادویه هر چه شبیه بپرز بر سطح ظاهر آن باشد مانند آنچه بر روی به میباشد .
حرف الدال :
62- دابق : آنچه بجهت لزوجت کثیفه خود بدست بچسبد مثل دبق .
62- دسم : هر چـه زبان و غیـرآن را نرم سازد و اجزای آنـرا منبسط سازد بی احداث حرارت و بفارسی چرب نامند .
63- دلوک : بمعنی مالیدن است و مراد ازان آنچه از سنونات بانکشت بر دندان و غیر آن بمالند .
64- دوای غذائی : آنکه تاثیر کیفیت آن زیاده بر تاثیر کمیت و ماده آن باشد .
65- دوائی سمی : آنکه بکیفیت تاثیر آن موافق مزاج نبود و بالخاصیت کشنده باشد مثل افیون .
66- دوائی مطلق : آنکه تاثیر بکیفیت کند و جزو بدن نشود .
67- دهنی : آنکـه در جسم او چربی موجود باشد و باعث اشتعال او گردد مثل مغزها و تخمها و چوب صندل ابیض و دیودار و عود هندی و مانند اینها .
حرف الذال :
68- ذرور : آنچه سائیده بی مائعی بر عضو بمالند و یا بپاشند .
69- ذو العاثیه : انچه تاثیر بصورت نوعیه خود کند اعم از انکه تریاق باشد یا زهر .
حرف الراء :
70- رادع : آنچه مواد را مانع ریختن بعضو شده اعضا را قابل ورود آن نسازد و ردع مقابل جذب است .
71- رجیع : فضله هضم اول انسان است .
72- رخص : بفتح اول و ثانی ، بناز پرورده و در ادویه هر چه نازک و زودشکن باشد .
73- رخو : نرم و سست
74- ردی الکیموس : آنچه ازان اخلاط غیر معتدل القوام و الکیفیه متکون شود .
75- رزین : آرمیده و مرد پربار و در ادویه انچه در متانت و سنگینی و خوش جوهری تمام باشد .
76- رسوب : ته نشین مایعات ، و انچه در مایعات اندازند و بر روی آب ایستد آن را راضب نامند .
77- رمص : رطوبت غلیظی را نامند که در اطراف پلک چشم جمع شده و چسبنده باشد .
78- روث : سرکین حیوانات
79- رودومالی : شراب متخذ از عصاره گل سرخ است با عسل .
حرف الزای :
80- زعوقه : طعم بسیار کریه و مرکب از مرارت و ملوحت است .
83 - غب : اول مـوی که بر بـدن حیوانات بـرآید و اسم کیمخت است کـه ساغری باشد و در ادویـه آنچه بـر سطح او چیزی شبیه بموی تازه برآمده باشد مزغب نامند مانند به و هلو و شفتالو .
82- زهر : شکوفه و گل باشد .
حرف السین :
83- سائل : آنچه اجزاء آن در همه جهـات حرکت کند اعـم از آنکه اتصال اجزاء او منقطع شود یا نشود مثل آب و روغنها .
84- سباخ : شوره زار
85- سبط : راست ، بی کره را نامند از مو و غیر آن .
86- سحیق : انچه بسیار نرم سائیده باشند .
87- سنون : آنچه بدندان پاشند و یا بمالند و مقوی جوهر آن باشد .
88- سهک : بدبوشدن گوشت و بوی عرق که از بدن آید که بفارسی سمیت نامند .
89- سهل : زمین نرم
حرف الشین :
90- شامخ : کوه بلند
91- شتر : بفتح اول و کسر ثانی ، در بدن پلک چشم .
92- شدخ : سرشکستن و فراخی و سفیدی روی است .
93- شدخ عضل : بمعنی از هم باز شدن و گسیختن ( منظور عضلات است )
94- شدق : بفتح اول و يا کسر آن و سکون ثانی ، فراخی گوشه دهان و بفتحتين فراخ شدن گوشه دهان
95- شرف : بضم اول و فتح ثانی،کنکرها است و در ادویه انچه در اطراف او زواید و برآمدگیها باشد مشرف نامند مانند سر انار .
96- شطب : بضم اول و ثانی ، جوهـر شمشیر و بفتح اول و سکون ثـانی ، جدا کردیدن و دور شدن و پـوست باز کردن و در ادویه هر چه باین صفت باشد شطب گویند .
97- شمه : انچه بو کند .
حرف الصاد :
98- صالح الکیموس : آنچه ازو خونی متولد کردد و بهمه جهات ، آنکه اعتدال داشته و سائـر اخلاط مخلوط بآن بقدر طبیعی باشد و خلط بد ازو بهم نرسد .
99- صخریه : زمین سنگستان
100- صفق : بفتح اول و ثـانی ،آبیکه بر ادیم و یـا مَشک نو بریزند پس زرد کـردد ، و بمعنی طرف و کنار و در نباتات انچه چین دار و با زردی و میل بطرفی داشته مستقیم باشد مصفق نامند .
101- صفیق : پوست درشت و مستحکم بافته شده است .
حرف الضاد :
102- ضماد : انچه غلیظ القـوام که مائع و نـرم باشد بر عضو بمالند و یا بر او بندند اعـم از آنکه مـوم و روغن داشته باشد و یا نداشته باشد .
حرف الطاء :
103- طافی : انچه بر روی آب ایستد .
104- طبیخ : انچه جوشانیده آب آنرا استعمال نمایند .
105- طحن : خرد کردن
106- طاخونه : که آسیا باشد مسمی باسم لازم است .
107- طری : تازه
108- طلا : آنچه رقیق القوام باشد و برعضو مالند ، و نام نوعی از شراب است .
109- طیب : بسکون ثانی : خوشبو و تند ، و بتشدید آن : بمعنی پاکیزه .
حرف العین :
110- عشب : بضم اول و سکون ثانی ، بمعنی گیاه است .
111- عصیراب : افشرده از نباتات که منجمد نشده باشد .
112- عفص : بکسرفـا ، طعم زمخت کـه زبان را درشت سازد و اجـزای آن را بسبب برودت بهم آورد و فعل آن تبرید و تکثیف و تصلیب و تخشین و ردع است .
113- عنقود : خوشه نباتات و عناقید جمع آن است .
114- عض : بضاد معجمه تر و تازه نارس از نباتات است .
حرف الفاء :
115- فاتر : نیم گرم است .
116- فتیله : بمعنی شانه که مخصوص بدبر باشد .
117- فرزجه : شافه که قبل و رحم را مخصوص باشد ؛
118- فرفیری : بمعنی رنگ بنفش است .
119- فسخ : ازهم جدا شدن است .
حرف القاف :
120- قابض : گیرنده را نامند که اجزای زبان را بهم آورد و درشت نمازد و فعل آن تبرید و تجفیف و تغلیظ و تقویت اشتها است و در غیر طعم مراد از آن شیء حابس است که بسبب بهم آوردن اجزای عضو حبس و استمساک نماید .
121- قضبان : شاخهای گیاه بی ساق است و قضب واحد آن است .
122- قطور : انچه در گوش و غیر آن از اعضا بچکانند .
123- قنبعه : بضم اول و ثالث و سکون ثانی قبهای خوشه کشت است .
حرف الکاف :
124- کثیر الغذا : انچه اکثر مقدار او جزو بدن شود .
125- کثیف : بخلاف لطیف و آن چیزی است که اجزای او بدشواری قبول انفصال ازکیفیت بدنی کند و نفوذ در اجزای بدن بسرعت ننماید .
126- کماد : انچه گرم کرده بر عضو بندند مثل تکمید بسبوس گندم .
127- کیموس : اخلاط متولده از هضم کبدیست .
128- کیلوس : کشکابی است که از هضم معده بهم رسد و شبیه بکشک محلول بآب باشد .
حرف اللام :
129- لخلخه : انچه با مائعات در ظرفی کرده بر همزده بو کنند .
130- لحاء : ریشهای باریک نبات است .
131- لزاق و لزوق : انچه بر عضو بچسبانند و با چسبندگی باشد .
132- لطوخ : بمعنی اندودن چیزی است بر عضو که از طلا غلیظتر و از ضماد رقیقتر باشد .
133- لعوق : بمعنی انگشت پیچ است که از معجون رقیق تر باشد .
134- لیف : انچه از اصول و لحای نباتات روید و باریک تر از لحا باشد .
حرف المیم :
135- مالی : عسل است .
136- مالی قراطن و ماء القراطن : ماء العسل اند .
137- مبرود : انچه بسوهان خرد کرده باشند .
138- مر : تلخ و هر چه بسطح ظاهر زبان نفوذ کند و درشت سازد و با کراهیت بود و طبع را بر هم زند و فعل آن تسخین و جلا و منع تعفن است .
139- مروخ : مالیدن چیزی بر اعضا است .
140- مزدات : پراکنده است .
141- مسبت : انچه خواب آورد و با منوم مرادف است .
142- مسوح : انچه در مالیدن آن بر بدن مبالغه در دلک عضو نکنند .
143- مسیح : بی مزه و با تفه مرادف است .
144- مصول : انچه در سوختن بحد رمادیت نرسد .
145- مضغ : خائیدن چیزی است .
146- معفق : خمیده و کج شده است .
147- مغسول : انچه د رشستن آن مبالغه کرده باشند .
148- مفرق : بفتح اول و کثر ثالث تا رک سر و در اثمار و گلها و هر چه سرِ ان هموار نبوده ، زواید داشته باشد مفرق گویند .
149- مِنتَن : بدبو
150- منخول : انچه پیخته باشد .
حرف النون :
151- ناشف : انچه جذب رطوبات سیاله کند اعم از انکه منافذ او مرئی نباشد مثل آهک آب ندیده و یا مرئی باشد چون اسفنج و ناشف را قحل نیز نامند .
152- نبطی : در لغات مراد از لغت قومی است ، و در ادویه مراد گیاه خودروی است که آن را نکشته باشند
153- نجم : نبات بی ساق است که بر زمین پهن شود که بفارسی بیاره گویند .
154- نشاره : انچه بسوهان و دم اره ریزه شده باشد.
155- نشوق : انچه ببینی کشند .
156- نطول : هر چه را جوشانیده آب آنرا بر اعضا بریزند و پاشویه قسمی ازان است .
157- نفاخ : هر چه دران رطوبت غریبه باشد و از حرارت بدنی تحلیل نیافته مستحیل بریاح شود خواه در معده و امعا مثل میوه ها و خواه در عروق مانند مغزها و اکثر تخمها و قسم ثانی را فعل تقویت باه است .
158- نفوخ : انچه از ادویه یابسه سائیده بی مائعی در بینی دمند .
159- نقوع و نقیع : انچه خیسانده بدون جوش صاف نموده استعمال نمایند .
حرف الواو :
160- وثب : جستن از جای
161- وثی : گزنده
162- وعر : بعین مهمله ، زمین سخت
163- وقود : برافروختن آتش
164- وهن : سستی
حرف الهاء :
165- هاضم : انچه اهانت طبیعت بر طبخ و گذرانیدن غذا و خلط کند و سبب قبول هضم آن شود مثل مصطکی
166- هتک : پاره شدن
167- هش : انچه جرم آن سست و ریزنده باشد و با اندک افشردن ریزه شود مثل صبر خوب و غاریقون
حرف الیاء :
168- یافوخ : پیش سر است .

مشخصات :روش جستجو در نرم افزار
اصطلاحات طب سنتی واسلامی

نرم افزار


لغتنامه


دستیار طب سنتی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺴﺌﻮل

ﺑﺎ. ﯾﺗﺎر. ﺨﭽﻪ،. ﻃﺮاﺣ. ﯽ. و. ﺳﺎﺧﺖ. ﺳﺎﻋﺖ. ﻫﺎ. ی. آﻓﺘﺎﺑ. /ﯽ. ﺟﺎن ﻟﻨﺎرت ﺑﺮﮔﺮن، ﺗﺮﺟﻤﮥ. ﻣﻘﺪاد ﻗﺎری و ﻣﻬﺪﯾﻪ ﮔﻞ
...... 18. آﻓﺘـــﺎﺑﯽ ﺑﺨﺸـــﯽ از ﺗـــﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿـــﯿﺎت. ﮐﺎرﺑﺮدی. اﻧــﺪ ﺷــﮕﻔﺖ. زده ﻣﯽ. ﺷــﻮﻧﺪ. ﭼــﻮن. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ...
اﮐﻨﻮن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم .... اﯾﻦ اﺑﺰار ﻏﯿﺮ ﻋﺎدی ﻣﺪرﮐﯽ از اﻗﺘﺒﺎس ﻋﻠﻢ و ﻓﻦ ا. روﭘ ..... Dictionary of
Scientific Biography, vol. ...... ﻧﻮﺷﺖ ﻃﺐ ﮔﯿﺎﻫﯽ و ﺳﻨﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ آﯾﺖ اﷲ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ (
ره) ﻗـﻢ.

افزار نسخه - عکس و فیلم - آرشیو مطالب روز

1 فوریه 2017 ... 2- دستیار مدل‌سازی ... نرم افزار قرابادین کبیر با اقتباس از نسخه خطی کتاب
قرابادین کبیر ... الادویه و لغت نامه تفضیلی با برداشت از کتب مرجع طب سنتی
تهیه شده و مجهز به .... نرم افزار تفسیر نمونه شامل متن کامل قرآن کریم به همراه ترجمه و
.... الناز شاکردوست,فیلمهای سینمایی الناز شاکردوست,مجموعه فیلمهای الناز ...

للبیت | قسمت مورد action page كنيد كليك اسكريپ مورد اجرا ميكند وجود ...

مرجع آهنگ فارسی , دانلود , مطالب جالب , سایت سرگرمی , متن های خواندنی , دانلود آهنگ ...
1) External Commands And Page Action : با كلیك روی ایكونی كه شكل یك دست بر
.... دربارهٔ مجموعه ... دانلود Mirillis Action 1.31.3 نرم افزار ضبط صفحه نمایش و محیط
بازی ..... دفع حشرات در طب سنتی ... در لغتنامه دهخدا در ذیل «فارسی» آمده‌است: «فارسی
.

یادداشت‌های یک اسب یارعلی پورمقدم (داستان رستم و

شنیده‌ام عصرهای تاریکِ رو به شب مردی نرم و موزون با اسکی‌های قرمزش به داخل گودال
می‌رود. ..... گروه موسیقی سنتی دستان در تاریخ ۱۰ ژانویه در تورنتو کنسرت برگزار
می‌کند ..... مثلا شاید بتوانیم این انتخابات را به یک رفراندوم علیه مجموعه نظام تبدیل
کنیم ...... سخت‌گیرانه‌ای که توسطِ مراجعِ سیاسی‌مذهبی اعمال می‌شود را نادیده بگیرند و
با ...

اخبار کلی دانشگاه - دانشگاه صنعتی کرمانشاه

یازدهمین جلسه نشست دبیران کمیته های زیر مجموعه کارگروه توسعه مدیریت ..... با
شکوهی با عنوان گردهمایی بزرگداشت شب یلدا با هدف زنده نگه داشتن آیین سنتی و
...... با خود دانشگاه است و تمرکز وزارت بر آزمایشگاه های مرکزی و آزمایشگاه های مرجع
است. ...... ۶٫ با توجه به اینکه امتیاز های دانشجویان به کمک نرم افزار تخصصی محاسبه
می ...

خبرنگاران بیرق آگاهی بخشی جامعه را به دوش دارند - صفحه نخست

19 ژانويه 2017 ... امروزه تاثیر طراحی داخلی بر آرامش مجموعه هنجارهای عصبی ، راندمان در فضاهای اداری ...
این نرم افزار با اقتباس از کتاب ارزشمند قانون طب سینا طراحی و با دقت و ... دستیار
دکترای تخصصی طب سنتی ایران دانشگاه علوم پزشکی تهران ادامه ..... به محضر امام
عصر رهبر معظم انقلاب مراجع معظم حوزه‌های علمیه ملت قدرشناس و بیت و ...

مدار شمارنده 4 بیتی-تمرین کتاب موریس مانو | مرجع خبر ایران

5 ا کتبر 2016 ... نرم افزار لغتنامه دستیار طب سنتی با اقتباس از مراجع مجموعه لغتنامه تفسیری طب
سنتی · بعدی · مدار دیکدر ۴*۱۶. درباره نویسنده. Jam News ...

قرآن درماني - طب اسلامي آموزش تغذیه دکتر خدادادی (سلامت قرانی اسلامی ...

12 جولای 2011 ... 3,950 تومان, خرید نرم افزار استوديو ويرايش فيلم Pinnacle Studio Ultimate, 5,500
تومان, خرید قرآن صوتی حبل المتین ویژه تلفن همراه.

آلبرت هوفمان ۱۱ ژانویه ۱۹۰۶ ۲۹ آوریل ۲۰۰۸، شیمی‌دان سوئیسی

29 آوريل 2015 ... ... آمل سه نظر وجود دارد و البته نظریه آردها درسترین نظریه در مجموعه سه نظریه است و آمله
..... نوع دوم بر خلاف گفته لغتنامه دکتر معین پرنیان بود که به لباس ابریشمی ...... و
همچنین اختلاف بین طبقه سنتی و محافظه کار با طبقه روشنفکر و مدرن ...... این موسسه
با ادغام کردن دارالفنون، مدرسه علوم سیاسی، مدرسه طب، و در ۱۵ بهمن ...

نرم افزار بیماریها و درمان سنتی - درمان بیماری با داروهای گیاهی + ...

درمان بیماری با داروهای گیاهی + دانلود با استفاده از کتاب الکترونیکی" داروهای
گیاهی" . ... + دانلود - هایپرکلابزدانلود نرم افزار لغتنامه دستیار مفید طب سنتی -
بیماری ها ی رایج و . ... نرم افزار پانزده روز تا سلامتی استاد خدادادی – کامل ترین
مجموعه از استاد ... دانلود نرم افزار بیماری ها و نسخ ذخیره جرجانی نرم افزار طب سنتی
راهکار سلامت.

با حضور - مصاف

(برای مشاهده تفسیر آیات فقط کافیه انگشتتون رو روی یک آیه نگه دارید تا منوی ......
shia muslim http://www.masaf.ir/images/طب اسلامی-shia muslim-303.jpg طب اسلامی
... جذاب، تحقیقی است با موضوع دشمن شناسی با محوریت یهود شناسی و در یک مجموعه
...... (20 جلد) برای آندروید-shia muslim-877.jpg دانلود نرم افزار ترجمه کامل تفسیر ...

استخدام منشی مسلط به امور اداری در موسسه ویرا ویژن - خانه

سفری به دور دنیا با کلارینت جادوئی واسیلایس سیلاسVasilis Saleas ... آلبوم همیشه
در نزدیکی ، یک مجموعه رمانتیک از کوین کرنKevin Kern - Always Near A ...

صاحب‌خبرآرشیو سایت های ایران

منبع : صاحب‌خبراصلاح‌طلبان سنتی در محاق هژمونی کارگزاران/ روایت تاجیک از .....
اینکه مجموعه صنعت هوانوردی با مشکلات دست و پنجه نرم میکند حرف صحیحی است ......
دستیاران ترامپ، ملاقات رئیس‌جمهور منتخب آمریکا و رئیس‌جمهور روسیه را تکذیب
کردند. ... ششم توسعه با تصویب مصوبه‌ای وزارت بهداشت را موظف به ادغام خدمات طب
ایرانی- ...

آلبرت هوفمان ۱۱ ژانویه ۱۹۰۶ ۲۹ آوریل ۲۰۰۸، شیمی‌دان سوئیسی

29 آوريل 2015 ... ... آمل سه نظر وجود دارد و البته نظریه آردها درسترین نظریه در مجموعه سه نظریه است و آمله
..... نوع دوم بر خلاف گفته لغتنامه دکتر معین پرنیان بود که به لباس ابریشمی ...... و
همچنین اختلاف بین طبقه سنتی و محافظه کار با طبقه روشنفکر و مدرن ...... این موسسه
با ادغام کردن دارالفنون، مدرسه علوم سیاسی، مدرسه طب، و در ۱۵ بهمن ...

مدار شمارنده 4 بیتی-تمرین کتاب موریس مانو | فروشگاه فایل سقین

13 نوامبر 2016 ... قبلی · نرم افزار لغتنامه دستیار طب سنتی با اقتباس از مراجع مجموعه لغتنامه
تفسیری طب سنتی · بعدی · مدار دیکدر 4*16. درباره نویسنده. admin ...

دانلود رایگان مجموعه آموزش زبان انگلیسی Top Notch English Course

در پایان هر جلسه آموزشی Top Notch با تمرین‌های کنترل شده و آزاد زبان‌آموز ... علاوه بر
مجموعه واژگان، گرامر و مکالمات موضوعی کلاسیک، Top Notch شامل ... در رابطه با معنای
یک لغت برطرف ساخته و یک مرجع دائمی درون کتاب برای آمادگی امتحان وی فراهم می‌کند
. .... پس از دانلود، با کمک نرم افزار Winrar (آخرین نسخه این نرم افزار را میتوانید از ...

فروش ویژه فایل فلش با قیمت استثنایی – فایل رسان

محصول فروش ویژه فایل فلش با قیمت استثنایی توسط پرتال فایل رسان برای ...
نرم افزار لغتنامه دستیار طب سنتی با اقتباس از مراجع مجموعه لغتنامه تفسیری طب
...

دانلود نرم افزار لغتنامه دستیار طب سنتی - رز بلاگ - متفاوت ترين ...

نرم افزار لغتنامه دستیار طب سنتی با اقتباس از مراجع مجموعه لغتنامه تفسیری طب
سنتی. دریافت فایل. + نوشته شده درشنبه 03 بهمن 1394ساعت 21:35توسط ...

پایان نامه و مقالات دانشجویی | سالیوان خبر

دانلود مقاله ISI ترجمه فارسی: سحر پیپیر- مجموعه سحر پیپر بزرگترین مرجع . ......
طراحی یک نرم افزار برای فشرده سازی تصاویر دیجیتال با استفاده از کنترلر . ......
ذخیره شده - مشابه ترجمه دکتر مهدی پاسالار، دستیار دکترای تخصصی طب سنتی
ایران . .... نویسنده: ترجمه و اقتباس: وحید گرجی چند نکته درباره طب مدرن و طب سنتی(
مقاله ...

مدار شمارنده 4 بیتی-تمرین کتاب موریس مانو | فروشگاه فایل سقین

13 نوامبر 2016 ... قبلی · نرم افزار لغتنامه دستیار طب سنتی با اقتباس از مراجع مجموعه لغتنامه
تفسیری طب سنتی · بعدی · مدار دیکدر 4*16. درباره نویسنده. admin ...

تجربه | Filepark

نرم افزار لغتنامه دستیار طب سنتی با اقتباس از مراجع مجموعه لغتنامه تفسیری طب
سنتی. Published 6 months ago by. نرم افزار لغتنامه دستیار طب سنتی با ...

Sheet1 - WikiLeaks

19, 9, قطع نامه: مجموعه ی شعر با آخرین بازنگری شاعر, احمد شاملو, تهران, زمانه, 1379
..... 200, 171/1, تفسیر راستین ترجمه تیسیرالکریم الرحمن/ج1, عبدالرحمن بن ...
225, 194, طب سنتی در ایل قشقایی, منوچهر کیانی, شیراز, کیان نشر, 1388 ......
1667, 1459, لغتنامه جامع اتیمولوژیک ترکی - فارسی دیل دنیز(بحر اللغه) همراه با
جدولی از ...

خبرنگاران بیرق آگاهی بخشی جامعه را به دوش دارند - صفحه نخست

19 ژانويه 2017 ... امروزه تاثیر طراحی داخلی بر آرامش مجموعه هنجارهای عصبی ، راندمان در فضاهای اداری ...
این نرم افزار با اقتباس از کتاب ارزشمند قانون طب سینا طراحی و با دقت و ... دستیار
دکترای تخصصی طب سنتی ایران دانشگاه علوم پزشکی تهران ادامه ..... به محضر امام
عصر رهبر معظم انقلاب مراجع معظم حوزه‌های علمیه ملت قدرشناس و بیت و ...

افزار نسخه - آپدیت نود 32 ورژن 10،کدفعالساز جدید نود - آرشیو مطالب روز

1 فوریه 2017 ... 2- دستیار مدل‌سازی ... نرم افزار قرابادین کبیر با اقتباس از نسخه خطی کتاب
قرابادین کبیر ... الادویه و لغت نامه تفضیلی با برداشت از کتب مرجع طب سنتی
تهیه شده و مجهز به .... نرم افزار تفسیر نمونه شامل متن کامل قرآن کریم به همراه ترجمه و
.... الناز شاکردوست,فیلمهای سینمایی الناز شاکردوست,مجموعه فیلمهای الناز ...

با حضور - مصاف

(برای مشاهده تفسیر آیات فقط کافیه انگشتتون رو روی یک آیه نگه دارید تا منوی ......
shia muslim http://www.masaf.ir/images/طب اسلامی-shia muslim-303.jpg طب اسلامی
... جذاب، تحقیقی است با موضوع دشمن شناسی با محوریت یهود شناسی و در یک مجموعه
...... (20 جلد) برای آندروید-shia muslim-877.jpg دانلود نرم افزار ترجمه کامل تفسیر ...

اخبار کلی دانشگاه - دانشگاه صنعتی کرمانشاه

یازدهمین جلسه نشست دبیران کمیته های زیر مجموعه کارگروه توسعه مدیریت ..... با
شکوهی با عنوان گردهمایی بزرگداشت شب یلدا با هدف زنده نگه داشتن آیین سنتی و
...... با خود دانشگاه است و تمرکز وزارت بر آزمایشگاه های مرکزی و آزمایشگاه های مرجع
است. ...... ۶٫ با توجه به اینکه امتیاز های دانشجویان به کمک نرم افزار تخصصی محاسبه
می ...

معرفی مشاهیر و اسطوره های ایرانی [آرشيو] - P30World Forums - انجمن ...

23 جولای 2005 ... نگاهى گذرا به انبوهه اساطير ملت هاى مختلف و مجموعه باور هاى قومى و انديشه ..... استاد
با موسيقي سنتي ايراني و موسيقي كلاسيك غربي به خوبي آشنا، و در ..... دکتر پیرز
بن مدرس "اخلاقیات در طب" در ایمپریال کالج لندن و قبل از آن مدرس ...... لغت نامه دهخدا هم
دایره المعارف است و هم کتاب مرجع علم های گوناگون و هم لغت نامه.

دهخدا | پارسی ویکی

25 ژانويه 2017 ... لغت نامه دهخدا هم دایرةالمعارف است و هم کتاب مرجع علوم گوناگون و هم لغت .... موارد این
کتاب، شامل: لغات علمی، ادبی، تاریخی، جغرافیایی و طبی به زبان فرانسه با معادل
آنها در زبانهای ..... اﻳﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻈﻴﻢ اﻟﺤﺠﻢ ﺟﻠﻴﻞ اﻟﺸﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﻨﺒﺔ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﻟﻐﻮی ﺧﻮد ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺴﻴﺎر
...... ﺳﻨﺘﻲ ﻛﻪ دﻫﺨﺪا ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎد ﺗﺎ ﺳﺎ ﻟﻬﺎی ﭘﺲ از آن ﺗﺪاوم ﻳﺎﻓﺖ و ﺑﺴﻴﺎری از اﺳﺘﺎدان و داﻧﺸﻤﻨﺪان و ...

1 … – Inria

... 1 Dialogue 1 Diane 1 Díaz 1 Dices 1 Dick 1 Dictionary 1 did 2 die 9 Die 1 dieci
1 ...... افروز 1 آفريقا 2 آفريقاي 1 آفريكانس 3 افزار 1 افزاش 39 افزایش 1 افزایشی
1 ... 2 آق‌بلاغ‌مصطفی‌خان 2 آق‌بولاغ 5 اقتباس 3 اقتباسی 1 اقتباس‌ئون 1 ایقتیدار 5
...... 2 سنبوری 1 سن‌پترزبورگ 3 سن‌پیر 3 سن‌پل‌رو 65 سینت 69 سنت 35 سنتی 5
...

مدار شمارنده 4 بیتی-تمرین کتاب موریس مانو | rahniha

20 سپتامبر 2016 ... قبلی · نرم افزار لغتنامه دستیار طب سنتی با اقتباس از مراجع مجموعه لغتنامه
تفسیری طب سنتی · بعدی · مدار دیکدر 4*16. درباره نویسنده. admin ...

تجربه | Filepark

نرم افزار لغتنامه دستیار طب سنتی با اقتباس از مراجع مجموعه لغتنامه تفسیری طب
سنتی. Published 6 months ago by. نرم افزار لغتنامه دستیار طب سنتی با ...

افزار نسخه - آرشیو مطالب روز

1 فوریه 2017 ... 2- دستیار مدل‌سازی ... نرم افزار قرابادین کبیر با اقتباس از نسخه خطی کتاب
قرابادین کبیر ... الادویه و لغت نامه تفضیلی با برداشت از کتب مرجع طب سنتی
تهیه شده و مجهز به .... نرم افزار تفسیر نمونه شامل متن کامل قرآن کریم به همراه ترجمه و
.... الناز شاکردوست,فیلمهای سینمایی الناز شاکردوست,مجموعه فیلمهای الناز ...

اطلاعات کتاب : اعجاز طب و درمان - ویستا

اعجاز طب و درمان ... موضوع : گیاهان دارویی - واژه‌نامه‌ها - انگلیسی , پزشكی سنتی ...
گفتنی است این اطلاعات از سایت‌های مختلف پزشكی در اینترنت اقتباس گردیده است
." ... مجموعه سئوالات پره‌انترنی و دستیاری همراه با پاسخهای تشریحی خودآزمائی
موضوعی ..... رئیس هیات بازرسی انتخابات فارس: رسانه ها اخبار را از مرجع رسمی
منتشر کنند / ...

یادداشت‌های یک اسب یارعلی پورمقدم (داستان رستم و

شنیده‌ام عصرهای تاریکِ رو به شب مردی نرم و موزون با اسکی‌های قرمزش به داخل گودال
می‌رود. ..... گروه موسیقی سنتی دستان در تاریخ ۱۰ ژانویه در تورنتو کنسرت برگزار
می‌کند ..... مثلا شاید بتوانیم این انتخابات را به یک رفراندوم علیه مجموعه نظام تبدیل
کنیم ...... سخت‌گیرانه‌ای که توسطِ مراجعِ سیاسی‌مذهبی اعمال می‌شود را نادیده بگیرند و
با ...

ندای سلامت با طبیعت - نرم افزار گوشی بهداشت پوست و مو در طب سینا

قانون در طب درمان ورم و جوش از نرم افزار کتاب چهارم قانون در طب ابوعلی سینا .... نرم
افزار لغتنامه دستیار طب سنتی با اقتباس از مراجع مجموعه لغتنامه تفسیری طب ...

روایت شناسی ژرارد ژنت

بنابر اين ژنت اعتقاد دارد كه به جاي دو وجه اصلی سنتي روايت یعنی ديه‌گه‌سيس و ...
درست مثل وجه روايي با بررسي مرجع روايي نيز مي‌توان به درك بهتري از روابط بين
راوي ..... عمل مي‌كنند، يعني راوي داستان را قطع مي‌كند تا تفسيرها تعليمي خود را مطرح
كند. .... مجموعه باغ‌ها را در گذشته فرزندان کارخانه دارها و پزشک‌های طرفدار طب طبیعی
پایه ...

مطالب قدیمی‌تر - مجموعه مقالات گردآوری شده اینترنتی - blogfa.com

7 ا کتبر 2007 ... مجموعه مقالات گردآوری شده اینترنتی - مجموعه مقالات اینترنتی جمع آوری شده ... این
ویژگی ذاتی، تعبیر و تفسیر را به وجود می آوردو این تعابیر ، عطف به ...... این بناها
برخلاف بناهای پیشین كه معماران سنتی طراحی شده اند كه در .... مردم با استاندارد های
مبهم و غیر ملموس انسان مدرن است و پنجه نرم كرده بود به سرعت متحول شد .

مصور ترجمه شده - وتار | آرشیو نایاب ترین مطالب | wtaar

ترجمه متون تصاویر با نرم افزار Word Lens Translator 3.0 ... دوره‌های آموزشی تفسیر
و مفاهیم قرآن كریم در مؤسسه رضوان ماهشهر برگزار می‌شود. ... این که این لغت‌نامه شامل
نرم افزار فرهنگ لغت خط میخی است، گفت: این نرم افزار قادر است ... کد خبر: ۳۹۲۲۰۵
۷۳ بازدید شرق شناس امریکایی "اریک ماتسون" در سفر به عراق مجموعه با ارزشی از
اماکن ...

افزار نسخه - عکس و فیلم - آرشیو مطالب روز

1 فوریه 2017 ... 2- دستیار مدل‌سازی ... نرم افزار قرابادین کبیر با اقتباس از نسخه خطی کتاب
قرابادین کبیر ... الادویه و لغت نامه تفضیلی با برداشت از کتب مرجع طب سنتی
تهیه شده و مجهز به .... نرم افزار تفسیر نمونه شامل متن کامل قرآن کریم به همراه ترجمه و
.... الناز شاکردوست,فیلمهای سینمایی الناز شاکردوست,مجموعه فیلمهای الناز ...

للبیت | قسمت مورد action page كنيد كليك اسكريپ مورد اجرا ميكند وجود ...

مرجع آهنگ فارسی , دانلود , مطالب جالب , سایت سرگرمی , متن های خواندنی , دانلود آهنگ ...
1) External Commands And Page Action : با كلیك روی ایكونی كه شكل یك دست بر
.... دربارهٔ مجموعه ... دانلود Mirillis Action 1.31.3 نرم افزار ضبط صفحه نمایش و محیط
بازی ..... دفع حشرات در طب سنتی ... در لغتنامه دهخدا در ذیل «فارسی» آمده‌است: «فارسی
.

نسخه قابل چاپ

نرم افزار لغتنامه دستیار طب سنتی با اقتباس از مراجع مجموعه لغتنامه تفسیری طب
سنتی تعدادی از واژه های مربوط به نرم افزار لغت نامه تفسیری طب سنتی در ادامه ...

مدار شمارنده 4 بیتی-تمرین کتاب موریس مانو | فروشگاه فایل سقین

13 نوامبر 2016 ... قبلی · نرم افزار لغتنامه دستیار طب سنتی با اقتباس از مراجع مجموعه لغتنامه
تفسیری طب سنتی · بعدی · مدار دیکدر 4*16. درباره نویسنده. admin ...

اصفهان در یک نگاه - قائمیه

مشخصات ظاهری: نرم افزار تلفن همراه و رایانه ... استان اصفهان با استانهای دهگانه
همسایگی دارد، از شمال به استانهای مرکزی و سمنان، از جنوب به استانهای فارس و
کهکیلویه و ...

یادداشت‌های یک اسب یارعلی پورمقدم (داستان رستم و

شنیده‌ام عصرهای تاریکِ رو به شب مردی نرم و موزون با اسکی‌های قرمزش به داخل گودال
می‌رود. ..... گروه موسیقی سنتی دستان در تاریخ ۱۰ ژانویه در تورنتو کنسرت برگزار
می‌کند ..... مثلا شاید بتوانیم این انتخابات را به یک رفراندوم علیه مجموعه نظام تبدیل
کنیم ...... سخت‌گیرانه‌ای که توسطِ مراجعِ سیاسی‌مذهبی اعمال می‌شود را نادیده بگیرند و
با ...

ندای سلامت با طبیعت - نرم افزار گوشی بهداشت پوست و مو در طب سینا

قانون در طب درمان ورم و جوش از نرم افزار کتاب چهارم قانون در طب ابوعلی سینا .... نرم
افزار لغتنامه دستیار طب سنتی با اقتباس از مراجع مجموعه لغتنامه تفسیری طب ...

استخدام منشی مسلط به امور اداری در موسسه ویرا ویژن - خانه

سفری به دور دنیا با کلارینت جادوئی واسیلایس سیلاسVasilis Saleas ... آلبوم همیشه
در نزدیکی ، یک مجموعه رمانتیک از کوین کرنKevin Kern - Always Near A ...

کتاب های فارسی - سایت دانشگاه علوم پزشکی آبادان-اصلی

53, پیش آزمونهای طب داخلی هاریسون۱۹۹۴, هاریسون تنسلی راندولف, 1375 .... و نام داروها
همراه با مکانیزم های تداخلات دارویی جهت استفاده متخصصان، پزشکان، دستیاران. ......
759, راهنمای کامل : PC PaintBrush نرم افزار نقاشی به کمک کامپیوتر, زد سافت,
1373 ...... 1410, گیاهان داروئی و نحوه کاربرد آنهابرای بیماریهای مختلف در طب سنتی
...

نرم افزار بیماریها و درمان سنتی - درمان بیماری با داروهای گیاهی + ...

درمان بیماری با داروهای گیاهی + دانلود با استفاده از کتاب الکترونیکی" داروهای
گیاهی" . ... + دانلود - هایپرکلابزدانلود نرم افزار لغتنامه دستیار مفید طب سنتی -
بیماری ها ی رایج و . ... نرم افزار پانزده روز تا سلامتی استاد خدادادی – کامل ترین
مجموعه از استاد ... دانلود نرم افزار بیماری ها و نسخ ذخیره جرجانی نرم افزار طب سنتی
راهکار سلامت.

تجربه | Filepark

نرم افزار لغتنامه دستیار طب سنتی با اقتباس از مراجع مجموعه لغتنامه تفسیری طب
سنتی. Published 6 months ago by. نرم افزار لغتنامه دستیار طب سنتی با ...

ویکی‌پدیا:گزارش دیتابیس/آیتم‌های بدون خصوصیت ویکی‌داده متصل به ...

... متخصصان طب سنتی و پزشکی رایج درباره یکدیگر · دیدگاه‌ها درباره کوروش بزرگ
· دیدگاه‌های زیگموند فروید درباره همجنس‌گرایی · دیدگاههای سیاسی آلبرت اینشتین ...

نیاز سنجی جهت خرید کتب برای کتابخانه پردیس 2 - یزد

96, 95, 1395, 550,000, کتاب اول, جمعی از نویسندگان/--, کتاب اول و نرم افزار ......
450,000, معین, محمدرضا توکلی صابری-زهرا سینایی(راحیل)/--, فرهنگ طب سنتی ......
قصه های قرآنی:54داستان از آدم تا خاتم (اقتباس از ترجمه تفسیر عظیم مجمع البیان)
..... آکسفورد المنتریOxford elementary learner's dictionary با زیرنویس فارسی.

اطلاعات کتاب : اعجاز طب و درمان - ویستا

اعجاز طب و درمان ... موضوع : گیاهان دارویی - واژه‌نامه‌ها - انگلیسی , پزشكی سنتی ...
گفتنی است این اطلاعات از سایت‌های مختلف پزشكی در اینترنت اقتباس گردیده است
." ... مجموعه سئوالات پره‌انترنی و دستیاری همراه با پاسخهای تشریحی خودآزمائی
موضوعی ..... رئیس هیات بازرسی انتخابات فارس: رسانه ها اخبار را از مرجع رسمی
منتشر کنند / ...

نرم افزار لغتنامه دستیار طب سنتی با اقتباس از مراجع مجموعه لغتنامه ...

21 ژوئن 2011 ... نرم افزار لغتنامه دستیار طب سنتی با اقتباس از مراجع مجموعه لغتنامه تفسیری طب
سنتی با موضوع نرم افزار, لغتنامه ,دستیار طب سنتی , علوم ...

پنجاه فایل مجموعه کتب پزشکی - Book-Let.ir

4 جولای 2015 ... نرم افزار لغتنامه دستیار طب سنتی با اقتباس از مراجع مجموعه لغتنامه ... روش جستجو
از نرم افزار از دوطریق لیست مطالب و محیط تفسیر و شرح مطلب ...

دریافت - پرتال جامع علوم انسانی

15 ا کتبر 2013 ... Assistant Professor of Institute for Humanities and Cultural Studies. ... دربار قاجار
صرفاً یک مترجم س اده نبود، بلكه آثاري که ترجمه کرد با ... داش ت، زیرا رمان ها
الگوهایي را از فرهنگ و تاریخ سنتي جدید ملت ها مي گرفتند و آن را به زباني ..... طبي
ب اجب اري و ميرزا حبيب اصفهاني در ترجم ه مردم گریز که هر ...

معرفی و دانلود آموزش انسیس، کتاب آموزش مدلسازی، آنالیز سازه ای ...

10 نوامبر 2014 ... این نرم افزار نسخه ی پیشرفته NISA می باشد و با استفاده از روش اجرای ... های کوپله
در نرم افزار انسیس Ansys از مجموعه فروشگاه های فایل سل بر روی ...

لغتنامه بایگانی - فایل مفید

نرم افزار لغتنامه دستیار طب سنتی با اقتباس از مراجع مجموعه لغتنامه تفسیری طب
... تعدادی از واژه های مربوط به نرم افزار لغت نامه تفسیری طب سنتی در ادامه تقدیم ...

بازيگران سريال گزل - وتار

مریم خدا رحمی با انتشار عکسی از خود در کنار آزیتا حاجیان صفحه اینستا گرام خودرا
.... دكور «دورهمی» اقتباسی از بنای اصيل ايرانی استيكي از تهيه كنندگان مجموعه در ...

دریافت - پرتال جامع علوم انسانی

15 ا کتبر 2013 ... Assistant Professor of Institute for Humanities and Cultural Studies. ... دربار قاجار
صرفاً یک مترجم س اده نبود، بلكه آثاري که ترجمه کرد با ... داش ت، زیرا رمان ها
الگوهایي را از فرهنگ و تاریخ سنتي جدید ملت ها مي گرفتند و آن را به زباني ..... طبي
ب اجب اري و ميرزا حبيب اصفهاني در ترجم ه مردم گریز که هر ...

اصفهان در یک نگاه - قائمیه

مشخصات ظاهری: نرم افزار تلفن همراه و رایانه ... استان اصفهان با استانهای دهگانه
همسایگی دارد، از شمال به استانهای مرکزی و سمنان، از جنوب به استانهای فارس و
کهکیلویه و ...

استخدام منشی مسلط به امور اداری در موسسه ویرا ویژن - خانه

سفری به دور دنیا با کلارینت جادوئی واسیلایس سیلاسVasilis Saleas ... آلبوم همیشه
در نزدیکی ، یک مجموعه رمانتیک از کوین کرنKevin Kern - Always Near A ...

ندای سلامت با طبیعت - نرم افزار گوشی بهداشت پوست و مو در طب سینا

قانون در طب درمان ورم و جوش از نرم افزار کتاب چهارم قانون در طب ابوعلی سینا .... نرم
افزار لغتنامه دستیار طب سنتی با اقتباس از مراجع مجموعه لغتنامه تفسیری طب ...

1 … – Inria

... 1 Dialogue 1 Diane 1 Díaz 1 Dices 1 Dick 1 Dictionary 1 did 2 die 9 Die 1 dieci
1 ...... افروز 1 آفريقا 2 آفريقاي 1 آفريكانس 3 افزار 1 افزاش 39 افزایش 1 افزایشی
1 ... 2 آق‌بلاغ‌مصطفی‌خان 2 آق‌بولاغ 5 اقتباس 3 اقتباسی 1 اقتباس‌ئون 1 ایقتیدار 5
...... 2 سنبوری 1 سن‌پترزبورگ 3 سن‌پیر 3 سن‌پل‌رو 65 سینت 69 سنت 35 سنتی 5
...

گوگل شاپ – برگه 1865 – فروش و دانلود تحقیق،کارآموزی،پروژه،پایان ...

دانلود رایگان نرم افزار لغتنامه دستیار طب سنتی با اقتباس از مراجع مجموعه لغتنامه
تفسیری طب سنتی ، مقاله ، تحقیق این محصول" نرم افزار لغتنامه دستیار طب ...

پاورپوینت اخلاق در صفحات مجازی

دانلود پاورپوینت هدیه های آسمانی پایه 6 درس نهم جهان دیگر

پاورپوینت عوامل شیمیایی زیان آور محیط کار

پاورپوینت درباره آبیاری بارانی

دانلودتحقیق درمورد سواد بصری

بدنسازی آی فیت آموزش بدنسازی حرفه ای

تحقیق در زمینه ارتباطات ، تبلیغات و دنیای مجازی

دانلود پاورپوینت درس چهارم مطالعات اجتماعی پایه پنجم (من عضو گروه هستم)

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری مخابرات

لیست intent های اندروید